Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 468
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Snow » Spot Corno alle Scale » Paginone
Media precedente
Paginone
Media successivo
[1024 x 768]

Da: LILLA
Martedì 28 Aprile 2009
Numero di visite: 24192
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Corno alle Scale nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
OOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVOG$GYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCoooooCooooooollllììììììììììììììììììì
YYYYYYYYYOOOOOOOOO$$OO$OOOOYYOOYVVVVVG$OOYVVVVVVVVVVVYYYYYYVVVVVCVVVVVVVVCCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooollllllllìììììììììììììììììììì
O$OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOO$L$$$$O$UOO$OYVVVVVCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCoCCCCCCCoooooooooollllllllllllllììììììììììììììììììì
OOOOO$$$$$$$$OOYYYYYYYYYYYYYYYGYYYOGUG$OLOYVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooCCCCCCCCCCCooooooooooooollllllllllllllllllllìììlììììììììììii
YOOOOYYYYYYYYOOO$OOO$OOYVVVVV$TG$YYGG$$OL$VYYYYVVVCCCCCoCCCCooooooooooCCCoooolooooCCCCoooooooooooooollllllllllllllllllllllllìììììììììììiiiii
OOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYOOOOO$LTLLUGLO$$LUWYYVVV$OYYYVVCCCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllìììììììììììììiiiiii
YO$$$$OOOOOOYYVYVVVYVYVVVVYYYLXXLTHTLUUXUW$LG$YOVVY$VVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCCooooooooooolllllllllllllllllllllllìlììììììììììììììììiiììiii
VYYYYYYYYYYYYOOOYOYYYOYVVVVVVLUXXHHXXWXTHWXUOULG$$$$VVCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCooooooooooooollllllllllllllllllllllìììììììììììììììììììììììììììììì
YYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYOYOYYGLTGL$GUXWWWHXTXHHGXTUTYYVCCCCCCCoooooooooooooooooooollollllllllllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììììììì
YYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYHHHHWXXXWHWUULUXXXHHTXGCCVYVVVCooooooooooooollloooooooollllllllllllllllllllllllllìììììììììììììììììììììllllllll
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVL$OUUUHTWMMWHHUUVVYOGOCoooooooCVVCCVCoooooooooooooooooooololllllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllllllllllll
VVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCVLVVVVVVOTWHLGTL$CCVVCVCVCCoCCCooooooCCVCVCCoooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYGCCCCCVOTMXVCCCCCCCCCCCCVVVVCCCoCooooooooooVVCVCCooooooooooooooooooooooollollllllllllllllli]illllllììlollìool]
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVYYCCCCVYTMHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCVVCooooooooooooCCVCVVCooooooooooooooooooooooooooloooìli/!!|||/]/|///iìlì];.!
ooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYYCCCCCOTMWCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVC$YCCCCCCCCCCCCCCVVVVCVCooCoooCCCli]ìliilill|;iolC/]ìllllCCClCVYVi,-..V
oooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYYCCVCCYTMWCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCVVVVYVVCCCCCCCCCCCCVVVVVVVCoi]!!!]/]ilololYYVVYOOOVCYYCoilii!,,|- ]
oooooCoooooooooCoCCCCCCCCCCCCVOO$YCCCYTMWVCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVVVVVVVVOVCCCCCCVCVYYVYVYVCCìiìoìoììiloCVYYOYYYVYOOOYOOYO$OYoiì-.  -|ol:-,:liV
ooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCVTLUWYVVV$XWMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVVoìlCYCìlìOGGGGGGG$$GLLLGGG$OCi]YGVGY:;-.    ]ìi!-,,;;
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYLXUHVVolYXWMYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVlì/o$CllooVOGLOGG$O$GULGL$$$]:/oOi,.,:,,.      .l]!,,-
YYOOGGLGGGG$OYVVCVCVVVVVVVVVYVOOYY/!;iLWMYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY$VVVVYYYYYOOOYooì/;,--..--:,,/o$V:!o]oOi|:,-;/-:.,-,--,,,,:-:!|;Cl;,
;;;;;;;;;;!!/iìloCCCVVVVVVVVVVVo!::;!iLW#lllCYVVVVVYYVYYVYYYYYYYYOVVVYVoì//|!::;;:-,......-,::-]OOo;::--;|iolVl];:,:;i-. .....;ìVYYYOo|||]Oo
!!;;;;;;;;;;;;:;;;;;!/]ììoCVVV/,-:;!!iGW#ì|!;;|oYCii]]|/lolYGOVYGUUV];;-;ìi]!!;:;!:;/i/;-,,]!/-ì!|]l];lO!|iOOGOì|!:,,,---!!ioiìoYYOO$$GGG$$$
;;;;;;;!!;;;;;;;;;;;;;;!!!!!|!:::;;!!iGH#i!:-::;;;!!!|;!!!!;iY|/]]]llilVGLOo!|/]/|;!||oi!|;i!,.,,,,-,,-ìiV$$|i$$]]]]ì]]ìllCYVVoìii//!;;:---,
!!;!;!;;;;;!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;]GHMi;::;;;;;;:::-,:,.;]||/ììiilVXXHHGCCooooooooloCìììi//]]//]]/]]ììiiiliìììlCYVì/|::;!----,,,----:::::
;;;;;;;;;;!;!!;;;!!;;!;!;;;!;;;;;;;;;i$HMl;::::;::;;;::;;;;;;;;!!|||!!oVGGl!;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::|;;!;];;;;::::;;;::;|:-----,,,-,,,,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!;!;;;;;;!!!;!!ìLHMo;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::;;;;::::::::::::;::::::::::::iioloo/::::::::::::;i/]:--------,,--,
;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;!;;;;;;;;;!!;;lLHMC;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|XXXHXOi::::::::::::!--:!:::-----::---
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iOHMV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::::::::::::::::::::::::::::-:::!ìoCVCl!;::::::::::;;:::!:::::::::----
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iYXMY;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::-:::::::-------::::::::::---:::]CCClo|:---::::::::
!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iYHMO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;::::::;;:::::::::::::::--------:::::::::::----------!$TUTUì------------
;;;;!!;!!!!!!!!!;;;;;;!!!!!!!!;;;;!!;iVXM$;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::-::::::::::-::-----::::::::::::::----------:;;!,---:--------
;;;;!!!;;;!;;!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!iYXMG!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::-:::--:::::----:---:-----------------------
;;;!!!!!!;;!!!!;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iYXML!!!!!!;;;;;;!;;;;;!!;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::-::::--:::::-------::------------------------
;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!lUXMU!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::-:::::::-------------------------------
;;;;;;;;;;;;;!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!ìOTMT!!!!!!!!!;!;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;:::;;;::::::::::::::::::::::::::::::------------------------------
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!ìYXMX!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::-----------,,,--,,,------
;!!;;;;;;;;;;;;;;!;;;;!;!;!!!!!!!!!!!ìYUMH|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------------,--,,---
