Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 666
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Oceano Atlantico » Brasile » ubatuba 08-2010
Media precedente
ubatuba 08-2010
Media successivo
[500 x 333]

Da: soulfly
Mercoledì 25 Agosto 2010
Numero di visite: 48080
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCoCCCCCCoCoCCCCCCCCCCCCCoCCoCoCoCCoCoCoCCoCoCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCoCCCCCoCoCCCCCCCoCCCCoooooooooooooooooooCoooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoCooCoooCCCCCCoCooooCooCCooCooooooCooooooCooooooCooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooCCoooCCCCoCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCoooooCCCCoooCoooooooooooooCoCoooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCooooooooooCCCCCoooooooooooCoCooooooooooooCCCoooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCoCCCCCCCCoCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooooooooCCCooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCoooCooCoooCoooooCCooCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCoooCooCoooCooCoCCCooCooooooooooooooooooooooooooooooooooooCoCooCoCoCCCCoCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCoCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCoooooCCoooooCooooooCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCoCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCoooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCoooooooooooCCCCCCCCooCCCCCooCCCCCooCCCCCooCCCCCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVCVVVV
CCCCCCCCCooooooooooCoooooooooooCooooCoooCooCoooCooCoooCooCoooCooCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCoooooooooooooooCooooooCooooooooCooooCooooooCooooooCooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCoCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCCoCooCCCoCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCooCCCCCCCCoooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCoCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVCVVVVVV
CYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVV
TTUYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVV
XXTTUG$VCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVV
XXTTTTXT$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVV
XXXTTTTTTGOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYYVCVVVVCCVVVVVVVVVVVVV
XXXTTTTXTTTUYCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVY$GLL$VCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV
XXTTTXTTTTTXTGCCCCCVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVVVYO$UUUTTTTTTUYCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVV
XXXXXTTXTTXTXXTGYVVYYYYYYYYYYYYYO$$YVYVYOOYYVVVVVVVCCCCCCCVYY$$GUTTTTTTTTTTTTTTLOVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV
