Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 470
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Toscana » Spot Garuglia Point » SeaGul Views
Media precedente
SeaGul_Views
Media successivo
[753 x 505]

Da: aenima
Martedì 4 Marzo 2008
Numero di visite: 7986
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Garuglia Point nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YCCooooooCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCVYVVVVCVYYYYYVYYYVVVYVYYYYYYYYYYYVYVVYYYYO$OOOYVYOOOOOOYYOOYVYVYOYYOOYYYYYVVVVCVVYYOYVVYCY
llllllìlìllllììllllllllllllllollllloooooooooooooCooooooooooooCoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooololloooolllllooooooooolllììììiillooo
lllllllllìììì]//ìììlllllllloloooooooooooooooooooooooooooooooooooooCooooooooooooooooCoooooooooooooooooolooolllooooolllllllllolìlloollllllìloo
lllìlìlllìì]|/ìlìllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooCooooooooooooooooooooooooooooooooooooolollloooolololooooolooloooooooooooooC
oollì]/]li|]looooooooooooollloooooooooooooooooooooolloollloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooloìlolooolloooooololloooolooooooC
ooolool//|/llloìloooooooooooooooooooooolloooooooooooooooolllllloollooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllolooooloooooooooC
oolloolìi]illoollooooooooooooooooloooooolooooooooolllooìlllloollolooolloooooloooooolooollììlllollolooooooollolollllììii|ilììllloooollolooooC
lollllllolllloloolooooooooooooooooooolllloooooooooolìlllllllooloollllllllllllllìììlììlìlìiìlìllllllllìlìlllllllllllllìlìlllllìlooooooooCCCoC
llìììlllllollolooooooooolooooooooolllloolloooooooooooooooooloooooollììlììììììììììllìiìllllllllllllllllllllllllolllllllollllllllììooooooCCCCC
oooolllìììlllllllloooooCoooooooooooooooooollloolooooooooooooliiìllìììllllìllllìììlllììlllliiììlllììììllllllollolllllllllollllllllllooooooCCC
ooooooollllìllollllllllllllooloooooooooooooolllloolollllllìììllllìlllllllllllllllllìllGGClVollllllllìi]ì/illllllllllooololooooolloooooooooCC
oooooloolollllllllllllllllllllooooooooooooooollììììlììììì]]iìllllìllìllllllllllllllìoLGCio$Gììììllllìiì]|ìollllllollllllooollooooooooolooooC
oooooolllllllìllllllllllllìlllllololoooolllììlììllllllllììllllllllllllllllllllllllloOYOOGOULoìiiìlllìlìlìììlllllollolllllolllolooooooooooCCC
oooollllllìlllllllìììllllllllllllllìilllllllllllììllllllìlllllooììllllllllllllìllllloìoOUUXTOlìlllllllìlllìlllllllllllooooooooooooCoooollCCC
