Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 662
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Tutti » Utenti » willycuba » karma
Media precedente
karma
Media successivo
[409 x 409]

Da: willycuba
Sabato 5 Marzo 2011
Numero di visite: 28284
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
##############M########M####M#MMM######M#######M##########################MM#######MM#######################################################
#########MMMWHHHHHHHHHHXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHXHXXHXXHHHHHHHHXHXHHXHXHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHXHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHXHHHHWMM##########
#######MMMHXUULLGG$$O$$OOOOOOYVYYOYVYYYYOOOVVYYYOOYYYOYYYVYVCYVVYYOYVYYYOOYYYYOYYVYYO$$$GGGG$GGLGLLLUUUUUULLLLLUUULLULLLLLLLGLLUTHWMM#######
#######MWHTLOCCoi]/i]looCVCCCoìoolooooCooiiio//iìlllllìoliìììlìììiììiiìlllìli]!:|///|;:;!!;/]]]]|/|!!!/]|||]ii]iìiìloolCoCYYVYOYOGUXHMM#####
######MWXT$CllìoilVCCoCCoVVYoVVVVVVCloCoolìColllìlllooooooli]iììlììi]ìlolìCCooììiìoolìlllolìColìiillìi]illìoì]ììi]]ìììììì/|;;:;|//iVLXM#M###
#####MWXTYlooììloCCllolloYVYVVVVCVVVoCìiolìloooClìlllCCoVVVClìlloì]]iìììiioooìiìloCVYCVCVVVllooloCCCoCollìlCooCVoCCCCCooCoolillì]/!;]LHMM###
###MMWHLYiìiìiìCoooVVoollCCCCooCCoolCl/lColllVoolllioCVYVVCCVolìloloiilollìooCìoVVYVVVVVYYCooVCCVVCCoCCooolìoCVVVCCClCCCoooliìlClii]!oTHMM##
###MWHUVlìiìiloCCoooCooooVCVVoCooooColooCllllCColl/ìYVCCCooCooVClìoolllìlolìlClìlCCYVVOYVCClCClVCVCl]]loloììoolCYVVoCCCCCCCoììCCOVCollOXWM##
##MWHTGoCo]ìVVoCololoCCCoooloCCVVVVooolCCooolllooloCVCVCoììlooliiilooolìlììloCCloollollooVoìlììllìolìllooolìilllCooCYVCVVVColloloVCCCoYLHMM#
##MWXUYolClCoVClììooCCooìCCCoCCCCoVVYCìooooolooClloloCCClloollìiiìlolìììììooolioìlolllolloooolloìolllìlllllColillìooYVVVVVClllooiiìloìo$XWM#