;;!;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!ìVUMH|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::-:::::---------------:----------------
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iTOYLTMW|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::;;:::::::--------------------:::-----
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|YUWWHXHHV!!!!!!!!!!||!||!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!;!;;;;;;;;;;;::;;:::::::/o::::::::::::::---------------------
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oWTWHM##H|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!!!!;!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::]L|::::--:-------::::----------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|$XHWMWMO];;/|;;;!;!!;!;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;|lCOY;!:;;::::::::::::::::::::-::-:----
;;;;;;!;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|oVWWMM##]!!!lC!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!YUTYYi!|;::::::::::::::::::::::--------
;;;;!;;;;;!!!!!!!!!!!||!!|!||!!||/iioXM##Mì|!!iC/!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/$TLiì/ì|;::::::::::::::::-::-:::::::::-
!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!||||||||//||]loVT###Ml||/iL]||||||||||!!!!!!!;;;;;;;;!!;;;::::;;:::::::::::;::::i$HWM$G;::::::::::-:-:--:-::::::-::::--
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||]i/|/]]o$H##WLOOi|Y]///|/]]//||!!||//]//||////]iilCOYool]//|!;:!/iì]/!;;;iUTHMTl::::::::::::::--:::::::::;|/!;;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!//CM#Y]|||!|!|||||!|||||||////|||||/]|!!]ìiììììilììi//]/|!!!!;;;;;/LTXMH$ì:::::::-::----------------:;;:
!!!|!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|]|T#Lì|||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!;;!!!!;!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!]UXHXMHXY|;;::::::;|/i]/|!;;;---------
!!!!||||||||||||||||||||||||!||!|!!!||/GMMXo||||!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;!!!!!!!!!!!!;!!;;;;;;VTHTXMMV!|!:::::::::::::-::-::---::---
!!!!|!!!!!!||!||!|!!||||||||||||!|||||iTMVHTì||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;!!!!!!;;;!;;;;;!!!!!!!iLGTUTMH]i];;;:;:::::::::::::::::::::--
!|!!!!!;|!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!;!;;!!!!!|CV/VCllì]liìCooìi/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!;!;!!!!!!!!!!!!!!!!/oiìXUXMWooO|!!;;;;;;;;;;;::::::::::::::
!|!;;!!|!|!|;|!!;!|!!!!!!|!!|||||!!|!|||!||||!|!|!|!||;!!!!!!!!!!!!;;;;;;;:;!;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;!l;!$HLTMHT|YC!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::
;!!|!;!;!!;!;!!|;!!!|!!!!!!!;|!|!!!!!!!|!|!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!!!;;!!!!;!!!!;;!!;!;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;ìUXGTWWXY]$ì;:::::::::::::::::::::::;:
;;!!;!!!!!|!;;;||!!!|;;!|!!/!!!!!|!/|!!!!||!!|!!|!!!!!!!||!!!||!|!!!!;;;!;!!;!!!!!!!!;!!;;!;!;;!!;!;;;oHH$LXWHO/]|;;;:;;;;;;::::::::::::::::
!!!!!;!|!|!!!!|!|||!!|!||/|||/!/||||||||/|||||||||||||||||!!!!!!||!|!!!!!|!||!!!!!;!!!;;;;!;;;;;;;;;;!oTX$GTH$;::::;:::::::::::::-::::::::--
