Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 664
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Marche » Spot Molo di Senigallia » Chissà come andrà a finire?
Media precedente
Chissà come andrà a finire?
Media successivo
[1024 x 768]

Da: Sir_F
Mercoledì 28 Maggio 2008
Numero di visite: 40266
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Molo di Senigallia nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YYYYVVVVCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCVVCCCCCCCoCCCCooooooololoooooooolllllllìlìììiiiiiiiiiììlooCCCVVVVVVVVVVCVCCCVVVCVVVVCCCCCCVVYVVCVYYYVVCVVVYYOOOY
YVYVYYYYVVCCCCoooCoCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCoooooollllooollllllllììììiiiii]//]]]/]iììoooCCCVVVVVVVVCCVVCCCCCCCCCCVYVCVYYVCCVYYVVYOOO$$OYYYO$
VVCVVVVCVCCCoCCVCCCCoCooooCCCCCCoooooooooCCCCCoooolllllllllllloooolìììiìii]/||//|//iiiìoCCCYYVVVCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCVVVVVVVVYYOYOOOYVVYO$GGG
VVCCCloCCCCCCCCCCCCCVVVCCooCCoolooolllllloolllooooooollollllìllollìlìiiii]]/|!||!||//|]ioCoVCCCCoooooCCCVCCCCCCVVCCVVVVVVVVVVVVVYOO$$OOOOOOO
VCCCColCCCoooooooooCoooooooooCoolllollllllllllllllllllììlllìlìììììììiii]///||!|||!||||/|ìoloìoolìoCCCCCooCCCCCCCCCVCCCVYYOYO$$OOO$OOYOOOOOYO
CCololooCCoCCoooloooloCCCooìlollooololllllolloololollllllllììlìllìlììi]]///|!!!!||||||]]ilollooCloVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVYVYVVVVVVYYOYYYY
CoìooCoìVVVCCoCoolllooolololollllloooollllllllllllllllììììììììììììììi]]//||!!!!!!|///|]iììlllllllllCCCCCCCooCCCCCCCCCVVVVVVVVVYYVVVVVYVVVYYO
oliillooVVCCCoCoCollolooooooooloollllllloloolollollllllìiii]ììiiìiiii]]/||!!;!!!|/]/||/iìììììlìllllloCCCooolloCCCVVVVVVVVVVVVVVVCVCCVVCVVVYY
ll/i]]liloCCoooooi]ìlloCCooVCCCCCCCooloooooClolllììilìììiiiiiiiii]]]]]///|!!;!!!|/i]/]iìììììììììlllìlloCooooooooCVVVVVVVCVCVYVCCVVCVVVVYVVYY
]ì//|ii]illlìooolì]/iìoooooolllììooooloooooolloolllììlìiìi]/]]iii]////|||||!;;!||/iiiììììììììlìììììììllooooooolìCCCVVVCCCCVVVVoCCCVVVYVVYYYY
|///!;]|/|/]ilì]//|!]/illllllllììllllìììlllìlollllllìììii]]]]]]]]]]]/|!!||!!;;|!!/ììììììììììììììììììlìloooooooolloooCCCCCoVVYVCVYVoCCVVVVYYO
///!;;!;;:;|!]!/|;!!||/]ìììllllìììììi]i]ìloloollllììììi]]]]/]///]///!!!!|!!;!|||||iìììììììììììlllìììllìlloCCooooloooCooCCCVVVVYVVVVCCVCCVVVV
]/;;;::;:::::::;!---:|;/]iiìlìììiiìi]//iiolollììliiììi]]]]]/||/////|!;;;!!!!|/////iìììììììììììllìììllìlllloooooooooCColloCCVVVVVVVVCCCCoooCC
