Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Locals di Ostia
Media precedente
Locals di Ostia
Media successivo
[174 x 142]

Da: jimmybuz
Lunedì 27 Febbraio 2006
Numero di visite: 2134
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YYYYYYYYYYYYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClììììììììììììììììììUiii/:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l$o/lOC|!ì$o,,,,,]GY|;iU!,,,,,,,,,,,,,,,-lGOYYYOG
YYYYYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClìììììììCOYYlììììììlUYl:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|YOYìVOl|/Vo!ìi:,:VOl!CY:,,,,,,,,,,,,,,,,ìL$YYY$
YYYYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCClììììììoY$C;:VCììììC$O/-,,,,,,,,,,,,,,,-;!!|/]]]]||!;::,,,,,,,,---,,:iVl]iOoìYi--;oC|i$ì-,,,,,,,,,,,,,,,!YGYYY
YYYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCìììììììoXY: .oUoììo$U/-,,,,,,,,,,,,,,-|lOUUUXTTTTTTTUULOì|-,,,,,,,,,,,,-ìG|;;;|YV:,:Vi!ìG|,,,,,,,,,,,,,,,,-$GOY
YYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììC$|,.,oGoìlYGC;,,,,,,,,,,,,:!ìO$YCllìììlooCCCCCCVYO$GOl!-,,,,,,,,-oG/!;;;/CV:,]$/!lo-,,,,,,,,,,,,,,,,!$LO
YYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììCU|  |ULììoXG!,,,,,,,,,,,,!lLGVi]]]]]]ìC$UTUL$YYYVVYCloYTLl:,,,,,,,;O$ì|;;;;oO/:oO|;Yl-,,,,,,,,,,,,,,,,-YL
YYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCClììììììììCT|!CGYlìVLì;,,,,,,,,,,,!COVli]]]]]]iY$Cì|!;----:]o$GOlìoYO$C:,,,,,,:]lYo/;;!oVC$ooViCV|,,,,,,,,,,,,,,,,;G
YYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCìììììììììììC$OCììoT$;,,,;!,,,,,-]GGo]]]]]]]]]]G|.   ,;lVGLGVoììììììììlYUV!,,,,,,,,|Cì;;;;;!Yìio!ìC,,,,,,,,,,,,,,,,,:
YYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCClììììììììììììììììoLV:,,,]C:,,,,!YLC]]]]]]]]]]]]L!!|ìVGUU$Cì]]]iìììììììììCL$!,,,,,,,,iC;;;;;;/OìY!io,,,,,,,,,,,,,,,,,,
YYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììììììììììOTi,,,:li-,,,;VLoi]]]]]]]]]]]]]oYOYVlìi]]]]]]]]]iìììììììììVUo:,,,,,,:VGl;;;;;/YVY/YY:,,,,,,,,,,,,,,,,
YYYYCCCCCCCCCCCCCCCCCìììììììììììììììììYL],,,:OC-,,,!$Gl]]]///////////]]]]]]]]]]]]]]]]]]]iìììììììììCTo-,,,,,,-]OC];;;;iOT;/$],,,,,,,,,,,,,,,,
YYYVCCCCCCCCCCCCCCCClìììììììììììììììiYU],,:iL]-,,-l$Vi//|||||||||||||||///]]]]]]]]]]]]]]]]iììììììììo$C:,,,,,,,:lYì!/]!//;|Y],,,,,,,,,,,,,,,,
YYVCCCCCCCCCCCCCCCClìììììììììììììììi]T],,;GMV,,,,CXo|||||||||||||||||||||||//]]]]]]]]]]]]]]iììììììììoXC,,,,,,,,,!Y]|Oì;;;|Y/,,,,,,,,,,,,,,,,
YVCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììììììììi]oV-:l$TL!,,:lLì/||||||||||||||||||||||||||/]]]]]]]]]]]]]iììììììììCU:,,,,,,,,,iOYOO/;;|Y/,,,,,,,,,,,,,,,,
YVCCCCCCCCCCCCCCClìììììììììììììììi]]oGVLYVL!,,:OT]||||||||||||||||||||||||||||||/]]]]]]]]]]]]iiìììììììOC,,,,,,,!l$oiOGi;;|Y/;-,,,,,,,,,,,,,,