##MHULYlVVCVCVVCCoìloooloCCoVCooooCYCollìììooCCCoClCCloollllìiìiilollloollolì/iilìilloCoCCCìoCCCCoooCoillìloCCollloCVCVVCCVoollooloooììYTHM#
##WXULVCYYYVooCoooìoolìlloCCVCCCVCCCoCooClìlìlooooooollllìììlìiììloCooCooloCllClCVlioììoooCllooloCCCCoClìlloColììllCVCCCCCCVCoCVCoooììiOUXWM
##WXULVYYYVYoVCoCoCllìlCCVCCoCoCCCVoCCoolooììooCCCoooCllllloColooììllloììCCVYVVCCooColloooVVCCVCYVVYCVVCìCColllìlìiìoooollooìi]ilìooCoo$TXWM
##WXULVVOYYVYYYoooolClVVVCCVCooollollolllCCìlooVVVoììoloooooìììoììlììllllliìoCVVCoCoololClCVCVVVYVoCCoCCllllolllììììiioollooiìlììlool]ìOXHWM
##WXUUVYOYVVVVCoVCollCVCooCloooollllìlolllooCooVColilììììlìlolCVooìììilloìiiiìlììoCVVoolìloColollllCoollllllVCooooolìCCoCooolììììloìlolYTXMM
##WXUUCYOOYCoCCCCVVVVVCYVoooCCollìllìììlìlloCVVCooClllllillllooìiìloollloooliìi]CoClììlloVCoooolìoColloooolllooCoCoYGUGVCCCCCVlìììììoYoYXHMM
#MWXTToVOYVCCCCCoCYVYYYYYCoooooCollollìllììCololìolìloooìllìooìloooollììlll//]ilCCOllololCliiiìloCooCllììlollloYLTLOCo]lYVlllCCCCoCoYVoYUXMM
##MHTTCOYYVClVoooCCVVVVVVVVoloolllolloloooooCllCoolììloCColìolìoooolollCoooìi]]oCV$YYYVYYCloCìlìììloolìlCClCCCLHLì!]i/];;]VlllìoVOYVVVoOTXW#
##WHTXCOYYCCCCoVCYVCCColollooCCCoCClloCVColCVVYCloioolooVCCooìolìiiìooClloCCCCoCVVCooCVOYCCCCVVCCCCììoCloVCoVLG/--!!]ìCYì-iYYCooìlCVOYoOUXMM
##WXTXCYVYYolllllCCVVVCCooCYVCooYYVCoYYYCllolìlooCCVCCCoooCCCClooìiìlìììlollìllloooVYOVOOCVooooCoCVColoolììli/-/VY$G$V$OVi!C$Coli]ilVOoYUHW#
##WXXXoCVoììlooVVVYVCYCClVYYVVCCVVCCCVVClìlooìlCoollVVCooCCooìloooClloCCoìii]ììloCoCCCVVYCCCVoooolloliìlìoCo-,iVYLLYVOYOOV/oooìlCllCVOVVUHW#
##WXTToVColllCCVYVoVVCoVVYVYYVooVVCYYVVVVVoooolCCVCVYVVolollioCCVColìiìloolCììooCCCVVVCCoooolloooVColìoCCCCi:]YCVoVVOOYYOY|liVCoooììVVVVLXWM
#MWXTUlVCColoCCCoooYCCVVCCCCYOOYYYOOYYCCVVYVCllYVVCoooolìloolooCoolìiìloCoìCYollCli]iilollliilloCCCVCCoìCVY|:ìVVCYYYVVVVCCi;i]oCYooCloYYUHMM
#MWXTUlVCColCVCCCCCCìoVVVVYVVYYoCVYOCYCYVVoolCVVYVYCooCoClooCCiìCCCCooolooìolìloVCVVCoooCoClllììlìlooloìiil:|VooClCY$$YColi;;;ììCYCìlìoVUHM#