;!!|!!|||!!!|!||!||||/!/|||//|//||||/||||||!|||||||||||/||||||||||||!!!!!||!!!!!!!!!!!;!;!;;;;;;;;;;;;i$Tl$THl;:::;;;;;:;;;;;;:;;:::::::::--
!;!!!!!!;!!||!!|!||!||||||||||||||||/|||||/|||||||||||||||||||||||||||!||!||||!!!|!!!!;!!!!!!!;;!!!;;|lLToìLTC;;;;:::::::::;:::;;;;;;::::;:-
!!!;||!||!!|!||!!||!!|||||||||/|||||/|/||/||||||/|/||/|//|||||||||||/|||||!|!!!||!|!!!!!!!!!!!;!!;!;;/VLUClGT$!!/||/|!/!:;;;;:;;;;;;;;;;::;;
!||!!!|||!!!!|!||;|!!!||||||///|/||/||////||||///||||/|!!|||||||/||||||!|||!||!|||!!!!!|!!!!!!!!!!!!;!|iìì$GUUGGGG$$$CYVìì]|;;;::;;:::;:::::
!!!!!/!!!|!!!!||!|/!||!///!|//|||||!|||||||/||//|!||||!|!|!!!||!|!||||/||||||!|!||!!|!!||!!!!!||!|!!!!!;!!;;!!!/||;;;;;;::::;;:::::::::---::
|!;;;;!||!!;||!!!;|!;!!|!||!!!|/!!|!||||||||||!||||!;|!|!!!!||/!!|||||||||!!|||!|!|!!!||!!|!!|!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;:;;;;::;::::::::;;::::::
;;!!;;;;:!!!!;;!!;!!|/|;;!!!!!!!!|!!!;:||!!!!//|||/|!!||/|||//!||||||!!|/|||||!||!||!|||!||!!!!|!!||!!!!!!!!!!!!;!;;;!;;;;;;;::;;;:;;;;;::::
;!!!!!!;:;;!;;;!;:;;;;!!|!!!!!!;;!!||;;!!!!!;!!!!;!!!||||||||||||!|!!|!!||!!|!||||!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!|||||!!;!!!!!;!!;!;;;;;;:;;;;;;;;;:;:;
;!!!!!|!!!!|!!;|!!;;;;||!!!!!;!!;:;|||!!:;||;!;!!!!!;;;!!!!!!|||||||||||||||||!|||!!||||!|||!;;;;!!!|!!!!!!!|!|!|!!!!!;;!;;;;;;;;;;:::::::::
||!!!;;!!||!;;;!!|;;!;;!|!;!;;;!|!!;!!!!!!!!!!;;!;!!|;!!|!!!!!!!|!|||!|/|//||||!!!!||/|!!|!!!;!!!!!!!!!;;;;;;;;;;!!;!!!;;;;;;;:;;;;::;::::-:
!|!|||!!;||!!!!!:!!!|!;:!;;!!!-;/;:!|;!!;;||;;!;;|:;;|;!;!|!|/!!|!!!!!!|||!||!!!!!!/!;;;;;;::;!;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;!!;;;!;:::::---:-
;!!|||!|!|!!!!!!;;;!:||;;!!;!|!;!|;!;!;!|;;!/|!!|;!!;|!;!!;!!;!!|!;|!!!;;!!!!;;!!;!!!!;;;;;;;::;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;::---:
!!!;;!/!||/|!!;!||;!;:!!:;;;:;;;!!!!!!!;!!!!|/!|!;!;!;|;!!!||;;;!!||!;;!;!;;;;;;!;;;!!!::;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;!;;;!!;;;;;;:::;:
!!;/|!|!!!;!||||!:;;!!!!;!!||!;!;|!;;;!!;!|;;|!;|/!:;|!;;;!|!!!;;;;!!;;!!;;!!;!!!;!;:;!!!;;:;;;;;;!;:;:;;;;;::;;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;::::
||;!!!!|!!!|;!!!!|!!!|!/|!;!!;;|;!!!!;;!!|!;!|!!;!!;!!;;!!!!!!|;;;!!:!!!!;;|!;!!;;;!;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;:;;;;;!!;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;::-
/|!!!|||||!|!!;/!|!|!!!!!!|!:;!!;!!;!!||!!!!|;!;!!;;!!;!;;;!;;!!;|;;!!;;;|;;!;;;;!;;;|!:;::;;:;;:;;;!;::;!;:;;;;:::::::;!;;!;!!;;;;;;;:::::-
|;!!!||!|!!!;!|/||||!!!|!;||!!!!!;;!!;;||;!|;!;!;;!!;;;!!;;;:;!;;;!;!;!;;!;;!;;;!;;!!;:;;:;||!;!;!!!!!;::;;;;::;;;;;;:;;;;!!;;;;:;;;;;;;;:;;
|||||!|!|///||/!;||!;!!|;;!!!;;|!;;!!;;|]:;/|;!!;;!|!;;!|!!;::;!!;;|;;!:;!!!;!|;!!!!!|;;;:!!!;;;!;;!!::;;:;;;;:;;;;;:::::;;;:;::::;;;;;;:::-
|!!|!!;!|!!;;||::;!;;;;|!;!!;;||!;;;;:!||||!|!!||;;!||!!!|;!!!!!!!!||!;!!;;!!!!!!!!;;!;;!!!;:;!::;!;;;;;!;;!:-:--::;:--::;;::::;;::;;::;;:::
!!;;::;!;!!!!!!;;::;|||!!!!;;!!!!!!!;;!;|!|||;::!/!||!!!//|||!;;!!||!;!!;:!!;:!;;!!::;;:;!!;;!!;!!!;;!;:;;!;:-:::;;:-:;::;;;;:-:;;;;;--:::::
;||::;;;-;!!;;!|!;:!!!;;!||!;;||!;!|!;!!!!|!!!!;!!;!;!;!!!!|!;:|;;|/!!;;;;;!|;;;;;!|;:;;;!!!!!;;!;;;;:;-:;;;::::;!!!::;::;;:::--:::::::--:-:
|;:;;;;-;!!;:;!||;:||!::;!;;;!!|!;!;;:!!;;!!;;;|;:;|!;;;!||!!!;;;!!!;!;;;;!!!!;;;!!!!|;;!;:::;::;;;!!;::!:--!!:-;!;;:---:-:;:-:--;::---:::-.