VCCCCCCCCCCCCCCCCììììììììììììììii]]]iVVoiLi,,-oGl||||||||||||||||||||||||||||||||//]]]]]]]]]]]]iììììììlL:,,-|lVoìoCi!l]li!VYYi,,,,,,,,,,,,,,
VCCCCCCCCCCCCCCCììììììììììììììi]]]]]]]]]UO,,:UL]|||||||||||||||||//|||||||||||||||||/]]]]]]]]]]]iìììììlUOYLGì!,.--.  iiTO;!|Yl,,,,,,,,,,,,,,
VCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììlYVOli]]]]]]]]ìHi,;VOì|||||||/ìlì|||||/CCCo/||||||||||||||||/]]]]]]]]]]]ioV$LGOCì|;.      -l$YUO|;!$ì,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCCoììììììììlGG]!Gi]ìCCi]]]]ìXooGC/|||lVVOCVGYlYCoooOl--lY||||||||||||||||/]]]]]]]]iCGU$Vi;-..        .oGYYXOO/!iO!,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCClìììììììCUV,-$OiCOìCo]]]]/CU$ì|||/ìXYooYYCL--OGOGX/  ;Ll;!!||||||||||]oOLGOCi]iCGUV/.              |UVCV$O$ììO!,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCoìììììììCLì,;OYìOC;|Oì]]]/||]/|||||]lC$l,-:!. !;.;O!   ]O;;;!!!||||||ìUL$OO$LUYOYi-.                -oGLGYoOoV!,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCoììììììì$| /XOio$.-GY]]]/||||||||||]UXY;         -V;  -.$!;;;;;!|||||GGCCCCCCOHL!                         ,Yo],,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCìììììììlG]CGCì]CY|YVi]]/||||||||||/ìLXY|         .|- :o-ìi;;;;;;!!||]LVCCCCCCCY$Ll                       .lOo;,,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCClììììììììCYoìi]]]YOl]]]/|||||||||||CC,,;CUo,          !OO]Oì!;;;;;;;|ìTULYCCCCCCCYUo                    ,/LXGi,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCììììììììììììì]]]]ii]]]/||||||||||!|C|   ,!ìi,         /l|YiYl!;;;;!iYGLOYVCCCCCCCCYG/.        ,.     .;lYoiì]:,,,,,,,,,,-:,,,,,,
CCCCCCCCCCCoììììììììììììi]]]]iCGC]/|||||||||!;!Yo.     ,,         |ì,;Y!O/;;!oTUOVVCCCCCCCCCCCCOU|      -]-   ]/oUOìo-,,,,,,,]$ì,,,,$V|,,,,,
CCCCCCCCCCClìììììììììììì]]]]]oOOY/||||||||||!;;CG. ,-             !ì,,UiVl;iOUGYCCCCCCCCCCCCCCCYUì.   .]l!.   YììO|]],-:,,,,-iYY,,,-TlC-,,,,
CCCCCCCCCCoììììììììììììi]]]]]O|Yì|||||||||!!!VOOX! .oC],     ,:   !ì,|M$lYìL$YCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC, -iGGG!.   C!;l-V;|CO/,,,;iiG,,,;T/L|,,,,
CCCCCCCCCCoììììììììììììi]]]]]UCY]|||||||||!;;COYLo  l:VC!   .-Y:  /i,i#L]$XOVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOV:/Vo$ilGl|  !V]l,$ìO;$/,,,]ì;Y;,,;T!L/,,,,
CCCCCCCCCClìììììììììììì]]]]]]CCi|||||||||!;/O$$o!o  C:-/Vl,  ,/C! ]|,i#TYL$$GVCCCCCCCCCCCCCCCCCCOGOì;;U:,;/V- -Glì.ol:iY-,,,lì.;V-,|U;L/,,,,
CCCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]/|||||||||;;;|$o, ;  V:,,,oG|.  ,o]V:,]#W$CL$UYCCCCCCCCCCCCCCCCV$T$: .V$,,,]O  ]V/l,  |C-,,,-Ol .ì],/U;G!,,,,
CCCCCCCCCoììììììììììììi]]]]]]]]/||||||||!;;;;CG|    Y:,,,-YTo;  lOOoCYOCCTVYLGLGYCCCCCCCCCCCVGTV/-  ;Li,,,CG;iO;/ì. |Y!,,,,!$|  ]ì,]L|V:,,,,
