Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » senales 2004
Media precedente
senales 2004
Media successivo
[1024 x 768]

Da: snowboarda
Martedì 20 Aprile 2004
Numero di visite: 2169
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
XXXXXTUULl -Lì  ìOLLUGTUY|  -|GTTUTGlool;;/oolììl/]oC!!!!/oool]        ..,:,,Y$YCo|,.,,,,--,,,---,,-,---...,..:;!|;;!!|;;!!|/|////;:!;!!,!;]
HHHHTTLLLl ,Ll  ìoLLUGUT$!  ;VLTTUTGlooi|]ì/]iii/!ìCo;,-:/llll/       ....,,-O$YCì:---:-::-,,,,,:-,,,,-,.. ,-;!||;;|:::::;|//////-..|/!!,!!!
XHHHHTLLL/ ,Lo  iOGGULUXL]  -YLTXUTGolll/];!!ìii||VC]:..,|lloo/  ..  ..,,-::|O$YCi-:-,;:-,,..-:::--,,,.,.--;!|||!!!;,:,::|////!|:,-:|;;-!;-;
XHHHHXTUUo.,LC  i|YGUUUUT$: -VLTXUTGollìì]||]oiiìiCì/|. ./lìll/......,,--::;|O$YVi::::-..,.,::::--,,,,,-:!!!|!!||||;,--.!////!;:,:|;;::::.-!
HHXXHHHHXU-.LY!;/!|LLULLXU$--YUTXUTGooV$G$o]]]ììilllìì, ,/lììl|..,--...,-;-:;O$YVi;::----,:;---,.,,,.,:!!!!!||||!::,.:-;//||/|--,//:::--:,:!
HHHHHHHHXT]:UOVo|!|UL$O$UTUV-YUTXUTGV$LLLLLl/]ii]ìlolì; ,/lìll|,--:,.,,,,--;;O$YVi;:---,-;;:.-..,-,,:;!!;:|||||::,-..-!/|||!!;-:|/|;;-;--,.:
HHHHHHXHHX$-ULYOY|ìL$YYYGUT$:YUXXUTG$LLLLLL$ìlìloi]i/]| ,/ììll|.,-:,.,;C/--;|O$YVi;:,,-:;-., ,,,.,:;!!!;;!|||!!:,,;.:||!!|:,,::||];;|:!;,..;
HHHHHHHXXXL/UU$YO/Y$OVVYO$Lì:VLXXUTG$UUUUUULol]]i|oCo|i../llll|!||]!!!;,;:::|O$YV]:,,:;;--.,...--;!!!;;;!||!|!!:::!!||:!;:--:!||!!:|!:!-.,,:
XXXXXXXHXXXOUUVYYVGOYVVYO$V,-YLXXUTG$LLLGGGGClìlì|/ìl|ì-.!oooo|/]/i!,-. ,-::|O$YV/--;|;:--.,..,:;;;;!!!!!||;||;-;!!!;:;|;;!||||||!!!-,-,,  :
XXXXXXXXXHXTTLiYVO$YVVVY$$Y.:VLXXUTGYVVCCColììlooi|||lì|.-oooo|///ì!,.  ,::;]O$YV]!;;!:,....:;!!!!!!!;;!||!;;;!!!|!:-!!;!!!||/|||-:,.,,    :
XXXXXXXHHXXXXL;oYVOYVVYO$$Y.:YLXXUTGVìiiiìiiììlliìììllì],-lolC|//]i!-.. .,::/O$YVi|;:;:,..:;!;;!!!!;;!!|;!---!||!!;;;!;!!|!!||]i!,!.,      :
XXXHXHHHXHHXTO:;YVVVVVY$GGO;;YLXXUTGVììiiiiiì]]iìììi]/]]:-iolC|/|!]:,:, .-::|O$YVCVoìl;.:!!!;;!|!!-!!|!!!::;||!|!;!!!!!|!||!|!ìi;,;:,      :
XXXXHXTXXHHXTOo|lYYVVYOO$LG|;YUXXUTGOììiiiiii//iììi]]]]i/-!////]]]i]i]|  |]iiCOYCi/Vi|!!;;;|!!!:;!;;!!:;;;|||:!||!;|;!;;|||!!;i],-!;.     .:
XXHHTXHXXHXXXL. i$OYCìilVOGVo$UTUUTGGCìiiiiilVCloVVoCYYVì:!VoCCCCCVYVYo..]ColiOYColYl||!:::!!:-:!!!i!::!!!!!!!||!!.;;:-;||!]]ìli:;!. .  .,:]
XXHHHHHHHHXXXL. ìLG$ì|;!!|lYLULLG$TGGViiiìil///|||/ooìììo:;ol//li]ìlìli- :ì]i/OYCooVìi|--::;::;|!!;ì!;;;!!!!|!!||:..,-:;|:,loooì-!ì,..,.;;!]
