Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Liguria »
Media precedente
_ _
Media successivo
[1024 x 768]

Da: Jackass86
Domenica 9 Aprile 2006
Numero di visite: 12018
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
]/////////]]|/|!!!|/]]]]]/;!||//||!!|/]iilCVVYYVVoVVìolilClolCCCVV]/i]]/!;;/]|/]i]]/iiioCCVVVYCollCooooiloooooCoCCCCCCVooooCCCColìiiìCVVVVYO
/]]////]]]]/||/!|//]i]/]]/||//]]iiiììlollVYCVYo!/ì|oCoìlìl]ì]VVVVVClìììii]ìlll/;;/]iliì]ooVVCVCVllolCollooooCoCVCCooCCCCCoooYYColììoooVCVVVV
/|////]i]]]//]];/]///]]]]]]|iiìiiìoooVYCoCì/oì]ìoCCCCCClloVCCCVVVVClìiìllooooli]]ioììCCVilììììiìCloooiooVCCYCVVCVCVoooCCVCoCVYVolllììlCVoCVV
!|!|]]ii]]///]ii]ii]]ii]iìiiiiìloCVVCVCiCVìììì]/!]oììoooVloCVVVYCoi/ì]iCoVVCììììlClloCCVVCVVYlC||loCololoVoolooCVVooCCVCloVYYVVCoìììiloì|lCV
!;;!;!!!/i!/ìiiiiiiiii/ìììl/lCVVVVYVCVoCYYo]ìCoi]ìi/liooCVCCoCì/lìolioCVVoo]illiooooCVVVVCVVl]ìCllVCCoCVVYOoììl]looooCVVoVYYYYYCClìlìlloooì/
//]/||;]]]llooloColllCCVVCVCVVYVVYVVYVYYCVVVCo]ìiiìi/ìVYYVCloo|!;ilì]lVoììloloollllìoVCVCCColoooVVVVCVVVYVVCoCCVVVYVYVVCCVVVYVoVololoollllol
|!;/|!/ioCVYYYYCoYVYVVVYYVYCìVYVYCìCVVlCVVVVCVo]!llììCVOYVl|]o]]oColi]ììllllillloCoCVVVVoi/olloVVVVCVVCVVVCCCVVYYOOYYVYYVCCCCCo]:-::;|ìlììoo
lllllllolCVCYCoìlCVVYYYYYYVYCCVlVCClìllìlìi]oCCioo]lCVV]CCìCCìoCCVVCCoillloVCìilìlCCYYVVC]]CCCVCVVClCloVVoooooCVVVVVVYYYCCCooCVVVCì]//oCl]]]
VVCCCCCCCCCCCCoooCCoCCCCYVoCVVC//iCVCVYClì]!ìi|ìClCCVYYVVVCìiìoCVVCoìlìiìooCìoiìlllCCCoVClooìoCCCClìlilCoooooooCVVCVVVVYCCoCCVVYYOVlììììloVC
CCVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCoooìiìliioCooloCVOOOYYVVYYOYVCVCìl////]ìi//]||/]oCoììCCì//ìiilCVVVCVCCoVVii]]/llCoCoCVCCCVVVCooCCVVVVOYYYCi|ì|;!]
CCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCVCCCCCCCCCCCoCoooCCoooVVCVCVCCCCCCo]oolooo]]///iìlìiiiooolli|;!/ìììCoCCCCoì//oCl/iììì/]oCoCCCCCCCVCCooCYYVOOOOYYCol]!l
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooollìolìllolìCìi!looììì/lo];|loli!ìlooCCoìiìloollCClloooì|oCoCCCVCCColilVVVVVVYYOVCCìil
llllllloooooooooooooCCooCoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollliii]]/!|!];ìoCCl-|iVCiìì]ìilllooooììooli/l]ìioColliVCloìiCVYYVVVCCCClì
llllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllìiii]]|!!ìCVVCCCoìlooìlìllooooo/ìl|!;!ililloìlCooVVVVCCCìiilil
oooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllìììi//]]ì|||]loVVCCllCoCVVoolìloìiìCCoìoCCoìooCìiì]oCo
ooooooooollllllllllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooolllllllllooollllllllììììììiììiiiilllooCCoCoolooCoCVC|llì]ooo
ooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìììììììììììììììììììlllllllloooooollooooooooooolllllllllllllllllìììi]/||!|!]llllooooCo!-:/olool
ooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììllllllloollooollllllllllllllllllllllllìiìi]/]]/!|]ì|/]iol/!l
ooooooooolllllolllllllllllllllllllllllllllllllìlìlììììlìlììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllllllllllììllììììi]]]/]|]i!iC
ooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllìììììììììììììììllllllììììììììììììììììììììììììììììììììllllìllllllllllllllllllììììiìììi]]]//|i
ooooolllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllllllllllllllllllllloooollìllllllììllììllììììììììììììììììììììììllllllllllìììììlìììììììììììiiiii]]
oooollooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllìlìììlììlìììììììììììiììiiìììììììììììììììììììììììllllìììììììììììììììììììììììììììììììììì
