Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 671
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Firenze-Montecarlo
Media precedente
Firenze-Montecarlo
Media successivo
[1024 x 768]

Da: socmel
Giovedì 17 Novembre 2005
Numero di visite: 2139
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMWMWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXTTTTTTTUUUUULLG$OYVV
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXTTTTTUUUUULLLLLG$OYVVC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXTTTTTUUULUULGGGG$OVCCol
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHWWHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXTTTTUUUUULLLL$O$OVolììi
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHWHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXTTTUUUULLLLLGGOYYClii]]
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXTTTUUUULLGGG$$YVClì]||!
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWHWWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXTTTTUUULLLGG$OOYCli/|;:-
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWHHWHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHXXXXXXXXXTTTUUUULLGGG$OYVlì/!:-,.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXTTTTUUULLLGGG$OYCli|;,.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHXXXXXXXXXXXXXTTTTUUUULLLG$$YVCli|:,   
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHXHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTUUUUULLG$OYVoì]!:.   
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWWWWWWWWWWWWWWWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXHXXXHHXHXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTUUULLG$OYVoì]|;,.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTUUULLGG$OYVCli/!:--.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHXHXHHXHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTUUULLGG$OYVCoìi/|!;:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTXXTTTUUULLGG$OYYVClìi|:;|
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWHWWHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTUUUULLG$OOOYVColi!,;|
MMMMMMWMMMMMMWMMWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTUULLLGG$OYYVoiìlo]]ii
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHXXXXXXXTTTTTUUULLGG$OViiì];!lCiooo
MMMMMMMMWMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTXXXXXXXXHHHHHHXXXXXXXTTTTUUUULG$OYYCl,:ìì--ìVloCC
MMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTXHHHHHHXXXXXXXTTTTTTUUULGOìilo/|loooìi]CllVV
MMMMWMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXHHHXXXXXXXXXTTTUUUUUULLG$o-.]],/YOVVlliìiilì
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWHHWHHHHHHHHXXXXXXTTTTTTTTUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXHHXXXXXXXXXXTTTTLOLLLGGOOCo:-!]CiìOYolClìoi/;.
MMMMMMMMMMMMMWWMWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUTTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXXTTTUGOO$$CiVYOo/.-/lOCìOVoìCllìì]]l
MMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHXXXXXXXTTTTUUUULLLLLLUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXTTTTTTULG$ViC!,CGYi!!/]]ii/olCliììlìloY
MMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWHWHHHHHHHHHXXXXXXXXTXXXTUUTTUULYLUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTULULXXXXXXXXTTTTTTTUULG$Yì;.!!l$OC/]ìli]ìo]lìli]VoloìoY