|;:!;;;!:;;;;;;;;:----:!/iiì]]iìi|i/!!|/ilìlììììiii]ii]]///|/||||//!;!!!!|//]/////iìiììììììììììlìììllllllìlllooooollooolllCCCVVVVVVCVCoCCCCC
!!!!!|!!;!|!|!!!!;:------/]|!!/||!!;;!!!/ìiììiiiii]]]i/|/||!!!!!|||!!||||/]]i]i///iìììiìììììììììlllllllllllìllloooooooolooooCCCVVVVVCCCVVVVC
||!||||!!///|||!!!::::---::;-:!;;::::!!!|/iì]/]/]i]//]/|!!!!!;;;;!!!||////]ììììi/]ìììiiììììììììììllllllllllìllloooooooooCooooooCVVVVVVCCCCCC
||//||!|]]]//|!;::::::--,--:--:::-::;;;;!|/i/||||||/|//!!;;!|;;:;;;!/iììì]iìììi]iìììììiìììììììììllllllllllllllllooooCoCooooColoCCCVVVVVVCCVV
/]/||||]ii///|!!;|//|!:--:----:---:::!!!|!|//|||||||||!!;;:!!!;:;;!|illlìììììììiììììììììììììììììllllllllllllllllllooCCCCoooooooooCCVVVVVVCCV
]]////]]//|!|||//]]/|!:::::---:---:;::;!/||//////|//||!!!!!!!!;;:!!|illlììììiiiiììììììììììììììììlllllllllllllllllllooCCCoCCooooooloCVVVVVVCC
//]//]i]]]/||]]/||||!!;::--:-:----;:::!|||||/]/]]iii/|//|/|!||!;;|//]llìiììììiiiìììììììììììììììììllllllllllllllolllooCCCCCCCColoooloCVVVVVVV
!||/]]]]]]]]]i]///]]!!;:--:--;:::::;:!!||///]]iilolll]ii//]//||!!|iiìlììììiììììiìììììììììììììììììllllllllllllllloolloooCCCCCCCColooCoooVVVYV
;!|i]ii]/]i]]]i]]]//|;:-:|:;;!!!!/||//iììììììlìlooCCoollììì//|//||iiììììììììììììììììììììììììlìllììlllllllllllllllooolooooCCCCCCCooooooooCVVV
;;/]i]]]/iiììi]i]/|!;:;||//|!]ìììì/ili]iiiiiììlllooollolììii//]//iìììììììììììììììììììììììììììllllìlllllloolllollloooolooooooCCCCCCCooooCCCCV
;|/]/]i]/]iiiii]/|!:-:;;;|!:|]ìlìloìììi]iiiìiillloooolllììiìiìi]]iììììììììììììììììììììììllììììlllììlllllooollooloooooooooooooCCCCCCCCCCoooCo
!/]!/]//]]ìiìii]/]|:-;;:;!!;|/]lìllìi]]]]]]i]lìV$LUU$Vllìiìììììì]ìììììììììììììììììììììlìllìlìììllllìlloolooooooooloooooooooooooCCCCVVVVCCooo
!||!||||!]ììiiii]]!::|;:!|!;!|/]ìlìlìi//|/]iiGTTXXHHXTUYìiìììììi/ììììììììlìììììlììllìììlllllìlllllllllloooooooooooooooooooloooooCCCVVVVVCCVC
;!;;!!!;/]ìiiiìì]]|-||:-;;::!//]]llllìi||/iiOLTHHWHWHXTUGliììììiìììììììììllììììllììllììllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooloCCCVVVVVVVC
::;;;;;;!]ìii]ìi]|!;;::;:;!!//]iìoooolì]/|/lGTXWGOWWWHTUTGlìììììììììììììllllìììlllìllìllllllllllllllollllooooooooooooooCCCooCCCooooCVCVVVVVV
::;;;;;::|//]iì]i//!:-;!!;!|!|iììlìloooì//iGUHWWTXWWWWHTHHXVìììììììììììlìlllìììllllllìllllllllllllllloolloooooooooooooCCCCCooCCCCCCCCCCVVVYV
-:;;!!;:;;||//]|]//!;;;!!;|//!]l]iìlooooi]VUHWWHWWWWWHWXHHHHLlìììììììlìlllllllllllllllllllllolloollloooollllooCooooooCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCVYY
:::!||!;:;!!||!!|||!;;!!!;!!||]]]//]oilCoìOTHWWWHHWWHHHXXHHWHTCìlììììlììllllllllllllllllllllloloooolooooollllooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCoCVV
;;;!!||;;;!!!!!/!|]/;!!!!;!!;|!!!!/oo]oCoCUTHHWWHHHHXXXXXXWWWHXVìiììlllllllllllllllllllllloolloooooooooooolllooCCoooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVCCVC
|!!!!|!||!!!!!|/||||||||!:-:;||!!!iVCììoo$TXXHHHXTXXYUXHHXVXHHHXVllìlìllllllllllllloooolìlooolloooooolooooolllloCCooCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVYVC
||||||||!!||!!|/||||//||!|!!!!!!!]iClìooVXXTHHHXXTXXGXHHHLoo$HHHXVìlllllllllllllllllooooollooooooooooooooooCollooCCooCCCCCCCCVVVVVVCCVVVVVYY
|//////||||||;||||/////|//|!;!!!!/ooioCCLHXTHWHHXXXXXHHHUGCiioGXUUllllìlllllloollolooooooollooooooooooooooooCCooloCCCooCCCVVVVVVVVVVVVVVYYYY
]]]///]///|||!!|/|///////|!!;!!!|/iìoCCVXHHUXHWHXXHHXHXTTTYi]]lTXHVllìììllllloooloooooooooolllooooooCCCCoooooooColloCCoooVVVVVVVVVVVVVVVCVYY
]]]]i]]]]]/|/|||]/]//|//||!!!!!!||]]looOXHXTTHXHXT$VYOGTTXO]]]]OXXGììlllllllloooooooooooooooolloCoooooCCCCooCoooCCoooCooooCVVCCVVYVVYVYYYVVV
]//]ììiii]///]]/]]]]]////||||!!!!!!/lVVUXHXTXUUTOi]]]]VXXU$]]]/oTXUiììllllllolooooooooooCoooooollooooooCCCColoCooCCColCCCoooCVVVVVVVYYYYYYYY
ii]]ìììììi]]]]]]//]]]]///||/||!!!;;!/oYLTXULXTGGi]///]VUTiO/]]]iGXUiiiììlìlloooooooooooCCoCoCCoolloCCCoooCCCCooCCooCCCooCCCooCCVVVVVVYYYYYYY
iiììiiìììi]]ii]]//]]]]///|/|||!!!!;;;/lVOGLL$Ylì]]/]//oTU/C////]oTTiiiiìlollloooooooooooCCCCooCCColoCCCCoooCCCCCCCoCCCCooooooooCCVVVVVYYYYYY
]iììlììiìiìììììii]/]]]/////|/|!!!!;;;!ioVOLìiiiiiii]/|ìXUVl//]]]iLTli]]ìllllllooooooCCoooCCCCCooCColìoCCCCooooCCCCCVCCVVCoooooooooCVVVVVVYYY
!/ììììììi]ìllììììii]]]]]/////|!!!!!;;:!loOY//iiiìii]]]iTXL/||/]]]Cl|iìiìiiìooooooloooCCCoooCCCCCCCCColoCCCCColoooCCCCCCVVVCoCCCCCCCCCVVVVVYY
!|/iììlììiìììlìllllììi]]//////|||!!!;;:iìiOi//|ii]i]]iiTXV||||/||ì]:!/iìllllooooooloooCCCCCoCCCVVCCCVVCooCCVCoollooCCCCVVVVVVCCooCCCCCCVCCVY
]||/ìllììiiillllllllllì]i]]///|/|!!!!;:-:;i]]|/iii]ii]lLGì/|||||//]/]ì|]ìììlllooooCCooooCCCCoCCCVVVCCVVVVCCoCCCCoooCoooCCVCCVVVVCCCCVVVCCVVV
llìììììììììììììlìlllollìììii]/]/!!!|!!;:---;]iiiìì]]]]ìi;/]]//|////]]]]iiiìììllloooCCCooooCCCCoCCVVVVCCCVVVCooCVVVVCCCoCCoCCCCVVCCCCCCCCCCVV
lllllllìììlììììllllooolìlllììii|!|!!!|!;;;--|]]iì]]ìi]li:|/]]/]//]]]]iìiiiìlllooooCCCCCCoooooCCCooCVVVVVCCVVVVCCCCVVVVCoooooCCCCVVVVVVVCCVVV
