Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 641
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Surf sotto il sole di mezzanotte
Media precedente
Surf sotto il sole di mezzanotte
Media successivo
[640 x 427]

Da: SurfReport
Venerdì 13 Novembre 2009
Numero di visite: 30232
Numero di voti: 3
Votazione media: 10
1010101010


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Visualizza
Spot GuideSalva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
/]/|];;|!|/]/i]]|;!!/ìi]|||//ll]ioi|;|]//]ì]]/]|!;]iì||$LVliiiìYlVO/!ii||ììlìYLTXLUTTUTUULUGGLULUTXTTUGGLUUXTUU$GGUO$YYTi]//|///////////////
]i]i/!;;;|]!!ìi//!;/]/||||/||]ìoii|;|i/||i!/]i]!|ììli/OYClli]]]ì/YLì|]iìCo]]ìlYLLUUUUUTUVY$OUTULLXTTTTULLUTXUUXGL$LTULGYli]i]///////////////
]i]/|!;;:;!|!|///||////]/||]]iiì]|!!ì]!]]!/]/||!io]l|VOYVoiìii]ioCY|//oo$V|]ììo]iool$UUL$L$$UULUUXTTTUTTTTTTLLXLGLOLLY$O$]ìiC/////////]]]/]]
iiì//!;;;|!!||/|/||///||||iì]ìì]i|/]]/|||/]/]|!|oCi|VGOLOCiGVVYìi]oliìY$$ì/ìloY]CllYGLYLUGCLTULUUXTTTTTTUUTULLTUUGL$$LGVlVloCi/////]]]]]]]]]
]ìi/|!;:;!!!!||!||!!/|||/|/io/]|||]i]]!|//]i|!]lì]|lGGL$YìoLGOY$YoYOoV$LUVoVCCVloooOGCGLUULUULLUUTTXTUTTUUTLULUULO$UUULYlUYVli]///]]]]]]]]]]
i////!|!!/!!|!|||!/]//|]ìì/i//||//ìi||//||]|;!ìì||]LGLLLYìlGLGLGo|ìO$YOYCClVOLYOOCVG$YGUULLTLLUUUTUTTUTTUUTUTUULLUUUUUUO$UGOVìl]]]]]]]]]]]]]
i/|||!/ii|||/||||]i]//||i]ì]/|!]]]|||//]]]|;|/]/|/YOLLLLGo]C$LUYiìiC$OOi/]lYYV$YlOGULGUTULLLGGGLTTUTULUUUUUUTUUUCGUTTLOCGCYLCCiìi]]]]]]]]]]]
/;;//|]]]i]///||/]///|/lll/|/||]]||i|//o]|!|!]]||ìYOLLULULiiYìo]oLloiYV||iiGi/ì/|lCCYO$ULLLGGLTTTTTTUTUUUTULTUUUVoLULLLVGGLGGOGVO]]]]]]]]]]]
/;|/||]]i]]]/|||i]!||//i/]||]]//|]]]/]ii|!]!|/|/iGGLLLLUUUOìì]il$ULLolY]|]]]ì]ììiC$GOGUULLLLUUTUUTTTUUUUUUUUTLGVVC$TTTUTGLUG$OOCLo]]]]]ii]]]
//||!/]]i]]/]||/ì]||!|]il]|/|/]!|ii|i]]|!/||||!|/LGLL$oOVL$$OOYOOULVCCOi/lCYGOYCoYGUYGLUULLLUTTUUULUUUULUTUTTGii$GYUULLTULULO$CYOVì]]]]]]]]]
|]/||/|/ii///]|ìi///]lì|/||/|||/|//]]!|/|||//|]|]Oo$GYì/YVVO$$GGCCoVlVGi/lOYOGOL$$G$ULUUUUGGUTT$LLLUULTUUUULLl]]OYG$UUUTUUUULLoCYYoì]]]]]]]]
||/||]]|]]]/////|/iì]l]|!]li!]i]///i!||]||]!/i];C$Y]ìVCìLYYì/YLOOGOìVGYl]YVGGVOLYULLGLULULLGUTTULLUUUUULOO$iiiCl$Y$GUTUTTUUUGYYC$CoV]]]iiiii
