Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Raduno Liguria Dicembre 2006 » zellina.titti
zellina.titti
Media successivo
[1024 x 768]

Da: surferilla
Lunedì 4 Dicembre 2006
Numero di visite: 29778
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
OVYoVYVOVCG$V$$YV$VVV$VV$YY$YOVOCYOVOV$VC$VOVYO$YV$YCiio//ìGOlìio$lìVGVCYGLUHU$VYYYOYOCVO$VGOVGOVVO$CVOCVO$VOCOVY$OGCGYYGOOGYOO$YYOYCYV$YoV$
VoYVY$YOVCOYoOYCCOCCCOCCOCoOVOCOoCYoYCOCoOCYooVOVlOVliiV]]lGYllil$ììCGYVYGLTXLYlVG$$$CCOVYCOVC$YoCOGYOGYOOOCOV$YOGY$oOoCOVCOCYY$YYOOCVVOVYYG
YV$YY$Y$OV$YCOOVYGOYYGYY$YV$OGY$VO$V$V$YV$Y$VCVYVoOYClìY]]ì$Yolìo$llC$OVY$LXHLYoVOY$GCV$YYoOVCOOVVOOCYOCYYYoVoOoVOV$VGVY$YV$VOYOCVYVoCVOCCV$
OYGVoOVOYCG$Y$$YO$YVV$VV$YY$Y$V$CY$V$V$YV$Y$VVO$OV$YClìO]]o$Yollo$llC$YCV$LXHU$VOOVV$YYGYOYGOYG$VO$OoYYoY$OVYC$CY$OGVGVYGOYGY$OGYOOYVVO$VCV$
YoYVC$OOVoOYoOOCVOVCCOCoOCCYVOCOoVOoOoOVoOCYCoOOYoYVlol$iio$Yollo$olV$VCV$LHHGOoYGYOGoCOVYCOVC$YlV$$V$$VO$OVOVGY$$Y$COoCOCC$COO$VYOYVCOOVYOG
OCOOVG$GOV$YCOOCY$OYOGYY$YVOOGYGVO$V$V$YVGY$VoOYYoOYCCl$ìiCGYooloGooYGVCV$UHHGYoY$V$GCC$VYCOVC$OCYOYCOYCYOVoVoOoVYCOV$CY$VV$V$YOCVYCCoOYoVY$
$Y$OoYO$YVG$Y$GYO$OVY$VVGYYOY$Y$VY$V$V$YVGYOVVGO$V$OCVoGìiCGVlolCGCCYGVVY$UXHLGVOOoOGYYGYOYGOYG$V$$VoOVoY$OVVV$CY$YGY$V$GYOGYGO$VOOYYYG$V$C$
YoYOoY$OCoOYCOOCCYYCVOCoOCVVVOVOoVOoOCOCoOVYCCOYOoYVlClGlìCGClllC$CVYGYVYGUXHG$oY$V$$oCOVYCOVCOVlYGOYGOYOGOYYOGY$GO$CYoVOoY$VOO$VOOYYVGYYGOG
OCYGYOGGYY$YoOOCVO$VOGYV$VYYY$O$VOGV$V$YVGYOVoOCOoOOCVl$llCGClolCGVV$LYYYGUHWOOoYYVG$oC$VVCOCCOYCOOCV$VVVOVCCVOoYOVOYOCOOCYOY$YOoVYCCo$CC$Y$
GYOGCVOGYVG$YGGYYOGYY$YYGYOOY$Y$VO$V$VGOVGO$YYGOGY$$VYoGolVGVoooCGVVOGYYYGTHW$GY$CCYGYYGOOYGYYGOV$$CVOCVY$YYVY$CY$O$O$V$$Y$$O$O$CO$VVYGYO$V$
OCV$CC$OCC$YC$OCVVOCVOCCOCVVCOVOoVOoOoOVo$VYCC$V$CYYoVC$ooYGVoooVGYVOGYYYLTHHO$CVOYOGCC$VYCOVVOVoOGVOGY$OGOYY$GY$$OVVYoYOCOYYO$$Y$GYVY$V$GY$
$CVGYYGGYV$YoOYoVY$YOGVY$VYYY$Y$VO$V$V$YV$YOVoOCOCY$CYC$ooYGVooCYGYYOGYYYLTWWVOCVVOO$CC$VVCOCCOYC$$CY$COCOCCCVOoYYVYYOCOYCOYYOYYoY$CCCYoOYCY