TXXHHHHHHXXXXU, oGLGi/!;;;|lGLUTTTXLG$ìiiìì]||!/iìliCìiìo!:oCì/ì]]]lìoi! ,ì]]]$YCi]liii]|:!;;!!|;::]!:;;!!!!!!;:----!:;;!-!oCCollVi:::;;!!!]
XXXHXHHHXTXXHT].O$OYY$V]ì]/V$TTXXUXL$Gliii/]ìi]//]]|/oììo]:ìlY/ì]iilìoi] ,ì]]i$YoCOVlììii];;;;!!::,|!--!!!!!!!!;:;!:!!!!!:/CVYCCii/!;!!;!|!/
XTTXXTXXXTXXHXLo$OClìol]$OlO$TXXHTXL$OCiilli]llooollìClllo:]lOìliilYYoil..ì/|]$CoYVCoiilìi]!;;!!|/.|;-,:|!!;;;;!;;;;;;!!!;!VVVVo;i|::!!!||!/
XTTTTTXTTTTTHXX]$Yooìl]]ìììVOTTXHTXL$YOiìilCCìi]]]/|;oCìiY!!iOVlììV$Ooiì:.i]/]$oCVYOYooooCCi;;;::;|i!ìi!:-:,.....,:;;:--:,,;:!!!,/;--:;;;!:|
XXTXXXTTTXTTHHXOG$CVOoYCCiillLUTHTXUGY$VOCoìoCCVVVCClloliVi/ììClìlLYLV]ì|.|i/]OoCì/|]ìoCoCYC!-::,-;!-]/, ;|,:-|, .,,..    --..,-:l!|//]]]/]ì
HXXTTTTTTTTTXHXGLVCYGVVVOCiìo/GXXTXUGY$O$oY$GVolìi]///loììì,ì;]ìio$OG$lli.;i//YCoi!!iì]/oCCo;            ..,!/];.,:;,,,,--;;..,:|ì/]]/]////ì
HHXXXTTTTTTTTHXXCo$VCloLYoOOC!lTXTTULY$$$OOooCCliìii]]|VCììlo-/lìlV$G$Vìo-!i//Voil/;iìi]!ìll;                         ....,-..-:/i//]|//]]]ì
HHHXTTTTTTTTTHXL|OUoooCCCYLV/;YTXTXULO$GVYVVVCCVOO$$O$O$VCi]/!!lllCOoYlYo]ìi]/OCll:,:||:-;o|/       ,:-.                    .,:.,!--...-;!|i
HHXXTTTTTTUTUTG]!OUVoYooCLV!;,CUXTXULO$LV$OVCVVCYOVliì$LoVo]!i/lìlCYCCilCìCìi/O]|;,--,,,-!iV/   .;!:;]i/-....               .-, ,-         :
HXXXTTTTTUULo!:/;/$YOYOOLV!:;.,lTUTUGO$GOOOOYOYOG$Vì]/O$VVoì!,|ìlloVCoiìCVoC]/Y!!ììì/|!!|/iCoi.-]ol];iì//|//|-.           .:-|. -:.        :
XXXXXXTTTUG!--:iì|]lYYYVi/i]-.  |LTUGO$GOCYGGLLVoCoìi]YGYYCo|:-/lìCVooilOOlV;:Yilloì|ilìiiì|C]:]lìCi;/]]]]]ii];.          -i!l. !-,,.....- :
HXXXXXTTTG!-;!;/oiììlììiìoo;:-.../UUGOOì;|iìC$$Y]ioìììGOOVYOVVCCoììlooìoYVCC/]OCCCooìììlììlYO:oìVCCo/;/iiiiììì]!.  .------:!;:,.-....,  .. :
HXXXXXXXL||-;!|!ìììlììiìCo;!;:|!. lUGOC ..-!iYYYiilClVUOLUGOOYVVVCCloCllCVVO]/OYCooolilollìo!ìYlYVìYl]!|]ìììììi];.          ,.     ...     :