#MWXXUìVYVCooooCoooooCVYCoVVVCooYYYYYOCoCloYOYVCVYYCCCoollllllooCoCoCCCCllllCoolooCCCllVVVVVVVCCCloCooolììi,]CCCVìoVVoVCYlì],,]oììlooClVUHM#
#MWXXLìVYYVCooooìoCVCoCYOVCCVoCCOOOVCoCCYCCooCooVVVoololllooloooollCoooCCCìiiiloìCCoColCCVYYOYVVYVoilClollì,!ioCYVVì-..-]Voì:-ìCooCoìOoYUHW#
#MWHTGoVVYVYVCololCooCCCYVVVColVYOOVYVCVCCoCCVVollloolìììoVCololllìlllllooooCCCCCollllìlVVCVOCCVOVVololClll,|YCoìC],:]i!,:lV]:/oìlllììiVLXW#
#MWXTGCCOOVVllolììllloooCVVCCYOYYOOOYVVCVCVColCCoooollllllìlolloooìilVCCVCCoolCVVVOVollloollCVYVYVVCCVoooCì,;ilVol-]VVVVC|,|i:;loooCCìiYUXM#
#MWXTLCVYYCClìlììlllllloooooCOOCoOYVlloYYVCooCCCoollììlìlloollìlìllììlYllCCllliìllllooCoCCCCCYOYYOOVoVoCCVC-;ì/llo!ìCCCColi!,,;]olCCVClYTHM#
#MWXXGlVCYCooloiìììììlolllloCCCVoVVClCCCVVVVVCoooVVClloooCoolCVCCloilCooooìllìiiììiloCYVVVoooCYVoooYYCColVY];OOC]]!|VVVVCVCCì;,!oCCCVVìVTHM#
##WXXGoCCCColoolllìlììooCooCVCVYYVCooCooo$YYVVVCColCCVVColoìllloooloVooCooVCo/ìollllloCCVVVVVVlìììooìììooYVo,|iCVì/;CCCCVlCCoCoCCCCVOOoVTXM#
#MWHT$CVCVColllìllilììlCooooCColooCVVYCClVoCooVolooCYYVoììCCoCoìììloCoCVVoColiìolloi]oo]oVollììllllloCCVCCVC!;ìiClC;ìooCCVCVCoooCCooYYVVUXM#
#MWHX$CCooCooooolllllloCVoCCCColoCVVVCooCColCColloloolliooCColìCllolCCCYVCoCollloCCCClìooollClllllllCVYCVVVCl-lCllli|]ooVCVVYVCCCVYVYYYYLXW#
#MWXXGoolCCllollllììllllCoooooVVVVVVVCCCoCCVCCCoolllliillCColììoìoìlCVVoooCCloCooCCVVCooooCCYVoooCVOYYVCoCoCC/:oìVoo!/lVVCCVCVoCCYYY$$OYTXW#
#MWHXGlolCoCoCooìììillììlloooCoooCVVVVVCoCoCololìlolololìlolCCCllCColCCooCCCoCCoCVVCVCooloCCYVoCooCVVCCooVColo;;lCoCì!/CVVVVllV$VVYYGG$VUXW#
##WHX$iooCCVYYYClloìlììloooooolloCCCCoCOYVllooliilooolllììillollììiioliiollooooooCVCCoCVCCCCCCCoCCVCollooCColll-]Ciìo];/VoCCVOVYYOOOOYOOTHM#
#MWHXOìoCCCCCCVVCollìlllllllooCìlloCC]lVVVCYYClìloCColoooCCCVCColooìllloolììoìoCCCoooooCCCoCVVCooCoooCClìCoolloì:ìoiioi;ilVVVVYYVV$$YVOOUHM#
