Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Emilia Romagna » Spot Lamone » da web
Media precedente
da web
Media successivo
[352 x 288]

Da: caccia
Sabato 15 Novembre 2008
Numero di visite: 72429
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Lamone nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
MMMMM#MMMMMMM#MMMMMMMMMMM##MM#MMMM##MMMMMMMMMM#MMMMMMMMM#MMMM#MMMMMMM#MMM#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM####$loolooooooooooCoCCCVCCCVCCVVYVVVVYVYYYVY
V$MM#MMMMMMOMMMMMMMMMMMMM#MM#MMMMMM#L$TW$$WMXOGMG$X#WOWMMHLM#MML$TW$$WT$LM$$HMW$OHMX$M#MGU$MMVOX###GoolooooooolCoooCoCCooCCCCCCCVVVVYVVCYYYY
loMO$G$OXGYC$YXO$lLY$MLOVOVHYGXOGMMMYMYUTLTGTMY#TW$UHOH#XLYM#MMTMOUUUUY#YMVLG#GX$XMWY##MOWVMMoOH###GooooololooooCoCCCCCCCCCVCVCCVVCVYVCYYVYY
CX$YMYYMUOooMYG$oYMYMWYVìWOULH$$CMM#YMYLTLTHHOHMLGMWMGHML$ìHM#MUGWUUUUY#YMYT$MYMGX#MYMMTLMYMMH#Y###$llloooClooooooooooCoCCCCoVCCVCVCYVYYVVYV
YOWUOXTOH$YGOGUO$UMUMM$O$WTW$UUOGMMMUOXW$$MUL$$MO$TTHY$MMMUMM##$OUM$$WXOUMG$WH$MYOMUVTMYMTVUMLOH###$ooloooooCooooooooCCooCCoCVCCCCVCVVYYVYYY
TTUUTUUUUUTLUTUUUUUTUULUUULUUUULLULUULLLLULLUUUUULLULLULLLLLUULLUULLLLULLULLL$LLLLLUGLL$LLLLLLLLULLYolooooooooolooooCooVCCCCCCCCCVCVYVYVVYYY
YVVYYYVCVVVCCVVCCCCCCoCVCCCCCoooCCoCCooCoooooooCCooCoooolollolllolooooooloollloooololloollooooooooollooooolooooCCoooCooCoooVoVVCCCCVVVVVYYYV
YYVVVVYVVVCCCCVCCCoVCCCCCCCCooCCCCoCoooooooooCoColoolCloooooloolooolooollloloolooololoolloloolololoooooooolooooloooooooCoCCCoCCCCCVoVVCVVYVY
YYOYVVVVVVCVVCCCCCCCCCCVoCoCCCCoVoCoCooooolCooloCoooooCCoollCloloooololCoolloClolooolooloolloollloooloooloooloooolooooooCCCCCCCCCVCVCVCVVVYY
YYYYVVVCCVCCVVVCCCCCoCCCoCCoCoooooooooooolCCooooolloooollollCloloolooolololoooloolooooooooooolooolooooololllooooCloooooooooCooVCCCCCVCVVVVYY
OVVYVVVVVVVVVCCCVCCCCCCCCoCoCoCCCooCCooooooCoooooooCoolloloooooooloooololooooolooollolloloololoooolooooloooloClooooooCoClooCCoCCCCCVVCVVVVYV
YVYVVYCVVCCCVCCVoCCCCVCoCoCCoCCooCooCoooooCoCooooooooooCoooooooollololooolClollloooooloooooooloololooooolCooooooooooooooCoCCCCCCoCVCYVVVVCVY
YYVVYVVVVCCCCCCCCCCoCCooCCoCoCCoCoCoCoooooCooCoooooooooolooloolooooollllolllololololololllolooooooolloooollooooooolooolooooooCCoCCCCCVVVVYYV
YYVVVVVCVCCoCCVCooCCCCCCCoCoCCCoCoCooCoCoooooolCooooooooooooooooooolooooooloolololollololoollloloolllolooooloooolllooooCoooCoCCCCCVVCCCVCVVV
YYVYVYCVVVCCCCCCCCCoCCCCCCooooCCCoCCCCoCCooooooCClCooCoClooolooooollololColllooolollooooooooloololooooooooololoooolooollooCCoCCoCCCCCoVCVVVY