llllllllìlììlllllllllolllllllllllllliìiilllllllliìlìiìlllllollllilllllììlllllllllllli]oOTTUGTCìllllllìloollììlloolllllllooooooooolooCCCCCCCC
oollllllllìììllllllloooolllllloolllllolìllloloollooolllllllooolìllìììlìlìlììlllloollooCY$TTLHYìlllllloolllllolllllloooooooooooooooooCCCCCCCV
ooooCColooolllllooooooollllllooooloooolooooooooooooolloooolollolllooìlìlllììllllllllìiVYOLLTX$ìllllllllooolollllloooloooooloooooooooCCCCCCVV
CCCoCoooooooooooooooollllllllooooooolllloloooooooloooooooooololollllllllollllllloooli|ì]YTTTT$LGYllllllllloollooooooooooooooooooooCCCCCCCVVV
VCCCCooCooooooooooooollooooooooollloolllloooooooooooooollllìloollolloooìollllllolllllìCoGH$CCYYOYClllllloooooooooooooooooooooooooooCoCCCCCVV
CCCCCoooooooooooooooooooooolooooooooooooooolloloollolllllolllooooooooolloloollllollllìVLHLooCCOCooollloooooooooCooooCoCCooCCCCCColoCCCCCCCVV
CoooCCoooCoooolooolllìloooooolloooooooìlloooooooooooloooooololloolloloolllllloooollllloYCooCVY$OCViVloololoooooCCooooooCoooCCCooooCooCCCCCCC
CCCCoooooollllllllllllllllooooooooooooloooooooooooooooooooooooooolllllloolìooooooloolllìoCCY$LGLYYliillllloloooooCCooooooooooCoooooCCoCCCCCC
oCCoooooolllllloooooooooooollllollloollollllloooooooooooloolllolllllllllloooooloooooli]oYVoVOUXTG$l//ìììllllooooooooooooooooooooooCoooooCCCC
ooololìììììììììlllllooollllllooolooooooooloolllllloooollllllooooollllllllooooollllli||OYVOoCOLHXULOlOOllllollloloooooooooooooCCCCooooloCCCCV
VCCoooolìlllolllììllìlllllllooooooooooolllloollollloolllllllllooooooooloolllllllll]i|CCllCìlYUHHULGULOYlllollloìi]]]ìlooooCooooooooColoCCCCC
CCCCCCCCoollllllllllllllllllllolllllloollloooooolooolllolllollllllloooollolooooooìiìVllllìioVUHHTLL$$LUCllì/|!;;!:;;!||]]ilololìlìloooooooCC
ooooooloooooCoolllììllllllìlìllllllllllllloolloCCoCooooololoollllììllloolooooooooilCCìllììCYOUHHXLLLLUUO!;::;;;;;;;!|/||!||]loooolllollooloC
oooooooollllllooooCoooloollllllìlllllolllllolooooCoooooooooollìoolìoooooooooooìììiìii]iiìVYYYTXHHULLLUUG!!!!!!!!!!!;;;!!;;!!:;||!!|!|/::illo
oollllllìllllllììllooooolllolllllloolllllllllllllolllllllllllìiiiì]llolli/]]|;!!;:;;;/ioY$$VOUTHXTY$LTUUo|!|!:;!!!!!;!;;:-:------:;!!;;;:;!|
oooCCCCooollllìììlllìììììììllìlììììììllllllllìlllllllllllllìì]||i];|/|;;::-,.-!!:;!!]oV$$V]:;$UXXXO$LUTUG|--:::;!!!||!:;!||;:!!!!;;;|!|!!;:!
olllloooooollllììlllllìììllllllllllllloooooooollìlllii]/ii]|!:-:|!!:;:;;;::!!!;;!!/ìCOYo|-;!!]LUL$oilCYGL;:;!!|||!||/||||||||||||!!;!!||||!|
Coollolllllllloloolllooooooollllllììiiìiiìlllllllìi]]]!:||!;;---,,.,,-,:;;::::;!;|ìCOC|!!||||!CO$ULYOVVO$]!!!!||||||||////||||||!;;!!!////;!
