Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 671
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Toscana » Baratti, 5/X
Media precedente
Baratti, 5/X
Media successivo
[1024 x 768]

Da: Chiarina
Lunedì 6 Ottobre 2003
Numero di visite: 2136
Numero di voti: 1
Votazione media: 7
7777


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVCVVCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
OOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVCVVVVVVVCCCCCVCCCVVCVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCVCVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
YYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVCCCCCVCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV
YYOOYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVV
O$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVV
$$O$$OOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVV
OOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
OOOOOOOOYYOOYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYVYYYVYYYYYYYVVVVVVVYVYYVYYYYYVYYYYYYYYY
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVCVVYYVVVYYYYYVYYYYYYYYYYY
OOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOO$$$$OOO$$$$$$OOOOOOOYYO$
YYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYO$$$$$GGG$GGGGGG$$GGGGGGGG
YYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCVVVVCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYOOOO$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
YYYYYVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCVVVCCCVCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYOOO$$$$GGGGGGGGGGGGGGGG
YYVVVVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooCCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYOO$$$$GGGGGGGGGGGGGGG$
VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooCCCCCCCCVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVVYYYOOOO$$GGGGGGLLGGGGGG$
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooCCCCCCCVCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYOO$$$GGGGGGGGGGGGG$
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYO$$GGGGGGGGGGGGGGG
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYO$$$$$GGGGGGGGGGG
VVVCCCCCCVVVVCCVCCCCVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCVVYYOO$$GGGGGGGGGGGG
VVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCVYYO$$GGGGLLGLGGG
VVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVYYO$GGGGLGGLGGL
VVCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooolllloooolloCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVYY$$$GLLLGGLLL
VVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoolloollloollllloooCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVCCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCVYO$$GLLLLLLG
VVVVCCCCCCCCCCCCooooooooooooCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCoooollllllllloooooooCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCVVVVVVVCCCCCCCCCCCVYO$$GGGLGGG
VVVCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooCCCCCCCCCooooCCCCCCCCCCCCCCVOVCCCCCCCCoolllllllllooooolooooCCCCCCoCCCCVVVVCCCCCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVYYYYO$O$$$
VVVVVVCCCCCCCCCCooooooooooooooCCCCCCCCCooCCCCCoooCCCCCCVUGGCCCCCCCCooolllllllloooolllloooCCooooCCCCCVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCoCCVVYVYYYVCV
VVVVVVVCCCCCCCCCoooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCooooooooCCCG$$VCCCCCCCColllìlllllooCColìììllCooooooCCCVVVVVCCCVVVVVVVVYVVVVVCCCCCCoCCVVVVYYYVVV
VVVVVVVCCCCCCCCCooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCooooolìoo$TGOLLVCCCCCoollllllloooCVVCColìiììoooooooCCVVVVVVVVCVVVVVVVVYVVVVVCCCCCCooCVYOYVVVVVV
VVVVVVVCCCCCCCCooloooCoollllìllooCVCCCCCCCCCCoooollìlVTXXXXTXOYYYVolllìloooooCVVVVCoClìllooooolloCVVCVVVVVCVVVVVCVVVVVCCCVVCCCCooCCY$LLGGGYY
VCCCCCCCCCCCCCCooCCooCoolllìiììloCVCCCCoCCCCCCooCoollO$UUTHHHGO$OYCoolllollCCCCVVVVYYCCCCoCCoolloVYVCVVVVVCVCCCVVCVVVVVVCCCCCCCCoCCV$UUUUUUL
VCCCCCCCCCCoooCCVVVVVVCooollìiìoloVVVVVCVVVVVVolCCCCCYVVGTHHHX$$$OYVCColllloCVVCCVY$GOYVCoVVVCoCCYYYVVVVVVCCCCCCCVVVVVVVVVCCCCCCCCCYGTTTTTTT
VCCCCCCCCoolllooCCoCCCCooolllìilloCVVVVVVVVVVVolVVVVCCCCOTTXGTUVOOOVVCCollloCVVVVYOGLLGOYO$$$OOYOO$OYVVCCCCCoCCCCCCVVCCVVVCoCCCCCCCOLTTTTTTT
VCCVVCoolllìììììlllloooollìlllììììoCCCCCCCVVVCllCVVVCVVVOLUX$LTYOOOYYVVolìlCYYYYYO$LUULLLGLLGLLLLGGGOVVCCCCooCCCCCCVCCCVVCoooCCCCVV$UTTTTTTT
CVCCollììììiiiìììììììììììììììlllììììloooCCCCCoiìCCoCoVVVY$GG$LU$OOOYVVVolooCOOOOO$GLUULLLGGGUUUUUULLGYVVCCCCoCVVVVVVCCCCCCoooCVCVYOLTXXXXXTT
llllììllìììi]ii]iiiiiiiiiiiììllllììiiiìlooooollCCCCCooCCCoY$LL$$OOYVCCCooCYYO$O$$$$LUTTTL$$$UTTTTUULLG$YVVVCCCVYYYYVCoCCCCoooVVVVO$UTXXXXXXX
iiiiìììllììiiii]]]]]]]]]i]iììlllììii]]iìllìlooCYOYVVCoooloYGH$YOOYYVCoooCYO$$$$$$LGLTXXTTGYYUTTTTTTTTUL$OOYVCVYYOOOYCoCCVCCCVYYYO$GTXXXXTTTT
ìiìiii]iìiiiiiii]]]]]]]]]]iììììlìiii]]iiiiilCYO$$OYYYVVCoVVLH$OYYVCCCìoVYGG$$$$O$L$LTXXXXTGGTXXXXXXXXXTLGG$YYYO$$$$OVCVVYVYOOO$$$OGXXXXXXXXX
iiii]/]]ììiiiiiiii]i]]]]]iiiìììlìiiiiiii]/]lCOLLLGG$$OYVVCVYTLOYVCoCCoV$GG$$$$$$$GLUTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTLL$GLLLLGOYYYOOO$$GGGGG$LXXXXXXXXT
ìiii]//]iììììiiiiiiiiiiiiiiìììììììììiiii]//iC$LLUULULGVoCoVYOL$OVVVCCVYGGG$$$$$$$GLLTXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXUTXXTTG$OOO$$GGLTTTUGLXXXXXXXXXX
iiii]///]]iìii]]]]]]]]]]]iìiiìììiiiììiiiiiiio$LLLLUUUGYollCYYYOLYYVVYO$GGGG$YOO$GLGLUTXXXXXXXHXXXXXHHXXXHHHXXXXXXTU$O$$$GUTXXXXXTXXXHXXXXXTX
iiii]////]ii]]]//]]]]////]]iiiiiiiiììiiiììììo$GGLUUUL$CoìlolìoVGYOVOO$OGUUL$OOOO$GG$TXXXXXXXXXXXXXXXHHXXHHHXXXXXXXTULLUTXXXXXXHHHHXXXXXXXXXT
i]ìi]]////]]]////]///////]]/]]i]i]iìiiiììììlVO$GLLULGOCìi]]]]iìVYVYOYV$LUULG$$$$$GGGUXXXXXXXXXXXXXXHHXHXXHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXXXXXXXXXTT
]]ìiii/||//]]]/////////////||/]/]]iiiiììììiloVO$$GUL$YYVli/|/]iCCìiìlCY$GLLG$G$O$$$$UUXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTT
]iìiiii]//]]]]/|||/////////|||]]]]i]iiìììììlloVYO$ULG$VVVolììi]/|||/]ìiilVYGGLG$$$GGLLTXXXXXXXXXXXXHXHXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXTTTTT
]ii]]iiii]]]]]///||/|||/]//||/]]]]]]]i]iììiììloVY$LGL$VVVVlllCVYVColllllCVO$O$$$G$GO$L$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXTTTTTXTTTTT
]ii/]]]]iiiii]]]/]]//||//]/|//]]]]]]]//]iiiiiioCY$LLGGOYYYYVoVVVVVYYYYYYOYVVYOOO$LLLLULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTXTXTTXXXXXTXTTTTTTTTTTTTT
]ii]]]i///iiiiiiiii]]]/]/]]]//]]]]/]]]/]]]i]]]ìoVO$LLLGOVVVVVVVVCCCVVYYYYYYVVVOOGGGLUUTXXXXXTXXXXXXXTXXXXXXTXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
]ii]]]i]/]]i]i]iiii]]]/]]]]]]]]]]]//]]]/]]i]iìloCVYGLGL$YCoìloCoCoVCoVYYYYYYYYYO$GGLLLLTXXXXTXXXXXXTTXXXXTXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
]]iii]]ii]]]]]]]iiiii]]]]]]]ii]]]]]]]]]]]]i]]ìolooO$$GGG$OCllColllllooCVYVVYYYYYOGGGGGUUTXXXTTXTTTTTXTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