HHHHXTULi|i;;!/||lCCoooCo!;!;;]:...C$OY..:CVoVOOOYCCoGLLTUL$OOOOOOYYCoollYYCViOYVlll]]lCCCoì!O$lOV|oOoi/!/iìììii];.                        :
HXXXTULo!|]/;;|/;/oCVVVi|;!|;!|:,---$OY..!o|i$GOOOVlYUGTTLG$G$$$$$GGGoCooCOoiiYYVVoCooVYVCì:]VGC$Y,/lOVlì]||iìììi/;.                       :
XXXXTU$;!|ìl/||/!;/ììi|;!!]|!]/;-;:.COl.:]!-ì$LU$YCVGLTTULLG$$$$GGLLLOColìVo]iVYOO$$$OOYoCl/lO$GVY|.|ìVOYoì]||/ii]/;..-,.                  :
XU$OOV]:!||CYVoì/;!/|!!;;/ìVVV/|;;:.iY-.;!,ìY$LLTLUUUXTTTUGGGGGGGLULU$YOYoloi|VYOOOO$OOOoCY/COGLGCì|,:]lVOOCli|;;!/];|;:...                :
XU$$$/::;/|OY/!/];;:::::;|//CC|;!;-,|:,,-.ìO$GUUUXXTXTTTULGGGGGGGUUUUOYGL$CVi|oY$OO$$$VYOYVooGLLLLLVì!-;]ìoY$OVoìi]]||;-:;!-. .    ..      :
XUììì|--:!lOYi|/i/::::::;//!ìoì||;-,..,../YYO$LUTTTTTTUULGGGGGGGGLUUUGGGLLOoloo$L$OO$$olCCVYVOY$LLLYVVoii]]ìoV$$$OV!!|!;;;!!:,..    ....,..;
XT!;;||;::oO$ii|]li!;;;;!/|;]ìi/!::.-!:;:o$OOO$GGUTTUUULLGGGGGGGLLUUTULLLLOY]iiGL$OYYYYYYYVì!lo$O$LColVYYYoi]ììiì$CViìi!|!;//!----,...     :
XXYo$OllioGUTCl/]iì]||||||;;//]!::;. .-;;$GGGGLULLUTUUULGGGLGGGGLLTTTUUUUY/-;||iOOY$GG$OVC]-: -CG$YOYCVOO$YOLG$Yo$l|,/oll/|!|]/....  ..,,,,;
XXGYG$Cìo$LGUGoì/]]ìì]]/|i/;!!/!!!!;-,..iGGGLLLUUUUULLLLG$G$$GLLLUTTUUUTYVYCoCo|!oVVYVVOo:.:o..]CGGGYYo$O$ll$LGCoOi/-//!;]oCVVo-           ;
LXLOG$ìi]iYLUUooìiVolllì/ii;|!//||!,-:|!VGG$GLLLUULLLLLUGG$OY$LUUUTTTUU$OY/:;!.,;looCCVVV,.,l-.]ìCGGGGGGOG$OYCloYl]i!i]ìli|/ìoV/        .,,;
YUUV$$i/||]OLTVoCoo$OYYYoiì|!!/]/|-,..|lGLGGGGGGGGGGGLUL$O$$OOO$UTXXTXTYO],....|ollooCCVo,-|]:.iìoV$LGGGLLLLLLL$liioiiolìi]|::ì/......     :
YLUoOGl]VViì$U$oVYVCY$$Yi/i/;:|]]! .. :iGUGGG$$GLLGGGLLUOO$$GG$O$GTXTTUVY-:-,.!lolloooVo/ .!;;.]oCCY$GLLLLLUULOlìììlVoìì/|!!!!!: ....    . :
O$TOOGìCY$V]YGLCYOOOYY$Yì]]|-,,!-,-!|!:ìGLUG$$GLLLUUGGGLVY$$$LLG$$$GLULYO:--!iìloooooooo; .|-]|ìoCCVYYY$$GGLLYolllooGOC]i||/!-....,,.,,,,..;