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHTXHHHHHHXXXXXXXTOUTTTTTTULGUULUULUGVUTTXLXXXXXTTTTTTLG$LLUULYO;ì:/!||i$L$oi]]|:ìVV]YYOYìlColCCG
MMMMMMMMMMMMMWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWXWHXHHHHHHHHHXXXXXXTTTTTTTUUUV$UUUUUUUUTTTXXXXXXTTTTUUULLGGLLCYlY;VoVCClVOOO$ììi|;::;/ì]OGLLlol]]lVY
MMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWMWWWWWWWWWWWWWWTWWWHXUHHHHGUTHTUXXXXTTLUTUUUUUOOOLGUUGUUTXTTTTTXXTULLGGG$YoìiC$olCG$$OOO$YOYYOLY|:--::-io/GLUUGYOliiiO
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWHHTWWWWWWWWWWWWHHHHHHHTGTXXTTXXXTTTTUUUUUUULLLLLLLTXXTLVLGGTUG$Voì/|;:-:/YGLG$$LGYYYCCGVYGGY-...,..,l!LUUULLOCì]/i
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWHWHGWXUTWXTVYHWWWWWWWHHHHHHHXHXXU$TTTTTTU$GULLLLLGGY$$$LTT$$VOGLUL/;--;;/ìliiVGGGYCCVooC$Y/OVVVVYì;:!:,:|Y|OYYYCoCVi]|/
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWUHWWWWWWHHHGUCCUWWWWWHHLGTCTXHXLXXXGLTT$GLLLLGGGGCVYCiliìGULOOGOoGUGC|,;;,;YOoYYCoCCClioo$$O/:,;-!!:,;-..!|!!;;;il|ìoì]||
MMMMMMMMWXMMMMMMMWLLoUULUWWWXLHWWWWWWWWHHHXXTXUXHHXXXXXXTTLGLV$Vl]olì]|-.. .YULLlGOGOO$YlìloVOOYCliiVYVCllli]//iìlo:..  ,, ,:;;;;;|lìiiìì//i
MMMMMMMMMWWWHLWMWTHTXWWWWWWWWWL$HTWWWWHHXXUXXHXXXXTTTT$TLLVOiì/;;;;-:!-:|]ìlGUUULULLLGLG$OYColììììììiii]/]]oVolìi]]-   ./|-:;!|/]oV$YCO$YYVC
MMMMMMMMMMTWUTWMWTWUXWWWHHHHHHTHWXHWHHUHLLLOGOL$G$oOiULGULCO/iìoCY$GGLG$$O$GLLLLLLUL$YCoììììiiii]]]/]/||||!|oolìii]-,--!]]/]|/|]]/ili]ìì////
MMMMMMMMMMMMWWTUUUWWUWHOTLGOTHWWHWWHGLCXCoLVOOG$UTTXXHHHHHXTUTTTTTTTUULLGGGGG$$YVolllìì]]///////!!|!||]]lCVY$$YYYYl/:;!//|/|//!i|]|i]ii]Yi/i
MMMMMMMHMWWHXXXXUUTWWWH$oì;/UHWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHXXTTTTTUUULG$YVCllììiii///|!!!|!|!!|/ioVOLUUUUUULOYCiViì]|/ìì/]|VYVioo|ì]V]lìio/o
ULUT$$YV$O$$UUTHXXHMWMMWHHTTHWMMMMWMMMMWWWWWWWWWWHHHHHHXXXTTUUUULGOYClììi]]]]]//||!!|!||!|]ìCOGU$OOCCooìll//|/l]|/ìVol|!!]]iCYOliìolo/OLY!ìC
XXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMWMWWWWWWWWWWWWHHHHHXXTTUUULL$OVCollìi]]/]//||/]|/|!|/]ì]/iììlìi/iì]o]i/|o|]]/]ìliìo/CoYl]|Y$CVìììlOCioC!ìlVo|
MMMM#MMMMM##MMMMMMMMMMMMWWWWMMWTXHWWWWWWWHHHXTLGGGGGG$OYCoììiii]]]///////|///]iiì]ii]]l]oo/|]]ioì|]/ì$CliìVVC/ii/]oliìCV|]oo!OiiìoYilo]iCYYì
M#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWHGCììlYXTULGG$COOOOYlllìiiii]ii]//]]]]]|i/]i]lili/i|]/oiìlloi/|oo/OiVoo/i/!/i$YoìiVC||/oi|]]!iV|!V/i]V]olii]!!ì
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWHHL$Oì//]oVCllìi!|!!!:,!iii]]i]]ìioilììì]ìiìiliil/ìCìili]lo]oo]/|]ìl]|VlOi||/ìCC]|lì]$CìiO/]/O/]lìliilCoììVYl;/!V
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWHHTUL$$OYCoìllllloì]/!!!!!;!iiiiìilioVliiololl]ìOlìoi]iiCCll/i/iY|Oì|]Co||lll]oC$iii||iiCi|ì]oiCoYl//ooo/ìì//!ol/ol]]|
MMMMMMMMMMMMMMWWWHXUG$OOO$$OOOYYVVCCCCCì|!||/||||ìCYloYlììiliìllìoiìiìoloVo]Y/iYY|VoìoV]]/|]loli]VV|/$ì!]Yìli]!||iii|Cli|]i!lCi]CCìCo/!i|Oo|
MMMMMMMMMWWHHTUGGLUGLLG$OOOOYYYYYVVVCoìì]]]////]oolooClìii]C]ìC]]]iììiìoViOGl]lì/ì/lìoooC/|/ìC/]|VVCo]|Y]Cìoiì/i!iil/!$]|/Yì!Yì]o$ì//!]lliiì
MMWWWWHXTUUUTTTTULGGGGG$$OOOOOYYYVCoollìiìiiiiiolìlì]ìCìilììi/]ì]ì]]/l]ìì!oY/|CiìCì$ììiVii///iì]]li|l|ìl|oC]/Viì|oliìii|il/|!COoi||;!;!;!;;;
HXTUULUTXHXTULLLUULGGOYYYOOOOOYYVVCCCooololl]|/ii]//]lVooYVìiloiii/]lì]|ìo/ì/loioìll]Oì|ì/ioC//]/]ClCY////il]ì]ioii]]!/|/iì/ìVXUG$l/!!!!!!!!