]]]]]]]iìii]]]iiiiiiii]i]]]iiiii]]]]]i]/]]i]iilooCYOOO$$$$YVollolììììiìlCCVVYO$$O$LGGGTXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTUTTTTTTUTTT
/]]]]]]iiiii]]iiiììiii]i]i]ii]i]///]iii]]//]]iìllooCYCVY$G$YColllììi]]iiìloCVYYOGGLUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTUUTTTUTTUTUUUTTUUTTTT
///]/]iiii]]iiiiiiiìii]]]iiii]]i]///]]ii]]///iiiìlooCoCCOO$OOVColllìiiiiiìlloCVVO$GUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUTTTUUTTUUUUUUUUUUUUUTU
]]/|//]]]]]]]]iiiiiìi]]|///|//]i]/]]/]iii]]]/iììiiììlooCCOOYOYYYVCVVVCllìiiilVVCoVO$UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUTTTTTUUUUTUTUUUUTUUU
]]]/////////]]]iiiiiiii/|!|||///]]ii]iii]]/]]iiii]iìììlllCCYYYYOYOOO$G$VoìiiìVYVooVYLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUTUUUUUUUTUUUUUTUUTTUUUUUU
]]]]/]/////]/]]iiiiiiiìi]||/|/]/]]]iii]i/||//]]i]iiiiiiììllCVYYYYOOYOO$LGOYVCV$LGGGUUTTTTTTTTTTTTTTUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTUUTTUUUUUTTTUUUUUU
/]]]]]]]i]]]]///]]]]iììi]]]]]]]]]//]i]]ii]/////]ii]]i]iiìììloCVYOYYYYO$GGLLGGLLLLLUUTTTTTTTTTTTTTUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUU
]/]]]]]]iiiii]]]]]]]]iiiii]]/]]]i]]]]]iiìi]]////]]]]]/]iiiìllooCYYYYYYYO$G$GLLLLLUUUUTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
//]]]]/]iiiiii]]]/]//]i]]//]]]]]]iiiiii]i]]]////]]]]///]]iiillllCCVVVYYYOO$$$GLLLUUUUUUUTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
]//]]]]]iiiiiiii]]/////|!;!//]]iiiiiiii]]]///|/||]]]/|//]]//ilìlooooCVCVYOO$$GGGLLULUUUUUUUUUUTUTUUUUUUUUUUUULLULLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
]////]i]iiiiiiii]i]||//||!!///]iiiiiii]]]||//!|//]]]/|!|/]/|]ollllìloCCCYYVYO$$GGLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLUUULUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUU
/]///]]]/]]iiii]ììi///|/||||///]iiii/]]]/|//|!!|||/]/|;|///]illolìììlloCCCCVVVY$GGGLLULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUULULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
////]/]]////]ii]ìììi]]/////////]iiiiiii]]/////||||/]]/!|///]ioCoooììììllìììlloCY$$$GGGLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLUUUULUUUUULLULLLLLLLLLLLLL
/////]///////]iiiiìììi]///|||///]]iiiiìiiiiii]]/||/]]]]///]ìooVooolìiiiiiiiiiìloCVYO$$$GGLLLUUUUUUUUUUULUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLLGGLL
]///]]]]/]]//]]]iiiìììi////!|//////]]]iìiiiiiii]]]]iiii]i]illoCVCClìii]]]]]]iiiìloCVYVYOO$GGLLLLLLUUUULLLLLLLLLLLLLLLGGGGLLLLGLLLLLLLLULLLLL
]]]]]]]]]]]]]i]]iiiìììii/|||||/]]]///|/ììiìììiìiiiiìììiiìììlloCCVYVoolìlolìiii]lloCVVYYOOO$GGLLLLLLLLLLLLLLGGLGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
]]]]]]]i]]ii]]]ii]iiiiiii]]i]/]]ii]]//]ìllllììlloooooooooCCCVVVCYOO$$$$GGGGGGGG$$$G$GGGGGGLLLLLGGLGGGGGGGLLLLLLGLLLLLLLLLLLGGGLULLLLLLLULLLL
]////]]]i]i]///]iiiiiii]ii]iiiiìììììi]iìloooVYOYOYOOYOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$G$$GGGGGGGG$GGG$$GGGG$GGGGGLLLLLLLLLLLUUUUUU
]///]iiiiiii]]]/iii]iiiiiiii]iììlìlllCCVVYVVYYYOOOOOOOO$$GGGGGGGGGGG$$$$$OOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$G$OOOOOOOOOOOO$O$OO$GGGGG
]]///]iii]ìiiii]iìììiiìiiìììooCVVCooCoCVVYYYYYYOYYYOOOOO$$$G$G$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$$OOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOYOOOOO$$OOOOYYYYYYYYYYYO$$OOOOYYO