YOL$$GCoO$GYoLUGGYlìoYYCol]l:,.:-.  -!-ìGLUGGGLLG$GLGLGLYOLLGGUULGGGGLLVGV:/ìloCCVVCCooì; ,|]VooolVVYYYOYYYOYVCooVllYYClìì/;-,...,,,,...   :
$LLGVOCYGTTLL$GYoìilColoVYOY]. .- ..,:.oLUTUGLLGGG$GGLULGUUUULUTUULLLL$VYOliCYVCCVVVColCo.:iVOVCoiCYYYYYOYYVCCoCVìloVoCVo]!:--,,...........;
$$LLYYV$LXXTGG$Clìi]]iìloìYC|:,-;-,..;-YUTUTUGG$GLLGLUUTTXTTTUUUUTTUUUYOìYCoCVCVoììllloCC-!VOOYOìilYOOOYYYYVVVVOl]ìooVCCi//|;:-:-,,,--,..,-|
TTU$llOLYOOGGLLGGGoìlì]//]C!;ìoCYYY!.|ì$UTTTUUGLLGG$GGLLUTTTTTTTUTTTTL$OClVCVYVooollllCCC:|VOY$$!ilCYOYOOYYVCVYV]/ììoVCìì]///!;;::,-,...,,.:
LTUL$O$$$GLGGGXXXXo|!!|iilC]|lVO$$GLlioUXXTXTUTL$$O$$GLUTXXXXXXXTTTTTO$OYlOYOVVCoollloìlo-|CY$GoiiCoCYOOYYYYYVVì/]ooìiìlì]]/|/]|;---|-,....:
$LGG$O$$GGGGG$LLLLYColl/ìO/-!/]oV$UUULGLUUTTTULLGGG$GLUTTXXXXXXXXXXXUV$CVY$OYVVlollolìCCl-/oOGV/lìVoCVVYYVCYOOC]/ììooì]ìii]//ì]|!!|;;;.....:
Y$GGO$$O$G$$$$oì]CVYVCCoCo|]|ìVlCLUUTXTTUULTTTXXXXTXXXXXTTTTTTXXXXXTYY$VVY$OVVVlolooCoCV/;]o$O//llCoooooCYOOOOViììiìlliiii]]oo/]]i]]|;.....;
V$$$OO$OO$$OOOVVVO$VCVVCCoCooooOCVGUXTXXXXXTXXHHXXXXTTTTUUUTTTTTTTX$VY$YCC$YVYYìoVoooCYC//ìo$i/]llVVCCCCCCCVOOYCoìiiìllììì]lVoiioli]!!,::,.;
C$$$YOOOOOOYYYOOYOOVVVVVVVVVVVYLUTXXXHXXXXXTXXXXXTXXTLLLLUUUTTUUUULYG$$GVVVCCOCiVYolVO$Vi/ioO|]iìooCCoVVVCVOOOOColìiììoooiioolìCliììl/-iYYCC
oO$$OOOOYYYYYYYOOOOVVVVVVVVVVVYGTXXXXXHXXXXXXHHHXXXUTULUULUUUUUULTUVVOO$GOVCVoììVCVO$OYYli/i|!iiiooVVllCCYO$$O$YoolììììVìiìVolCi]ilì/|;.iCCY
lO$$OOOOOOYYYYYYYYCCVVVVVVVVVVYGUTUUULLUTXXXXHXXXXULUTULLLUUULLLUUG$CYOYO$oìiììVCVYYYYVOl]/;||/]iooCYìlYOOGL$$OYVloollVoiilVoCì/]ìì/|/|-,VO$
ìY$$OOOOOOOYYYYYYYVVVVVCCVVVVVYGGGLLG$$$$Y$LTXXUY]ìVLULLLLUUULGGYVVYYCYOOVììllCOYYCoCVOYì;:!///]iCCoVllVGCOOYYYYVCoooVCiiìlYCo/]ìì/||/|;.i$G
ìC$$OOOOOOOOYYYYYYVVVVVVVVVVVVVOO$$GGG$$OYOOOOY:::|i|i$LGLUU$ClloYVVOOCYOCllll$$OYYYVCVY]|]oCììllVooVCVY$oVCoCCCCVCoCCìiìloYC]]ì]|!!|/]!,|$G