GYOGYC$$YYG$YG$YOOGYYGYYGY$OYGO$VO$Y$YGOVGO$YYGYGY$GVOCGCoYGVoCVOGYYOGYYYGTHWOGYOoVYGYYLOOYGOOGYYGOoVYoOV$YYVOOCOOYYO$VG$YGO$$$OC$$VVO$YGOCY
$CV$VoOOCC$YC$OVVVOCVOoCOCYVCOVOoVOCOC$VoOVYCV$V$VVOoYVGCCOLVCVVOLOOOGOYYGTXWY$CVVOO$CC$VYCOVV$CC$$V$$YGOGYOY$$YG$OoCYCOYCGVOO$$VGGYYOOYGOYO
$CC$OV$GVV$YoOYoVY$VOGVY$VOYY$Y$VO$YOV$YC$YOVCOoOVV$VYVGCCOLVCYO$LOOOGOYYGTHHCOCVV$OOCC$VYCOCV$CCOOCOOVOVOCVCYYoOYVVVYCOVC$COYOYoOOCCVCVOCCV
GYOG$VO$YYG$YG$YYOGYOGVYGY$OOGY$VO$O$YGOYGO$YYGV$OOGYOVGCVOLYVV$LLOOOGOYYGTHHYGYOVOYGYYGOOYGYOGYOGYoOYCOV$VYV$YC$OYYOOYGOYGYGO$YC$$VYYYOGVYY
$CV$OoYOCC$OV$$VVVOCYOoCOCYVVOCOCVOVYoOVo$VYCY$VOYCOVYVGVV$LVCVC$L$O$GYOYGTHHY$VCVGY$VC$YYVOVY$oV$OYG$O$OGYOOG$YG$YCYVV$VY$V$OGOYG$YOOY$GY$O
OCC$GVOGYV$YoYOoVVOVO$VY$VOYY$Y$VOGYOV$YC$YOVCOoYYC$OOYGCV$LYVVY$LG$$GO$OLXHHCYVCYGYOCo$YVCOCV$CYOVC$YYYVOCVVOVoOYVVYVVOCVOY$V$VC$OCVYoOYCOV
GYYGGYOGYOG$Y$GYOOGO$GVOGO$YOGO$VOGY$YGOYGO$YOGV$$YGOOYGVYGLYVVYOL$O$G$$OGTHHY$OYOOC$OYGOOYGYOGV$$VCOCYYY$VYY$YV$OOY$YOGYO$OGYGYC$OVYOYGOV$V
$VV$$VCOCC$OCO$VYV$VYOoVOCOVV$VOoVOCOCOVo$VYCO$VOOCOYYYGYYGLYVVYOL$$GLG$OGXHHY$YCO$Y$YC$YYV$VYOoOOOOGO$OOGYOOGOYGOYCOCV$VOOY$YLOYG$YOOYG$OGY
$CCO$YYGVV$YoYOoVC$YO$VY$VOVY$Y$VY$VOV$YC$YOYVOoYOCOO$OGYYGLOYYOOLG$$L$$$LXHHCYYC$$VYVo$VYCOCYOoOOCV$VOVVOCYY$CCOCCY$CVOCYYY$V$VC$OCYVVOVV$C
GYYG$$OGYOG$Y$GYOYGO$$VOGO$YOGOGYOGY$YGOYGO$OO$V$$Y$$OOGYYGL$YYOOLG$GL$$$UXWHY$$Y$YV$$YLO$OGO$$YG$CVOCOVY$VYY$VY$YYYGY$GY$$$GY$VV$OCOYOGYY$C
$YV$OYC$oV$$V$$VYV$YYYoYOVOCV$VOoVOCOC$VC$VYCOOVOOCYYY$GYYGLOOYOOLG$GL$$$LXWHOOOCOYY$$$TTTUTO$OC$OVOGY$OOGY$$LYOGYYC$CO$V$OOOOGYOGGYGOOGY$GY
OCo$O$VGCYOOoYOCVC$Y$$VOOYOVY$YGVO$VOV$YVGVOYOYoVOCYOO$GOOGLOOOOOLG$GLG$$LXWHVVOC$YVGHMMMMMMWHX$$YoYOV$VVOCYY$VVOCVVOCOYoOVOOV$CY$OCOVYOCOOC
GOVG$GYGY$GGY$GYO$UGLGY$$OGYOGOGYOGY$OGOYGO$OG$VOGY$$OOGOOGLOOOO$LG$GLG$$LXWW$OGO$oOTUTM#######MWGCYYV$VY$CYY$YYGVOY$VG$Y$OG$O$CYOOC$OG$Y$OV