#MWHTOoCCoollloooolìììiìllollllìììoCClioolVVVCCCliììlooCCoollCVCCooìloooClVCoCooolllooCCoooCoìloìììloCYYYVVCCooCl-]oCYC;:loCooCVCCOYYCYOUHWM
#MWHXYìooCCCllllllllììiiììollììillliolioooCCCCCVolìlollllCloolooolllooVCCoVooCClllllììlCCCololloVVoooCVVYVCCVCoCCì;oGLLì:lCCooooCVCCVCoYUHMM
#MWHTOoooololoolìolliiiiìlìììloìiììoCCCVVCYYVVVCCCooolìiììlllolCoooCooCoolCClìììoolìiiìoCooVVVCììoCCCVoVVClllooCooì-]Yl-!VCCYCooCCoVYVVYTXM#
#MMHTYlVCCooìlolCoo]iììi]]ììlììlolloCVVoVYYYO$OYVVìiììììiiìllllìllCVCCCoooollìollolìììlloVClooCYYllCCììloolollCVVVY],,.-oVCVVVCVCVCYYYV$TXWM
##WHXYìllCVClooVCYCoolllìlololoCVCCooVVCCVYYOYO$G$YVlììììlììloCCCVColCoColllllììoooooooìlCìlCCCColCCoììlìoloolloCColo!.|CYYCVVVVVCoooVCYTHM#
##MHXOlilVYVC]|CVolììììi/iCl]iì]ìììllìooìiìllollììYllVYCCVCCoCCoCYYCoCCYCoCCVVClììCCVCliìloooCCCoCooollllllllolììoCoCVooooCYYVCVCCCVVlilTHM#
#MWHXOìliìloìì|!||!;;:;!!;:;!|://!|//]]/]oì/i/iiì]!!/!;;;!|i/!|/]ìlììCOYCCCoVY$VVV$$OYYYVVCCVVOCCCVYYVCCCCCVYOYYVYO$$OOOGOO$GVCCooCVCCCCTHW#
#MWHHYlCCoììlì]:|ìVCVCVVVolloìoClilììììloVYCCCOYCCCCCVVVCoì]]ìlol;:|/|;!!!!!|||/!!!!;;:::;!|]ili|/]lììVVCVCìlo]ìi!|!]]]||||iCilCCooCoCYYXHM#
#MWHHVCYYVCVoCo|,:]lCYoolìloooCCoCooVCoioVYYVYVVVYOOOVlìoVoCììCClooCooollìoColollYViììllCiìii]]/ii]!/;!!/|!]i]ìiìoì]]llliloì:,loCololCCYXHMM
##WHHYOY$YCOVOoo]--]oì]oooooCCVVCCCCVYYYOYVYVYOVVYVoìlìiCCoo]]ìlìììlCCCCooCoolololCVoCVoYVYVCiiooCVVCo]/||]ooloCloCYOYYCCOGY]:CVCCCCVVCVXHM#
#MWHXYoVYVYYVVCCoi:.:iìloiioooCCCCCCCCCYOYCVCloCVVVCoooVOVolClCYCVYYVCCCoolCVYYOCiiloCYVoCCColloCCCCooloCVYVOOVlloCCllVVooìC;!oVCoCVYYYVXHM#
##WHXVoVliìloCoCCCl|..;iìoY$YVVCVVOYVCCVVCCoCllVYYYYOYCoVVoCVCVYOYYCVYYOYYOOO$OliiilVVlììlCCooloCoìlìoCYYVYCVVCCYYCYCCoVYOVO!ìooooCVYYYYTHM#
#MWXHVCCllooCoooCCCoì|-:|ìCCììlooCYOYoVYVVllìClY$OYVVYYYCCoooCVVoloOolYYooCYVllCìolCColoììoCCVYOGOOClCY$OVoCVOVVYìlììCOOCoVi:lllìoCVVYOVTHM#