ìCYOOOOOO$$OOYYYYYVVVVYVVVVVVVYOOY$$$$$OYYOOOOV/l]$$];;CGG$oìllllloC$YYYYCoCoV$$GGLLLLLl/llìCOVCCVoVYVoVYllììlooooVVCìììloCOì]]]//||///|-:OG
ìCVOYYYYO$$OYYYYYYYYYYVVCVVCVVVYYVO$OOYVCCYOOOYVVYYVClì/]loCCYCooooVOL$OOYCVVOOYVVYYO$Yì/|ioloYOYVCY$OlCViiiiìllìloliiiìooCY]iì]///||/||;:CG
ìVCOYYY$$G$$OOYVYYYYOYYVVCCCCCVCCCYOOYVCooVYYYYYVVVYYYYYooìooCYCCCVVO$LG$Yli//oCooooliiìlllilìlVG$YYO$ooV]]]iìììììlììiìoooVl]]]ìi///||||;:ìG
lCVO$OYYY$$$$$OOYYYYOOYYYYYVVoooloCVYVCoooCVYYYYYYYVCli/iVYCooVYCCVYVY$GC:---.,ìoooo];;:;;]oVoooYOOOO$CoViiiiilCVCooCllooCCi]]i]]|||;;||!-/$
loVYOOOOVOO$$$$OOOOYYYOOYYYYVCooooCCoCoooollllììiiììloVYYYYYYYVCCoCOOYOOi]:,,:;!///li!:---::|CYCCYO$$GCoCìi]]iiloollCi]ìCVì]iìii]//|||!;|:|Y
loVYOOOOOYYOOOOOYOOOOYYVVVYVVCCooooCVooooolooVVYYYOOYYVYYYYYYYYVVooCooCCoì::!-.    .,;!;--:;!|iYCoYLLTVCVolìiiiììiiloliilVì]/||///]ìì/!//!!C
llCOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOYYYYVVCoooCYYVCoolooCooCVVVVYYYYYVVYVVVVVVVVC/iCoo/!,         .;|/|;,-;|]oooLTTYCVCoolìiììoooooììoVìlì]!/iii/||/]/|/]
olVYYOOOYOOOYOOOYCOO$$OVlYYVVCoolCVVVVColliiiìllVVYYYYYVVVVVVCVVVYCYCiVVì;.        ..  .:/i;,|iìloC$UU$VVVVCCoì]]ìloCCCloVììi]||!!!!!/]]/ììi
oCOYVYYYYYYYOOOOOYYYYYYVCYYVColì]VlììolVoi]/]/]ioVYYVVVYVVVCVVVCVVVYOVlVo,  .--,,,,,..   .!ii|:!|ìOUUULOVYVVVVCìi]ìoCVCoCV]//]/|||||/ii]]lYì
COYYVVYYVVYYYYYOOOOYYVVVVooli/]loCCoC$$YllìiiiiYTOVVYVVCVVVCCCoCCOOYYOOlC;:--,-,,,,..,,... -]ì;-,:YUUUOOYYVVVVVVoiioCVVVCVì////||||||//]ilGl
GG$YYVVVVCCCCCYYYYVYYVVVYVì]ii]:;llYG$$lloolllVXXClOYVVVVVVCCoCVLUUY$Y$Yoì,:-,      .,.,,...,/i:;-!$L$lYOYOYVoVOYCoVVVYYYOOVoli/|///|||||iG$
ULG$$OYVVVCVCCVVYYVCVVYVOYCOOCCo];C$GGYlloooCVLTTOL$OVVCCY$OYVVYLUCY$$YOCY!.    ..... .,.,,...:.|:-|Cl!/ool|;!;!|/iCVoVYOYloCVYYCìii]|!!;iG$
LGLG$OYVoooVVVCCVCVVVOLTL$$$TUGOYooGLLVlooCCoVUGOGOYOolllCYLGOYY$UCO$G$OG$i.            .,,,,. .C|-:/l/ì]!:;;;;:::;/!|/]iì]ìi!!/oVYVCl]!!lG$