VVYYCVVVCVVCCCoVCCCCCCCCoVCoCCoCoCoooCoooooCooooooooooololloloCoolooooolllooollololloollolllooooollooooooooloooooollCCoCooooCCooCVCCoCCCVVVY
YYVYVVCVVCCCCCCCCoCCoVoooCoCooVCooCCoCooloooCoooooCoCoooooloooooolooololooolooooloololllllooooolollooolololoolololoooCooooooCCCCooCoCCCVCCVY
VVVVVCCVVCCVCVCVCoCooCCCoCCCCooooCooCloooCooCooooooooooCoooooooooooolooloooooololololoooloooololCooollooololoooloClolooolCoooCCCooCCVCVCVCVV
YVVVVVCCCCCCVCCCCCoCoCoCVCCooCoCoCooooCCoooooooClloCoooolooololllllooloololloololololoooolllololoollololollooCloooolooolooCoCCCoooCVCCVCCVVC
VCVVVCYVCVCCCVCCoCoCCCVCCoCooCCCCoCoCCoCoCColCCCoooooooCoololoCCoCloolloooolooolloolloooolloolllollooololloloooooolooooooooooooolCoVCCCCVCCC
YVVVCVVCVCCVCCCCCCCoCooCoCoCoCCoooooCooolCCooooooooCoooooooololoooooloolloooooolooColoollooooolloooloolCooooolooolooooooooooCoCCCCCCCCCCCCVC
VVVVVVCVCCCCCoCCCCCCCCCCoCCoooCCoCooooooCoooooooCoooooooooooooololooolloololololololloClooolloolooolollloooolooolloooololoooCooooCoCCCVCCVVV
YYVVVVVCCCCVCCoCCCCoVVCCoCCCoCooooolooooooooooCooooooooooooooooloooooooollloColoolollooooolllooooCloooolllooollolollloloooooloCCoooCooVCVCCC
YVVVCVCCCCCVCCCCCoCCCCCCoCCCCoCoooCooCoolooCooooooCooCoooooooooolollloooloooooolloolooooooollolCoolCColollooololoooooooooooooloCoooooCooVCVC
VVVYVCVVCCVCoCCCCCCCCCCCCoCCCCCooCCooooooCooolooolCoooooooooCCoololooooloooloooCllooollìCollooooooooooooooolooooooooooooooolooCCoCCoVCCCVCVV
VVCVVVCVCCCCoCVCCCCCCCCCCCCCCoCCoCooooooloooooCoCoooollooCoColoClolloooolloColoClloololoolololooooìoolooollooolooolooooCoooooooooCoCCCCoCCVC
VVCCCCCVVCCCCoCCCCCCCCoCooCoCoCoCoooCCCCoCCCCooooloCooolooolCoooooolooooloooolloolooloooooollClollloolooloooooloooooloooooooCCCooCooCCCCCCCC
VYVCVVCVVVCCCVCCCCCCCCCCCCCVVoooCCooCCoooooCooCooooCoooClCoooololCoooCoColloCoooooolollllllolooooloClloooooolooloooolooooooooColCoVCCVCCoCCV
YVVCVVVCVCCCCCCoCoCCCCoCooCoCCCoCoooCloCooooloCoooooolooooCoooooooColoooooloolooololllolooooollooooloololoooololoooooooooolCooCoCoCCoCCCCCCV
VVVVVVVCCCoCoCVCCCCCCCCCCVoCCoCCoCoooooCoCoooCloCooCoooCooloCloooloooooClolloollCoooloollooloooloooooColollloooololoooooooloooCooCCoCCCCCCCC
VVVCVYCCCCCCVCCCVCCCCCCCCCoCCCCCooCCooooCoooCCooolooooooooloooCoooCoooooooooooooloollooooooollolCllloolClooCoooClloooooooooooooCCoCCCoCoCCoC
VVCCVCVCVCoCVCCCCCCCCCCCoooCooCoCoooooooCCooooooooCooooCoooColCooooloololollCloooollloololllllollloooololooolClloooooooooooloooooooCCoCoCCCC
CCVVCCCCCCCCCoCVoCCooCoCCoCoCoVoCoCCooooCooooCoCooooCoCoolCClooooooloooCCoCollolooooooolooolooColooooloooooooooooloooCoooooooloooooCCCCCCCCC