Coooooooooooooooooooooooololllllllllllllllllllìììlììììììììììììììììììììììììììiiiiìiiiiìììlllllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ooollllllllllllllllllllllllllllllllllllìllììììlìììììììììììììììììììììììììììììììììììììllllllllììììììììììììììììììììììììiiiiiiìììììììììììììììììì
llllllllllllllllllìlìlìììììììììììììììlllllllllllllllllllllllllllììììllìììììììììiiiììììììììììììììììììiiiìììiiìiiìiììììììììììììììììììììììììììì
llllllllìlììllllllllllllllolllllloloooooooooooooooooooloooolllllllllllìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììllllllllììììììììììì
oloooolllllllllllllllolooloooooooooooloollllllllllllììììììììììììììììììììììììììiiiìììììììììììììììiiìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
oolllllllllllllllllloolllllllllllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììlllllìlìlìlìììììììlllllllllllllllììììllìììììiiiiiììiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiììììììììlìlllllllllllllllllllllllllìììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììllììììllllìììllììììììììììììiiììììiiiiiiiiiiiiiiììììllllllllllooooolllllllllllìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ììììllìììllllllllllllllllllllllllìììllìlììììllììììììììììììììììììììììììlllllllloollìlllllllllììììììlllììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
llìììlìììllìììlllllllllllllìlllìllìììììììììììììììììììììììììììììlllllllllooooollllllììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
oooooooolooooollllllllllìlllllìììììlìììììììììììììììììììììlllllllllllllloloolllllllìììììììììììììiiììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ooooooCCooooCCCCCoooooooolllììììììììììììììììììllìììììììlìllllllllloooolllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ooooooooooooooooooooooooooolllllllllììììììììiiiiiiìììììììììlllllllllllllllllllllllllllìììììììììììììììììììììììììììììlllìììììììììììììììììììììì
CCCCCooooooooooolllllllllllllllllìììììììììlììììììììììllìììllllllllllllllllììììììllllllììììllllllllììììlllììììììììììììlìlììiììììììììììììììììl
oloolloooollllllllllllllllìììììlììììììììììllllllllllllllllllllìììllìllììllllllìììllllllllllllllllllllllllllllllollìlllllllllllllllllllllllll
oolollllìllllllllìììììììììììiìììììììììììllllllllllllllllolllllllììììllllllllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllCooollllllìoollìlollìììììlìì
olllllllllllììlllììììllìlìììììììììììlllììllllllllllllllllìllllllìììììììììììììììììllllllllllllllllllllllllloooooooooooolollllllllììììììììììii
ooooolllllllllllllììììììììììììlllllllllllllllooolllllììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllloooooooooooooolooollllllììììììlll
oooooooooooooooooooooolllllllìlllllllllllolllllllllllllllllllllììììììììììiììììììììììììììììlllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooloooCCo
oooooooooooooooooooolllollooollllllllllllllllllllllììììììììììllllìllìllllìììììììììììììììlììììììììììììììììììììììlllllllllìlloooCCCooooooooCCC
oooooooooooooooooooooooooooollooooollllolllllllllllllllllllllllllllllllllllìììlììììììlììììììììììììììììììììììììììììììììlllllooooooooooooooCCC
oooooooooooloooooooooooooooooooooooCoCooollllllìllìììììììììììììììlììllllllllllllllllllììììììllllllllllllllllllììllllllllloooooooooooCCCCoCCo
ooooooolllllllolloooooooooooCCCCCCCCCCCCCooooooolllllllìììììlìììììììììììììììììììlllìllllllllllllllllllllllììììììììlllooooooooooooooooooooooo
ìllllllllllllllllllllllllllllllooooooooCooooooooooolllììììììlìlììllììììììììììììììììììììììììììììlllllllllìììììììììllloooooooooooooooolllooooo
ìllllllolllloooooooCCooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllìllllllllììììììììììììììììììììììììììììììììììììllloooooooooooooooollllllllllll