GYV$YOCOoO$$V$GGLGGUTLOOOYOCV$V$oVOCOV$VC$VOC$$VY$CYYV$LOOGLOOOO$LLGLL$$$UHWW$V$VOYG$$GWM#M######WGG$OGYOGY$OG$OGVYCOC$OVOO$O$GY$$$YGOGOYL$O
OVoOV$Y$COOOC$GOOLUTHWHUOO$CY$VGVO$YOV$VVGVOVOOoVOCYYY$L$OGL$$OO$LGGLL$$$UHWWOoOVYG$$OGW#########MWGOY$CVOCYVOYVOCYYYoOVCYY$YOOCOOOoOY$VC$YY
GOYGYG$GY$$GGG$GLGLTHWHTLLGYOGOGY$GO$YGOYLOGYGGVOGY$OY$LOOGL$$$$$LGGGL$G$UHWMGV$$$LGL$GHM#MM######MTYY$VY$VYYGOOGV$OOYGOO$OGO$YCOYOC$$GYYGYY
GOV$V$YOCO$LLGYYO$LUTXTULLLVY$V$oVOVYV$VC$VOV$GVY$VOCo$GO$GLG$$$GLLGGL$GGUHMMLVOOUGLL$GWWMMM#####MMWG$GYOGY$OGOOGVOYYV$YOOV$VGOYG$$Y$GGYOGOO
OVoOC$OOC$UUGOYOY$G$$GGGGGLOY$VGVO$YOV$YVGY$YG$oCOVOYY$L$$LLGG$$$LLGGLGGGUWMMGoV$LYLT$GXWWMMMM##MMMWL$$CYOCYYOCVOoYOVVOCYOV$V$YC$OOCOOOoYOVY
GOV$YGG$YUTULGGGL$YVVYOOO$GL$LOGY$GO$OGOYLOGOGGVYGO$OYGL$GLUG$$$$LLGGLGGGUWMMUYOOVOLG$GUXHWMM#MMMMMMT$$CY$CYO$YOGV$$YOGY$$OGY$VC$YOCY$$Y$$VO
GOV$VOOYCUTUUG$LOCCCCVYOOO$LG$V$CYOVOV$VV$VOV$GYY$YOooGL$GLU$$$$GULLLLGGGUWMMUOGYY$OYYYGTHWMMMMMMMMMHGLY$GY$$GYOGVOOVY$Y$$Y$VGOYG$$Y$GOYG$OG
$YoOVY$YVUXTLGL$VoCooVVYOO$GL$VGVO$YOV$VV$Y$YGOCCOY$VYGL$GLU$$G$GLLGLUGGGUHWMLVOGO$YVCVOUWWMMMMWMMMMHGGCYOCYOOCVOCY$CVOCOOYOC$VV$YOoYOYV$VC$
GOV$YOLOOXXTLLOOOCooVYYYYV$LLLOGY$$O$OGOYLOGOG$YYG$GVYGL$GLU$$GGGLLLLUGGGTHWMU$OT$OYVCVVGWMMMMMWMMMMXGGVY$CY$GYO$Y$GY$GY$$$GY$CVOYOCYOOOGVVO
G$V$YY$YVXHTTL$OY$VOOY$OOYOLLGVOoYOVOV$VV$VOC$$OV$YOoCGL$GLU$$G$LULGLUGGGUHWMU$VLO$YVCCCOWMMMMMWMWMMHULY$GY$GGYO$VY$CO$V$OOOVGYO$$$VOOG$GOOG
OYoOVC$OVXWXX$OYYGO$YYOY$$GLLLY$VO$YOY$YVGV$YG$VoOY$YYGLGGLU$GGGLULLLUGGLTHMMLOVLOOYVCCYGMMMMMMWMWWMHLGCYOCYOOCYYVYOCOYCOOOYV$COOOOCYVOOOCV$
$OV$OYL$GXHHXYCVY$O$YVCCOLLLUUO$Y$$O$OGOOLOGOGGOYG$GOVGLGGLU$$GGLULLLUGLGTXWMUG$GOYYYYYOTMMMMMWWMMMMXGGCY$VOO$VO$OOOYG$YGGG$O$CYYYOCYV$G$VYO
G$VGOY$O$LTHT$VVVOV$VoCV$LLLUUYOoYYVOV$VV$COC$$OV$YOVoGLGGLU$$GGLULGLUGLLTTXHLGULOOO$$GLWMMMMMMWMMMMTGUY$GY$$GYO$YVVV$OY$$$VO$YG$$GYOYGG$OOG