|||]/]]i/]|||/////]i]]]|i]!||/i]/]||!|]|i|||]i|iG$YOYOCCoioYììCGL$oVlCColYYOGVY$VLTTULUUULLLTTTUTUOCìi/]]ioi]iTUOGLUUXTULUUULG$YOOlOl]iiiiii
/|||]i|]/|!//|||!llì]/|/||!!//]//||]i]ì/!!/|!]i$G$OGGOVYlOYol]YYVV$OoYY$LLLGOCVO$OLUUUUUULLLTUT$ìoi///////]]oLTTL$GULHU$UULUUTU$OOCYV]]iiiii
|!|//|i]]]///|!/]l/!/!|!!||/i/]//|]ìi]|!!]]!;/iGYYOOLLLG$OYVYYOVVVlCOCOLGLGGL$VVOoLTLULLLGL$YOlì////]///|/]]iUXXU$LUUXULUUUYOTLGVOVoì]iiiiii
]||||||]]||/|]ìl]//!||!|||/i///|l]]ì]!|!]l/!;/OLOGLC]lYGGOOLLLG$YCYOVVOGOO$OU$CCVYUUGULUUL$/|]]]/////////]il]LTTXLoGTHTUUUUGUULV$$V$Yol]i]ii
|!!!|/]|]|]]/]ìi|!!/!||i!|/]|//ii]ì]|!||Vì!!!]LG$OLGGGGU$$UUUOOVOGOG$$GGG$CGUYìiCVLUULLTULi/]//]/i//ìo]]]]oìlLUTXL$$UTTLULUUUTGCLYOCYYVì]]]]
!!!|]|/|]|]i]ììi!!!|!/|!|//|!/ìì/iii||;|ì|i||YLLLUULUUL$GGLL$LULULGUGYLG$$OLUoioCOGlGLOTUG]]]i/]]]ìV$//]iìiloOLTXULLUTUUULTULUOYG$OOOYYVi]]]
|!!]//i|||//oll||||||||i/!!/]ìi//]|!|!!|]oC|oLLLL$O$GUGGG$$ULGULLOGGOOGULoGGYGoCOGYìGGUoli////]//]ìCC//ìooOVoO$TUCVLTTLUULUUULLGOOOO$VìVo]]]
|!!|iooY]]|/li!;;!|!|]]|!!/]ìì/]]/!|!!||]]|]LLLLL$YVLULL$LOGGVGLYYLU$GOLOoOGYLViXUClGi|||/////]//]ii||ilOO$CYGCVGGLYUUULLLUGLU$CY$$OGC]lCì]]
!||/iCl]/li//!!!!!//|/!!/]/]]/]///i|!|!ì]||OGLG$L$GGLULLLLGGGGLUUGGLLULOoCYVOGOìlVììC|///]///////]iiiìiCYGOCVOì$XTUY$LLLGGG$G$$YO$$$$oloìì]]
|//CC//||///|];!|!|]|!|iì]]]iioì/li|!|]ìi|ì$YO$GLLLGGLLLLULUTUTTTULGO$L$VGGLGLY]lllYC/|/]/]///]/]i]Cì$]ìCGCOG$YGXXTLLUGG$$$$O$OOOOY$$VCCììii
||||||]i]i!!!!||!/;/|//ì]i/|!oYì/i|]]/]]!|lOVGLOGLL$LLLLGLLL$O$TGLLLLG$YULGLULìioVìC$]/]]]]///ìiiCCVOYYYGlO$LL$$UTUGVG$$OOOoC$$OYOYYOOVVCiì]
]|;i||]|ìl|!|!!|/!///||!//!ì]!;||!!iVoi]/!o$$YGGYG$$GLLOOO$$$LLVGLLLG$OG$GGUUG/ilVVC$Ciìlli]]]ioV$llUVOL$ìVYYVY$YLG$VYYVYYYVOOYYYYYYYOOYliìi
!!|]/||!//;!!/l|li]!;;;!!;!;!||||!!]Co]il|]CYVC$GCCGOVGLOV$$$LOYGLLLGLGO$YoìYl]iiYCìlìCoYYOOlCOLY$C$LLYV/llClVYYVOYVVCCoCCVVYYYVYVVVoVYOClol
!;;;;;!!/i|!|/|!!|;;!!!!;//!!!//||;|!//|iì/]ìolYoVYGGOCGOìVLGYO$CCVYY$L$oYOLL]]ìCGUGOll]]ìOGGGL$ììY$$L$CiloliCCCoCollollooCCCCoCVYYVVCYOCllo
;;!!!||||iiii|!!/ì!!|;;/o/;//!;|||!|ìl|!/iGO/|oYì/oGGì]YGGLLOOG$ViOL$COVOGOLOìVGLLLLo]ii/|!/OLULVV$OYYVoCoìiìllllllìiììlloCCColoVYYOYCVYYoil