CCCCCCCCCoììììììììììììi]]]]]]]/|||]VUXUC/;;;;]$l/.  O:,,,|M#MMU$GoììlìììoUTU$ClCGVCCCCCCCCVLTV;.   .oo-,,,-]oi:;C! ,V/,,,,:Y-   ]i,|XC],,,,,
CCCCCCCCCoìììììììììììi]]]]]]]]/||/VGO$TT$V]!;!iYG.  O:,,,]####OVoììììììoOG$Clììo$VCCCCCCCYU$ì-     ;Y|,,,,,,-,,CC, !o-,,,:o]   .ì/,-Vl:,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]/||CLVCCYLO$TLl!:!O!  Y!,,,]##MUìììììììlL$CllVGG$LOCCCCCCV$Ti,      -Lo,,,,,,,,,|$!  OìV;,,/G,   .o;,,,,,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]||ìLOCCCCGLVOLLYl/lC  lV,,,;X#TVìììììlVOYllYOOYoCGYCCCCCCOGl.      .o$;,,,,,,,,-Y/. /$$T/,,lO.   .Y-,,,,,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]||$XVCCCCYX$CCVOOO$T]--Ol-,:VXVìììììlYVloO$VooYGL$VCCCCCVTV-       iO:,,,,,,,,:ol. -GY$$|,,ol.   ;V,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]/||TUCCCCCCOXVCCCCCCOL;.!LLYLUCììììììCCìCU$lC$TUYCCCCCCCCOLGG;    ./G!,,,,,,,,,ìL;!:ìCLO$;,:l!   ;Y|,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]/|/XGCCCCCCVT$CCCCCCVLlCVCCColììììììloC$$CVGVVGVCCCCCCCCC$YCO$!.  ]$i,,,,,,,,,;Y|lVCYU$LV-,;ì-  ,Co,-,,,,,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]/|/TOCCCCVOGUTYCCCCCVTTCoYCììììììììììCGCoGG! -YYCCCCCCCCCCCCCYXi,|$!,,,,,,,,,-ol/$--CYYG!,,!ì,  ]i-]Tl,,-,,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]|/T$CCC$LY];oU$CCCCVG$oO$OYOCìììììl$$YGY|,  .ìGVCCCCCCCCCCCCV$GOV!,,,,,,,,,,VOiG],|OV$l,,,|ì. :l!:YVV-:ì!,,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]]||GLCVLTi.  ./L$VCCCYGVoCVVYUUYooCLYYGlO,.   ]LVCCCCCCCCCCCCCC$$|,,,,,,,,,,/OiOi-;VOVL-,,,|ì..Cl,/YYV-!O|:,,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]/||oTGUO:      ;YGOVCCYGGGGGG$GULLLLGL$Cì/-  .oGVCCCCCCCCCCCCCCVUL:,,,,,,,,,oVVì-]$$VLl,,,,/ì :O!;Yl$i,|YCV/,,,
CCCCCCCCClìììììììììììi]]]]]]]/||iLG/,        ,!YUVCCCCCCCCVY$GTTU$VVO$$CiìO$VCCCCCCCCCCCCCCCCVGY,,,,,,,,,|ì/i$$YVYHC],,,|i V|,lGiV:,ìì/|ì,,,
CCCCCCCCClììììCVVYYYYYCoi]]]]]|]O$!            :oGVCCCCCCCVO$OOOYYOOCV$LLUGVCCCCCCCCCCCCCCCCCCYUi-,,,,,,,,,]$$VCCVULo,,,!l]V,-Voìl,,O| ;ì,,,
CCCCCCCCClìììCV|:--;!]oYUGCi]]i$ì-               ìLVCCCVOUGC]|:-,-|OYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$X],,,,,,,,ìUYCCCCCCO]-,,-]ì:,/o|o],!U- ]],,,
CCCCCCCCCoìììVV:       ,]V$YCo$o,                ,UOVY$GGV!,,,,,,,!OUYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYTV-,,,,,,:LLCCCCCCCGoC;,,,,,-li!V!,ìY  o|,,,
CCCCCCCCCoìììlOGo;,       ,;]oO].                ,GLUGC/:,,,,,,,,/$$ULCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOU!,,,,,,ìGVCCCCCCCOGO;,,,,!VC|!V:,O-  $-,,,
CCCCCCCCCoìììììlLXL/-        .,!/,               ;UTl:,,,,,,,,,,,GLCVLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLl,,,,,,oOVCCCCCCCVLC,,,|Y$]!;!l!:Y  |O,,,,