OOoO$OCVYYGTUGOCV$OOVCVOGLLLLT$$VOOOOV$VV$V$YG$YoOYOOVGLGGLU$$GGLULLLUGLLUTTTGOOUHXT$YOUMMMMMMMMMMMWLOGVY$CYYOCYOYVYCOVVOO$VYOC$YOOCYCO$YVY$
$$YOYCVCCOVYTL$YYYYYYVYOGTULLUL$V$$O$OGOOGOGYG$OVG$$$C$LGGLTG$GGLULGLUGLGGG$$O$TWMMWLYYTMWMMMMMMMMMWGO$VYOCOO$Y$G$YOOGOOO$LO$OC$VOOCYCYLG$YO
$LOYYYVVYVVOLLGOOL$$GYYOGLLUUUL$COYVOV$VV$VOC$YOV$YYOoOLGGLUGGGGLULLUUGGGG$GGGTMMMWHG$$HWWWMMMWMMMMWLGLY$GY$$$VO$YCYY$YOOO$CO$YGO$GY$YOLYOGT
YUYVVCVOO$LGLTU$O$G$OYOOLGUGLLL$V$OYOY$VV$Y$YGOYoOYO$Y$UGGLUGGGGLLLLUUGGGG$$OO$$GLUT$$GHHHHWMWWMMMMWLOGCYOCOOOCVOYO$YOCYYO$COYVGVYOCYVV$OOLX
$GVVVCYY$ULGGTT$$OOYVY$$TTULLL$$VGOO$OGOOGO$YGO$YG$OGVVUGGLUGGGGLLLLLUGOYVCoooooCCVYYO$UTXHWWHWMWMMMH$$CY$VOO$VOGOO$OGY$OGGYGYV$CY$CYYVG$LXW
LYCOCoCOGUYVVHTY$$YVYO$OTGLYO$YOoOYYYV$VV$VOC$V$V$YCOoCULLLUGGGGLULLL$VCoolllllloCVVVVVVV$THXHWWWMMMMWTY$GY$$$VOOCVVY$V$Y$OC$OOGY$GYO$YLGTHM
LYCYVoYOYGGYYWXYV$OO$OY$HL$CY$O$V$OOOYGVYGY$YGOOoOYCGOYLLLLUGGGGLULGYCollìììììloCCVVVVVCCCV$XWMWWMMMMMWTOOCOO$oVOVOYYOCOY$OC$VY$VY$VVOCGTXWW
GYCYVYYVVOGYYWWOVYYYOYOLWUYO$G$$V$$O$OLY$L$$YGOGY$$YGYVLLLLTGLLLUUUVoìììììiiiiloooCCCVCCCoooYHWWMMMMMMMMX$VOOGY$GY$O$$YG$G$YGYY$CYOCV$YTXHWW
CCVOL$CCVOGVVHWUVVY$GG$HW$CCVOOOoOYYYV$CY$VYC$V$VOOoOYCGG$LTLLLLTUVoììiii]]]iìllllooooooCColoYXW#M#MMMMMMTOG$GVOYCOV$OVG$$YC$O$GY$GOOLTWWWWW
loVLHXCVV$$VVLWWYV$HLXHWHVCCCVVOU$OOOY$VY$YOYGOOCYOV$$OG$$GULLLLGVlìii]]]]]]iìììlìllllllloooloOMMMMMMMMMMXVOY$oVOCOV$YC$Y$YV$YO$VY$VVLXWWHHH
loOHWWYVVLYCCOWWLCGH$TWWGVVCoCCLOO$OOOLO$$O$YGO$Y$GOGGV$$$GUGGUTOoìi]]/////]iiiììììiììiììlooooCUWWWMMMMMMHOOOGY$$YGOG$YG$LO$GYO$VY$VCUXWWXTX
lCUXWWLVVLVCCCXWHC$HOTWXVCCoCYVVVYO$VV$CYYVYC$VYYYG$L$YO$$LLGUWT$li]]//////]i]iiiiii]iiiììlooooY$GGLTWMMMWGG$GVYVC$Y$YYGO$CYOO$GO$LOOTWWWWXU
lYUUTHTVVUCCCCLWWG$HVoVì||ìoC$Y$$$YGYV$CYYYOC$YYVOGGL$$GYYOYGHHTVl]///////]iiiiiii]]]]/]iiìloCoYYV$G$LWMMH$OO$oVOYGO$CV$YGCYOYY$VY$YVLXHMMHH
CLULUTTVYLCCCCYWMH$Xl::;,,ìCì//llCV$OYGVO$O$OL$GGGG$$GGGGG$$LWWLCl]////|/]iiiii]]]//////]]ììoCCYYYYO$$UMMH$$$GYOO$LGGYO$GGYO$$Y$CV$VVLHWMMWX