XXXXXXTTTTTTTXXXTU$YYYYYYYYYGUTTTTTTUUUTTTTU$YYYYYYVVCCVYO$LUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUGOYYYVVVYYVVVCCVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVV
TTXTXTTTTTTTXXXXXXXXU$OYYYGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU$YYYYOLUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUGYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV
TTXXXTTTTTTTTXXXXXTXXXTLGUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGO$LUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLOYYYYYYYYYY$LLUUTUG$$$GGGLGLLGOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
XTXXXTTUTUTTXTTXTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGO$GLUUUUTTTTTTTTTTTTUTTUUUTTTLOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
XXXXXXTTTTTTTTXTXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTTTTTULOYYYYYYOOOOOOYOOO
XXXXXXTTTTTXXTXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTTTTTUTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTUOYYYOYOOYOOOOOOO
XXXXTXTTTTTTTTXXXXXXTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTUTTTUUUUUUTUUTTTUUUUUUUUUUUUL$$$$$$$$$G$GGGG
XTTTXTTTXTTTTTXXXXTTXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTTTTUUUUTTUTTTTTUUUUUUUUULLUULLLLLLLLLGGGGGGGLLGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
XXXTXTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTTTUUUUULUUULUULLGGGLLGGGGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGLLLLLGGGGGLLLLGGGGGGGGGGGGLGGLLLULLULLLLLLLLLLLLU
TTTTTUULGGGGGGGGGGoVYGGGGG$G$$G$$GGGGGGGGG$$$O$$l/]ìYG$$YYOVClìVVolllCY$CVìììl$$$GL$YYGLLLGGGG$$O$GLGGGGGLLLLLLLLLLLLLLUUUUULLUUULLLLLLLLLGL
OOYoVCoìllVooool/]//]loCVVVCCYVllCYCoìooi]ì]!/ìi;;;!oì|!;!;;;/!;;|;|OGLGLLL$OLUUUUUUULUUUUUUUGL$UTUUUULUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG
lG$$Gilo|!;;!!!:;;;!!|||!!!;!!::;;;;::::::-::;:-:;::;!!;!;|ìo|;;!/VVLLUUUULUUUUUUULUUUUUUUUUU$LUUULLUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLGGGGGGGGGGLLLLGGGGL
GGGGLGGGOl;:;;;;:-:;!!;:-:::::::::::--::::-;;:-:;;!]lCVìiìVVYoìloCO$GGLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLGLLLLUULLLLLLLGGGLGGGGGGGG$G$$GGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGLG$$Y]|||//]//]ìol]]]/|;;;!|!;;!!!!|!//|///]illoCVCCooCCCoooY$YY$GGGGG$O$$$$$$$$GGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O$$OOOOOYYVVVCCCCCCCCCVVCVVVVVVVYYVVVVVVVYVVVVYYYVYYYYYYYYYVVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYVVVVCVVYYVVVVVVVVV
ìioolìlìiilloiloCoolììloCCCCCoolColoìilCì]ioolooloooCCoooCColoìì]i]ììlììlooolooolllì]iiiììììlllìiìììllìlìììììooollìlolìiììi]iìllììììllolìlol
|/||!//!||!!!!||!/|!!!!!|!|||!!!!!|;:|/|!/|//||!|/!!|!||//|!!!!!!;!:!!||!!!|!!|!/|!!!;;;!/|!|||||]//]/]]i/||//iii]]]]]|/|!|!||!/||!|]i/||/]]