#MWXXVloCCoCooolCClCool]:,-!]loCoCOVVCCYVVCCllCCì|!!]/|/!;;;!/]|-:|]iii]]iìloì/]ooYCiVCoCYVCYCCliìii]|iìiìììll]iVOYVCCìoVVY!:loCCoCCCV$YXHM#
#MMXXClolììolìoooCoCCCollì/:,,,:|]i]iìllooCVYlVì--//||!!;;!/||;---::,,,-,,,,----;/ìiìVCCCloi!--:!;!!|/;;!!;;;::ìlooClCV$o;,.,loCCCoìCOOOTHM#
#MMHXVììììoooloCCVoCCYoìlìììì]/|;:--:!lColoCVCì]-!lllllìilloColooìoliiìlìiìi!/]]]:::lYCCCoìì-;llìllooYVVYYoCCo:;ioooColì!:/ììVoloCO$O$$$THM#
#MWHXCiìVVCooooCCCVVCCClliììììlìllool!/ìiiool/!].;i]iìiìlììolìloloiìi]iììlooolìol/--]VCVYooo-]llllCCCVVVYYVolV!!YYOYCCl/;-oYVoVooCVYOOGGTHM#
#MWHXViCCCVCloooooooColìiiìColollCooì!|ioVoiiìoì.;ìiiìlCooloolCCCCCCCoìolioCooolol,:ìolVVCVì:ilollololVCCVVYYY|/CYYVooCC/:lCCoCVYYYO$$GGTHM#
#MWXXCìoCVVooooooolloooCCVVVolliìllol:!lìlVVCCoì-|ìiììoCooCClìoooCYYVCCVCCCCoollli:!lllVloCi;lllooooloooVVYVVV!/VY$Y$$VC/!COOCVYYYYYO$$GXHMM
#MWHXCìCoClolooColCVVCì|||||]iiììììi]-:liCVoììo],|CoCCCCooCììolllloooColoooooìlliì;;loCllCC|:oolloolloCCVYVOYY/ìYYOYOVYC!:VYYYYYO$G$$GLUTHM#
#MWHXYCoCoììlVColCOl];:!]!;:-,-!i|Clì||olYVollCì:|olìlCVCClliìollooooCloooCCCooCCì:;oooo]/ì!-llllCCllooVYVCCVV|lVYVYOVOC!]$VOVYG$OG$OGUUTHM#
#MWHTVoCColoCCCCVC/;:]VYVìColì]i;-!iì||CoYVVloCi:|ìì]ìooììooolllllolooooloCoìllolì:!VCCìììo|,ììllloCVVCVYVVVVo:oCVYCCYCC//VVYY$OO$OYOLUUTHM#
#MWHXVoVCoooCooVo|-iCVlì/lììooCClì]!!::loYYCloC;-!lììoollloooloooìlloCoooooC]lCCoì:|lollVVo/-ìloCoìollooolCCVì;oloìCCOol||loVYVY$O$OGLGUTWM#
#MWHXooCCoCVoolì|:/CVVClCVY$OVVlColìl|CooVVVVVCl!/ooolìllìolloCCClllllooCCol!oCVCC:!iiìli]ì!-lolCClolìloooVYVì:olOVVVYYC|;lCVCO$O$$OGULGXHM#
#MWHTClVoCCCVl];:]CYYVOOYOOVoCoC]ìlìi/ioVVVOYCVì|:;::;/||/iìlloCVCooollìoCCCCVCoCì-/]llllil!:CooVoolVoooCVOOOo;VVOVOOooV/|VYYOOOO$$UXLOLXHM#
#MWXTCooCCCCYl/:ìoYYVYCoCYCCCllolCYCl/ìlooCoVYYl///i]]/::!]lCCololoCVoìooollCCCoo]-]]looClì-:olooCoCVVCVVYVVVl!CoY$$$YV$//Y$GOO$GLLLGGUUXWM#