LHUUUUTYO$CoCCCXWWTHV:;;:;lVliìi|lV$ULTULLLLTUUUUGG$V$GGLLGLUTVColi//////iiii]]////|||//]]iìoCCOOOYO$OLMMHGLGGVYVOLUULLLUUUULLOGVYGYYLWMMMHT
MWXUULLO$OCoCCCLWWMWL|:.!!lYOlVVCCVUHLTULLLLUUUXGUGOYYGLUGGLGlìoìoì]//|/]ii]]]//|//|!|//]iiìlCCO$TYOVV$HWXY$$$VYVOLTTTTTUUTTTUUUUUTUUXMMMWXU
MMWXX$G$UYooCCCOMWWMXo/!ì/CG$lYOOYTWHLUUULLGLULUTLTTG$LXXTGVììlColi]//|/]i]iìi]/||||||/]]iiìlCVOLOO$VVOLLW$$GGOOOOLUTTXTTUUTTTUUTXTTTXMMMHTL
WWWHHXHHMHTUGOYVHWMMXlVìooVL$CYOGHWMXLUUULLGUUULLGLUHHHHHTCllìoClì]//||//|]/]ii/|!||||/]]iììlCVO$YXGVVY$YWTGLLLLULUUUTXXTUTTTUUUTTTTTXMMWTUL
MMWHMMWMMMHTUULLXWWMTVYVlVLLG$LUWWMMXUUUULLGLUUULLXHHHHTULìoiiCli]///||/!|/|iii]||||///]]iìllCYYGWH$YVO$TWXUUUUUTTUUUTXXTTUTTUUUTTTTTXMWTULU
MMMHXH$XTXHUOG$GHWMWY$YVìVXY$GLTWWWMWXTUUUL$LTXHHWWWHWWMMHVCoìoì]]/|///|!;||i/]|||////]]iìììlCYYGWMLVYYOLWHUUUUUTTTUUTXXXTTTTTTTXTTTLXWWXTUX
MMWMWHUHHUXGl$OTHMMMTGG$COLC$LLHMMMMWMWTUULLXWWWWWMMWWMMMMH$VCli]/||///!;!/]|//;!|//]]]]iiììoCVOGWWLCOYOGXWUUUUUUUTUUTXXXXXXHWWWMWXHYHHWXXHW
MWMMMWTWWHHXLLLWMMMHTGG$VOVY$LUHWWMWWWWXXXXHHHXHWWWWMMWWWMXOYoli///////!!/li]]!;;|//]]iiiiìloCV$LWMUGGOO$XWTUUULoUUUUTTXHMMMMMMMMMHWWMHWHWWM
WXXLTTGHHXHHUUTWWMWHTGG$YOlOGLTWWWMMHHMWHHWWXVLWHHWWWWWWWMXYYììi]//////!:/]i]!;:;|/]iiiiììloCVOGUWWO$$$$$UHTUUUl;OUTUTTXMMMMMMMMMMWWUMHHWMMM
WTX$LUUXHUWHLLTWWMHHTGL$Y$VOOLTWWMMMWXMWHHHW$oXHHHWWHWWWWMMLViìi]/////|/|ii]!;:;!|/]iìiiììoCCY$UTMMUL$C$$GWXUUV;:|LTUTTHMMMMMMMMMWWWCHHHMMMM
WWHUXWGHHXLO]$LXHMWHLLGOYO$$GLLTV$OOHXMHHHHHHXHHHHHHHWWWWMHOCiii]///|||/i]/|;;;!|//]iìììììloVOLUWMMWMTVTWWWTLC!;:;]LUTXWMMMMMMMMMWHXTHHMMMMM
WHHLHWUXTUYYlOGUXWWHLGOYoCCG$GVllìoVYYUWHHHHWHHHHHHWWHWWMXolCii]]/||||||!;;;;!!!||/]iiiìlloCV$THMWWMWXVXMMWUì!:::;!]$TXMMMMMMMMMMWMWXXWMMMMM
HTXìGUULLYY$YO$GXMWH$$$YìYVVOGCììillooTWHHHXHHHHHHHHHHHWMXolliii]/||||||!!!!!!!!!||//]]iiìoCVGTWMHHWMLlTWWXì!:::;!||/CLWMMMMMMMMMMHTTWWMMMWM