olllllolllllììllollooooooìlllìii]||!|/!!!;--::|/]ìlll]l];|///]]]]ii]ìììììììllloCoCCCoCCCCooooooooCCooCVVVVVVVVYYVCooCVVVVVCCCCCCCCCVVVVVCCVV
illllooooooollììllloloooollllìllli]|]/!!!!;;;;;;!/iii]oi||//]/]]]iiiìììììììllllloCCCoooCCVCCCoooCCCooCCooCCCCCCVYYYVVCCVVYYOOYYVVCCCVVVVYVVV
lloloooooooooooìlllllllllollllìloìi/]ì|!!;!!!;;;!!!!||]]]iiììiìiiiiiììììllllllloolCCCCCCCCCCCCCooooCCCCCCCCCCCCCCCVYYYYVVVVYYYOOOYYVVVVVVVVV
lllolooooooooooooololllooooollìlolììì]i/|!|!!!!!!!!||!!!!;;-,,---::;;!|illoollìi]/!;!oVVVVVCCCCCCoCoCCCCoCVVVVCCCCCCCVVVYYYVVVCVVYOOOOOYYVVV
llìoooCoooooooooooooooooooollollooloìì]]||!!/|/|!;!|!/|!!||!::,.,..........,,--;!/ioooCoCCCCVCCCVVCCCCCCCCoCCCCCCVVCCCCCCCCVVYYYVVVVYOOOO$OO
ìlìllolloooooooooCoCoooooooooooloooolìì]!!|]||i//|;||]iiìi]/ìiii|!|!!///looooooooCoooCoCCCCoCCCooCCCVVVCCCooCCCCVVVVYVVVCCCCCCCVVVYYYVVYVYYY
]ii]ìoooooCCoCoCCooolìlooooooolloolllllìi/||/|!!||!!|]ìii]|]i]ii]ii|/loooolCoCCCCCooCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
]ii/ilooloCooCoCooCoollooooooolololllììi]]i]|||!!|:!!]]]||/]iì]]ii]ìlCooooVVVVCCCCCVVVVCCCCCCCCCCVVVVVCCCCCCoCCCCCCCCCVVVYVVVCCVVVVVVVVVVVYY
||///ììillooooCCCCCCCCooooooooollllllìlliiiì]]//|!!||//|//]ii]/]]iiìllllooVYYYYVVVCCCVVVYVVVVVCCVVCCVVVVCVVVCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVYYY
;;!;||iììollooooCoCCooooooooooolllllllllìlllì]]]]/||||||/]]i]]]]iiìììllooooVVYYVVVVCVVVCCCCVCVCYYYYYVVVVVVCCCCVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYY
:;;:|/iììììllollooCooooCooooooollllllìlìlìlllìììii]|||!/]//iiiiiìllllllololoVVVVVVCCVVVCVVCVCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCVVYVYVVVVVYYYYYYYYY
::;;||illì]iiìlooooooooCCooCooooololllìlììlììllllì]i]/||||]/]i]]ììllloolloooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVCCCVCVCVCVCCCVVVVVVCCCCCVCVVVCVVVVVVV
::!!|!]iiiiììloooollollllooCooooolllìììlìllllìlllììiìi]////////iiiìììllllloCCooooooCCCCCCVVVVVVVVVCVCCVVVVVVVCVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
:-!!!!/]]|ìlollolooìllllooìllooooooollììììlllìlllìlllìii]//|//]/]]iiiiìlllooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYVVVVVVVCVVVCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
::;;;!||]]iìloooloollllllìììloooooooolllììiiìlllììlllìììi]i////||/]]]iìììlloooCoCCCVVVCCCCVCVVVCCCCCVVVVVCVCCCVVVCVVVVVVYVVYYYYYVVVVVVVVVVVV
::;!;!;!!||]ìllllololìllììlììllllllllllìlìlìllllllooooìiìii]]]/|////]]]iiììììlooCCCCCVVVVVCCCCVVVVVVCCVCCVVVVVVCCCCCCCCVVVCVVVVVVVVVVVYVVVYV