llollllllloooooCooCCCCCCCCCCCCoCoCCCCCoCCCooooooooooooooooooooooolllllllllllìllìlllllììlììììììììììììììlllllllllooooCCCCCCoooolllllllllllllll
CCoooooooolloloooooooCoCCCCCCCCCCoCoooooCCCCCCCooooooooooooooooooooooloolllllllllìììlììlììììììììììììlllooooCCooooooCCCCCCCCCoollllooolllllll
CCCoCCoooCoCoCooooolololllloooooooooooooooooooooooCCoCCoooooooooooooooollollllllllllllllììlllllooooooCCCCCCVVVCCCCoooooooooooooooooooooollll
oCCCCCVVVVVVVVVCCCVCCCCCCoCCooolllllllllllllooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCooooooooolllllììllloooCCCCCCCCVVVVVVVVVCCCooooooollllllllllllllllll
CCCCCCCCCVVVVVVVCVVVCCCCVCVCCCCCCoooollolllllllllllllllolloooooooooooooooooooollllllìlllllooooCCCCVVVCCCCVVVVVCCCCCCCooooooooolollllllllllll
VVVVVVCCCCCoooooloooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllìììììììììllloooCCCCVVVVVVVVCCCCCCoooooooooooooooooooooollllllll
CVVVVVVCCCCCCCoooCoooooooooooooolllllllooooooololllllllloollllolllllllìììììììììììììllllooooCCCVVVVVVVVVVVVCCCoooooooooooooooooooooooooolllll
ooooCCCoooooCCCCCCooooCCCCoCCooooooooloollollllllllllllllllllllllllllllìììììììììlllllloooooCCCVVVVVVVVVVVVVCCCCCoCooooooooooooooololoolollll
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooollllllooooolollllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllooooCCCCCVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooolllllll
CCVVVVVCCCCCCooCCCCoCCCoCooooCCooooolllllllllllllllllllolooooolloollllllooloooooooooooolooCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCoCooooooooooooooooooooooool
ooooooooooooooooooCoooooCCCCCCCCooooooooollooollllllllllolloooooooooolooooooCCCCCCloolCCCooCVVCCCCCCCCCCooooCCCCCoooooooooooooolllolllllllll
oooooooooooooooolollloollllllloooloooolllllllllllllllllllloooooCCCCCCCCCCCCCCVVVVCVVoloVCCCCCCCCCVCCooooooooooooooooolllìloollììììlllììlllll
CCCCCCCCCCooooCoooooooooooooolllllllllllllllìlììlìlllloooCCCCCVVVVVVVVVVVVCooCCCCCCCCCCooCooololooolooolìlllllìlìlllìiìììììllììlìiìììììii]ii
olooooolllooooooooooooooolllllllllllllllììlììììllllloooooCCCVVVVVVYYYYYYYYYYYVCCCCoolololllllllllllìlllìllllììììììììiììiiiììììiiiiiii]i/iìii
ooooooooooooooooooolllllllolllllllllllììììlloooooCCCCCCVVCVVVYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVCCooooooollllìllìììììlììiiìììììììiiììlìììììììììii]i]iiiii]
oooooooooooollllllllllllllllllllllìììììlloooCCCVVVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVCoCCCCCoCCooloooooooìloìììllllllììlìlììììiiìììììllììiii]iiiii]
CCCCCCCCCCCCVCCCCCooooolllllllìììììllloooCCVVVYYYYOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYVVCCVVCCVCCCCoCCCCCoCoooolllllllììlllllllllllllììiii]iìiiiìii]]i]]]]
CCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCooooolììlllloooCCCCVVVYYYOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYVVVVCCCCCCCCoolCCVVCCCoolììCoìllììììlllìlllllììììlììììììiiììiìi]]]]i]]]
oooooooooollooooollììlooooooooCCCCVVVVYYYYYOOOO$$$$$$$$OOOOOYYYYYYVVVVVVCCVCCoCoooooooooloooooloCoooooliìiiììlììllìììììllìiììììììiiiiiìlìììi
CCCCooooooli]lìiìììllooCCVVVVVVVVYYYYOOOOOOO$$$$$$$$$$$$OOOOYYYYVVVVVVCVCCCCCCoCVCCColoCCoooooollooooooolllllllllllllllìììii/iììiìiii]]/]ii]
ooooolllllììiiìiiìllooCCVVYYYOOYYOOOO$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOYYYYYVVVCooooCoCCCCCCCCCCCoCoololollooooololìlllollllllllllllììi]]i]i]///]]ìi]]]]
ooooooolllììììiiìlloCCVVYYOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOYYYYYYVVVVCooooooloollllloollolìliìlììlllllllllolllllllllllìììiììì]iììi]//iii]]]/]i]i