MHXoXXHLGOYYYY$LWMWH$OGYìOOY$YVllìloCYHWHHLìoTHHWWWHHHHWMWOoììi]]//||||/|||!!!;;;!||////]]ilVGUWWTXWMLVUWXC/;:::;!!||/]ì$XMMWMMMMMTUWWMWMWWM
M#MHWMMLO$$OYOoLHMWHGOGYlYO$GYOYYVVYYUHH$G$/iYHHHWHWHHHHWXYCììi]]]/|/////||!!!!!!!!||///]]iìCOOYYYOOTToTT$ì!::::;!!!|/]]ioLXTG$$UTUXWWMMMWHW
HMMMMWTCiiVVCoiOHWWHGO$CoCOGG$OOVoVYGHWG/iO/]lLHHHWHHHHHMLOVììi]]]////////|!!!!!!!!|///]]iìlVOCooCCY$OlGGVl;-::;;!!!|]///]CUUU$$UTXWHWWWMWWW
XXXTLV!ì/|lVoC]CHWWX$VGVlVGLVYYCooìlXWMY!ìY//ìVHHHHHHWHWMLOVlliii]]]//|///||!!!!!!!!|//iììlCYColloVULLOGGCì;-;!!|//]/]]]ììoUTUUUXHWWWWWMMWMM
TTGlVCioi]o$LoiVXWWHOOOYYYLLYOVooYYLHWMo!]C||iiVVXHHHHHW#WLOClììi]]]/||///||!!!!|!||||///]iììlìììlC$V$i$Vii||/]iiiììiiììlloGXUTHHWMWMWMMMWMM
LOOi$YVYVCololìVWMMHOOYYYYLL$YYCYLlGXWWl;/o||]/ilOHHHHHHM#MXOClììi]]//|////|!!!!||||||//]ììììììììloOVYioCoi]iiiìYGUTXUOllloCOTWWMMMMMMMMMMMM
OoYVCYlolloì]lìVWMMHYOYOYYL$GVVCVVlCLWWi;!l||]//ìoXHHHHHWWMMWLVlììii]//////|!!!!!|||/]iìììììììììlllooCiVCoiìiìlHHHHXWWWUoooCGWWMMMMMMMMMMMMM
YloYVViììloliVooWMMHOOOVVY$YGV$O$YYOLWMl;!]|!]|!iìTHHHHHHWWMMXL$Cìììi]]]]]/||!!!!||||ilìììlllllllloììi]ìoì]iiìLWWHHHHWWH$lo$HMMMMMMWMMMMMMMM
$olVVYìlCYOCCCVoHMMXVVOYYYYYOVìlOYVO$WMV;!/|;/|!iiGHHHHHWWWWXLUUU$Cìii]i]]//|!!!!!!|ilìììlollllllloì]|:|/!;;;|HHWWWHHHHHTVUWMMMMMMMWMMMMMWMM
oVOCVGVìilolllllTWMHYiCYVVYV$YooVi;]OWWC;;/|;||!i]YHXHHHWWWXYoCOLULYìi]]ii/||!!!!!|ìllìììllìììììlloi|]ioCYCllOHHHXXXXXXXXXWMMMMMMWWWMMMMWMMM
YY$CC$ìììiiììlllVGUTOìCVVlVYG$olC/|/YLTV;;/|;!|!]/CHHHXHHHTYooooV$LLVìi]ii]|!!!!!|ìììllllllììììlìlol]]iVYGYllOXWHHHHHHHHHWWWWMMWWHWWWWWWWWMM
VC$CCYììlooCCClloooVLGYVCoV$G$Cìl|!/CYUV;;|/!!//i/oXXHHXXGVCCooCCVGG$Vlllìi/|!!!|ììììloloollllllllooi/]oOOYlloC$UTHWWHUUWWWWWWMMWWMMWWWWWMMM
i/OVlo]ìllllllllìììVGGOYooVOOYoìlooolCGi;;|////]i]lVYYO$YCooVCVOG$LLGGOOOOYoi|!|ììììlololllllllllììooi]CLlììllloooUWWYlYWMWWWWWMHWMMWWWHHMMM
ì/Yoi];llìlllllìììììlolllìolìììììiiiìYG];;|||///ììloCYVOOG$LUUTXHXTXTXTTULGOOVìlllollllìììllììììììììoolìYllllooC$GTMLloLMWWWWWWWHWMMWWWHHWWW