-:::;!;;:;|ìoooollìoìììììlìììììììiiììlììììllllllooooCCooolììii]/////]]]]iiìiììloooCoCVVVVVVCVVVVYVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYYYY
-:--:;;;;;!ìloooooooolììlìiììiìiiiiiìiiiiììììiììllooooCCCCCCCoìì]/]/]]]]iiiiiìllooCCCVVVVVVVVCVCVVVVVVVVVVVYYYYYYYVVVVVVVVCVVVVCVVVVVVVVVVVV
;::::;:;;!|oooolCCoCooooìlìììììiiiììiìììììiiììììllllllloooCCCCVVClllììiiiììììloloooCCCVVCCCVVVVVCCCCCVCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVYYVVY
|!;|/|/]/ioCCCoCCCCCCoCoolllììlliìii]iìiiiìììiìììlìlllìllllooCCVCCCCCCCooolollloCoCCCVCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCVVVVVVVVVVCCCVVVVVVVVV
|]]ìììiìiììlllCVVCCCColololìllollìiììììììiiiiii]ììiiiììlìllìlllooooooooCVCCCCCCooCCCCVCVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVYYYY
]]ìlìiìlllllooCoooooCCCCClloooolollìoollìììiììiiììiiiìììììlììllllooooooooooCCCVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVCVVVVVVVYYYYYYY
iilooooloCCCoooooCVoCVCCooCCoCCloollolììilììlllllllìììììiìììlììììlllllllCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCVVVCCCCCCCCCCCCVCCVCVVVVVCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVV
olìllCCCCCoCooCCCoCCCCCVCoCCCooCCooCooìlìììoliooollllllìllllliììììlllììoooooooooCCCCVVVVVVVCCCCVCCCCCCVVYVVVVVCCVVVVVCCCCCVVYVVVVVVVVVVVYYYY
loClooooCoCVCVCVCVCCVVVVVVCCCCCoCCloooooCoCllìllìlllollolooollCoolllCClllooooooooooCVVVVVVVVVVVVVCCVVCCCCCCCCCCCCVCVVCCCCCCCCVCVVVVVVYYYYOOO
iiiìoiìloloCVCVVVVVVVVCVVVVVCCCooCCoooloCVoCCìììììlllloloooooCCCCCCooooooooooCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCVCVVVVVVYY
//|/l/lìlooVCCVCVVVVVVVoVVVVCCVCCVCVCCCVColooìooCoooollloooVCoooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCVVVCCCCVVVCCCVVVVVVVVVVVYVV
|!!|]illooVVVCCoVVCCCVooCVVVCVCCCVVVVVCVoollooCooooCVCooooVCVCoCCCVVCCCCCCCVVYVVVVVVVVVCVVVVVCCCCCCCCCCCVVCVVVVCVVVVVVCVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVV
:-:!!/llollloVCVYVVVVVCCCVVYYVVVVVVVVVVVloCCVVCCloCVVVVVCVVVVVVVVVVVCCCVVCCCCCoCCCCCVVVVVVCCCCVVCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVV
;!||/lCCoCooCVooVVCCVVVYVVVYVVVYVVVVVVYVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVYYVCoCCCCooooCCCCCCVVVCVVVVVVVVVCCCCVCCCCCCCCCCCCCVVCVCVVVVVCCVCCVVVVVVV
:;!|!iCVYYVYYVVVYVYVCVVVVYYYYYYVVVVVVVCCCVVVVYVVYYVCVVYYYYYYYYYYVVVYYVVCooCCCoCoooooooooooCCCCCoooCCCCCCCVCCVVCCVVVVVCCCVCCCCCCCCCCCCCCVVVYV
]//]/]lCYYOOYYYYYYYYVCCVYYYVVVVVCVVVYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYOOOOYYVVVVVVVVCCCVCCCCCVVVVVVVVCCCCCCCCCCCìolìoCColìCìlCClolloìolìCllCCCVVVYY