:-:||:;:!!;!;;|/!-;]/!::!|;;!//!:!|!;!!;;;:/;;!|!|!|!;:;!|!!!;;;;;;!!;!;::;!;::;;:;!!!;:;;:-:::;::;!!!;;!;-:::---:;:-::;---:::---:::::,,:::-
::!/|:--;/|:;;!/;-:!|:,:;|!;!||;;;!|!;!||;:!|!|!||;!;!|;;;!;!;:;;;;||!;;!;-:;;;::;:!!;:;;!;:;;!;;:;:-!!:;;:-:;-,,-:-,--:-::::--:;--::--:-,--
:!||!!::!||:-:!!;::;!;;:-|!;!|!;;!;|/!!||!:;!!|;!||!;:!!;;!!!;:;!!!!;!!!!!:;::;!:::;!;;!;:;!;;;!!:;;:--;;--;---:;---::-:-,:,::::;---:,,,----
!|;::::;||;::;!;:;-:!!!:-;;;|!::!||!|!;!!!;::;|:;;!!;!;!!|!!|!:;;!!;;;:;:;!!;;!!;;!!;!;;!;:;:;;;;;;:::;::::::--,;!:-::;;---:.,-:-,---,,,--..
:;!!;-::;|;--;!;;;-:;!::;|:;!;;!!;:-;;:;;!!;:!|!;;;!!!||||!!!!;;;;;:;;!!!;;!!;;!;;;;;;!;::!::;;::-:;::;:;;!;-:-:;!;:::;;-:::,,,::,.::-..;;,.
--;!!:--:|;::;!;:::;!!:-:!;-:-:!;;:-::-:;!!!;!!!;;:-;|||!!!;!!;;;!;;;!;!!!;!!!!;;!!;;;;;::;;;;::::;|;:-!|!;!;;;:::-;;;-,-:--:-,-----::. .--,
-:;!;:-:||:;!;!;:::;!;:::;;;:::-:;;;!;;!;:;!//!;:;;::;;!!;;!;!!!!||!!;:!/|!;;!!;:;;!!::;:;!!;;;;;!;;!|;-::;;;;-::-:-:;--:;-,,,;!:..-:;-,,,..
::!/;-,-|/::-:|!:::--;!;:::;;::::;!;::;!;;;;!||!:;;;;;;!!!!!|;;;!|/!!|;;;!!!!;!;;::;;!;;:!||!!:;;;!!;!!;:;:::-:;::::,::-,:;,-::;;:--:-,,,,,,
:;;;:::-;;:;::;!;::--:;;::!|;::::!!;;,-:;:;:;!;;!::;;!!!|!||!;!:;!||!!;!;:;|!;;;!;;;:!!|!:;;!|!;:-,-:;!!::;;:-,-;-;;:-:--:::,.,;:--,,--..,-,
:::;:,,,:::::;;:;!;:;;!!;;::::;!::;!!:--:;;;:;!!!!;;;;;|!:!;;!;!;;;!!!::!;!/|!!!;-:!;;;!|!;:;!!!!;----:!!;:;;;;::,.-:;;;/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\.,.
-::::----::::--::;;;::;;:;::-:;!;;:;;;;;;;;;::!!;;;;;:;!;;--:;;;:;;;!!:;;!!!!|||!;::!;:::!!::;::;!;:-:-:;-::!!;!;;-,,:;:SurfReport.it (:-.
-:;;;:----:!!::::::;:::::;;::--:;!;!::;!|!;:,;!;--:;;:-::;;::::::--:;!:-,:;;!!!||!:---;!;:!!;;::;;;;!!;;;:---;;;;;:::---\_______________/,--
:;;;;;:-:::;;;::-::;;;::;;;!;;;;::;!!;;:;;;---::::-:::--:;!;::;:;;-::|!:,,--;!;;!!;;:-;;!;!!!!!;::--,:!|!;::;!;;::,,::----;Cì|]o!;:;:;!!,;-,
DescrizionePaginone » ...una gran fatica ma è più grande la soddisfazione!!!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.537 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=20618&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1