VOCVCVCCVCCVVCCVCVCCCCCVCCCCoCoCoCCCCoooooCloooCoooCoolooColooCoooCllloololoooCooooooooolooolooloollllolooloooolooooooCooooooooooCCooCoCCVCV
CVVCCVVVVCCCCCCCCoCCCoCCCCCCCoCCCCooooVoooooooloCooCooooooCooooCooooooolooCooooloooooooolooloooooolCCollloooooloooloolooloooooooCooCooCCCCCV
VVVCCVCCVCCCCVCCCCCCoCCCVCCCooCCCCoCoooCooooooCooooooooolooCooCoooololCoooooloolooolCoooloololoooollooloooolCVooloollooooloCoCoCooCCooCCCVCC
VVYCCVCVCVVCCCVCoCCCCCoCCCCCCCCoooCCooVooCCooooCCoCoooooooCoooooooooooCCooloooooooooooooooooolooooloollolooloolllooololoCClooCoooCCoVoCCCCCC
VVVVYCCCVCCCCVCCVCCCCCoCoCCCCCCooCCoCoCooCoooCCoooooooooCoooooCooooooooooooooooooColloooooooloololooollllooloCoooooloolCoooooCCooooCoooCCCCC
VVCVVCCCVCVVCCCCCCCVCCCoCCCoCCCCoCCoCooooCCoCoCooCoCoCCooooooooCooooCooCooooloolooloololCooolCollololoooolooCoooooooooloooCooCooCoCCoCooCCCV
VVVCVVCCCCCCCVCCCCoCCCooCCCCCCCCCooCCCCCoCCooCCoooCloCCCooCCCooooCooooooooooooolooooooooColooCollClooololoooooCooloooloooooooCooCoooCoCCCCCC
VVVCCVCCCCVCCCVCVCVCCCCCCCCoCoCCoCCoooCCoCCCCoCCoooCoooCoooCoCCCCooooooooooooolColloooolooooloCoollooloooooolCCloolooololooCooCCCCoooCCoCCoV
CVVVCCVVCVCCCVCCCVCCCCVCCVoCCCooCCCooCCoCCooooCCoCoCoCoooCoooooCloooooloolooooolollooooooollooCooCoooooooooloooollooolooooooloooooCoCCooCVoC
VVCVCVVVCVVCCVVVCVCCVCVCCVCCCCCCoCCooooCCCCooCoCooooooCCoooCoooCoooCClooVCoooooooooloCoolooolooClolooolooooClooooollllìloooooololoooCooVCCCV
VVVCVVVCVCVCVCVVCCCCCCCCCVCCCoCCCCCoVooCoCCoooCCCCooCoCCoCoooooooooCoCooooooooooooololCloCColololoooololooooooooolCol|;ìooooooCCoooCCCCCoCCC
VCVVVVCVCCCCCCYVVCCCCVCCCCoVCCooCoCoCCCoCoCooCCCoooCCoCCCooooooooCoooColoCooooooCoooooooooloooooooooooooooooooooooool|/loooCoooooCooVoVVCCVV
COVCVVVVVCVVVVVVVoVYVVCCVCCCCCCCCCCCCCooVCoVCVCCCVCoVooCCCooCoCoooCCoCCoCCCooCCCooCCCooCoCoCoooCooooCVoooloooooooooooììoooooCCooCooCCoCVCVCC
YVVVCVVVVCCCVVCVYCVVYVVVVCVCoVCCCCCoCoVoCCCCCCCVCCCCCCCCoCoCCCCoCooooCooCooooooColCoooooooCoooooooCooCoCooCoolooolololooCoolCoooCoCCCoCCCVCV
VVVCVVCCVVVVVVCVVVYYYVCVYCCClCVCVCCCVoCCoCCCoCCCCCoCoCoCoooCooCooooCoCoCooCooCoVoooooooCoooooCoCooCoooloooCoCooCCooooolooCCCoCoCCCCCCCCCVCCV
YYVVVVYVVVVVVVCVVVVYYVCVVVCCloCCVCCCCCCVoCVCCVVVCCVCoCCooCCCCooCoCoCoooCooCoCooCooCCCoCCooooCooCCoooooooooolCooooooClooooCoooCCVoCCCCVCCVVVV
VYVVYVCYCVYYVYVYVYYYYVVVVVVVoooCVCCCCoCooVoCVCCCCCCoCoCCCoCoCCCoCoooCCoCCoooCoooooCooooCooooooCoCooooCooCllCoCoClooCooooloooCCCoCCoVCCVoYVCV
YVYVVVVYCVYVVVCCVoCoCCoVVCoVCooCCCoCoCVoCoCoooCCoCCCooCooooooCCoVoCoCoCCooCCoCooCooooCooooCooooooCoooCCoooCCCClooooooooCooCCCoCoCooVoCCCCCVV