ooooollllììììllloooCVVYYOO$$$$GGGGGGGG$$G$$$$$$OOOOOOYYYYYYVVVCCooooColCCCoooloolooooooooollolllollloooooolloollllìlìììlìlìiiììlììiìi]]]iiiì
ooolllììiilllloooCVVYYOO$$GGGGGGLLGGGGGG$$$$$OOOYYYYVVVVVVCCCCCCooooooooooloooooooooooloooolloooooooooooooollllllllllllìi]ììlllllllllììì]//]
olllllìllllooooCCVYYOO$$$GGGGGGGGGGGGGGGG$$$$OOOYYYYVVVVCCCCCCCCoCCCCColììooollolooolllooollooololllllllooolollooolllìììlìiìi]iiììi]]/]/]|||
ìììììllloooCCCVVVYOO$$$GGGGGGGGGGG$GG$$$$$$OOOOOYYYYVVVVVCCCCooCCCooCooooolooooCCooooooooooooollloloooooooooooolìlllllììììììììii]]]/ì]]]ii]i
illllooooCCVVYYYOO$$GGGGLLLLLGGGG$$$$$$$OOOOOYYYYYYVVVVVVCCCCCCooooooooCCCCCCoooooooooCoooooCCoooolloooooooooooooooolìiiìlìììiìiii/i]iììii|/
ìllooCCCVVYYOOOO$$GGGGLLLLLGGGG$$$$$OOOOOOOOYYYYYVVVVVCVVCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCooCCCCCCCoooooìiìooooolllllloooliiiìii]i]/]///]///////|
looCCVVYYYOO$$$GGGGGLLLLLLLLGG$$$$$$OOOOOOYYYYVVVVVVVVCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoolllìììllìììlooooolli]iiììi]/|]iiìi]]]/]]]/|
CCVVVYYOOO$$$$GGLLGGLLLLGGGGG$$$$OOOOOOYYYYYYYYVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCoìlooooooolllllllìlllooooliiìiìiììii/iììììì]/|]ì
VYYYOOO$$$GGGGGGGLGGGGGGGGG$$$$$OOOOOOYYYYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCVVVCooooooooooolì]ìllloooolloollololllìllììììììi]]]//||//]]iiii]/
YOOO$$$GGGGGGGGGGGGGGGG$$$$OOOOOOOYYYYYYYYYYVVVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCCCColllloolllllli/iììiìììi]]////]ìììlììii]//|||/]]ii]|!!;:;|iìii
O$$GGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$OOOOYYYYYYYVYYYYYVYYVVVVVVVVVCCVVVVVVVVCCVVVVCCCCCCCCCCooiiììììlììlllììilllìì/]ìi]i|/i]ìììi]]]|]/!!!/ììììììììì]/]//
$$$GGGGLLLGGGGGGG$$$$$$OOOOOOOYYYYYYYYYYVVVVVCCCVVVVVVVVCCCCCCoooooCCCoììlllllììiìi/]ìllolì]iìiìiiiìilì]ììi//ìlìlìlìiiìiìi]ii]//]iiììiii]iii
GGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$OOOOOOYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVCCooooCCCVVVCCCCCCCCoooololìllii/]]/|!;!/]looooli]|]ìi]/ìlìì]/]ì]lìloollì]]/]iiiii/|;!|ii]iii
GGGGGGGGGGG$$$$$$$OOOOOOOYOOYYYYYVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCoooCCoCCCCCoCllllooolllool]]ilooolìì]ii]ii//]i/|||iìììlllìi]i//|/iìi!|i]ii]]]|
GGGGGGGGG$$$$$$$OOOOOYYYYYYYYYYVVVCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCColoooooCoCCCCooColllollCCoolìlolllllììlì/|/|/!||//|!;|!;;!||/ill]ììiì]||!;:|llllllì]
GGGGGG$$$$$$$$OOOOOOYYYYYYYYYYVVVVCCCCoooCVCCCCCCCCCCCCCCCollloooCCCColCCloooliooooolollìlìlllììiì];;/]iìiììi|;;|i|!]ìì]]ll]ì]//i//]iiììlììl
GGG$$$$$$$$OOOOOOYOYYYYYYYYYVVVVVCCCVCollooooCCCVVCCCVloCVCCoooooloooloooìloooolllì]ììlllllìì]]]]]|!||ìì]looooì;|l//iìllli]|!/ìllìììììlì]ii]
G$$$$$$$$OOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVCCoCCCCVVCCCCCooCooooooooollììlììloooolììììiìllìi/i]]/]i/]/!|]/iììloll]i]iiìiì]/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\Yìì
$$$$$OOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYVVYVVVVVVVVVVCCCCCCCCVVCVCCVVCloooolliiiloolìììiìlolllillìlllllìì]]]]ìiiììi/!;!!!!|//!;;|i]iììSurfReport.it (GY]
$$$OOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVCCVVVCCCCCCCCVCCCCCCCCVCllllllllìiiiiiilìillooliiìììllììììììi//]]ìi]/]]]ìiììiiii|!||//ìi\_______________/G$]
OOOOOOOYYYYYYYYYYVYYYYVYYYVVVVVVVVCCCCCCCCCCVCCCCCCCVVCCoìi]/ììì]ìlllìiilliì]]iìolli]ììi]i/]ììi]iìi/ìllìììììiìi|!/i]iilìììlVCoVYiìoCiCVl$]GO
Descrizione_ _ » _ _

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.195 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=53&pid=11575&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1