VVCYVYYYYOOOOOOOOOYYYYVYVCYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYVYYVVYYYYYVVVCCVVYYYYOYVVYVVVVVVVVVVVVVCCCCCloìCoVoVìol]loollCìiCiìolììCVVVVVVV
VVCVCVVYVYYYOOOOOOYYYYOYOYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYOYYYYYYOOYVYYVVVCVCCVYYVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVCCVVVVVoClolVCVlCCClVlVCìCìVìlCiiìCCCCCCVV
YYOYVYYOYYYYOYYYYYYYOOYYYOOYOYYYYYYVVVVVVYYOOYYYYOYYYYYYYYYYYYYVYVVVVCVVYYYYVVVVVVCCCVVYYYYYVVYVVVVVVVVVVoCllloYVììCìlVCYolClloìloììCCCCCCCV
YOYYYYYYYOOOYYOYYVVYOYYYYYVVOOOYOOYYYYYVCCCVVYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYVCVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVCCCVVVVVVYYVVVVCCCVCVVVVVYYVVVYYYYYOYYYYYYYVVVVVV
VVVYVVVYYYYYOYYYYYYYYYYYYVVCVYYYOOOOOYYYYVCCCCCCVVVCCCCCoooCCCCCCVVYYYYYYVVVCCCCCCCCCCVYVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVYYYYOOOOOYY
VVYYVVYVYYVVYVVYYYYVYYYYYYYYYYVVYVYYYYYVYYYYYVVCCVVVCCCCCCCCVCCCCoCCCCCCCVVVVVVCCCCoCCooCCCCCCCCoooooCCCCVVVVVYYVVYYYVVVCCCCCCCCCCCCCVVYYYOO
VVVVVVVCVVVVVVVVVCVCCCCVVVVVYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYVVVVYVYYVVYYYVCCCCCCCoooooCCCCCooooooooooooooooCCVVVVVVVVVVYYYYYYYOOOOOOOOO$OOYYYVVVVVVVVVV
VVVVVVVCVCCCCVVCCCCVCCCCCVCCCCVYYYYYOOOOOOOOYYYYOYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYVCCoolloollloooooCCCCCVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVVYYYYOOOOOOOOOOOOYOOO
oooCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCooooCoCVCCCVVVYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$OYYYVVYVVYYYYYVCooooCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVYYYYYYYYYYYYOO/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\YYY
ìloooooCVVVVCCCCooooooooooCCCCCoCCCCCVVVVYYOOOOOOOOOOOOYYVVVVVVYYOOYYYYVVVVVVVYVCooooCCVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVSurfReport.it (GGG
olllooooCYYYYYYYVCCCCooolooooooooCCCCCCVVVCCCVVVVVVVYOOYYVVVCCCCCCCCVVCCVVVVVVVVVVYVVVCCooCCVVVYVVVVCCCVVVVCVVVVVVVVVVVV\_______________/GGG
CCVCCCooCVVVVVVVVVVVVVCVVVCCCCooooooCCCVYYYOYYYYYVYVYOOYYVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOYYO]]ìlìloìO]O$
DescrizioneChissà come andrà a finire? » Senigallia - surfista sconosciuto

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.198 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=18682&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1