Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 664
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Lakai Peak
Media precedente
Lakai Peak
Media successivo
[793 x 432]

Da: sherri
Martedì 7 Gennaio 2003
Numero di visite: 55356
Numero di voti: 10
Votazione media: 6.3
6.36.36.3


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Visualizza
Spot GuideSalva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCooooCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCooCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCooooCCoC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCoCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolooooooolooolllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCooCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooololllllooooollllllllllllllllllloooolllllloolllooooooooooooooooooooooooCooCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllloooollllllllllllllllllllloolllllllolllllooooooooooooooooooooCCoCCooCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooCCoooCCCC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooololllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìlììlllllllllllooooooooooooooooooCooooCCCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolollllllllllllllllllllllllllllllìlllìllllllììììììììììììììlììllooolllooooooooooooooCCCC
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolooloooooollllllllllllllllllllllllllllllllllììlììlìììììiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiììlllloooooooooooooCoCC
lloooooooooooooooooooooooooooooooooooooololollooooollllllllllllllllllllllllllllìllìlìlììììììiiiiii]iìiiiììii]ìììììiiiiìììlloooooooooooooCCCC
ìlllooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllloollllllllllllllllllllllllllìììììlìììlìiiiii]iiilìiiìlooCooìiiììììììiììììoooCoCCooooooooCCoC
iììllooooolooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllìlììlllllllììììllllìilìiiiiiiìlCVCoCCVYYYYCoollìiìi]iììlloVOOOYYOOYVVVVCCCCC
]iiìììllllloooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllooollììììllllììììii]iìiloYYVYOOOOOYOYVYVVCoi]]]loCCYYYOOOYOOYO$$$$OYYYY
//]iiiìììlllloooooooooooooooollllllllllllloooooooooolllllllllllllllllooolììììììììììiìlìiiiìlCVYYYOOOOOO$OOYYVooììì]ìlVYOOOOOOY$$$$$$$$$$$$$O
||//]]iiiìlllloooooooooooooollllìììììllllooooolooolllllllllllllllììllllliiiiiiiiìiiììllìiìoVYOOOOOOOO$$$OOYVVollooCYYYYOOOOOO$$$$$GG$$$$$$$$
||||||//]iìlllooCCCCCCCCCoolllììiììììllllllllloolìììììììlììììììiìììllllì]iiii]]illlllolooYOOO$$O$$$O$$$$OOYCVClCVYOVOYOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$
!|||!!!|/]]iìlìloCCCCCCColìllìiiiiiìììììlllìlllìiiiiiiiiiiiìììii]iììiiii]ii]]ilCVVoolCYOOOOOO$$$O$$$OO$$$$YVVYOOOOOYOYYOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$
!!!!!;;!!|||////]iìlolììììììii]]]iiiiiiììiiìììi]]]]]]]]iiiììiii]]]iiiiiiiiiiioooCVVCYYOO$$$$O$$$$$$$$OOOOOVYY$$YOOOOYYOOOO$$$O$$$$$$$$$$$$$$
!!!;;;;;;;!!!!!!/]]ii]iiiii]]]]]]]]]]iiiiiiii]//]]]]]]]iiiiii]]]]]]i]]i]ii]]iooVYYYYOYV$OY$OOO$$$$$$$$OOO$OO$$$V$OOOY$$O$OO$$O$$$$$$$$$$$$$$
!!;;:;;;;;;;;;;!!|//]]]ii]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]/////]]]]]]]i]]]]]]]]]]]]]]]]]iìoVYYYYYYoo$$O$O$$$$$$$O$OO$$$$$$$$$$$OOO$OOOO$O$O$$$OOO$$O$$$$$
