Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 470
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Toscana » Spot Garuglia Point » SeaGul Views
Media precedente
SeaGul_Views
Media successivo
[753 x 505]

Da: aenima
Martedì 4 Marzo 2008
Numero di visite: 6456
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Garuglia Point nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
$YVVVYYYYYOYYYVVYYYYYYYYYYYVYYYYOYVVVVVVYVVVCVVVVVVYYYVVVYYYYOYYYYYYYYOYOOOOOOOOYYYYYYYYOOO$G$$$$O$GGGGG$$$$$OO$O$G$$GG$GGO$OYYYYOOOOG$G$$Y$
VVVVVCVCCCCCCCCooCCCCCooCCCCCCCVCCCVCCVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCVCVVVVVVVVCCCCVCClCVVVCCCVVVVCCooooCCCCoCCCCVVVCVCCCVVVVVVVVVVCCVVVVVVVCCCV
CCCCCCCCCCCCCliìVCCVCCCCVVCCCCCCCCVCCCCCCCCCVVVVYVVVVVVVCCCVCCCCCVVVVVCCCCCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVCCCVVCCoCCVCCCCCCCooooooCooCCCCCCCCCCVVVCVCì
CCCooCCCVCCì]ìoVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCooooCCCCoCCCCCCVCVVVVVCCVVCCCCoCCoCCCCCCCVVVCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVCooCCCCCCVVVCCCCCVVVCCCCCCCCCCCCCCoCCC
VVVClìiìCl/ioVCCCCCooCCCCCCCCCCCCVVCCVVCCVVVVCCCVCVVVVVVCCCCCCCCCCCoCCCCVVVVVCVVVCVCVCVCCCCCVCCCCCCCCCCV$YCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCCCCCCVCCCV
VVCVVVC]i]iVVooìlCCCCCCCCCCCoooCCCCCCCCooCCCCVCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCVCVCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCoVLOloOGVCVCCVCCoCCCCCCooooCoCCCCCCCCVV
VVVVVVCoììlVVVVCCVVVVVVVCVCCCCoCCCCCCCoCCCVCVVVVVCCVVVCCCCCCVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCVCCCoooVUOYCVGUYooooloooooooooooCCCCCVCCVVVVVY
YVYYYVVVVVVVCVVVVCCCCCCVCCCoCoooCCCCCVVVCCCoCCCooCoCCCoCooooCCCCoCooCCCCooCCCoCCCCCCCCooooooooooooooC$VVYLLTXLolooooooooColoooooooCCoCCCCCCC
YVVVVVVVCVVVVCCCCCCCVVCVCCCCCoCCCCCVCCCCCCCCCCCCoooCCCoooooooloCCVVCCCooCCCCCCCoooooooololoooolloolllClC$TXTTTOooooCVCCCCCCVVCCCCCCCCCCCCCVV
YVYVVVVCCCCCCoCoooCooCCCooCooooooooCCCCCCCooCCCCCCCCoCoooooooCooooloooooooooolooooooCCoooooollllloollììoYLXT$GTVooCCCVVCCVCCCCCCCCooooCCVVVY
YCVVCCoooCoCCCCoooCCCCCCCoollolllllooooloooooooCCCCCCVooooooooooollooooooooooCCCCooooooooCCoollllooooloCVOGHUTTVooooCCoooCCCCCCCCCooCCoCCCVV
YYVVVVCVCCooooooCCCooooolllollollooolllloooolllloCooollolloollolooollllololoolllololooooolllloollollllìCYOGTLXUolooooCCCCCooooCCoCCooCCCCVVV
VYVVVVVVVVCCCCCVVVCCCCollllooooollllloooolloooooooollllloooCCColllllllloollllllooooolllllolllooolllool]lCOUHXW$olooolooooCCCCCCCoCCCCCVCVVVV
ooCooooloooooollooooolllllllìlllllllloooooolooooooooCCCoooooooloolooolllooCCCCoooCoCCCCoollllllooololllOYGHWHOCVVoCCoCCCCVVCCCCCCCCCCCCVVCVV