;!/!;/!!!]ìi//|!lo/!!|/!|||!|/|/!|!|]Ci///YVlo]i]/ì$$l/|ìVVVCV$$$OCCV$$L$OG$CYGOLL$$Vi]lolCV$GLGGOYVVì//]ììììlììììììiìììlloCCooCCYYYYVVVCììì
|;!!;;!!!/||io];!!!/|!!|/|//|!!!/]|!!|iì/i/|i]//|/]ìVìiiYYììV$$LUVoìY$GY$$O$O$Y$$OYOViioClCYYOO$OVCooìiiiiììììììììììiiìììlooCooCoVYYVCCCooìl
!;;;;;|]]Yl]];/!|]!||||]]|//|!/|iì]/]|/]ì///]/]]//]|i]oCìiìlYGlOOYlVVV$$LG$VOOYCloYYlìloColVCoCCollìiiiiiiiiiìììììiiiiiìllooCoCCoCVVCCCCoolì
!;;;;|/|]ìi|!|i]|!!|/!|/]V]//]]]]//|]//]lì|]ì]ii]///!i/lCillCOYlCìCYOOOOGOOVCloiìCVVlCCCColloì]]]]]]]]]]]]]iìììììiiiiiììlllooooCColoCCoooool
;!|!!|/]ll||//]i/l/|!!|||/|//]]|ii/ì//|]ì!||ììii]ìì|i]////io$L$VìiV$L$CoiCVVCl]ilooìooooollì]]]]///////]]]]iiìììii]iiiììììllllooooloooooooll
;;;;!/|i||]i//]/|]]ilC]/iì]]]i]|/ìi/|i|lì]]|loloVooì]/]/]iììYG$OoYCGLLOoClooì/]ìllìooooìììlìi]]]///|////]]]]iìii]]]iiiiìììllllllooloooolllll
|/!/:;!|/]]]/]l//||ii]/ìolCVl]]oìì]!!!iVi/ì|ilCCVìC$i/]]ììiY$OYCVoYGYVCCì]]i]iiiìììllìiiììììi]]/|||||//////]iii]]]]iii]iiiìììlllloolllllìlll
/i]]|/i/!|/]]|!!|||!|/ììVìlliìlYìV/i/|!/l]|iilloììCV]]!/ìCCYG$CìV$$$OOo]//]]]]]]i]iii]]]iiììi//||||/|//////]]ii]]]]iiiiiiiiiìììlolllìlììììll
|]oCo/iVCìililo]]]!|/ìloCoooìliìì]ì||]/||//]iilo]ìoC]ì|]lCVloo]/CCVYVCi/|//]]////]i]///]iiii]/||||//|//|||]]]]]]//]]]iii]]iiìììlllllììììììll
;:;/ìi!!|!|ìYoVVCì!i]/i]oCYoiìiìl]/]ì|]ll]]ìiìClìl]/i|]iCYOGV/]illlVCì|||/]]/||/]]]]||/]/]]//||/////||||////////|//]]]]]]]iiììllìììììììììllo
|;::|ì]|||iiìllVolìiì/]ilCOCi]ìiìi/|/]/Cì]/i]ioVoolii|/ooloVViiìlollì]|||///||||////||////||///]iìi]/||/]]]////|||//]]]]iiiìììììììiiiiiìììll
]/]!!/]i|!|]iCìVCiììll]iillCCii]]i/i/]ìVliì/]llYoìi]o/]iCìi]]]]ìlii]//]]/||/|///]/]/iìlì]]/]]]ìCColì]/]illi////||||//]]iiiiiììììi]]]]]iiii]]
ì]i]]/|//||/]/ooVlìiìCo]ìiìooìlììlì]|/ììiì/iiìlCYo/|ìl/]lìì]/]]]]////iììì]]ilCYOOOOVOGGYCYYOOVV$$Y$CiiìYG$Voì]|||||//]iiiiiìlìì]|!|////|!!;;
]/]]//]//|//i/]ììloìolClìilVCoìiìoYì|/]Vì/iliìCG$Yo]ìì/]]]]/////]]]iìoCYO$$$GLLGGGGG$G$GL$$GGGOOO$OYVCVYYVYGGC|||||//]iiillllì]!;;!!!!;;;;;;
]]/]iì///]]ì/]iiill|/lliiìiilolllCl]///oYVliìVYO$YCl]//]iìCYOCVOOYCYY$GGLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLGGG$$$$$$$O$YVYO$V]/||||/]]]ììlììì/!!!!;;;;;;;;;