oooooollloooooloooooloolllììlììììììììììiiiìiii]///]/]]////;-,::,.-;;-:::-:;|!!|;;i]o$/!;|!!|;!!CXWWTWWHUGo!||||;|!;!/|///////|||!!;!//|///|:
]]illìllloooolllllììii]]]]//]]/iiiiiiiii]]ii]]]]]|]///|||::::-,:;||;!;,,-:;///||/|/o]-,;|||!||!VWWWHHWWWUG|!|/!|!|/]///]]]//////|||||/||//||
!;/ììììììiìiii]]iììììi]/|;;;:!;!||||//]]/|//]]]//||]///|;:.,:--;////|;;!|!||///|////!;!:.;//ìlYLHWWWHHWWTUì/|||///]]]]/]]]]]]]//////////|///
iiìììììììììii]]ii]/|]i]//|!;;;!;!||////]]/!:;!;:::!/|;!|||;!;!/]]/|||/]]]//!//|||/||!|;;!|iOUG$GULOYCYGTTTV]//|////]]]]]]]]]]]]]]]]]/]]//|//
i/////]]/]]]/||||/]]]]]|]]/!:;!!!/]]iii]]]]///|::--:-:!!!!!/]i]/;;/]]]]///]/|;:!:::||::!]VG$OLV];lV$OCoolVC]////]/]]]]i]]]]]]]]]]]]]]]]]];;/
/|!!/]iiiiiiiii]]]]]iii]]/;-:!/||!!/|//]iiiiii]/;,,:;!!!|/]]]]/!-:;/||!|!!]||:-:|||/|/|oLTGl;i|CLXWWWHHXT$l]]]]]]]]]]]]]]iiiiiiiii]]]]]/|::-
/]iììiiiiiiiiiiiiiiiìììii];!;!/]]]]]/!!!//]ii]]!;::::::-;!!/!:;:;;;!/]]///|!;:::]]/]//|iVY|iLHHHXTXXTTUTTTli]ii]]]]]]]iiiiiiiiiiiiii]//,-,,,
llllììììììììììiìììììiiìii]iììi/||/]]/!!//|!//!/]i]]/;-:-,:||!!|//!!||/||!;;!|!:/i]/////]]:CTXHTXHXUTLLLUTGiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiii]/:,,,,,
llllllllìììììììììììììììi/]ii]iiiiiii|/||ii]/]iiii]i/]|;:::|]iiiii|/]]iii]]/iii]]]i]]iloolLXXTXULUUGLTULGoìiiìiìììììiiììiiiiiiìiiii/|!:,.,,,,
ooollllllllìlllììlìììii]/]iììììììiììì//]iìì]]/]]iiii]ii]|;;;!!!!!!|ii]iiii]iiii]]//]ìCYYVGHTTULLUTXHXLOi]i]iiììììììiììii]iiiiìiiiii]!,,,,,,,
oooolllllllllììlìì]]]ìììììììììììììllìi]/ìììììi]|///]]/]]i/!;:::::;|/]iiiiiiiii]]]]]]o$TUG$TUULLLTOLL$Yii]]]iiiìììììì/ììi]i]ii]]!;!|:,,-,,...
oolì]/]/||iiiìi]|/i]/iìììlìììlllllìlììì|/ìììiii]//iii/|!!;:::;;;;;;;;;;;|]iiiìi]iii]//o$VCYUUUTXLLY$l]i]]iiiiiiiìllìiii]::::-:-:,:,.,---,...
oì|!;;!ìììììiiiììììiiìllllllììììlllllìì||]ììììiii]iìi!;;;!!!|]ii/;;:;:;;!|]|/]ii]iìi|:iCOOYYLCXXUUCi]iiiiiìiii]ìlìlìì//;::-,,.,:||;-,,,,,...
iii]/]ìllllllllllllììllllllllllllìììììiììiìììììì]ii]]/!;;;::;]]|!|/]]/]ììììiììììììllì]/lOOYClXXTUY]/]]i]iiiiiiiiììiì]]/!-,.,,..,-,,,,,,,,...
]ìììoooollllllllllllìlllllllllllllllllìlìillììiiiììììììi]]!::;;/iììììììììììììììììiilli/|lOGGYUHXOi]/i]ii]]]ii]ii/;-:;!-......,.,.,,,.,,,,,,,
ooooooooolloolllllloooloollllllìììlllllllìii]////]]iìiììììi/;||]]iì]ìììlìllììììììiìììli//CO$O$GUVii]]]]ii]]iii|!!-.,.....,...-,-,,,-,,,..,,-
CCoooooooooooooooollllìllììlooool]iiìlìiìlooCVYYVVVCllìì]]/]]]/!|//iì]iììlllìllììììììioì]]oCCOO$UVi]/]/]]]/||;:,,...........,,,,,,,,-,.,,,,-
oooooooolllooooooooolllooolooololloliìCYOOOOOOOOO$OOOOOYYYVCCooli]]///||iìììììììììììi]ilì/iìiVO$$UV////]|/|!,,...   ........:,.-,-,,........