CCCCCCCCCClììììììoYGOi,         ,,             !oOo|,,,,,,,,,,,,:U$CCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$,,,,,,;$OCCCCCCCY$;,,;oì!;;;!i/iì ,Ol,,,,
CCCCCCCCCClììììììììloO$!                     .]LO/-,,,,,,,,,,,,,!UOCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYT,,,,,,,GGCCCCCCCG],,,ìì;;;;;!i/V! |O;,,,,
CCCCCCCCCCoììììììììììoGL|                 . -Y$ì!;;:,,,,,,,,,,,,;T$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYU,,,,,,]$VCCCCCV$$-,,iC!;;;;;!C!V- ii,,,,,
CCCCCCCCCCClììììloV$LLo|/                .|ìLUYoool];-,,,,,,,,,,,LUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$Y,,,,,;OYCCCCCCOT|,,iO|;;;;;;/V,V-:o;,,,,,
CCCCCCCCVOOOOO$$OGGOC|. .                 .:ìYOGGG$YC!:,,,,,,,,,-OXYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVUi,,,,;V$VCCCCCVGi,,;Y/;;;;;;!o/-V-]o,,,,,,
CCCCCCCCLi|!!!;;::,                             ...,O];;::-,,,,:o]VLVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVGG;,,,-$GVCCVYGGOi-,;Vì!;;;;;;oO,iV|$!,,,,,,
CCCCCCCVL                                           Y];;;;;:::;oì.;LOVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOTì,,,:oLVCCVOGo/!,,-CO|;;;;;;!Yi,Cloi,,,,,,,
CCCCCCCCUi,                                       ,iY|;;;;;;;!lC- .]UGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCV$L]-,,/$LVCCCYY|/]:,,iO/;;;;;;;lì,,iC],,,,,,,,
CCCCCCCCOXG!,.       .                   ,.,...,,|GLi;;;;;!|||$:   .!LGVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYUXY,,,/GOVCCCOL/lGU],!U/;;;;;;;/C|,,,:,,,,,,,,,
CCCCCCCCCYUUYCli]]]]]/-                  ,]ColoVOGV]!;;;!lYOO$V      :YL$VCCCCCCCCCCCCCCCCYLLlìC,;oGOCCCCCLTYG$O;-Go;;;;;;;!Oo-,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCOG!/COL$V]!-           -!.....:lU$ìiii]/||!;;!CUCooL]       .|OXOVVCCCCCCCCCCVVGXC!,ol/OOVCCCCCCYOYVT|,|L|;;;!!;;]$|,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCVU$i;,                 .!lLGGLL$l/|||||||||||CToììVX,         .!V$OO$$OOOO$$$OOo:  !LOUOCCCCCCCCCCVGY,,ìo!;;]Vì;!Y!,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCVOGGG$YVCCCYYC]-      ,/V$ìii]/||||||||||||iUGìììYX             ,;|]ìììììi/|:.    oHULOCCCCCCCCCYLV;,:C];;/VGì|Vì,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCCCCCCVYO$LLLLG$O$LOli/|]lYG$ì]]]]]//iìi/|||||lGH$ììoLX                              ,$UoG$YOYVCCCVOLC-,-]l!;!CCU/l$-,,,,,,,,,,,,,,,,
VCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììoVOGG$YCi]]]]]]]]loioì||||ìHV$Llìo$X                              /o-./VLGYVCCVGOi,,,CC|;!CYOiio;,:-,,,,,,,,,,,,,,
YCCCCCCCCCCCCCCCCìììììììììììììììi]]]]]]iii]oC]oo|ooìYTìoLCììVX.                            .o/ .!YOCCCCV$O;,,,/Y/;;/Ooo]C|-]C],,,,,,,,,,,,,,