GGGOClììoollllooCCCCOTTXTTUTTXTTTUGLLUOYOOYYO$$YClìììiiìilCVG$OO$LO$$LO$GG$Yì:.:/;,,,     ,;,. -YV;--;!!!!;;!;;::;;!;/]/||!/ll|!/oìloYYCilGY
$OVllllllCVoCCììloCVTXXXXUUUUTTTTTTTXXLGG$LULLGYoìilllCOLTTTLUOVìlY$OG$GO-;/lYVY];lollì/-  ,/CC|iYl:-;///|!!|;;;!!!!|;li|]|||CCi|]VVClllloO$
OCooooClloVYCVCìlCYYUXXXUTTTTTTTXXTXXHXXTTXTG$OYCCìo$UULLTTUGOYOCCOOYO$GGì.;CCoVOOYYYOVVVCl!!]OOYVV!:!]]i]/!|!;!|||||!|ì]/i/|!ìVì/]oVYVCooYO
CCooooCYoooYYoOllCCYOGLUXXXXXXXXTTUUXXXXXXXUGUUYCoVLULTTUG$OiCUUOYOLG$$LLGO/lGGGOVV$OOYYOOOCììV$GGO]!!ììììi/|||||//||/|/i/iì|||/Vl//ìCYVoC$$
CCoooooCYooCVVVClCoCYO$GLLUUTTTTTUUTTXXTTXXTOL$$G$$OCVGUOVCOlULLTLUUULGLLGO$OCYGGGOiC$$O$OOOOO$LLLGCìiCoollìoi]]]]]/|]]/|/|lo]]/|ìCì]ìoVCC$L
CooooooCVVoCVVCVooCCoYYOO$$$$$GGLLLLLUUUUUTTLOGLULULVCiìVooCGTTTTL$UTUGYOYCoVO$YVV$$;!YGGG$$$GGGGG$VYYOYYYYYCllìiii]//]ìììi]ooìiiìiìiiilVVGL
CooooooCCYCCCCVVYoYoCVYYYYOOOOOOO$$$GGLLGLULU$OUTTTU$Vl!ìlllYLUUULG$GUTTLOVCCooV$$l/- ,YGGLGGGLGGGGY$GGGGG$OVoolllììììlooooììoCCoCCCColìlV$G
CCCCCCCCCVOCCCVYOVYooVVVVVVVVYVVVYOYO$$$$GLLUL$GLGLLLOVO$YYVoYGGG$VYGLLG$$VY$YCooCOGGOYGGLLLLLLLGLGGGGGGLUUUGYVCClllllooooooloYVVoVVYYVVVY$L
CCCCCCCCCCYVCCVYYO$CooYVCCCooCCVVClVVVO$$GGLGLULULULLGYOOOOOOOO$$OYO$$OYO$YVVVVYVYYVY$GLLLLLLLLLLLG$OOY$$GGLLGOYVVCCCoooCCVVCCVO$YCCVYYYOO$L
VCCCCCCCCCVOVVYYY$OCooCVVVCCooCVVVVCVCYO$$GGGLLUULLG$GOOOOOO$$GG$OOOYYYY$$$OYVCVCCVVVYOOGLLLLLLLLLGYYYYOOOOO$$$$YY$$$$GGGGGLGG$YO$GOVVVGULGL
VVCCCCCCVVVOOYYYOOYYCooVVVVVVCCoCVVYVVVYYYOOOO$LTUULLUGOOYOOO$$GLGOO$GL$$$$$$$YVVVVVCCCCVO$LLLLLLLOVVVYVYYYYOYYYYYOO$$$GGGGGGGGGG$OCOO$UUTLU
CCCVVCVVVVVYGYYYOYOOVCooCCVVVVVCCoCCVYVVVVYOGLLGLULLUTL$OYOGUULGGLGGUOG$GGGGGGGGOYYYVVVVYYYOYY$LGOVVCCVVVVVVVVYVVVYYYYYYOOOOOOOOOOYYVLLLGGGL
CCVVVVVVVVVV$YYYOYOYVCooolCVVVVVVVCìoooCCVVLLGGGYlYGLUTL$$$$G$OYOO$OOY$LLGGGGGGGGG$OYYYYYYOOooCG$VCCoCCCCCVVVVVVCCVVVVYYYYYYYYYYYYCoVGGGGGGL
