Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 717
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Marche » Spot Molo di Senigallia » Piccole onde estive al molo
Media precedente
Piccole onde estive al molo
Media successivo
[640 x 429]

Da: mikyFol
Mercoledì 11 Gennaio 2006
Numero di visite: 38707
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Molo di Senigallia nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
!!|!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------------------:---:::::::::::::::::::::::::::::::::;:;;;;;;;;
!||!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::--:--------------:------------:::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;
!||!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;
||!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;
|||!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
|||!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!;!!
|||||!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!
||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!
|||||||!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!|||||
||||||||!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;!!!!!!!!!!|||||||||
||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!|||||||||||/
|||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||/iiìoY
||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||/ilCYO$$$GL
|||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!||]iiìloooCVYYOOGLLLLLL
||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!|||;|iCOO$$$G$$$$GGGGLGGLULLL
/||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||/]iiìllCOOO$GLLGGOO$OYYYOVVY$$$$$O$$
////|||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||//]iìoCVVCYYYYYGLLLLLLL$CVVCVYYYYCCCooììoii
////||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||//]]]iìoooooooCololììoOY$OVVlì]/]||!!!!/||/]//|//|||
/////////|||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||////]]iiiiìììiiiii]]]/]]]ii]]iiiiii]i]]]]]/!|/]//|||!|!!!::::-
///////////|||||||||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!||||!!!!|||||||||///]]]]]]iiiiiiiiiiiiiiiii]]iii]]]]]]///]]//|/]//|!!!;!;;|]|]/!!;;;!!!
/////////////////|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||////]]]iiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiii]ii]iiìi]]|]]]iìii]///////|||/////liìii]/|!||/
/////////////////////||||||||||||||||||||||||||////]]]iiiiììììììììììiiììiiiiiiii]iiiìììiii]]]]i]]i]]///]]iiiiiiiii]iiiiioìiiiiiiii]iiiìììììì
//////////////////////////||||||||////]]]iiiiìììììììììììììììiiiiiiìiììììììiiiiiiiiiiiìiìiiiiiiiiiiiiiiiìiìììiiiiiiiiiìiiVoiiiiliiiììi]]]iii]
]]]]]]/////////////////////]]]iiìììlllllllììììììììììììììììiììììììììììììììiiiiiiiiiiìììììiiìiiiiiiiììiììììììiiiiìììììììiìììi]iiiiiiiiìììììììì