YVCCCCCCCCCCCCCCColììììììììììììììi]]]]ìoiVì]lCl//O|VXVììoYCloL|                            il, ;T$VCCCCLV:,,:iV!;;!YìVCY//Vìil-,,,,,,,,,,,,,
YYVCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììììììììi]]]oC!Yo]]]]]]Y.CXlììììClìVC                           .C!  :$G$OCCVL;,,,iG];;!oYlG$|!Vl|Yl,,,,,,,,,,,,,,
YYVVCCCCCCCCCCCCCCCoììììììììììììììììi]]lCo]]]]]]]G!YCìììììììììG|.                  -:.    -. :|ìCO$CCVL],,,|O/;;!CV:!l;|Yì;]$!,,;ì|,,,,,,,,,
YYYVCCCCCCCCCCCCCCCCoììììììììììììììììi]]]]]]]]]lOHVYììììììììììVL!         ,]-    .ìV;.     .iLU$YVCCVUL,,,,ll;;;lV:,,,!Uo!;O|,,-OOC-,,,,,,,,
YYYYVCCCCCCCCCCCCCCCClììììììììììììììììii]ìoìlVOYiOoYoìììììììììlOO;    //!!|oUU$$$$Gl|:,.-.-LTOVCCCVY$V;,,,,Ci;!CY!,,,!$l;!lV,,/YoY/,,,,,,,,,
YYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCClìììììììììììììììììiGCUUl!.,G,]L$oìììììììììVLì :oGGOOOYClììììlU$|-|ì,]olOVCCCGT],,,,,!$|;CV!,,,|$l!;lU!,;OVll,,,,,,,,,,
YYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììììììloC$Y-Y/ :oV]  ;oGTL$OYVYOGLLL$L$lìììììììììlCGY!]VTLOV//OVCV$Oìì!,,,,VV/oV-,,,/$C!;/Yl-;Co]O;,,,,,,,,,,
YYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCoìììììììììlVOYYVCY ]ì;ì;     ,VL$$GG$$OYVCOLlìììììììììCYGUUOUUOOL/ .oOCY$lV/li,,,/o]Vl:,,;C$];;!lo-|GCo$/,,,,,,,,,,,
YYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCoììììììloOLY]!-,O.-O$C.    ,CUVCCCCCCCCCC$OììììììììlVUUYoClYGVVUV.-VOVOi;OYV;,,,loYi,,,;VL];;;!C]:OCiGV,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYVVCCCCCCCCCCCCCCCCColìoVYYV/,ooìì:ì/ .:,    -OLVCCCCCCCCCCC$GlììììììlCCìììììììYTVYL; ]YYì,!ii,,,,,!];,,;oYl!;;;;!CVOìiY],,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVUTY!,,,Yì,iCii       .lLVCCCCCCCCCCCCYT$oììììììììììììììììH$CGl ;|]]-CoL-,,,,,,,,|OV];;;;;;;]l||UV-,,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYYVCCCCCCCCCCCCCY$LL$C!,,,,,,,iYoìi,      ,VGVCCCCVYYYOO$GLUGOULGOVVCColìììììììOLCVT- :O]C//Uiìì,,,,;oY/;;;;;;;;;;!/$i;-,,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYYYVCCCCCCCCCCC$XG];,,,,,,,,,,,,]U:       ìUYCCCYLXHHWWXLOClìììoVVYYGTYoìììììììOLCCGl,,l$/;LU]|$,,,|Oì!;;;;;;;;;;;iLl]O],,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYYYYVCCCCCCCVYGUC:,,,,,,,,,,,,,:|X|     .!UVCCV$UGYVCoollloolììllìììlVYoìììììììTGCCYT/ .,-oìLìY],,!Yl;;;;;;;;;;;;/YVlOO/,,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYYYYYVCCCCCYTTl:,,,,,,,,,,,,,,ìOVH:     /LOCCCVLoìììììììlCYYGL$YGGVìììììììììììCWYCCVTV. ,Vì,!|-,,;C/;;;;;;;;;;;;|YoVVlC:,,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYYYYYYYVVVOLGo|,,,,,,,,--::;/ìYV!:U/    ,YLVCCCVG$oììììììììììoV$LG$GGoìììììììììGTCCCC$$: ;O!,,,,,,]l!;;;;;;;;;;;/$YVYìG],,,,,,,,,,,,,,