/]]]ìiiììi$YillllolìiCCììloCCVOloOCìi]]loìilllììCVoìlVO$G$GGGGGGGUULLLUULLLLLUUULULUUUULLLLLLGGULLLLLGOO$OYYVYì]||||//|]]iii]/!!!!;;;;;;;;;;
//]ì]]]iiiìlìVYCCìì|/VOCCVCoollCV$$$$$OYYOO$OYVVY$GGGLLLUULLULUUUUULLUUUULLLUUULLULLUUUUUUUUUULUUUUULLLLLLG$$OYo/||||||//////!;;;;;;;;;;;;;;
|/////oì]ì//]oCCOoVClVVCVOGGGLLGGGLGGLGLGGLGGGLLLLLLLUUULLUUUUUUULUULLUUUUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUULLGG$ì]|||||||/|/|;;;;;;;;;;;;;;;
]ìCìli]llolCCVCYYY$$GL$GGGGGGGGGGGGGGLLLLGLLLLLULLLLLLLLLUUUUUUULLULUUUUUUUUULLLLLUULLUUUUULUUUUUUUUUUULLUUULLLGVi/|!!!!||||!;;;;;;;;;;;;;;;
YOY$O$O$O$GLLLLGGGLLLGLGGGGGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLUUUUUUULLUUUULUUUUUUULLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUG$GGoi|!!!!!||!!;;!;;;;;;;;;;;;;
GGLGGLGGLLLGGGGGGGGGGGGGGUGLGGLLLLLGLLGLGLLLGGGLLULLUULLUUUUULUUUUUUUULUULLLLULULLUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUUULGLGYli|!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GGLGGGGGG$GGG$$$$$GG$GGG$GGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLUULLLLLLLUUUULLULLLLUUUULUUULLLUUUUUULLLUUUUUUULUULGOG$ìì]||!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GGG$$$$$$$G$$$GGG$$GGGGGGLLLLGGLLLLGGGLLLGGGLLLLLLLULULUULLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLUULLLLLUUUUULLLLUUUUUULUULGGYìlì/||!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
G$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGG$GGGGG$$GGGGGGGLLLLLULULLLLUGGGLLLLLLLLGLLLLGLLLLLGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUULLLLYoioCì/||!!!!!;!!;;;;;;;;;;;;;;;;
G$$$$$$O$$GLG$$GGGG$$GGGGGGGG$GGGLLGG$$GGLLLLLLULLLGGGGGGGLGGGLLLLGLLGGGGGGLLGLLGHTGLLLLLLLLLLLLLLLLLULLGGCiiìCCi/||||!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$O$$$$$GLGG$$G$$$GGLLGGGGGGGGGLLLGGGGGGGGGLLLGGG$G$$G$$GLGGGGGGGGG$$GGGGGGGGGGGUULXTLGGLLLLLLLG$OOVOVYolìiììlCl//|||!!!!!;;;;;;;;;;;;;!!!;;
$$$G$$$$$$$LGGGGGGLG$G$GGG$$GGLL$$$$$GGGGGGGGG$$$$$$$$G$$$$GGGGGG$G$GGGGLLGLGGLXTTHTTXGGGLLLG$OVìlìì]]]]iiìlllVì//||!!!!!!;;;;;;;;;;;!!!!!!!