]]]]]]]]]]////]]]iiiìlllllllllllllììììììììììììììììiììlìììììììììììlìììììììììììììììiiìììiiiiiiiiiiiiììììiiììììììììiììiiìiìììììììììììiìììiìììlì
]]]]]iiìììlloooooooooollllllllìlllìlllìllllìììììììiìììììììììlìììììììììiiìllìllììììììììììììiiiiiiiiììììiiiììììììììììììììiiiiiiiìiiiiiiììììììì
ooCCCCCCCCoooooollllllllllllllllllllllllllllllllììììlllììììììiìiìiiiìiiiìììllììììììììllllìiìììììiììììiiììiiiììiiiiìììììiìììììììiiììììiiiiììì
CCoooooooolooollloollolooollllooollllllllllllllllììlììììlììììììììììììììiiììììllììlllllllllìlìììììììiiìiììiiiìiiiiiiììiìiiiiiiiiiiiiii]iiiììì
Cooooooooooooooooooollllooollllollooollllllììllllììììììììlllllllllììììììììlìllllllìììììllllìììììììììiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiììiiiiiiiiiiììlll
oooCCCCooooooooooloooollllllllllllllllCOlollllìììlìllllììlllllììììììììììììììììììììììllllììììììlìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]]iiiiììììììlìì
CCCCoooCCCCooooooolllllllllllllllooooCColoolololììllllllllllllllllìììììììììììììììììììllìììlìììlllììììììiiiiììììiiìììiiììiiiiìììiiiiììiììììlì
oCCCCCCCCCoooooooooololllooCVooooooVYT$CooColoCoooooolllllllllìììììììlìììììììììììììììllìllìlllllllìììììììììììiiiiiììiììììììììììiìììììììììììì
oCCCCoooooooooCooooooCCYLYCooooooooCCTUoooooooooollllllìllìììlìììììiììììììììììììloollllììììlllììììììiììììiììììiìììììììììììììììììììììllllllll
CCooooooooooooooooCCCCCYVooooooColìiCG$lloooooloolìììlììlllìììììììiììlììììllllllllUlìììììllììlììiììììlììllllllììììììììiìììlìllolooooolìììììì
CCooooooooooooooooooooloolloooLXL//!ì]ìiìlloollllìlìlìììììììlloollollìllllìììllììlVlllìllllìlollooooooolllìììllllllììlììììllllllììììììììììll
CCCoCOooooooooooooooooollollìlTYCìloOYl//illolìììlllllllììlllllììlllìììììììììlìlllllloCollìloooooolooooooollììlllllìlllììlìììììlllllllììoooo
oYVY$OVCooooooooCCooollììooolVL$YYC]ìCollllllllllolllllolllllllllììììlllììììllloooooolCooooollllllllllllìììììììììììììììlllìììlllìlllìlìoCVCV
CVVCCVVCCCCCCCooooCVCllooCVCCVG$OVYooYOYCCCCooollllolllllllllllllììlllìììlllllllllloloooooCCCCoooolllllìììlllolllllììììlllìlooloooooCCCCCooo
CCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVCVVVCVVCCYYVoCCCYOVolloloooooollìllollllìììììllolollllllllllìllllllllolllllllllllììllllllììììllooooCooooolCCCoolooooooo
VYYVYYVVVVCCVVVVVCVCVYYYVYVVVCVYYCCCCVVVCCCooolllollllllllllooooolllllllllìlloooooooooooolllllllllllllllllllllllooCoooolllllolloooooCCCCCCCC
YYVVVVCVYVVYYOOYVVYYYYYOOOOYVVCVVCCooCVVoooooolllllllllloolllllllllllooolloollllllllloloooollllllllllllollooollllllllllllloloooCCCCCCCCVVCCC
CVYY$OOYOOOOOOO$OOOYYYVVVVCCCCCCCooooCCCollllllooooooolllloolloolllloolllìi]ìlooooooooollollllolllooCCoolllllllloooooCCCooCCCCCCCCCCCCCCCCCC
OYOYOOYOYOOOYYYYYYVVVVVCCCoooooCCCooooCCooloooCCoooooooooooolllolloloooooolllooooooooolooolloooooollooooooooooCoooooCCCVVVCCCCCCCooCooCCCooo
YYOOOOOYYYYVVYVVVVVCCCCCCCCooooCCCCooooCooooCCCCCCCCoollooooloooCCCCCoìCooolllllllolooloooCCCCCCCoooCCooCoCCCooCCCoooooooooooooooooooooooooo