YVVVVVVVVYYVVVCCoCCCoCVVVooCVoCCCoCoCooCoCooCoCCCCCCoCoooooooVCCooCCVCCCCCCCCoCCCoCooooooloooloCoooCCoCCCoCooooCooCooolCoooCoVCoCCVCCCCCCCCV
YYYYVVVVYVVVVVCCCCCCCVYCCooVCoCCCoCoCooCoooCCoCCCooooCCCoCloCCCoCCoCoCCCoooooooooCCooCoCCooCoooooooCoooooooCCoCoCoooloooCCoCoCCoCCCCoCCCVVCC
YVVYVVVVVYVCVVCoCooCCVVCCooVVoVVVVCCCCoCCooCCCoYYoolloCooooCooooCCoooooCCCooCoCoCoCooCooCooCoCooooooCooooloCooooCoColCoooooCCoCooCCVoCoCVVCC
YYVYVYYVYVYVVCVCCCCCCVCCCoVVCCOVVVVCCCooCCCoCCCVVCCoClCooCCCoooooooCoooCCoooCoCCCCCoooColoooooooCCooooColCoCoCoCooooooooooooCoCCoCCCCCVCCCVC
YVYOYYYYVYVVVVVCCVVCCVVCVoCVCVVVYCVCVVVCVCCVVCVVCCCooooooCCCCCoCoooCooooCCoCoooooCCoooooCooooCoCCooCCCoooooooCoCCooCoCCoCoCCooooCCCCCCCoCCCV
YYYYYVYVVYVYVYYCVVVVVVCVVVVVVVVVCCVYVCCCVVVVVCCVCCoCoCooCooCCoooooooCooCooCCClCooCoolCoooooooooCooColoCoCoCCoolCCCCooooooCCoooCoCCCCVVCCCVVV
YVYOVYVCYVVYVYYVVVYVYYVYVVVVYVVCCVoVCCCCoCCCCoVYCCVoVCCooCCCCoooooCooCCoCooooooCoooCooooooCooCllooololooollloColollolooooooloCoooolCoCoCCVCC
YYYCCoCCoYCoVVVCVVVCoVooVoVCCoCCoVoCVllolooCoooColloCoololoolllooollolooooollolollololllllollìolloooloìollllllìllllolllllllìlìlololoCCVCCCVV
YOYYVCCoCVooVoVCoVVooVooCoCCCoColCCoVlloolCCoCCVollllllììlììììllìlìììììlolìllllìììlìììììllllììììììììììilìlìlllllllìììlìlìollìlllooCCCCCVCVCC
OYVVVCCoCVCoVoVooVVolCooVCoCVoCoooolCloìlìoCoCCVolìlllolllìllìllìilìììiìClllllllolllllìììllìììììììììlììiììììllììlìlìllìììllololooCCoCoVoCCVC
OVYVCVCCCVCCCoCCoCVolCCoVCCCCoCCoCoCCoCooooCoolVollllllloollllllllllllllolllllìlìlllìllìllìlììlìlììlìlìììììlììlììlllllllllllloooooooooCCoVCV
YYYCVCoCCCoololoolllìlìlllollollìllllìlìììllolllìììììììlìlììììììllllllllollìllolllìììlììiìììììììììllllìlllììlìììllllìlìlìlìììlllllllllollooo
CoCCooooloollolllllìlìllllllllìlììiììlìlllìlìììììlììlìììììiììiìliìììììììlììììììììììììììlilììììììlìlììllìlìììiiìlìllollìììììììoììlllllllloooo
CCooolooolloolllllììllìììlolllllììlllììlììlllììììiiiiiiiìiìliìììììììiìiiiìiiiììiììiiiìììììlìììlìììììììiìììììliìliììlììììììiiìlììììlìlllloooC
CVCoooooollooolìlìììllllllllìììììììììiìiiìiììììììiiìiìììiìììììlìiììììììlliiììììiììììiììlìììiìllìlììììiiiiiìiììììììiììììììììììlììllllloCooCCC
VoololollllloolllllllìlllìlììlììììlìììlììììlìììiììììliìììììììììììììiììììììiìììììììììlìiiìììiììììlllììiiììlìììììlìììììììlììììllììoìloloolCCoC
CCloolooloooCCooolìlìloìlìlììllìlìlìllìllìlllìlììììlììiìiììiììììiìììììiìiiiiiiiìììììiiiiìlìììììììììlììììììììiìììlìììlllìlllllolìllllollloooC
ooCClooolCoCCCCollollllllììllìlllìllllìllllllllllìlìlììììììììlìlllììììììiììììììììììlìììiiììliììiiììììiììiìiìììlìììììllllllllllllìììllllloooo