UUUUUTTUUUUTTULG$$OOOOOOOOYYYVVVCCVVVClolìii|iVoVi/]iVYV]CV/Cììiliol]]ìiVi/l]ìio]|ilCi]ìììoìoìoìlii/o]i/oi]i/ì/]//iioi|ì|/]]/iV$UTULGCiìoooV
G$OOYUTTTULLGGG$$$$$$$$GGGGG$$OOYYYoVCì]]ìVVloVOY|;/iìYClC$/CYiiì$o||oì/ìC//iì/CV/o|/ì/]ìCì]lViiil]]]lì/ìl/ìCC]]ìì|]i//ii]]]/i]]lYVXTG$OOCìl
CCoVVYUTTUUUUUUUTTXXHXXXXXXG$YOOGLCìlìlooVVYll]]|//iCl|Cl]]iGC]|ìiìCiìVlii]]/iìi]i]lV]/]ì]i//]ìC|i/ì//o]/iì/i]]ìiììoi]]iiìlii]oìì]]]|]]li/]/
CYoCCo$THHWWWWWWMWWWGUlGUO$$OLUUULGLGGLGGO]!/loìì|ìiiìCo]illC/l/li]]||]lO|lìo|liiii]i/ì]i]ll/|ìì//]]ìiiìl]ìiìioi/ì]i//]i//iìlliliii]ìiCoCYll
GUHHHHWWMMMMMWULTOV$O$O$G$GTGLTLY$CloiìoOUi|GL$YiiiGC]ìloìiìolVìC/ì]C]]]l]i]ìì//oCìlì/ìì]ìloiil/ìllii]lìYo/ii]]ìii]]]///]/]/]]]i]]i]]]/]oolC
MWWMMMMWWTGGY$YOGVOYGUL$CTHGllOTVlCLGLOCYCY!ìVGGCOYioClìoi]ì/iC/ìi]i]ìì]/]oliiiiìiìo]]lìì]Clìiiì]o]ìi]oCii]ì]lì]ìlì/l]ioiìo/]i]ii//iìoì]]]]ì
HTLUGOOYVlCìClYìCVVìYoi/COGUGLYOULLYYCilìlV]ìCliiìl]oillì]]/ì]o]ì]l/ììììììììiio]oìi]/]oillìVìi]iìlC]CìoCìil/ioiìCi//i/ioìlioìì/]/ì]llCClìolo
VVCCYììCVVoVoiìlCLlOCìiìlVHHHHWHTTGCoOìloVCClo]]ìi]]iìì]lilìiìil]]iCi]oC]lVoo]oìiloi]iììliii]ooloiìoCììCVi]]]ioi]]li/]iìoiooiìiìo$YCOOVìClVC
$YO$VoOVVYoOV$YOoiVOCììYVXHTULUVO$olìiiioìloìli]ììì]ìCioì]llVoCCVCYììlììloìiiìl]oiolloìli]iliiCii]ìolilo/]iiiiìilioììiloVCYlllloolVCìVOV$VCo
YVCYY$OCGOC$iCVCCCOloVìVYClCiYVllooìl]lìCìVololilVioìi]CVìiìViCooYCoìlì]lllìVìilVìoioO]]ì/ìiilo]]]/ìiì]l]]ìoìlooCìiììiolìoViOYlVYol]ìL$CoCoo
YYoVUXGoOYY$loloCCìYYolCCìoìCì]liVoloCYlììììCGVOVo]ooìllYolY$oìCì]oìììoìolilViììVCìllo]]i]Vii]liìììiCYlilìCYl]Vooì]ììCOVoYCìoloCVYCììCooVoìl
CClVVVOlYVìCllìVCVolìlCìCooColCìiCClCVYYCìlCCìYYCVCoVClCClìlìliìiìYY]iCììoìlloCììo]ìììiììilìCliloVìo$GCilVCOYCoCVOOVlìVYVlolOOClloCCVYVìCCVV
CVooYVlVVGoYCCìCYYVOCYOV$VoCYlllCVo$YiVGCloìVloC]lìoìoolloìlìioìlii]ì]ìiiliCìiìlCiiìloìoooClilìioìiìioiCl]ìoloOYliCOVolìCOi]oCOCVloVoCClìlVL
lOoOYooìoCGYìCoYVVVColCCYO$CYVlCGCVOYCCCoVYìCoVììoiiìiìloìlìllìoìlìol]loììlVoìooOGUGOooYoiìliìlO$lOVliCYoìVCVoioiloììlioVCollCOGGGLGoìoVGYoV
V$VYlCCLooLYoOCYVCllOVVoYoVloVVGUYV$VVooolYVlCìCoCìollolìoiìollYVCVCilCll/CYYCCoì]oO$OVYOVoìooìloVoìilooolClYVCoìiVVCOCìoCYCoGGGVOVCooooloCì
ìì$CGLYOYlCVlOOVVVVYCVLGYOCìYlìllìloColìYllolYYColìYCo]iìoìiìlìllloiiCVli/ìVCl]ii/lYìYlloliiìoCoCVl/]Coil$YoVo]CGCO$G$OOOCìooìoYCCloooYVoolo