CooìiolooooooooooooooooooooooooooolìCOOOOOOOOYYYOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVCollììii]i]iiii/ii]]ì]|iìiìYOOGV/|!;;;:-..... ..   ........,,...,,,,,.--
CCoooooollooooooooooooooooooooooollCYOOOOOOOOOOOOOOYYOOYO$G$GGL$OOO$OOOOOYVVVCooolììii||/i/!]]iioVYC;:-,.,... ...... .....,.,.,,,-- .,,,,,-,
CCoolìlooììoìììloooooooooooooooooooYOYOOYOOOOOOO$O$OOOOG$$$GLG$O$$$$OO$$$$OOOOYYYVooVCoììi]/|||!;--,.................,...,.,,,-,,,,,.--,,-;!
CCooììooooolooolìloooooooooooooolooCYOOOOOOOOOOYOOOOOOO$$LG$OO$$$OO$$$$$O$$OOOOYVOOVYOOYVYYVClo|-,,,,-,,,,.,.,,.,...-,,-,,.:-,-,,--,,.-,,,-:
looooooooooooooooolooooolllooloooolooVOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOO$$$$OO$$O$$OOO$OOOOOOOOOOYOOOOYOOVC]]!:::-----:-,-;-::-,:,,---,-;,--,,::,,,.,,,,
lCCCooCoooooooooooolloooooooooooollllllCYOOOOOOOOOOOOOOYOOOOO$$$$$$$O$$O$$$O$$OOOOOOY$OOOOYOYYCll]!;!i|;;-;;;:!;;:::;:;;:-,-::;-,,::-,,,,,,-
CCCCCCooooooooooooolollloooooooooooooollloCVYOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOO$$$$$$$$$$$O$OOOOOVOOYYYYYCCVooi|//Cl!/ìì!;!/-!]!!:;|//--:;:;!;-,,,-,,,.,-
CCCCCoooooooooooolloolllolooooooooooooolllloloCVYYYOOOOOOOOOOOOO$$OOOOOO$$$O$$$$OOOVOYYVYY$OOOYoVV]l|ol]//i/]//;:|;!/||!;|!!:::::-::-,,,,--,
CCCCoooooooooooooìììllloooooooooooooolllllllllìììloCVYYOOOOOOOOOOOO$O$O$$$$OOOOOVYOOO$O$$$$$OOVOYCVOìioì|i|ì|;!!!;/i]]||!||!:;!:::;:;:,,----
oììolooooooooololìlllllllllìlllllloooolollllllllìììiììììloCVVYYOOOOOOO$OOO$OOOOOVYOO$$Y$$$$$OOVCYooVCìoi|//|!;;;!!/]///|!|///!||;::--:::::--
oìllooolllllllllì]ììlloooloooloooooooloollllìllllììììììììiiiiiììlooCVYYYYOOOOYOOOYOOOYYYOYOYO$YYllColi///!||!;;;||/]]//!]]]i/!::-:-:||!::;-,
lloooooooooollliiìlllolìllolllllolllllllllllìiìììììiiiiiiiiiiii]ii]]]]/|ilooooCCCCVVVYYYYVOOOOYYClCoì/i///||!!!!|iiiii/|/]|]ìi/;:;;]ii]|;-,,
CCooooooooooooooooolloolllollllllllìììllìììììììiiìììììììiiìiiiiiii]]ii/]ìlloooCCCVCCYYYVVYVOYYVOVìCooi/]]|!!|!:;]ii||]]|/i]i]/]|:;;!]]/|/;!:
CCCoCoìloooollooooooooollolllllllllllììììi/]iìììììiiiìììi]]]]]]]]]]iiììloooCCCCVVCCYVYVYVYVYVooCCollì]i/||/]/|:;//||/]]]]]]]]]|||||!|::;!;!-
CCCCooolllolooooooooololllllllllllllllllìììììi]ii]]iiìiììii]/]]]iììììloooCCVVVVVVCCCCVVYCCCVColììillliìi]]]]]|;!|/|/]]//]]/]/|!!!;!!;;;|/||!