ooooooCloCCoVoolllllllolllìlllllllllllìllollllllìlllìlloìììllllìlllìiììiìììlìiììììììììììììllìììiiìììlìììììììììlìììiììììììlìlìlììlììolllllloo
CCCCoCooCooooolllllCllolìllllolllllloollllìllìllllllìlloììlllllolìllìììììlìììììììììììlìiìllììiiiììììlìììììììlììiììiììiììiììlììlììllllllololl
CCooCooooooloooolloloolllolololoCoooooooolllììlllloloolllìllllllììììiiìlllìììììììiììiìiììììiìllìììììììliìlìììiìììììììllìììììllllììollllloool
ooCoololllìllllllllìlìllìlllolllllìlìlìollìììlllìllìllìlìlllllllllììììlììlììììiììììillllliììllollììlllììlìllìlììììììlllllìollooollllollooool
llololllllìllllllìlìììììlllìolìolllllllììlllllìììììììììlllllìllìollloìlìììllllliìììììlollììììlllìlìllllolìlollììììllllllllìooollllolloloCCoC
oolooloolloollolìloìlìllllìlolììlllllllììllììllìììolllììllììllìlìlìilììliììììlìììììlìliììììììllllìlollìolollllìlllllìloollìlìllìoooollooCCoo
oloooololloloolìlolllllllìllllllololllììlììllììllìlììllìlllììììllìiììììììììììliììlìììììiiìììlìllllìììillìììlììlllìlooìlllìlooooooooCCCoCoCVC
olooloolllollCoolollllllìlììlìlììlìlìììlìlìllììlìllllìlìlìlìììììììììlììlìììliììììììiììiììììiìlììlllìììlllìlìììììììlllììììlìlllololCoooCCCCCC
oooooloollìooololoolllolllllllìlìllllììlìollllllllìlìlllìlììììlìììiìllìiìiììììììlììììiììiliìiììllììllìììlììiìììiiiììììììììììììììlìlllolololo
CVoooooolloololoollllllllollllolllllloollllollllllììlllllìììììììììlìllìlììlìlllllìììììììììììliìlìììììlìlììllììlìììììiìììììììlìììlìolloooCooo
CCCoCoooooloooloColllololllloolololllollllollollllllllollllllllllllllllolllolllllooìlllìlììllìlìììlììllìlìllìììlìlììììlìììììììllllllolololoC
ooCCooooolololllllllllìllllììllllllìlììllìlllìlllllllloìlllìììllììllììlìììlìììlììllìììììììììììììììlìlìììlìììlììllllllììlìlllìllllolllooolooC
oCoooCooooolololllollloloììllllìlììììììììììllììllìììllìlììllììlìlìlìlìlllììììlììlllìoìlìììlìlììliìlìlìììlìloììlllìllolllllllllllllllloolooCC
CVVCCCCCCCooooCCooooooooooolollolollloìlìlllìììlllìììllììllìllììllllloolììllllìììììììllllìlììllìlìlìììlollllìllllìloloCooCoollolollloooooooo
YVCCVVCCCCCoooCCoCooooooolooooololloloollolllolloloolollolooollolooollloolllooollllllollllììlllìoìooloooooolllCoooooooCCooCoCooooooooooCCCVC
VCVCCCoCCCCCooolClClCoolooooolooooooolloololooooooolooooooloolololllolloloolollllollllllllllììlllllìllolooolololooloCoCooooColCoCCCCVCCCCCVV
VVVYCVCCCVCVoCoCoCCCCoooCoCCooooCoooooooooooCClClooolololoolollollooololollollloolollllollollllllolooloCoolooooollooClCoooCCooCCCCCCVCCVVVVC
YVVYVVVVVVVCCCCoCCCoCCCCooCoCCCooCCCCooooCCoCCCCoVooCoCoooooooCooooooCoololollloollloloollolllollllloolooollooolooooooloCoooCoCCCVCCCVCVVCVY