YOYYYYVYYYVVVVVVYVVCCCCVVCCCoooCCCoCCCCCoooooolooooooooCCoooooooCCCoolCCCoooooooooCooCCCCoooooooolooooollooooooooolooooooololooooooooooooooo
OO$OYYVVVVVVCCCCVVVVCVVVCCCCCCoCCCoCooCCoooooooooooooooCCCooooooooooooooCCCooCCCooCCVVCCCCCCooCCCCCCooooollìooolìloooolllllllllllllooloooooo
YYYYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVCCCCooCCCCCCooCCCoooooooooooooooollollolooooolooooooooooooooCooCCCCCCooooloooooooooolllloooooooooooooooooooooooooloo
YYYVVVVVYVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVCCCCCCCCooooCCCoooooooooCllCCCCVVVVVVVCoooooooooololoììllloooCCCoooooooooooooCCoooooooooooollooooooooloCC
VVVVVVVVVVVYYVVVCVCCCCCCCCCVVYYYVVVVVVVVCCCCCoCoooooooololoCooCCCCCCCCCCCCCCCooollooCCCCooCCoooCCooolllloooCoCCCCCCCCoooCCoollooooooooCoCVVY
VVYYVYVVCVVVYYVVVCCCVVVVVVYYYVVVCCCCVCCVVVVCooCCooCCVVoCVCoVCVVYYVVCCCCCCoooooooooCoooooCooooooooooooCCCCCCCVVCCCCVVCCCCCooooCCCoCVClllloooV
YYVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVCCCVVCCVVVVCCCCoooooCCVVOO$lìoCCVCVVVCCCCCVCCooooooCoCooCCooooooooCCooCCCCCCCVVVVVVVCCCCCCooCCCVCoooVVVoCl]CoCC
VVVVVVVVVVYYYYYYYVVCVVVVCCCCCCCVCCCCCCCoooloooColOCYCCVYVCVVVVCCCCCCCCoooooCCCCCCCCCoCCCCCCCCCVVVVVVCCVCVVVVVVVVVCCoooCCCCCCCooooloCCVoiVVCC
YOOOOOOOYYYYVVVYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVCCllìlVOOOYCYYVYVVVVVVCVVVCCCCCCCooCCCCooooCCoooCooCCoCColoCooCCCCCCoCCCVCCCoollìlooìlìììoVoloìl]ì
$$$$OYYVVVVVVVVVVVVVYOOOOYYYVCCCCCVOOOCooVVOì/VVYYOYOOOYVVVVVVCCCCooCCCVVVVVVCVVVVCCCCVCCoVVCooooolillìllolìllìlìlììi]ioColCCCCCColooCoCl]]l
YYVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVVVCCCooloVYYOVVVVVVOYVYOOYVYVCVVCVCVVCCCCVCCVVVVVVCCCVVCCCVVCooVCVCCCoCooCCCVCColloloolli]/]lCVCoCCCVCllloYoVYVYYCYV
OOOYYVVVVVVVYYYYYYVVVVVVVYOOVCOOVOOYVOYCoYVoYYYOOOOYYCVCVVCVYVCCoClioooooooooCCVVVCliillliiloCCClllìlliìlolì//ilCCìlloColìYCVVìlloCYOVo/oVìl
YYYYYOOYYYVVVVVVVVVVVVYO$GG$$$YCYO$$$$VCOOYYYYYVYYVVVCCoCVCCCCCCCClolllooCoCCColììllìlCCoolllllloooCooìllCCoìoììllì]iCYoi]i]]ìooCVYVYYVCVooì
OOYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYVOOVCYYYYYYOOO$O$$$OOOOOOYVCCVVColoCCVVVYYYVYVVolCoCliiloCCColloooCCooCCCooClììloiilloCì/ììiiilVì]]ìioCVl/oiloìoìCVYV
YYYVVVVYYYYYYYYYYYVVYOVoo];olCClCYYYYOYYYYOYYYVVCCVVVVYVCCoCCVCCVCCCClì]ìlì]iìllCollìiìlìllllllloooooìì]oVYYYYCooìooìooooCYYVCCVìlCVVoillìCo
OOOOOOOOOYYVVYYYYOOGGGG$$iilV$G$$$$YOOYOOYVVVVVVVVVollVYVVYVVYCCVVCVVoììiiìllCCCCCooCoCCliiìlooVCVCoCVYCVYYYVCVCVooVY]COO$ii/iVYOOOVoiVllloC
$$OOOYYVYYYYCCCY$GGGGOOG$Y$GGGGGGG$$$$$$$OVCCCO$YYClCYYVCCoVVVCCooCol]iìllllooolooCCCCCCVVVYYOOOVYYYYYVCOYCYCVOVVCVGOYV$YO//!ìoCYOYYVìoCCYVV
OYYYVVYYO$$VCY$GGGYO$$$$$O$$$$$$$$$$$$$OOOOOOO$$OVCoVVVVollCCCloCCCCooooCooli]iooìCCooVVVVYVVVCoCCooVYYYVYoOYY$YVOOOYVVVCCYVYVCCYYYoilllCOYY
YYYYVYVOVììOGGGLLLLGGGGGGG$OVVVOOOOYYYVVYYOOYYOYYCoYOOYClCCColoooCoìlìlloollii|oi]ioooCooCCooCCVVVoCYVVYVOVYOOYOOOOOOolYOYYOOOYCoVOiiìllYCoY