//]/]]]i]iìììììììllllllooooVYYOOOOOOOOOYYYYYYYYYOOOOOOOOOO$$$$GG$O$OYYOOYO$OOOOOOOOOOOOOOOO$GOOOOO$OO$$OOOYYOOO$$$$$$$OYYYO$$$$VoVYYYYYO$OOO
|///]iiiiìììlllooloCVCVVYYYYVVYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYOOO$$$OOOYY$$OYYOOYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOYOOOOOOYYOOYYYVVVVVYYVYYYYYYYYYVYYY
lììììlooooCCCCVVVVYYYVVVVYYYYOYYVVYVYVYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVCCoCVVCCVVVVYYYYYYYYYCoCCCVYYYYYYYYYYYYVYYYYYVVVVYYY
CCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVYYYVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVYYYVVVVCCCYVCooloVOOYVCYVColoooCCCCCCCCCVVCVVVVVVCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCColoooCCCCCCCVVVVCCCoooCCCooCCCCCVVVVCCCCCCCVCCCCCCCCVCVVVVVVCVVVVYYYVVVVVVVYVVVVVVCCoCCCCCooììloCCCCCooolìoCVCoo
VCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooCCCCVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVCCCVYYVVC
CCCCCCooCCoollolllllllooooooooooCCCCCCCCCCCCCCoooCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCooooooCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVC
CVVVVCCCCCCooooollllllloooooooooooCVVYYOOOYYYYYYVVVYYYVVVYOOOOOOOYVCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooCVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVoCVVYYVVVVVVCCCCC
CCVVVVVCCCooooooooooooooooooooooCCCoooCCVVVVYOYYYYYVVVVVCCVVVCVVVVVVVCCCoooooooooooooooooooooolooooooooooCVVYOOOOOOOO$$O$$$$$$$$OOYYYYYYYVCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCoooCCoooooooCCCooooooooCCVYYYVCoooooooooooolloooloooooooooooollollììlloooCoCooCCCCoooooCVVYOYVO$O$$$$$$$$OOOOVCVVVCooo
CCCCCCCCCCCCCCCCCoooColllllolllllllllllììlloooooCCCCCCoooooolooooCooCCooooooooolllìììooolllloooCooCCCoCCoCCCCCCCCCCoCVVVVVCCCCCCCCCCCCCVVCCC
CCooCCCCVCCVCCCColoooooollìiiiììllìlloloolloooooooooCVVVVVYVYYOOOOYOYVVCCCCCooooooCVYYVVCVCCCCCCVVVVCìlCCCCCVCCCCoCCCCCCCVVVVVVVCoCCCCCCCCCC
YVYVVVVVYYVYVlooCCoooooooooCCCCCCVYYYVCCCooooollìlllolCVVCCYVYOYYYVVCCCCCCCCCCVVYYVVVVVCCVVVCCCVVVVVVVVVCCVVYYYVVVYVVYYYYYVVCVVVVCCCCCCCCCCC
VVCCCCCCVCVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVYVCCCoooooooooollooCCoColoVVVlolollooCVVVVYYYVVYVVVCCCCVVVVVVVVVYYYYYYYYYVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVVVVV
CCCCCooololllllooCCCCCCCCCCCoCCCCooooììllloCCCCCCCCCCCCCCVCCCCOYYVYOYVCliillooCCCVVVVVVYYVYYYYYYYYYYYYYYYVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVVYVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVCCooooCCCCoooCCCCCCCVVVCooooliììloCCCCCCCCCVVCCCCCCVVVYYYYYYYVVVVVCllooolooCCCCCVVVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCCVV
CCoooCVCìlì]]ìllVCCCoooColoCCVCooooooCCoooolloooCCVVVVCVVCCCVVVVYOOOOOOYVCCColììlìiìoCVVVYVCCVVVVVVVVYYVColoCCCCCVVVVVVC/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\YYY
VVVVCCVVCooloCVVYYVìiìloooVCoCCllliloiioVVVClìììoCCCCVVCCCCCVVVVVVVCVVCCCCCCCooooooooCCVVCCCooCVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCVVVVVSurfReport.it (VVY
CCCVVVoìlììCCoYO$$OYVlìi]iìloli//!;/ilìlClìlCYYCCVoCCCCCCVVVVVVVVVCCVVCCCCCVVVCCCCVVCìììiìììlooooooooolllìllooCCCCCCCCCV\_______________/VVV
VVYO$O$$$OOOYO$GGGGG$$$YYVCollllli]iìii/i/]/]oCYOYCCCVVYYYVYYYYYYYVVVVoCVVVVYYYYYVVVCCYlloooCCVVVVVCVVYYYYYVO$OOYYYYYVVVVVVOOYYO]]ìliìliV/VV
DescrizioneBaratti, 5/X » Baratti, 5/X

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.201 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=54&pid=785&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1