YYYYYVVCVCVVCVCCCCoCCCCooVCCCCCloCCCCooollooooCCoooCCVooooooooCoCooCoooClooCoolCoooooCoooooooooooloolCoCColooColoololooooooCooVVCCCCVCVCVVYV
YYVYYYYYVYVVVCCCCVoCCCCCCVCoCoCooCCCCooCoooCCooCCooCooCoCoooloooolooloooloooollooooooCooooooloooooooCooCoooooCooooCCCoCoCCoCCCCoVCVCVVYVVVYV
O$VVOYYYYYOVVYCCCVYCVVVVCVCCCCCCCoCoCoooCooCloCoooCooloCoooCooCCCCColoCooCCoCoCoooooooCooCooooCoColCCooCooloCooooCCoCooCCCCCCCVCCCVVCVYYYVYY
OOYYOYYYYVYVVCVVVVVVVVVVVVVCVCoColooooolloooooooolooCVCoVooooloooooooooooooCoooolooooCoCCooolooooooooooooooooCCoooooooCCCooCCCoVVVCYVVYVVYYY
OYOOOYYOYYYYYVVVYYVVVYVYVVCVoCCCVCCCCCCCCCCoVCVVCCCCVVCCCVVCColVooVCCCCCCCCCVoCCoCCCVVVCVVCVCCVooooooCCCCCooCoooCCVCoCCVoVoCCCVVVCVVVVYVYOVV
OOOOYOYYYYYVVOVVCVCCVVVVYVVVVCCVCCVCCCCCCCCCoCCVCCCVCCCVCCoCCCCCCCooVVoCCVCCCVCCCCoCCCCCVVCCVYCCCCVCCCVCCVVCCCCCVVVVVCVVVVYVVYVYYYOYYYVYYOYY
OYYYYYYVYYVVVVVVCVVVVVCVCCVVVCCCCCVCVCVCCCoVCCCCCVCCoCCCCCCCoCCCCCCoCCCCCCoCoCCoCCCoCoCVCCCCCCoCCoCCCCoVVVCCVVCCCCCCCCVCCVVVVVOOOVYYVYOOYVYO
YYYOYYOYYVCVYVVCVVCCCVCCCCoVCCCCCooCVCCCCCCoCCCCCCoCCoVCCCoCCCCCCCooCCCCCooCCoCVCoCoCoCVCCCCVCCoooCCCCCVCì||!lCCCCVCVCVVVVCVVVllVVOìl]OOOOOY
OYYYYYYYVYVVCVCCCVCCVCVoVCCCCCCCCCCCCoCCCCCooCooCoooooooCCoCCCoCooCoVCoCooCCCoCVCCCooCCooCVL$$$VVCVCCCVVOìCV-V]||ìi||/o//¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\OYO
OOOYOYVYVVCCVVVVCCVVVVCCCCVCCCooCCCoCVCCoVVCCoooCooooooCoCooooooCCoCoCooCCoooCCCoCCoCoCoCoVYVVV$YVGYG$$$L-/!,V:C|/:VC,ì]SurfReport.it (OO$
YVYYYVCCCVooVVVCCCCCooooololoollolCoCoooooooolllolllloCCCoooooollloollllloìlloooolooololìlCYYOYGoCLVGoCGo:Vì:ì||/C:O]|!o\_______________/OYO
VYVVCCVVCoCCVCoCoColollllllololloollllllllllllllolllllooollllllllllllllllllllCììlooìollllC$$GLV$G$GO$oVL]CViViiiil/iì$iiiCoOCl]ClVìY]ì$YOOOO
Descrizioneda web » Immagine della web, mentre si decideva il da farsi finendo il birrino!
Report delle onde
Report di Sabato 15 Novembre ore 4-6 (Inserito da caccia il 15/11/08 all 18:33)
Spot: Lamone di Marina Romea (Emilia Romagna)
Altezza onde: 1-1.5 metro/i - Voto: 10

luna ululì, lamone ululà... session notturna, luna piena meglio di un neon. una oretta dal'una e mezza in poi, a seguire notte nel modulo abitativo FOCUS, in attesa della session che verrà all'alba!

Vedi la scheda dello spot Lamone ] [ Vedi i Report dello spot Lamone ] [ Allega altri media al Report ]

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.249 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=19468&orderby=hitsD&spotname=&uname=&ascii=1