o$YCVOVoYoOLCìoìYYYooliCVìCllVoioliol$Y]oOììoi]i/oVCVìi/iYC/ìOOYCOOGGVoV/iloCCiCo/ìVVO]ooVllO$oiìCìollìOYVOoìolììCVVoCoCYooololoVClCloVCCCll
LVG$oYVVoCOC]OYiììoCVlClìCCCloiiiliìCol]llìiCololooooVVoìCìCoillìoCoVilo]illClOUVVC$OUXTGìiiVVlVììolìliVYlooCVCCoVVYVCoYYVYlloCooCVCloCClloo
CiìoYoVYolYVilVolCOlìYGVYiCCi]iiClìCVì]ìiiooClV$G$YoYVllloilCìVViOGOYYiìlììoCVloGOloYGYlCYoCìiìoiooCoCCOGYVCVoCVVCllCoolYCVollCVCoooloVCCooo
loGGloVGYoloVCoVYì]ClYCo/]ìi]]]loìooYillilColooClllGLllYL$lììì]COYCooi]CìlVCYOClCloYYYCVoCCVCClìCOVoVoCYVCCVYooVYYVoCVolCVVCololVVCCoìloColo
ìoYColllloìliììoìii]ioYCiVoliìl]V$YVLCoOVVClìClìlloY]]lGUVlìììlì$Y$OoolOlì]oloCìill$LCVVCCCYYOOoCCVìoVVYVVVCYYCCCVVCoCCoCoCCloCooVVYCooVolll
VCoiCOCCVlìoCVYììCClìllllVYCVVCìlYCCCCVClìlOVolloOoìilO$VlVOOolìYLUUGCìiooColìoolooCCCO$GGCVYVOGYlVìiCVYVoCoVVVVYOoCVYVloìoYVClìlVCYColCoVCo
OYV]iìioV$LYYGVloVYViCCììilolììl$$lioL$V]ìYLVCoioloOYVlVOoVVoCloVOCoCoolloCCClCCOOìlìoY$G$CoVoCYCCooVClooClìCCVVYCYYCVlìlìoYYVoCCYYYVCCClCVC
ìioOYVllV$U$ììCOGOCololioVYlioY$GVCoìììoCllOOCo$OCYColloYClCYOCVO$VCloìllìCCCVloVoìVlCYVCOYVYooVoVVYCollClloCYOVVVOOYOCìoooCVCoVYYVVoìCoooCo
CloooloOGLOCìlV$VìVVCooOVCCooYCCOYVoVCYGOllVOOV$YooYYCìCYCCOLLVVOCoVYOCVYVllVVoCCìoOVCGYolCOCCCVoV$$CoVOCilVYYYlC$GOVVìiloCCoìilCVCVliloVCVC
CloCV$YVYoììCCVYYVCVOOoYooCClYoCUYYYVCC$$OoioYYGULYVCCllVoCYVYVVoooCOOCY$VììoCCoCoCVVlCVCllCCVCVCVYYCVCYVoìloCVoCYVCoColCCVCoooVYYColìCVVVVV
CYY$LTLG$ClloVCVVLOYGOVCCilOGGC$TLTTVìoVCYClììVGGOCooCVVG$YYoCVCYOOYVoìlCYYVVCVlCColCVYYCìlClooVVCloYYloCVoolCCCoVOOVCCCCCCCoYYCVVCoCCVVVCoo
L$$GO$GYoCollooCV$U$OOYVVoC$$TOO$YO$$VCoCVVllìCGUGVoìlOYCYVVCYYYYYOYColVVCVCCollVYolVYVOOCVYCCCVCVoloVoCVVCCVlllooYYYVloCVCoCCCliìCCYVVVYYYC
T$OGOGGOCoYVYYCooCYYCVOVolVYOULG$$OOTT$CCCClìllCY$G$OO$VCCollVCCVCCColoVCCCCCYCCYYlooloCClCCoVVCoVCiìVCoYCoìollollolCCìloClìoooCooYVOOVCVYOY
HTLTL$OCCC$OYVVoCCloVVVYVoVYYC$TXUG$GTXUGOolìoCoìCGLUG$VVCliìCYoooCClìlCooooCOOYYVllloCCVllooCYCoVVllCVloCololoVCoClllolloìloooCooVVVCCCCCCl
MWWHLGGYOOYCCVVloVooVVoYVVYOVC$L$OG$Y$$LGYlììoYYooCOOVCCCVVoloVColoVoCCCollloVYYYCllooCYVolollooCVVoìlooCYCoooolloColoCooolooolollloClooCoCo