CCCooooooooollllllllllllllllllllllllllllllìììiiii]]]]]ii]]iiiiììììllloCCCVVVVVVYVCoooCCooooloìiìoìlolii]/||/!|||!!;!|!!;!!!!!!!!!!!!||!!!!!!
CCCCoooooolllololllllllllllllllllllllllllllllìììììiììllllllllloooooCCVVVVYYVVVVCCooCCClli]ìooolooììi]//]]////!;:;;;!|!;!||||||||!!!!|!!!!!!!
CCoooooooooollllllllllllllllllììììììììììììììlllllllllìììlllooooCCCVVVVVVCCVVCCCVVCCCoìlololllìllli]]]////////||!;;!!;!;;;||/]//|!!!!!!!!!;;;
ColoooollllllìllllllllllìlìììììiiiììììììììììlììiiiìììiiiiiiiìììloCCCCVVooVVVCoooollollì]iilìliìlììiii]/|//////|||||;;;!!||||/|!!!!!!!;;;;;;!
CoooooollllllììllllllìlìììììììiììlììiììììllllììììllllìllìììiiììloVVYVYVVCCVCCoollìiiii]]]]i/]ii////]]/|////|||!!!!;;!!!|!!!|/|!!;;!!!;!!!!!!
ooolllllllllìììììììììlìììììììiiiìlìllììllllllìlììììììììììììiiìììloooooooooooooooolloolìiììiììììiii]////|||||||!!!;;;!!!!!!|//||||||/////||//
ìiìllllllllìììììlììììlìlllllllllllllììììììììììììììììiìììiiìiiiiiiiiiìlllooooCCCooolooollolìiììllììii]]]]/|||!;;;!|||||/|||||!!!!|///////////
ollìììllìììllllììììllllllllllllllìlììììììiìììiiiiiiìiìiììiììiiìììììììlllloCCColllllllolìlìii]iìi]||/||///////////////||||!!!||//////||!|||||
ooooloollllllllllììììllllllllllììlllììììiiìììììììiìiiiììììììììlllllìloolloooCCoooooooollìiìi]ii]]|]iìììììiìi//]/||!!|!!!!!!!|||!!!!;;;;!!!|/
oooooloolllllllllìììllllllììllììllllìììììllllllllollloooooololooooloooooooColoooooooolllìi]iiii]i]iìiiii]/////||!!!|////////||!!!!!;;;;;;;!|
lllllllllllllìllìììlllllllllllllllllllììllloooooCooollooCCCCooooooooooolloolììììììììiìiiiiiììììlìi]]]|///||/|||!|!!!|!!;!|!!;;;!|||!;!!;!!!!
llììllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìllìlllllllllllììllìììiii]iììiiiiiiiiiiiiiiiiii]]]//]]]]]]//||||///||||||||!;;!!!|!!!!!!||
ììììiììlìllìlllllllllllllììììlìììììlllllìììììììììllllìlllllìììììììììiiii]]]]]]]///]]/]]|!;!|/]]]/]]]ii]]iiiiiiii]]]]]////¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\!!!
iiiiiììììììììììììììiiìiiiiiii]]||////]]]]]]]iiiìììiiiiiiii]///////]///!;!||||//////]//]////|!;;;!;;!!!!;!|///////|||||||SurfReport.it (|/|
iiiiiiiiiiiii]iiii]i]iiiiiiiii]iii]]]]/]/////|///]]]]i]]]]]]]]]]]]]iii]////////||;|]]]ii]/||!||||!!|!!;::;:;;;;!!!!!/ol/\_______________//|/
]]//]iii]]]]]]]]]]/|////]]]///]]]///]]]]/]]]iiiiiii]i]]]]]iiiiiii]]i]]/!;-,::--,,,-:;;;;!|!;::::::::::;;;;;:::::::--!oooVVC]/||//!|||!i:|/:;
DescrizioneSeaGul_Views » ...another shot to him!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.186 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=18169&orderby=dateD&spotname=Garuglia-Point&uname=&ascii=1