YYYYYYYOO$GG$OVCi;-,,,,,,-|ìllooCCì]:   !G    iGVCCCCCVLU$CììììììììììììoOOYCììììììììoTYCCCCVLì ,il-,,,,,|o|;;;;;;;;;;!OYVliO!,,,,,,,,,,,,,,,
YYOGGGLLTUGVi!-,,,,,,,,,:o$Oo|:,         L   :OOCCCCCCCCYTXVìììììììììììììlYVììììììììOLVCCCCCGY-.:O;,,,,,ìV!;;;;;;;;;;/GGìiG],,,,,,,,,,,,,,,,
GGGVll]!:,,,,,,,,,,,,,,,lO|,            !V   $UCCCCCCCCCCCYUYlìììììììììììììììììììììOHOCCCCCCYTOVY/,,,,-CG];;;;;;;;;;;;!!ìY],,,,,,,,,,,,,,,,,
L/-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:lO;            ll  -HGCCCCCCCCCCCC$TYììììììììììììììììììììlXLVCCCCCCVXT!,,,,,,iTi;;;;;;;;;;;;;;/G],,,,,,,,,,,,,,,,,,
-,,,,,,,,,,,,,,,,,-:!]ìCCi-  .,,       -$i  oTYCCCCCCCCCCCCVGX$olììììììììììììììììlLLVCCCCCCCCUX,,,,,;VL/;;;;;;;;;;;;;!oL/,,,,,,,,,,,,,,,,,,o
,,,,,,,,,,,,,,,,:lOLOì|-    :V$o,    -lVLO .GLCCCCCCCCCCCCCCCYUXTGOVVCììììììììììoLTVCCCCCCCCCGW-,,,:OO/;;;;;;;;;;;;;|YY;,,,,,,,,,,,,,,,,,,/T
V];-,,,,,,,,:!ìV$Cì!, .,-!iVVYL]--!]oVl!|U|;LGCCCCCCCCCCCCCCCCVOGLUUUULVì]]]]ilCUXYCCCCCCCCCC$H;,,|$O|;;;;;;;;;;;;;/$O;,,,,..,..,,,,,,,,,;$T
GTXGi:,,,,,lCo/:    ,iYYoì|-,UG$$Yoi;,,/CVVVVVY$VCCCCCCCCCCCCCCCCVVV$O:      ,LXGVCCCCCCCCCCC$W|,iLl!;;;;;;;;;;;: :Lì-,,,,. ;| ;/,,,,,,,;LTL
YO$UHO!,,,-YYVì;!/lYOVl/:-,,,/ì]!:,,,,;lVGXXXXHTVCCCCCCCCCCCCCCCVVGTW$lV$$O] ,WOCoooooCCCoooo$Hil$ì;;;;;;;;;;;;;- iO,,,,,,,i$i lo,,,,,,,VWUL
YYYYYGU$oi/||/oOVì|::l$GLLC,,,,,,,!ioO$YVXoVLXOVVV$VCCVYOVVVVVVOVVVY$V ;YYV] !T],     ;C-     ,]V:     .;;  .  ]:  .|:,,,, .|,  ,|:,,,,lHLLL
YYYYYYOGUTUUUUTUL$VV$$Ci|iV;:!/lVO$$YolVVOlVYL$CV$XVCVVLUVVGTTXTVYTXXì /GVo! ìL,.iYV| :$.-VYV: |C ,CYV, ìì !VYYU.,oOL|,,,, ,$.-V$G!,,,ìHULLL
$YYYYYYYYYYYYYYYYYOLT/;;;|oOOVoi|!!!!;|oO$$$VOTVVUUCCVVTGVOXGYYVVLXYV;      -UC !Ooì; ìC iTYO!.o] oG]|.,V| $XUo: /$;-,,,,. !V iO:-,,-CHULLLL
GOYYYYYYYYYYYYYYYYYLX];;;;;;;;;;;;;;;;;|lCC$YGXVVX$CCVYT$V$TYCCCVXGCC-,lYYl ,U/ ii    V/ OGVC:.Y: Gì;:.:V- HO;,. ìV,,,,,,. l| Co,,,,ìXULLLLL
LG$OYYYYYYYYYYO$$LLYl!;;;;;;;;;;;;;;;!//]lY$VLTVVUVCVVOTOVLUCCCVYWVCo,:UOYo /U, ]CCOOLT-,$Co].-L. C!:, !O,;T-,,  ]/,,..,/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\LLL
LLLGOYYYYYYYY$TUo/!;;!|/|;;;;;;;;;;!/oVVVVVVOHGVVVVYYVLTVVTGCCCV$HCC]./XVC/ oL-      VV |ì.  ,Y$.     -OC ìY,,,.. .o, :lSurfReport.it (LLL
LLLLG$YYYYYYOLY]/]ìVGULLO;;;!!||ilOL$COTTTTTXHYLHHXHXTHGYXXOCCC$HUCCoOTLCCo$X$o$LLLLLHo ì$GLUUU]]OLUULL$|CTi,,,-C$GL,iLY\_______________/LLL
LLLLLL$YYYYYY$UUTXTL$YYTVìlVOLULOo/;,,,,,,,,|H$VLUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!.VTTVGY!;;]OH$/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!UXLLLLLLLLLL
DescrizioneLocals di Ostia » Dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.281 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=10894&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1