;;;:;;;;;;;;;;;;!|||///////]]//]//]///]]]]]////////]]]]]]]]]]/]]]]]]]i]]ìììlìVVVVYYYCVV$O$$$$$$O$$O$$O$$$$$$$$$$$$OOOOOOO$OO$O$O$OOOO$$$$$$$
;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!|||||//////////////////////////////]]]]]/////iììliìììllìlloVVYYVVYOVOO$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$OOOOOOO$OOO$$OOOO$$$$$$$$O$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!;!!||||||//////||////////////////////]]]///]]iììììììììììiiiiìlCVCYY$VYVO$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$OOOOOOOOOOO$OOOOO$O$$$$$O$$
;;;;;;;;;;;;;;;;;!!;;;;!!!!;!/////|||//////|///////////////////]iìììlììloloììììììììlCOV$Y$OOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$OOOOOOO$OOOO$$$OO$$$$$$$$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;!!|///||///////|/////|||////////////ii]iiìoolllìlllloooollloOYOYYYYO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$OOOOOOOOO$$$$$$$$$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;!!|//||////////|///|||||||/////////]iiììlolìllìlllCVVVVoloììCCCooVVO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOYYOOOOOO$$$$$$$$$$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;!;;!!!|//||/]]]]//||//||||||/||///////]iììllollllllCoCVVYYVlllìììlìoY$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$
;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;!!!!||||||||/////|||/||||||||||//|////]iloCoolìlloooCCCCVVlììiìlìioO$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$OYYOOYOOOOOO$O$$$$$$$$OO
;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;!||||!!|!;;!!|/////||||||||||||/||///]iìooollllloolloooCCliiiiiì]]CY$GGGG$$$$$$$$$$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$OOOOO
;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;!!!|||!!;;;;;;!!||||/|||||||||||||////]illollììlllllìììlllliii]iìi]lVOGGGG$$$$$$$$$$$$$OOOO$OO$OOOOYOOOYOOOOOO$$OOOOOOO
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!||||!;;;;;;;;!|!!!!||||||||||||////]]iìllllllìiiiiiìiììiii]]iìooCVY$GGGGG$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYOYYYYYOOO$OO$OOOOOOO
!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!||||!;;;;;;;;!;;;;!||||||!||||///]i]]ìooollììi]]]]]iii]iììiiìCVVYOOO$GGG$$$$$$$$$$$$OOO$$$OOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOO
!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;!!!||||;;;;;;;;;;::;;!|||!!!|||!|/]]]iììlllììi]]///]]]i]ilCVoììoVYOOYYY$$GG$$$$$$$$$$$$$$$O$$OOOOOOYYVYOOOOOOOOOOOOOOOOO
;;!!!!;;;;;;;;;;;;;;!!!!||!;;;;;;;;;;::;!||||!!!|||!|/]iilìli]i]]//]]]iiiìììCVVYCCVYYYYYYYY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOYOOYOOYOOOOOOOOOOOOOOOO
;;;!!!!!;;;;;;;;;;;;!!!!!!;;;:::::;;;;;;!||||!!!||!!/]iìllìi]]i]]iìììlllCCCCVCVVVYYVVVVYOYYO$$$$$OO$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYYYYYOYOOOOOOOOOOOOOO
;;;!!!!!!!!;;;;;;;;!!!!!!;;;;;;;:::;;;;;!!!!!;!!!!!|]iìlooooolìoCCCooCCCCCCCVVVVVVCVYYYYYYYOOOO$$OO$$$$$OOOOOOO$OOOOYOOYYYYOYOOOOOOOOOOOOOOO
;;;!!!!!!!!;;;;;;;!!!!!!;;;;;;;;;:;;;;;!;;;;;;;!!!!/iloCCCCCCCCCCooCCCoooCoCCCCVVVYYYYYYYYYOO$$$$$$$$$O$$$$$$$OOOOOOOOYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOO
;;;!!!!!!!!!;;;;;;!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;|/]ìloooooooooooooCCollllooooCCCVVVVYOYYVYYOOOO$$OO$$$$$$$$O$OOOOOOOYYYYYYYOOOOOOOOOOYYOOOOO
!!!!!!!!!!!!;;;;;!!!!!!;;;;;;;;;;;;!!;;;;!//]i]iìììììlloloooooooooolllloooCoCCCVVYYYYYYYVVYOO$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYYYYYO$OYOOOOOOOOOOOOOO
!||!!|||!!!!!;;!!!!!!!!;!!!!|||||/]]///]]]ii]i]iììlììlllllooooooooooooooCVVVVVCVVVVYVVVVVVYO$$O$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYOOOOOYYVYYOOOOOOOOO
!|||||||||!!!!!!|||||/|||]]iiìi]]]]iii]]]illolllìììììììììlllloooooooCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVYYYOOOO$$$OO$OOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYOOYVCCOOOOOOOOYYO
||///////]]]]]]]]]]iiìi]iiii]]iiìììììi]]iiìiiiiiiiììiììlllllloooCCCCooCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVYOOOO$OOOOOOOOOOOVVOOYYYYOYYVYYOOOYYYYYYOYOOOOOYY
iiiiiiìììiiiii]]iiiiìiìììllìiiììììlllìììlllllllllllllooooCCCCoooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVYYYYYYVYYYYYVYYYVVVVVVVVVVVVVYYYYYVYYYYYYYYYYVYYY
CooooCoooooooollooooooooCCCCooCCooCooCCCCooooooooooooCCoCCoooCCCCCCVCCCVVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCooooCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYYYYYYVVYYYYVVVVVVVYVVVVYVYVVVVYYVVVVVVVVYYYYVYOYOOOYYVVVYYVVYYVVVVYYVVVVYYVVVVVVVVVVVVVY
VVYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYVVYVVVVVVYYYVVYYYVVVVVVYYYVYVVVYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVYYVVVVYYVVVVVVVVVYYYYYYYYVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYOOO
YYVVVVYYYVVVYYVYYYYVVVVYVYYYYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYVVVVVVVVYYVYYYYOYYYVYVVVVVVVVYYVYYVVVVVVVYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYY
VVYYYYVVVYVVYYYO$OYYYYYYVVYYYYVVVYYVVYYYYYYYYVYVVVYYYVVVVVVVVVVVVYYVVYYYYVVVYYVVYYYYYYYVVVYYVYYYYYVVVVVVYYYYYYYYYOOOOOOOOOYYYYYYYYVVVYYYYYYY
YYOOYYYYOOOYYYYYYYYYYYVYYYYYOYYYYYYYVYOOYYYYYYVYYYVVYYVVYYYYYYYYYYYYVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVVVVYYYYVYYOOOYYVYYYYYVYYYYYYVVVVVYYYOYY
OOOOOYYYYYYYYYOOOO$$OOOOOOYYYYYYYYYYYO$OYYYYYYOYYVYYYYYYOYYYYYYYYOOOOYYO$$$OOOYYYYYVYYO$OYYYOO$GG$$OOYYYYYYOOOOOO$$$OOO$$OOOOOYOO$OOOOOGGG$$
OOOOOYYYYYOOOOOYYYOOOOYYYYYYYYOYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYYOO$$OOYYYYYYYYYYYOO$GLG$OO$O$$O$$$$OOO$GLGLLLLLGG$$$$G$OOOO$$$GG$$GG$$OOOOYYYYYYYYYYOOO
YYO$$$$$$OOOO$$OOOOOOOOYYOOOOOOOYO$$G$$$$GG$YYYOOOOOOOOYYYVYYOYOO$G$$OO$$GGLGGOO$O$$$$$$$$$$GGGG$$$$$OOO$$$OO$$$GGGGGGG$/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\O$$
G$OOOOOOYYYYYYYOOOYOOOOO$$$G$$OOOOO$$OOOOOOOYYOY$G$OOOOOYOO$$$$$$$$OOO$GGG$$$$OOOYOOOOYYYYYO$OOOOOOO$$$$$$$OOOYOOOO$GGGGSurfReport.it (OOO
$OO$O$OOOO$$OOOO$$$GGGGGGGG$O$$$$$$$OOOO$OOO$$$GGGGG$$OYY$$$$GGGGG$$$$$O$$OO$OO$$OOOYYYYYYOOGG$OOOYVVVYYYYYOOYYYOOOOO$OO\_______________/LGG
OYOOO$GGGGG$OO$$$$GGG$$$$$$$$$OOO$$OYYYOOOOO$GGG$$G$$$OOOYYYYYOO$$GGG$OOYYOO$$G$$$G$$$$$OYOO$$OOOYYYYYYYYYYOOOO$$O$G$$G$$OVì//|l!ì!Ci$]lLGGL
DescrizioneLakai Peak » Luke a Lakai Peak, Sumbawa

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.204 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=15&orderby=dateA&spotname=&uname=&ascii=1