#MWHTYoYVVYYVo];oCYOYYO$OCCCoooCCoVollìVCVYooCoollìll||lCo|;iloVVVVVoCololllllllli,!iìlllil--looloCCVVCCYVVYV]/CCYYVVVoC|!OGOY$$G$L$Y$LUTHM#
#MWHTVCoVCVVCl|iVVVYVYCCYi!:,,.,:!/ìVVYYVCVìlloCoìlVYVVYYVVi;!|ìCCoCoooloooooììlCì:;ìllCìoV];CCoooìoCVCVYVVYV|!ooYYYYVli|!VO$$$$GLOOOOYLTHW#
#MWHXVClYYVYVl|oYYVVYoll|..-||:-,.,;ioCCCColloilooCCoYooYVVol]:]loìlooooCoooolooVC!CYCVYoCVl/CoìoooCVVCVYYVVO/]CCVCYYVYVi!CO$$$$$$$GL$OLXHM#
#MWHXYVCOVCVCl|oOYVVCCì|-lCYCooolì],,|ìlìVCoooC]iVVVCCCiìCCVCCo;;]lColììCCooCVYVì:|ìCOllYCì::lCCoooCoVYYOOYVV]lCYYYYOYYV/!CYYO$GVCGLLLGLTHW#
#MWHXVCVVVYYCl!ì$YOVo]|-lCCoCoCloCV]-:]CoollCVVoVVVVYooCYOCVYVoV]]ilìilCCoooOY]!|];|lCllCCl::CCYVCVYOYOYYO$YO]]iVOO$$VVYi/YVY$G$YYV$$O$LTHM#
#MWHTVVVVVYVYC|ìOO$C]|-/ooooloCooCCì;|]o]llooVoCYYYOCoCYVYO$$YllC!|lCCCoCoCo!-!/CCoo!iC$oCYYi|]]]iìi///|//ii]ìCoV$TUCOVVì]OY$$GGLGCVOOLUTHM#
#MWHXCOOYVYCYV/]OOYOYY!iCCoolooloVYl|ì]CloVYClìoCCVVo/|!||]ìllìllC;|loloìlo;:|oYoClOOVVVloVOYlooCCiìCVVYYOOOOCoYUU$OOVìoi]OYG$$GGL$YOO$UTHM#
##WHXVOOOYYVVV]/YOllooì]oVCVVVYYVCi/lo/CCVOVYYVCVOVo]::;;/;,,!]lìVC;/ooCoVi:lCVl]CCY$$GGYoVVVYVYO$OVYVlCCoVYYYLUGVoCVVCV]ìVVCO$$G$$$$Y$UTHM#
##WHXCOOOYYYOVì|olili/|//loCìlì]/]iVVìYYVoYYOYVYoi|-:ìClVVCoi,;o];ìì!ìCCoo--loìoCVOOOVO$OClYG$OYVl]ìYOOG$OVYVCVllVVVYYVYi]OG$GGGGG$VOGGUTHM#
##WHXVO$OOYCVoo|iìVVo]]lCi|!;!!/]ìilìCVOYVYOYoCVCi-;iìlloCVol/:/ì/CC;!CVC],lOYOLL$$$YCYO$oìVVVOOGLLO$GLLG$$$OYCìVYOYOYVOi|O$Y$OYGGG$GUGLTHM#
##WHXOYGOYYVVVC!!ìoCVClioCoiìCVYVCoCVYVOClVlìCVoi|:lìlìlooCool,;iìVOi|oCC]|YL$$YOYO$$$LGOO$$UTLGLUYCGL$GL$OO$OCìiVVCOY$O/|OGO$OYOY$$LLLUTHM#
#MWHTYV$OVVYVVC/!l$OOYOYVCClìCV$OoVO$GOOliYCCYCYi-!ìllììlooìoV!,ilYCo|lYCo;;]OoVCOOOGOVCOY$OOGLXXLGLLTLLLLLGLGYYOYOY$YGV!|VY$$$OOOOGGOLUTHM#
#MWHTCYOYVVVVVCl/ì$OOOYVYllìY$YOYl$VOOYVìYCVYVoì|,]oooCoooVolC/-VOYVl:]VCoC|,ilY$Y$$O$YVLUUOoY$$Cll$YO$LLULTUGLG$O$OGGL$/ìOOO$L$GGLLGL$UTHM#
#MWHTVOOVVVCVCCY]|ooVVCVVVYYOOOVCVCVVYOVCOYCVC//!,loooooCCoìll|!VCVYl!/CCìoo],!oOYO$L$OL$OYClCli|::!:-:!!ììlVOOVìoG$LGGGìlGUTLGGGGLUUULLTHM#