MWHTTXHUUUGVlCCoCCoooVYYCCllooCOOYGGYOOGGYVolCVVVllVColloooVOGOYYCoVOOCColllCCCCYVllloYOCììColloCVVooooCYYYClloooCooCCCCoCCVCCCCCoooCVCCCoCC
MWXXWWWHHXULGYYO$YCCCVYCVOCoCoìlloooìo$GLULOCVVVYoCCooooCCoolVOOYVVYO$YCoCVoCVVCV$VlloYOOYCVCCCV$GYCCVYColCoiìlCooloooooooCYYCCoolooVYVCooCo
WWHWMWHULLOOG$YVYVooììCVO$$OVolCllìlììlVO$OCìooCYCVoilCloYVoiìCVCoCCoVOYVCYYYYYCoCVolCCCY$OYVooVGLGOYOOooCCoìiloooCClllllìlCYYYVolloCVVCooCC
LULLUUL$YVolYOVoVVlol]ìCVVVYVìlOVCoollilYOYCìloCVool]ìVllCCl]]CYVolloVO$OoVOYVllColloVYloV$GYlloCVVCCYVCooollìloooooloollììoVO$YVololloCooVC
$$YYYYOYVCooCOYoYGCoCliìoCVVVliìoVCCVCìlYG$YYVYG$YoììoVoCoooìiCO$CllloY$$YYYYVooCCooCYVììCOGVoollllloCYVoìiloCYCCVoìloollìilCYOYCooCoìlCCCVV
L$VY$OYColoooVVCYOYCVoìilCYOVlìiìCYYYYCoCCVOOOYVY$YooCCCCollooCooCCVCoCOOVCoCCColloCCCoììoColColoCoYYCooCllVYYVCVVolloolllìllìiìooCVCooCVCVo
OVY$$OVollCCCVVCloVCooliìoVOVlilVOGOVVVCCllCVYOolVVCollooììììooììlCCCoVVCoCCCooooollloCoCYVolVCoYooY$YCCCoVVVYVCOYColCColoCCol]ilCooooCVCVVo
YVYOYYCì]ìCCVVOVlìCCoCCoooCOCìioOGL$YYVCCoooVO$VCYVCollooììììlliilllllColloCooooCVCClìCVVYOVVVCCYVCYVCVVVVOYVYVVYYVCCVClìoYYVClìlooìloCCVVVV
$OYVoCoiioVCCVYYCooCCVCCVVCCliioYVYOYYCoCooCVYVCVYCCVoìoYVooCoì]iCYoìlClììoooCoooCCVCCCVCCVVCCCVYYVOVoCCCYLGYOVoVYYVCCClìlCVVCooloCooooCCVVV
OOYollooCOYVVYOOOVVVVVCoVYVVCìilVCoCCCCoooCYOYVVVVCCVCììoYVCVCi]ìVYlìoVoìlCoCVVCColoVCCCCoCCCoCVYVYOYVCCCV$$OOVCVYYCoCCo/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\CCC
VVVVCooCVYVCoCVYYVYYOOVVVCCCVVolCCoooVOOYVOOOOOVollCYYoìilVCoCìiìCYVCVVoooolCYVCVoloCVVCoooCCoooVVVCCCVYYCVYVCCooooooCCoSurfReport.it (CCC
YYYOOOYVCCCCloCYVVVYOOYVCCooVYVolìlììoO$OYVYYYVoi]iCO$ClìlVVlìiìloCCYYCVYClloVVVVoolloColooooCoCCOOYCVYOOCCCCoCooooloooo\_______________/VVV
OYOOOOOYVCVYYVVVVCCYYOYVVVolCYVClììììlCYVCCooCCCoooCVVollVG$CìloCCVCVCoVYoloCCCCCoCCoCooVYVoCVVCCVOYCCVYYCVOYYOCoCVVCCollooVCoOO]iìliìlìV]YY
DescrizioneFirenze-Montecarlo » Firenze-Montecarlo.....la spiaggia....l'unico posto dove dormire....qst è Bergeggi!.....pescatori + fiasco di vino alle 24:00! grandi!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.221 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=9589&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1