;;!::||!;;!;;;!!!|;;;!;!!;!!!;;;!;:;!!!!!!!!!;;!!|!!;;!||!;;!;;::;!!:;;|:;!;;!;!!;;!!;;;!!!;!!;;;!!!|;!!!:|;;!/!;!!;!|!|/!!!;!;::;;!!!|!;!!;
]]]]]iii]/]]]/]]iììii]i]]/]///]]]////||!|||!!;;!;;;;;!|///|!|]i/!|//|iìlìiìll/||/]iìì]|||]/||!|//|/|///|/||!;!|;!!|!!||!||/iìì]||!!|!!|!!!||
VVVVCCVVVYVVVVVYVYVCooCoCoCCCCoooooCCCooCCCoolìlllìlììììllllllloolollooooCCCooooooooooooooCoooCoooooooooCooooloolooooCoooooooooolllllooooooo
VVYVVVYVVVVVVVVVVVYYYVVVVVYVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCooCVVCoCVVVVVVVVCCVCCCCCCCCVVVVCCVVVVVCVCCCCVCCCCVVVCCVVVVCCCCCoVVCCCCCCC
CCVVVVVVVCVYYVVVVVYYVVVYYYYYYYOVCVYVYVVVYYYYYYVVYVVVVVVVVVVYYYVYVVVCVVVVVVCVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVCVVVYVYYVVYVVCCCVVVVVVVYYVVV
VYYYVVVCCCVVVYYYYVYYYVYVYVVVVVVVVVVVVVCVVVYYVCCCVCCCVVVVVCVVVCCCVVVVVVCCVYYVCCVYVCVCCCVCVVVVYYYYYOYYYYVVVYYYVVVCoCVVVVVVVVVVVVCVYYVVVYVVVYVY
CVVVCCCCCCCYVCCoCCVVYVVVCCVVCCCYVCVCVVVYYYYVCCCCCVCVCCCVVVVVYYCVCVYVYVVVVYVVCCCVVCCCVVVVVVVVVVCVVVVVCCCCCCCCCCCVCCCVVVCCooVVVYYYYYVCVVVVCVVC
ooooCoCVVYOYVCCCCVYYYYYYYYVVVVVVVVVVCVVVVVYVVYYYOYYYYYYYVYVVCCCVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVYYYYYYVCCCCooCoCCVVVVVVYYYCCCCCoVVVCVVCVVVVVVVCYYYVVVVV
OOOOOOOOOOOOOOYOOOOO$OO$OOOOOOOOOOYYYYOYOOO$$$$$OOOOOOOYVVOOOOOOOOYOOOYYYVVVYVVVYVCVVYYYVVVVVVVYVVVVVVVYVYYVYCooCVYYO$OYOYOOVVYYYYYVVYYVVVCC
$G$$$$$$$$$$$$$$OOO$OO$$$$OOOOOO$OOOO$$$OOO$OO$$O$OOYYYYYVVVYYOOOYYOOOOOYYYVVVCVVCVVCVYYYYYVYOOYYVVVVVCCVVCCVCVYYYVVVVVVYYOOOYOYVVOOYVCCCVYV
G$GGG$$G$G$G$OYO$$$OOOOOOOOO$$$$OOOOOOOOO$O$$$$$OYYYOOOO$$OOYYYYYYYYYCoCVVVYYVYYYOOOOOYYYYVYYOYYVCCCVCCYYYOYVYYYYYYYVYYYVCCVVYYVCVVVYYYYYYYY
$GGG$GG$G$$$$OO$GGGGGG$$$$$$OO$OOOOOOOOOOYYOOYYYYYYYYYVVCVCCCCooCCVVYVVYO$OYYYVCVYVVYYYOYYVVVYOOVVVYYYYYVVVVYYCVVYYYYYVVVYYYVVYYVVVVVVVCVCCC
$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$GGG$$OO$O$$$$OOOO$YVVYYYYYCCCoCoCCVYCCVVYOYOOOOOYVYVVVVVVOOOOOOOOOYVYVVYYCVVYOVVVYOOYOOYVYOYYYVVVCCCVYCooCooCCCVYYCYYVVV
$GGG$$$$$$$$$$$$OO$$$GGG$$$$OOO$$OYYYYCooCCCololloCVOO$OOO$$OOOYVVVYYVYYVVCCoVVVYooVYOOYVVYYYYYY$$$OVYVCCCVCVCoCCCoVVVCoCCCCVYYVYYVVVCCoVVVV
GG$OYoCVVCìììooCColìoolloì/lCYYO$$YVColllllloooVVCVOOOOVYYO$$$OYVCCOOYOYYVVYYVYVCVClooCCCVVVVVVVOOYVYVYOOOYYVYVoCCVYVCCCVOYYYYYYYVCCCVVCCVYO
loYOOYVVCVCCoCCCCi]/iii/]//ii]/ìlìi/]ìi]/!|]]i]lìiìlYYOO$$OYYYVl]llCVCCVVYCCollClloooCVYYYYYYYYVYVYlCCCVYYCVYYVYG$$O$OYVY$YOoCY$OOYO$$OYoVVV
lVYGGCoCllllloVoCCCYLLGO$OY$Ci|/|///|]/|||/ìiììììCCiìii]]ìiiì]/il]////]llì/|///|]|//iìiìiolìiì]|ii/]ì/iColìioolCooCYCCìolloi|ioooYYCooi]]ìoY
ilVYVC$LVi]iììlVCCV$GG$GLOY$OCCOYYVV$ColiloCO$CY$OOYVCYooVVCCCCVYYColoooìi]]ii///|/]]]i]|i]|!/|;|//!/||i]]///iì]ìi]]]/]/|||||/]/]lì]||!/]i//
oV$$GLLLGOCOGL$oìloYoìlCO$$OYGGGG$OCooVoCVYYYV$U$YYGL$VVVVVYYYOOYYYYYOYYVO$VColìii]iiìoVì]illCl//i]|]/|]iìolìCYVoCCooVCì]]]|]||!|/i!!|!//]/|