#MWHTV$OYYVCVVCCo||oYVY$O$GOY$$OYOOYVYOìYOYCoVCì;-ooCCooloooo],lVVYOV!!Coo$YCo--lOOYVOOVCYCìo;-;|iìoìlol/|--,,!CoOL$G$$O]oGLUGUUTTTTUULLTHMM
#MWHTYG$YVCVVYVoCl|]oY$OYYYV$$O$OVVoO$YoOOColVol:;ooCCCoCllol];ooììoi!;CoVYYYVC|:ìYOLG$Yoìil:;lVVYYYYYOOOYY$OC/$LLYYUG$V/CUULL$$$GGLLLLUTHMM
#MWHXYGLYYVVCVVoCCo|]oCO$O$$$$$OVooìYi/$OYCi]YVo:|olllCVoilCV|/ìllloì,:CColoVYOY|-iO$OO$OLG/:CYYCVYOOYYVVYY$OViGLOO$LHH$/oLG$$GGGGGGLLLUTHM#
#MWHXVYO$YYYYVCCCCoo|;|lCOOO$YOCCii|:-ìCCCC]iCCì:]lloloCooCV];i]lCVVC:!oooCYYOVVo]-|ìCOGLLO/!VOY$OY$$OO$OYVVYV/CCCY$OO$OiYGGG$$OOO$$LLLUTHM#
#MWHXYYYVYVVVVVVCoooo];-:;:;;;-,..,;/C!ololìYVo/-iloooColoC|-/lloVCCi;;oooCYVoCCCCl;:CGLGVY!ì$O$OYCYYVYG$VCCYViOYO$$$$Y$/COOO$$$O$$GGLLUTHM#
#MWHXOOYYVoCoooClVoCooo];:;!|;||ìooCVYiììlCVCoi|.loClCVCCC:;//oVYYVo/-!looooVCCCVVYV]:|ìCì:!oOOOYVCoCYYYYYVVYV|Y$G$$OOYY]V$G$GGGGGO$$ULUTHM#
#MWHXYYOVVoCColloVCVoolìlloCCoooVVVVVC:/lCC]iol|-VCVooCVo::|iiCVVYYC!-loCoCCCVVCVVYYYC!,,.-]OOO$$$OCO$UOYYYG$C;VGYOG$$LU/OLULGGGGGGLULLUTHM#
#MMHXYOYVVClVVVYVCooVVVYCollllllCCCVYV|]COVlOCi;:VColìoC;.|/ìCCYoCGY|:oCCCVCoCVCVYYCCVVooCCVYVVYYYOYYVY$$$OOYV/YLGGGGLLG]$LGGGGGGG$LLGGUTHM#
##WHXOYYYYCloVVCCVVOYYVVCCCCooloCCVCVV/ìClìVYYoi;CololV],;]/oCVOliCì::CVCVCCVCCCVVYVCooVOOYYCVYYYYYYOCYYOOO$$Y]OGGGTGUGVi$$$GGLG$GLLGO$TXHM#
##WHXYVOOVCCoVCoVCCYVVYCVoooCoCYOYYCCC|lOYoYooC/:VVoCl/--]oCVVìViìl|,|VVVYYOOVVCCVYYYCVVVYYYVCCCCCV$OYYO$LLGGO/C$GLLU$GVl$$GLGG$$LLULG$TXHW#
#MWHXYV$YColoCCVVYVVVCClVoVCVCCCCVYCoì!ìOCO$Voì;;YCVVol:.;]YYo/loll!.ìYVVYOVO$YVVVVYVYVCCCCCCCCVV$$OOOOOVYYVY$ilY$VLLLLl]$G$G$G$$GLUUU$TTHM#
#MWXXOY$VYoooCCCVCCVCColloooVCCCCCCoVC]CClYVVVì:;VYVVoYCl|:|li]ioCì,.CYYVYOOOO$YVYYYVVVoCVoCCCVYOOOO$$GGOYY$OO]]$T$$GGGV/O$OO$GGLGGUGLLTXHM#
#MWXXOYYYVCVCCCCVYVCCoCCVoVVolCCCCCoVV]ooVOCVCC/:VVCCCVYOY],/Colìl|.!VYOYYYYCCY$YYVVVVVVVCCYYYOVYO$OOO$L$O$GOOi]OLL$LULV|YOO$G$GGLLGGLUXHWM#