oooololllollloooooooooooollollllllllllllllllooooCCooooollooooollllìlloooooollooolllooooooololllloooCCoooOTWHOoCVYOCoooCooCCCoCooCCCCCCCVVVVV
CoCoooollloooooooooooooooooooooloooooolollolllllllllllllooCooooooolCooolllloolooolllllllolooooooCCooCCooY$TLoCCVY$OCCCCCCCCCoCCCCCCVVVVVVVVV
CCCCCooooolllllllloolllllllollooolllolloooooolooooooolllllllllooooloolloloooollllolooooCCoCooCCoooCCCooCYCGVVVCVOGU$CCCCCoCCCCCCVVVCCCVVVVYY
VVCVVCCCCCCCoooooloooollloooooooooooooooooolloooolllloooooooooooooooooooooooooCooCCoiìloloCooooooCCCCoCCYV$VYYCV$LXTCCCCCCCCCCCoCCCCCCCVVVVV
VVVCCCCCCCCCCCCooCCCCoooooooCCCCoCCCooCCCCCooooooooooooooooCCCCCooCoooollooooCooCCìilìlY$G$YVolllllìiiVVOGOYGOoCOLXXYCCCCCCCCCCoooCoCCCVCVVY
VVCCCCCCCVCCCVCVCCCCVCCCCCCCCCCoooooCCCCCCCCVCCooooooCoooooooooooooCCooooooCooooCoìOlVVVCYO$$OYVYVYoloGUTGV$UGooOGTH$CCCCoCCCCCCCCVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVVVCVVVCCCVVVVVVVVCVCCCCoooooCCoCooooooooooCCCCCClCVCCCCCCCCVYOO$$OVYYOLUOCYLUCioGTXUoCCCCCVVCVVVCVVVVVVVVVY
CVVCVVVVCVCCCCVCVVVVVVVCCVVCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCooCCoCCCVCCCCVVVCVCCCoooCoooooooooCCCCCCCVVVVYOVCCCoC$G$l]ìYXXLCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVCCVCCVVVCCVVCCCCVCVCVCVVCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCCCVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCoCoooColoooCCoCoCYOVloVGXWUCoCoCCVVVVVVVVVVYVVVVVY
CCCCCVVVCCVCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCooCCoCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCoooooCCCCCoìlìoooCCCCCVO$GGXWXCoCCCCCCVVVCVVVVVVVVVVY
oCooooCCCCCCCoCooCCCCCoooooooooooooooooCCCCCCCoCCCCVVVVVVVVCVVVVVVVVCVVVVVVCCCCCCooCCCCoCoooooooliìoVY$$OGGGGLLGG$HHXVoCCCCCCCCCCVVVVVVVVYYY
CCCoooooooooooCooooooCCooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCooCCCCCo]ìoOOYCVVV$$$$GGOHWH$looCCooCCCCCVVVVVVYYYY
oCCCooooCCooooooooooooooooooooCCCCoCoooooooooCCCCCCCooooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooCCooooCCCooooCoolCCooooooCG$GL$$XHXUoooooooCCCCCVCCCVVVVVV
VVCCCCCCCCoooolloolllooolloooooooCCCCoolooCoooooooooooooooooCCCooCCoooCooCCoooooooooooooooCCCooooooolooooooO$GGOoìYTTUYoooooooooCoCCCCCooCVV
VCCCCCCooooooloooloooooooooooolllolooloolllllloollollolllllollooooooooooooCooololoooooollloooooooooooooooolY$$Yì||iOLLOoloooooooooCoCCCCCVVV
VVVVVVVCCCoooCCCCoooooollllllooooooolloolloololllllollllllllìlllllolllloooollloolllllololllooooooooooollllììOLlCVYLUTL$oloooooooCCCCCCoCCVVV
CCCCCCCCCooCCCoCooooooloooloolooooooolloooooollllllllloolllolllllloolllllllìllllllllllllllllloollllooloolllloYGTGLTWMWHVlCVCoCCoCVVVVVVVVVVV