VOY$LGLLLLGOVlCCoVOGOOLLLLLGLLUUUUL$oYO$OYVYVOYYOO$$OYVVYOYO$GLLGOYO$OOGG$OOOOO$$CooOLG$Y$UULGOYOOooCCYOYO$YVOG$$YYY$GGOYoi//]]/|/]i///]]]/i
CVVVCOGV$OVVY$$OLLGGCllVGOOOGUUUL$OVVOGG$OVoVOO$$OO$OOVO$$OOGLLGYOOOVOO$LUTULGGLGGGVYG$OYGGGO$OOOOOYYYVVO$LL$GLG$$$G$$$$G$OCCYOOVYOOoìiilìCY
ooCYGLG$$CoYGLGGGGOOYVCOG$LUG$OYY$OO$$OOOVVYYVY$$$$$$$YVYYOLLGO$LLOVYGLGG$$O$O$$YYVVY$G$O$G$YOYYYVVVVYOY$$G$GLG$OOGLLGGGG$YY$LLLGOOYVYO$$GUL
VOGGG$OYVYOY$GGGGGGGOCOGGGG$O$YY$$YVYYYVYYYOG$O$YYOO$$G$GGG$$O$GG$$OGGLLLLLG$$$$$OVV$LLGG$OYYOOOOOOYVOO$GGG$$GGGLLLLGOYYOOYY$GLGOOOYOGOYVVYY
OYOOOYYO$$GGGGG$$$$$$$O$$$$$$OYOOYOOYOOO$$$GGO$GGLLLG$$G$O$GLG$$$O$$$OOOOO$G$OO$YY$OO$OYO$G$O$$$OYO$GL$GG$OOGGOOOOOOOOOOOOY$LLLLGLLG$$YY$GLU
CO$$OYOGG$$$G$$$$OO$$OOO$OYOOYYYOOYYOOOOO$$$$G$$$$O$$$$$O$$OYYYOOYOOYOOO$GG$O$$$$$OOOOO$$G$$GGGG$$GGLLLLLLGGL$OO$GGGGLULLGGGGLL$OOY$$OOOOOOO
ìoVYGG$$YYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$OYOYOOOOYOYYOOOO$OO$$$OOOYYYOOOOOOOOO$$$$$YYOO$$$$G$OO$GG$$$$$OOO$$$O$LG$OGGOO$O$GLGG$$$GGGGG$$$GLLG$$$GGG
Cliiìol]|]loCCCY$$OO$GGGG$O$$OYYOOOOOO$$YOYOOOYOOOYYOOOOOO$O$$O$OOYY$O$GGG$$$O$$$$O$G$OG$$G$OO$$$G$$OOOOG$$GGGG$$$$$G$GGGOOO$OYOYYOYYYO$O$$$
Gll]]i/!||iii]]llCO$$OOOYYYYYYOOOYOYYOOYYYYYYOO$$$$$$$$$$$$OY$$$$OOOYOOOO$$GG$GLLGG$$$$$$GGGGGOYYYYOOOOG$$$GGLG$G$$G$$GG$$GG$G$$GGLLUULGGGGG
GOlìììi//!|!|!!!/]lo]ìllVYY$OOO$OOOO$OYOOO$GGG$$O$$YOGGLG$$$OOYO$$$GGLGYVCVVY$LLG$GG$OVO$G$$$OO$OOOO$OYOO$$$$$GGG$OOY$GG$$$$G$LL$OGG$$$O$$GG
L$Oììììio]/|||!;;;;|!]]!/i]oYYOOYOOVO$$OYYO$$$$$OOVOOYO$$$G$O$$$OOO$$$OY$$G$$$$$$$O$$OO$$G$OOYOOYYYYYYY$GG$$$$GGGGGGGOOOO$L$$$$$$$O$$OO$GG$O
GGLGolVOO$CCVì////|/|i/|]!//||]iìì|!]lVVCCYClCìlYOOCoolCYYO$G$OOO$$$$OO$$GG$$OOYYY$$OO$GG$OYOOOO$GG$$GGYVVVOY$OGLGGLLG$OYO$$G$$$$GGG$OYYYOO$
$OYCìììlCO$GGOlìi]ìliiiioVìii]|||!/||/ì]]lìi//||]i]ii]iìoColVVCVCCCCVYYO$OOOOOVYVVYYOYVCVYVOVCYOO$$OO$$$$$OYYOGLGGG$$$$OOGGG$OOOGG$$$$OYYOOO
loVOYloOGLGLLL$$OVolìììloìloCilìi]]]/]i]]]iiii]]/|/|////il]]ììlllìlooolllooVVVVCVCoVoVVYOO$$$OYO$O$$$$$$Y$$$$O$VV$$G$$$$/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\$$$
loooCOLGG$OYOOYVCoColllooCCCCllììlVO$$YVYYVY$CClì||/|//]//|/i]///|//]///iìiìììììiiiiilloVVVVCCoCCVCVCCol]VOOoìl]ììVVi|CVSurfReport.it ($$$
oVO$$GG$OVoCVY$$$$VYVooooCColìììloYVVVO$VC$GGG$Yoiìli||//|!!|/;!!!;!!!|!|||]////|||!/]/iolìi]i]iììii]]]]iOVlVìCVYVO//:l|\_______________/YOO
VCCYOOYCoCCVVVVCYYVoClooCOGGYoloY$G$YVY$GGLLLGCllìVV]///]]]///!||!!|!|;;!!|!!;||!|/||!!||/||]]/]]/|!||/|]lC$VìOVlìV:V;];!]i:i!:ill:]/:/]]iiì
Descrizioneubatuba 08-2010 » Praia toninhas..belle onde e gran giornata

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.242 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=22332&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1