YO$$GGGG$$OYOGGGLLLLGGGGGGGOoO$$OOOOOOOOOOYYVVVCoooCCCCCVYYYì/llooooììììi/]ìiì]ioo]ioVì]]ììCYolCVì]VCYYYYOOOOO$OOOYO$VoYYYVYVYVOOCoVoYCCliìo
C$$YYYOLLLGGOOC$GGGGG$$$GGGGYCVVYOYOYYOYYYVCCoCVVVoooVYYYYVYCì]iCClììli]ilVCYYl//oìCoCoCoCVYYCCCCYVOVVVCCVVYVoYCYCYOOOCVOOOYOOOYCCVVCVCCoooo
oCOolVGLLLLLLLOGGGGGGGG$$$$$OYVYCCVCYVVVVVYYYYYYYYYVVVCCCoCCCCooVl]lCCoìl]/iìi/|]iolCVYYYYYVVVVVVVVVCCVYYOoCVVVVolCloooCVVVColoììi]lillCoVYY
VCl];lGGLLLLLLO$GLGGGG$$$OOOOVollCCoCCooVVVOOOOOOOOOYVVCoVYOOOOYlVCllYYVììiì]]ìooVVVCoVYYVVVYYYYVYYVYOOOOOYYYCCVCllloColCVCìiio|illoOYYVìVYV
YYoì]lY$LLLGGGG$Y$GGG$$OYYYVoVoollìCCoCVCCooCCCVVVVVCVVooolCVCooCCoìlVCVOYYYVYYYYVVCCoVVVYYYYOCOOOOYOYYOYYYYYOOOOOOOYVoooCYVVClCCVCVCCVVCYVi
YYCYO$GGG$GGGGG$OOYY$OOOYOOVVVVCooYOOOOOYVVYYVCCCCCYCYVoollooCCoCCCVoCVolooYYOOYYOYVVYYYYOOOYOYYOOYOOVYYYYYVYO$$$$$YVoOYVoCVYVVoCVVCVVVVoOCV
O$G$GGGGGGGGG$$OO$$$$$$$OYOOOOOOOOYYYYYYOOOOVVVVYYYYYYoCVYYVoYCVOOO$$$OoVCCVCVCVCCCCYCYOOOOOOOOCC$$OOOYOOOVVVYYYYOOVVYYOOoYVVVYYVVYYYOYVYYVO
LL$$GGGGGG$$$$$$$$$$$$$OOYYCCCVVVVYOOOOYVoCCVOYCCOYYCCoCCVVVYVY$O$$$$Y]iOYY$OCCYVYO$$YYVYVVCO$$$$$$$$$OOOOYOOYYVoCCCCVYYYVYYYYYVVOYOYYYYOYYO
LLGGOYOOOCoVCCOO$$OOOYOOVooYYYYVYYVVVVYYYOOOOOOCìlìoooCVYOYlCCOO$$O$OOYYOOVO$YoYVY$O$GG$$OYCVCYOOOOOO$$OOOVCCoCYVVYVCVVVYVClVVYYOYYOOOOOOO$$
LLLGLGLLGOVYYOOVYOYYYO$OVCoVYVOYOOVYOVOOOVVYVVYCCVCVOYO$GOOOOO$OO$$OYYOYYOYOYoVViìVO$GGGGO$YYYYYYYYYVOOOOYYVoVYYYVool]llYYOVOVYYYCCVCOOOOOYO
GGLLGGGGGG$$$OO$OYOO$$OOOYOO$YOOO$$YYYYYYOYYYOVVVVYYOYYYYOYVVVVOVVYYOO$OYYVYYVYGVìoVOOO$$YOOOYVVYYOO$$$$$CYVVVoo$$YVOOOYOOOOYYCCCoCCVYOOOOOO
GG$GGGGGG$$$OYOOOVO$GGGGOYOYYVOOYVOYYOYVYYVVVVYVVVVVVVYVYYYYVYOOYYYYYYOOYYYYYOVGLllCoCYOOVY$VCYOOYVOYOVV]ìCìlOG$G$$$YOOYYYOVVYYYCYYCVVCVVYYV
G$$G$GGGGGOYYOO$$GGG$G$OOOYYYYYYVYYYYOYOVOYVYYOYYOYVYYOOOYYYVVYYYYYYOVYOOOOOGOGLU$YVVCoììoCOYCVOOYVVVYVVVOOOOOGG$YOVOYCoCVYOCVoCYCCoììiììYYY
$$$$$$GGG$OO$$GGGGLGG$YYYOOYYOYYVVYYYOOYVYYVYVVYYOYYYOOOOYYYYYYYOYYYOYVYYOOO$$GLUGOOYYVCVVYVVVOOY$$VlVolVCYVVVVYOOOO$$OOY$O$O$OOCloYCoVoClYO
$$$Y$$$O$GGGGGLLGG$G$VYVOOVOYYOOOOYYYYYYVYOVVYVYYOOYYYVOYYYYYOYOOVVVYVVOYYOO$$LLTLOOOOOVYYYOOOOO$$$Vì!!lo$OOooYYO$$OOVCo/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\COL
$$OOOYV$GGGGG$GGGGG$YYYYYYYYYOYYOOOYYVVYOYOVOOYYYVYOYOYYYYVOOOYYYOYOOYOOOOL$OGLUTTL$OYOOVYoììVYOO$$OoCC$$GGYOCVOVOO$OoYOSurfReport.it (LTU
GLLL$CoCY$GGG$Y$G$$YYYYVOYYYYYVYYYYYYYYYYVOOYOYVYYYYYVYVYYOOYYYYOOO$YYOOOOLGOGUUTTL$YOO$ool$O$$YiVO$O$$$$$$$$YVYY$$$oCYV\_______________/TTT
LLGGG$OYoYOYOO$GG$YYYVVYYYYVVYYYYVYYYYOYOYYYOOVYYYYVYOOYVYOOYYOVYVYOYYYYYYYY$$TTUTLYVCli]iiì$GC$V$YOOCCVOY$G$OYVYYOOY$L$Cì|]i]V]]l/U]TL!CXTX
DescrizionePiccole onde estive al molo » Long VS fish...stavolta il take off l'anticipa la tavoletta

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.161 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=10329&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1