Voolìo]]]]]]]]]]]]///]]]]////////////Y$/;;!|||]]lCVY$LTXHHHWWWWWWWWWHXTTTUULG$OYCollllollllìììììììììlooooìiìììYH$lCWLìCHMMMWWWMWHWWWMWWXXHHH
YVooCo]///]]]]]]]]]]]]]]i]]]]]]iiiiiìOY|;;!||/iìYUXXXHHHWWWWWWWWWWHHHHHXUUUULG$YOYollllllllllìììììììlllool;::!X$;;!HU;oWMWWWWWWWWWHWWWWXHHXH
ìoYVCìiiii]iiiii]]]ìiiiiii]iììiiiiiilVo|;;!/]/l$UUTTXHWWWWWWHHHWWHHHHXXHHTTLLULGYYYCllllllllìììììììììllloCi:-ìX/::;HX|GWWMMWWWMWWWXWWWWXHXXH
loìiiiiiiii]iiììiììiiiìììi]]]ii]i]]CCCl!;;!|]ìYLUUUXHWWHWWHHHHXXHHHHHHXXXXXTGGTUL$G$VllllllìììììììììììllloC/;OL;::;THoXWWMWWWWMHHWXWHWWXHXXX
;iì]]/]ii]]]]]iiiiii]iiìii]i]]iiiioOloì|;:;|]C$LLLTXHHHHHHHHHXXHXHXXXXXTTTXXTG$UUULL$VlllìlìììììììììììlllooC/LO!!;;GHGWMWWWWWWMWWWXHWWWHXWTX
iVoii]ii]i]]/]ii]]]]i]]]]ii]]]]]iiCl]li|;:;|]YGL$$UTXHXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTLGLUUUL$olìììììììììììììììlllloCUY;!!;YHTWWMWWWWMMWWWHWWWWHWWTX
YGi/]]]/]]]]iiiii]iiiii]ii]]]//]iCoCllì]!;!!/C$YoCGLTXXTTUTXXTTTTTUUTTTTTTTTTTTULUUTL$YolììììììììììììììlllloCYC;;;;iLLMMMMWWWMWMWWWHWWWHWWXX
Co//]]//]iiiiii]iiii]ii]]]i]]]]]lGVoi|/i|!!!/CYlilO$UTTTTLUTTTTTTTUUUUTTTTUUTTTTUULUU$OVlìììllììììììììììlllooCl:;;lLYHMW/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\WHX
-!]]]/]]]]i]]]///]]]//ii]//]]]iiìGCo]!!]/|!|iYoi/iCVGLUULGLTTTTTTTTTUULLUUUUUUUUUUUGLGOOClììllìllììììììììllloCC]lUXVTWMWSurfReport.it (WWX
,/i]]///]i]]]]///i]]]i]//]ii]]]]i$ìii|!/ì]|/YCi/!/loOLLLL$GUTUUUUUUUUUUULGLLUUULLLLLO$YOYoìììlllììììììììììllooCVUHULWWWM\_______________/WWH
|ìCCoi]/|/]ii]]i]]/]ii]]////////iGliì]/|ìi]oOl]!;|i]VGLLGY$UUUUUUULUUUULLLLLLLLLLLLGOYVVOVlìììlìììììììììlìlloooCYGLUWWWWMWHGTHTLloY$VY$VHiHW
Descrizionezellina.titti » Le bellissime Zellina (!!!) e Titti

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.223 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=14317&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1