CooooooCCCCooCCooCCoCoooooCooCCoooooooooooooCCoolllooooooCoCoCVCoooCooollollooolooCCCCCoooooollllììoooooolloCGULUU$XMMMUooCoooCCoCCCCVVVVVVV
CCCCCoooooooooCCoooCoooooooooooooooooooooloooooooolooooooooooCCCCooCoooloooCCCVCVCVCCVCVVCCCCCCVVCCCCCCoolllC$$GGLUWMMMTCCoCooCCooVVVVVVVVVV
CoooooolloollooooolllllllllooolooooooCCCCoooolloloooloolooooCCVVCCCoCCCooooCCCCVCoooCCCVVCCCCCCCoolooooooVOGVCYUTGGUXHWHOCCCCoCCoCCooCooCCVV
CCVVCCoCCCCooooCooooooCoCCoooCooCCooooCCCCCooooooCCCoCCCCCCCCCVCCVVCVVCCCCCCCCCCooooooCCCooCCCCooooCCCoVOVVGLGOOVì]lCCVOOCCoCCCVCCCCCoCCCCVV
oooooooooooloooCooCCCCoooooCCCCCCooCooCCoCCCCCoCoCCoooCoCoCooooCCCCCCCooCCCCVCCCCVCCCCCCoooCoolloooCooOOG$O$$$ì/oLWMMWUOCCooooCVCVVVYVVYVVVV
ooooooooooloooooCoCCoCooliiìlllooCooCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCooooCCCCCoooCCCooCCoCooooooooooolooooiCOGTGì]]V$HWWWMWHTUVCoooCooCCCCVCCCCCCV
CCCololloCCCoooCCooololoìi]!!||/iloCCCCVCVCCVVCCCCCCCCCCCVCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCVCVooCCooooooooollolli]]LXGioLWWWMMWHHXULLlooCCCCCCCCoCCVVCVCC
VCCCCCCVCCooooCCCCCCoCCCoì];;;;;;!|/ilCCCVVCVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCVCCCVCCoooCVVVVVVCCCCCCCoìiiìloVC|VWWWWHHHWHTUL$OooooooloooììolCCCCoC
VVVVCVCCColloloooCoooCoCCìì/!;;;;;;;;;|]ìloooCCCoCoooooCCCCVVVCCCCCCCCCCCVVCìoCCoCVVVVVVCVCCCCoiiiìCYYYoGHMWWWXTXTXXGoooColìoolooooooloCCCoC
CCCCCCCCooooCCVCCCCooooCooìi!!|!;;;;;;;:;!/iloCCoooooooooooCooooooCCCCCCVVCiloCVCCVCoVVVVVVVVCoìioYVoCYOLWWWWXTHHXXOìllllli/ìlllllllìlloCCCC
VVVVVYVYVVVVCCCCVCCVCCCCCColi|;!!!!;;;;;;;;:;!]ìoCCVooooooCCCooooCoCVCCCCCCooolCCCoCCCCCCCVCllìiìCV$GG$OVTHXXTUHXLCìiìi]]i/!]i]]iìììiiiìlloo
YVVVCVVCCCCVCCVCCCCCCCCCCCCCoì/!;;!!!!;;;;;;::::!|ilCCCCCoCCooooCCCoCCCCColooìì/oloCCVVVoCo/;;iìOUUUOOYYY$HXLXHTL]/]iii]]]]/]]///]]]//]iii]i
VVVCCVCCVVCCCCCCCCCCCVVVVCCCCooì|;;;;;!|!;;;:;:::::;!]loCCCoCCCCCCoCCoCCoColì]i:!]ìììll]||!!;!ìlYLLlCOY$Oll$UHX$]/|||/|//]]]///||||///|////]
YVVVCVCCCCCCCCCCVCCVCCCVVVVCCCCCli!;;;;;;!!!;;;::::::::;|]ìoCCoCCoCoColi]]/|;;!:-:!!||/|;:-::/ìlOLO/CY$Tì!|lXXY|//|||||/|/|///||||/|||||||!!
VCCCVVVVVVVVCCCCCCVVCCCCCCCVCVVCoCl]!;;;;;:;!!!;::::;::::::!]ìoCoolì]!;;!;!!!!;:,---:;!;--,--iìo$Ul!VYOLO!!!oC///|///!|///]/]]]/||||||||!!!!
VVVVCCCCCVVCCCCCCooooooooCCCoCCCCoCCo]!;;;;;!||/|!;:;;;:::::::;/]/!;;!;;:::;:::-,-,,---,,,-::ìlVLL];ioVOU|!|||||!|||/|||]//]/]//|||||||!!!!!
VYVVVVVooCCCooCCoCCooCCCCooCCCCCCCCCCVoi|;;:;|!|];;!!!;]/;:::::::;;!;;;:-------,.-,---,,,,,:!loOLO|;!lCYGì;|||/!/]]]i]//|||/]///||||!|!!!!!!
VVVVVVVCCCCCCCCCVVCoCCCCCCCVVVVVCCCCoCVVol/;;!/!/|;::;;|Vl:::::::::::;;:-,,,--,,.,----,,,,,-|lVGGi;!!lCYLo|]]ii]iìììiì]/||||/i]i]/|!|!|!!!!!