$$$O$$$$GG$G$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$G$$GG$$GG$$GGGTTLHWWGGGG$OOYVCìiìììiiìììloCCCYCVì/|||!!!!!!;;;;;;;;;;;!!!!|||
O$$O$$$G$$$$O$$$$$$O$$$$$$$$$$$GG$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$GGGGG$$$$$UL$HTTHG$YClol/]]iloiiilCCYYOYOOYlìi|||||!!!!!!!;;;;;;;!!!!!!!||
$$$$$$$O$$OOOOOOOO$$$$$$$OO$$$$$OOO$O$$$$$OOO$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$TTOYolì//]]]]]]]]]iìlCCYOOYO$$OC]/||!|!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!
OOOOO$OOOOOOOOOOO$$$OOOOOOOOOOOO$$$$OOOOOOO$$$$$$O$O$$$$$$$$O$$$$$$$$$$OOOYYVol]]/]]iloìiiiiiiiìooCYO$$GGGGGVì|!!|||!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!|
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$OOOO$OOOOOOOOOO$OO$$$O$$$$$$$$$$$$$GLGGGU$$$OYClolììlooYYYVVYOO$$GGGGGGGVì]|!!||||!!!;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!
OYYYOOOOOOYOOO$$OOOOOOOOO$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$O$$$$$$GG$GG$G$GLUTTUUT$CCVYOYYOOO$G$$$$$$GGGGGG$oi]/|//|||!!!;;;!!!!!!!!|!!!|!!!
OOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GGG$$$$$$$GUTTTTTUULLG$$$OOO$$OOOOOOO$$$$$$$$CCì]]//|||!!!!;!!!!!!!!!!!!||||!
YYYYYYYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$GGGLUUULGGGGGGOOOOYYYYYYYYYYYYOOO$$$$$$YColìi/|!!!;;;;;;;!!!!!!!|//|!!!
YYYYYYYYYOYYYOOOOYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$GG$GG$$GGLLLLLGG$$$$OOOYYYYYYYYYYYYOOOOOOO$OVVColì/|!!;;!!||//////]]]ii/|||!
YYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYOYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$O$$$$$$$$$$$$$GG$GGGGGGGGGGG$$$OOOYOOYYOOOOOOO$$OOOOOOOOYYVCoolì]]]iììllllìiìllllìììììì
VYYYVVVVVYVYVYVVVYYYVVVVVVYYVVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOYOOYOO$OOOYYOYYYYYOOYYYYYYYYYYYYYYVVoollìloollìiiìiiiìììloolììì
VCVVCCCVVCCCCCCVVVCCCCCVCCCCCCVCVVVYYVVVYYVVVVVVVVVVYVVVVVVVCCCCoCVCVCVVYYYYYYVVVVYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYVVVYVVVVCCoollìiiiiìììiiìi]ììiii]]]i]
VVVVVCCCCCVVVCCCCCVVVVVCCCCCCoCCCCoooooCCCCCCoooCVVCCooìoloCCCVVVCVVVVCCVVYVYVVVYOYYVYVYYYVVVVO$OOOVCCVYVVYYYYYYCoolììlooolooCVCCoooCoVVVool
VVCCCVVVCVVVVVVVVVYYVVVVCCVVVCCCVoooooooooCCCCooCCCoCCoCCCCVCoCoooCCCCCVCVVVYYYVYYYVVCVVYCCVVCCCCCCCCCVVVVCCCCCColollooooCoCVVoloVVVYOYCoCCY
CoCooCCVCCVVVVVVCooooooooooloCoooooollooooooooCoCoCCCoooCCCoolooCCCVCCCooooCCCCCCoCCCCCCCCCCoCCooloooooooCoCCooCCVVVVVVCVVYYYVCVVYYYVColoCCo
CooCCCooCCoooCYColìllCCCoooooooCooooooollllolllloooCCooCCCCooCooollolllllìiiìooìiìiìlìlllooCCCCoooolllììììiìiììiii]]//]iiiiììi]]illì]/]iiììì
lllìiìì]i]]]llìììiiìoooCooooollliìììllolììiiooolllli]]]]/]iììlloolìllloCCì]ilCCCCoolloCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCooooollllìììììiiìììiìiii]]ilooool
CCCllllllooVCClllloCClìloìiiiììoooooooooolooCCoCCCCoooCCCCCoCoooCoooolooooooCVVVCllìlllllooooCCCCVVVCCVVVCCCCollllllìlllììlììlllìlìllììlllìl
VVVVVVYYYYVYVVVVYYYClìoVYVVCloCCVCCCVlVYOYYYYooVCCVCCCCCCCCVCVVVVCCCVVCCCoooCVColloCCCoooClooCoVYYYYVVVVVVCCoCoooollllloìlooCCooooCVYVCVYVCV
lCCColllloCColoCCCoìlloooCoVVVoCVVVVVCVVYYYYVVVVVYYYCCCVVVVYVVVoooCVCCVCCVCooCCCVVCooooooCCCCCCoooooloooooooolìillìlllìlooCCCCCColooCCCVYCCC
iiii]|/iillllooCCoooCCCoolilllllloCCoi]iloollìllollìlloooolooloVVCVCCVVVCVCVVVCCoCVCCVCVVCCooollloooooooooooooollllììììllllììììiilooollllloo
i]]]ìì]]]iiii]]iìlìlìììiii]/]]iìoCVVoollloCCCCCCCCCCCCCCCVVVVYYYYVCCVVVVVYVVVVolloolììoVVVVCCVCVVVCCVCCCVVYYYYYYVCCCCCVCVYVCCCVCoCCCVCCollìì
lììllììiìlllì]]iìlllllllloCCCCCooCCCCCCColìCCVYVVCVCCCCCCCCVVYYYYYYYYVVVVVVYVCoCCCCClolCCVooCVYYYYYYYVVVYVYYYYYVYYYYYVVV/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\VVC
ìloCVVVooCCCooooloooooolloooollìiììllooooooooooVYYCoVVVCoCCCCCCCoìllloooCColìììlollooCVYVoClloooVYVYVVVClilYCCVYYYYYYVolSurfReport.it (l]ì
CCCCCCVVYVVVYYVVVVVYYYYYYVYVCVVVCoCCVCliiiììooCVVVVCVVVVCCooCCoollolìoooVCìloCCCYYVVVCCVlloìiloVCCCìiooll//i/]ìiìYYolClo\_______________/]|!
ìììiilllllìììloooCoCVVVYYVVVooìoVVVoooCVooCCCoì]iìloolììlooloooooCCìlVYCoVCCoooCCCCClolìioiìlìii]]]]]|/i]|;//illoVYYlOoC]/;/]/i|/;|l!ì/!ii]]
DescrizioneSurf sotto il sole di mezzanotte » Photo courtesy of Yassine Ouhilal www.yazzyphoto.com

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.172 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=2&pid=21714&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1