VCCVVVVVVVVVYOYY$OYVVVooiCooVVVCCCCCCoooCCVLGG$$|CO$$LTLOOOG$LGUULLUULLLLLLGGGGGGGGGLG$$$$$$YO$$YCCooCCCCCCCCCCCVCCCoVVYYYYYYYVVooV$OGGGLUUU
YYVVVVVVVVYYO$OO$OVVVVCCVVYCooVVVCCCCCoooCC$UGGY;C$OY$LOYO$GLLLLLLUUUUUUULULLLGGGLLGLLLLLLLLLL$YCCCCCCVCCoCCCCCCCCCCCooCVVVYVCooY$G$OGGGGLLU
YYYYVVVVYYYYOGO$$YYYVVCCVVVCCCCCCCCCCCoooCC$UTLGiiG$YOG$GLGGLLLUUUUUTUULGUUUULLLLLLLLULLLLLLL$YVCooCVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCllY$$$$GOLGGGGGL
YYOYYYYVVYYYO$O$$OOVVYVVVVCVVVVoCVCCCCoooCCOLUTTLOLU$O$GLUULUTUUUUULLUUULLUUULLLULLLLLUULYY$G$YCoooCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoìoY$G$G$$G$LLLLGGL
OYOOYYYYYYYYO$$G$OYYYYYVVVVYVVVVVCCoooooooCY$LLUUUULUUUUTTULUTTUUUUUUULLLGLGLLLLLLUUUUULYYGGG$OCooCCVYYVVVVVVoCCCCo/ioolìoO$GGGGG$$LLUUUUTTT
OYYOOYOOOYYYO$$GOOYOOYYVVVVVVVVCCCoololllloVO$GLLUUULLLLLLULLGGLLLLLLTUULLGYLUUUUUUUUUULLG$$$$OYCCCVVCVVVVVVVVVVCoi]lì]CO$GGGGGG$$GGUTTUUUUU
OOYOOYOOOYYOOOGG$OOOOVOVVVVVVVVCCCCooolloooCYOO$GLULLUUOoOLLGLLGLLLLLLLLULLLLLLLLLLGGGG$$OOOYOOYVCCVVVVVVVVVVCCCCClilVO$/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\LUU
OOOOOYOO$OYOOOGGOOOOYYYOYCVVCCCooCooooollìloVYYO$GLLULGioGGLLGLLLLLLGGGGLULGGGG$$$$$$$$OOYOOOVVVYVVCVCVVVVVVVVollioY$GGGSurfReport.it (LUU
OOOO$OOO$OOOO$G$$$OYOO$OYVooCCooooooooooolììoCCYOO$GUTLOYLUTTU$LLLLLLLULLLLGGGGLL$GGO$OYYYYYYYYVCCCVVCCCCVVVColìCO$$GGGG\_______________/GGG
O$OO$OOOO$OOO$LG$OO$OOOOYYVloooooooooooolllliiooVYYO$L$GGUTUULL$GUUUULLGGGG$$$$GGG$$OYYYYYYVVVCCVVVClloCoiìlììCO$GGGGGGG$GLOYYGGììoo]oCl$]G$
Descrizionesenales 2004 » Quello con la lingua di fuori è quezo....... aveva bevuto credo 18 grappini e non sappiamo quant'altro.......

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.218 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=1634&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1