CCCCCoCooCVCCCCCCoCCVVCCCCCCCCVVVCCVCCCCVVCli!!;!]!:::::iYi!;::::;;;:::::----,,..,-----,.,,-/lY$Y|;!|lCOGlìiiìììiììiìì]]]i/]]]|i]]]|!!!!!!;!
VioCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCCCCCioCoCooooCYVCl/|]/;;;:;;|i;;!!;;::::::::-----,..--:-:--,,,:]oO$]]!!]oYOGoììiìììiiiiì]]/|]]]ii/ii]/!!!!!!!;!
CVVVCCoCCCoCCCoooCCCCooooooCClooolooCollìii|ìVVCoì];:;:;;;::::::;!!;;:::::---,,,,--;:::---:;ìV$liì|/]oVOGolììììììiìiii///]]/]/!!;;;!|!!!!!!;
VCoCCVCCCCCooCCCCCCCCVCCCCCliìììi|ìll]/;;!;;::|lVVCoi|;;;:;;:::::::;!!;;::::----::-:--:--!|/oO$//ì|i/lYCGollìl]ìììii/]]//|//|;::;;;!|!!!!!;!
VCVVVVCVCCCCCCVCCCCCoolìlol|]////|//|!!!;;::::--:]CYVCo]!;;;:::::;:;;;;;!;;:::---:!!:::::|iioOoi]/]ìììCY$llììììii]]ì/]/|/;!;::;;;;!;!!!!!!!!
ooVVVVVCCì]ìoliiiiiii]///!;;;:!||//|!|;;;::::-,,,,,!ìVVVCl]|;;::::::::;:::;!;;::---!/!!!!]iìC$ii]]iìiìoYOììì]ì]|i/]]/|/|!;::-:;::;;;;!|!!!!!
ìolìi/|;----::::;:!||/|/|,.-:;!!;|!;:;;:;:::--,,,,---;]oVVVCli|;;;::::;;::::::;;;;::!ii//]iiYVlìììììiìooOì]]ìi/]/i]/|/|;;::-:;!;:::::;!!!!!|
:;-:;!!;;!;:::::::::::!;,...,--,--...--,,--:::-,,,---:;!/lCVVVCoi|;;;:;;::-:::::::;;!/]|/ìiì$i/]ìlolììlCV]]i]/]i]//|!|!;:;-:--:::;:-:;;!!!!|
:;;!|//!;;;;!;;;;::----,.   ..........,,.,-:;!!!:---:!!|/]]ìoCVVVCoi/!;::::::::::::::;|/]iiVC]]]/]]iìllìi]/]//]/]]]/|;;;:--,---::;;;;:;!!!!!
-::;||!!;:;:;;;!;:--,,..    ...,,...  .,,,,:;!!||/||////]]iii]ìlCVVVCoì/!;:::::::::::::|!/lCì]/]]]]/il]ì]/!|/]///||||!;;:---,-,--:;!!;!!!!!!
;;::!;;;;:;;::::;:-,.,..    .,--,...  .,---:;!|||/]]]iiiììììi]]iiììlCCCCoì]|;;::::::::::;/il///]i]////!|!!!||///|!!!!!::;:-----::::::;!!|!!|
:;;:::::;:;;:------,....   ..,--...  ..,::-:;|||||/]]/]iìllli]]]]]]ilololooloì/;:::::::::|lìi/;;!||;;;;:;;;!|!//!!!!;;:::-:::---;;;:;;!!//||
::-:---::::::-,-:,-,........,-:-,..  .,-:-:;!||||||//|/]iìllii]///]illiìlììloolìì]|;::::::;!]]/|;::::::;;;!!!!!!!!!!!;;:;;;;;;;;!!!!!|/]ii]|
---:--,:-:-::-----,,.....,,,-::-...  .--:-!;!|||!||||!//]iìli]]///]iiììi|!|/]/i!:]l/!|!;:::::;|!:::::::;;;;!!!!|||!!!!!!!;!|||/]]i]ìììloolì/
,,,,---:::--------.....,,,--:::::-,..,-::;|;;!;!!!||!|//]iiì]]i/]]]]ìì/|;!;;;;-,,:!---;]/]|;:::--::::;;;:!!!!||/||//]//!!/]]iìiììlllliììCllì
-,.,.,,-----:--:,,..  ...,--:;:::-,,.,:;;;;!:-:;!;!|||//|/]]//]/ii//iì/|!!;::,,..,,,,-:;:|/!::::-::;;;;;!!!||//]/]]/]/]/|/|iìì]llllliiììlCCo
-,.,,,,,,,,,---:,..   .,.,--;!;::-,,.,::;;!;;!|;|!!/|!/|||////]//]/iìi|!!;:::...,.,,,--::----:-:-;;;;;!!!||!/]/i]]]]]]iiìiiììllllììllìlìiCCC
,-,,,.,.....,---,,.. .....,;!:---,.....--:!;::;;;;!!!!!!!||]///]/]]i]]/!;;;::-...,,,,--::----:-;:;!!||||!||//!//]]]/]///iìi]iilìololìoCCoCoC
,,,-,.,......,.....  ....,-::,.,.... ..,:::-:!;;:;!|!!!!!|iì]//]]/]////|;:::-,..,,,,,:-::--:-::;;!///]/]||/]]/]/]ii]]////iì]iìoll]iColool/Cl
,,,,,,,,........,..     ..,,......,,....-:::-:::-;;!!!!!!|iol]/]/////||;:--:,. ..,,,-::::--:;:!!||iilì/]iìi]]]iii]i/]i||iìlloollo/ìì/lCoo]lo
,,,-,,,,,... .......   ..................,-:--:!|/|;;;;;;!]lì//ì]///|!!;-,-.   ..,-,---:::-:;!|]]|lìììiìloCl|]oììolìiì|]CiìoClììlii]/ìoCCliC
,,,,-,,,,...  .....  ...............,...,,,-:;;|!;!!/]!!;;!]]/]i]/||!:;;:-,.   .,,----::::-:;|]|]iìoì]]ììlCoi]iìiiiiiiolìiiìli]ilìCooloVoCì/
,,,,-,,,--.     ......  ..,,,,,.,...,,,,,,.,-:-:!!!|//]!;;;!//ii/|!;;:;;;,..   .,-----;;;;:;!!ìliìiCliiìClìoìi]ì]]iVìììii|ìi/|/i!|]o]]ìlooi!
.,---,,,,-,. . ..,....  .,,,.,,,,,..,,,-,,----,,--:;|!;;;;;;||]]/|!:;;:;;;,.....,-::--:;;!:://ioì/iooì/oColì/]i|!iol]|ioìii]]l]i/!]i/]//ìl];
,,-,---,.--,....,,..    .,.....,,,..,,,-,,----,-::--:!!;:;;;||!/!!;;---;;!:,...,,---:-:!|!;:!||ìloiiCC/]]]/]/]ì/|ioo]|loo!ìi/iì]/ilool]!/]|;
,,-,,--,,,,,.. ..,..    .. ....,,,,---,--,-::-::;:-:::!;:;!;!!;!!!;!,---:--;:,,,,-::::!|]|;:|]i]/l]//ìli;]i]/iì]]]lo]]lo/|ii]|]]]]]oì]/||];/
.,-,.,,,,,.... ........  ...,,,,,,-:------:::;;;::-,-,---::-;::;;:;:,,,-;!::,,.,--::::;;/|!;|/i]||//!|ì/!]]///il]////!|]]|!|!|ì]]]ìì]//;!!!]
,.,,,,-,,,.  .... ...... ..,-,,,,-----,,--:;!!!-----,,,-,,,,:,,---,.,--:;:;::,,,-::::::;!!|!!]]ìì|]]/]iì]/|!/|ì|!//]/;!/|!!|!|/||/ìl]]];!!!ì
,..,,,---,.  . ...  .......,,..,,::--,.,-,---::,,---,-.,,-:-:---,,...,,,:-----,-:::::::;!|//;/ill/|//]oolCC/|!!!ii!/|;||/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\;;]
,,,,,,,--,.  ...,..............,,-:,,,,,..,,,....,--,,.--;|;;-,,,,,,,..,-,.,,..,-:::::::;|///|]ììi]ìilì]ì]///]!ii]||/!!|SurfReport.it (!!!
--::-,----,   ..,,......,.. ...,,,-,,,,..,,.....,,----::!/]//;..,,,-;:-,,..,....-:;;;;:;!|!|||ììiì/]ii]ìi/|]]!:!!!|/]lì;\_______________//!;
--;-:---:-,....,,,,,....,.    ......,...,,-:-,---,::;:-;!l]|/:.,,,--:-,..,......,::;:::!|!;||//|]]||]]ì!|/||/!!!:!iìoVooVVCì]|///|||/|]:|ì!|
DescrizioneSeaGul_Views » ...Ponsa surfing in '50!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.232 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=18167&orderby=dateD&spotname=Garuglia-Point&uname=&ascii=1