#MWXXOOVOYYCVOOOOOVYYYOYCoCoCoooolCVVCiVVVYYOoC]/OYYYVVYVVCl;;|i]]--lVVVVVVCooVYCVYVYVYVYYVYYYYY$OOVYO$O$$$G$OV|lCVLL$GC:lOOO$$$$GGGLLLXXWM#
##WHX$YCCVYYYVoooCooCVVololloCoolCCCVYìCYYOOOOV]|YVYVYVCoClll;,|!--ìVYVVVVVVCCVYVVVVVCCVCVVYYOY$$OOOO$OOOO$$OYV|!CYYYYYo;C$$OOYYY$$O$GGXHWM#
##WXTOVoVVVVVCoVYCCCCCoooCCVVVYYYYCCVCl/o$VY$Yo!;YYYYVVìl/oCVCi;;;oCVYVCCVVYVCVVYYCCVVVCCoOYYO$OOGGOYYYO$$$$G$OC;lCOolìl-oOO$G$$$G$$GG$XHWM#
#MWXXOClVCVVOYYVCCVVCCCCCVYYYYYVCVVVVCCo/]oV$Vi/!OYYVVlì|oVVVVYoCCCCCVoCVVVYVYYYVOOYYVVCVYOYYOOGG$$OOGOYY$OY$G$Oo;!ìY$Yo]YGGOG$$$$GG$LLXXWM#
##WHTVoYVVVCOYVVCCVVCVVCVYYVYYOYVCCVVVVVCl|;/i/::YOOC]|!ìCCYVYCCoCCCCCCVVCoVYYYVVCVYYOYVYYVVVOOOOOO$OOOO$YOOOGG$OY]:]ìo]iOGGLG$$$OO$$ULXXHM#
##WXXYVOOYVVYYYYVYCYYYYYVVVVCYYVCVYYVVVCYYYCì/-:]OVClìCVVYYYYVCCCCCCCCCCVYOCCVYYYOOOOG$OYVVCVVYVYYO$OYOYOOYOGGGGOOOVi|!;/Y$LLL$L$GOGGLLHHWM#
##WXTYOG$YOYYYYVYVVVYVOVYYYVVVYVVVYVYYYVYYVCCVVYYolìooCVOYCCCVVVVCCCoCVVYYVYVYYYOYVYVYOYVVOOOOOOYYOOYYYY$$OGGG$$$$$O$$$OG$GG$$O$$GGGULUHHWM#
##WHXOG$$OOYYVCCCoCCVVYYYYYVVVVYYYYYYOYVYYYCVYYVVlCYVVVVYVVVVYVYVVVCCCVVVVYVYYVVYVYYVoVYVVYYO$GG$$$YV$O$$OYYOOOYYO$GGLLLGGGLLLU$GGGLLLGXHHM#
#MWHX$L$$$YVOYCCVCVVYYYOOYYVVVYYYVYYVYYOOOYYOOVVCCVVVVYYVVVVVYYVYYCCVVCYYO$YO$YYYYOYVlY$OYVCYYOG$OOYOOOOYO$OYYYO$$$L$OLLUTUULUUUUTTUUUUTXHM#
#MWXXG$$$$YVOYVVVYVYYVVVVCoVYYYYVVVYVVYVOY$$YVCVYYYCVYYVYVCCCoCCVCCCCCVYYYOVYOOOOYV$OYooooVYVYOO$YOVYYOOOOOOYYO$GGGLULUUGGGLTUUXTUUUGGUXXHM#
#MWHXGO$OOYYYVVYYVYOYYCVYYOO$YYVVVVYYYYYO$OVVYYYYYVYVVVVYCVOYVY$OOOYCCVCCCYYVYYVCVYVooVYVYYYYO$YOOOOOOY$$$$OGLLG$GGGLULGULGLLLUGLULGOGLTTHM#
#MWXX$OOYYYYVCYVVoCCCVVVYYYYYYYVCVVVYYYOYOVVVYYYYYVVVVVVYVVYVOO$$YOVCVYYOYCVYYYOOYYVVYOYYVYVYYOYGGO$OO$$OVOGUULG$GLLLGGLGL$LLLLGLG$$GGUTXHM#
#MWXXG$$OYYVOOOYO$$OYYYYYCCCCVCCCCVOYV$OVVYVYVYOYYCYYYCYVVVVVYYYYYOYYVCYOYYOVVVYYYCVOYOYVCCYYOGGGLULLG$OYYGLULLLUGGLLLLLLLGLUGGGGGGUTTTUXHM#
#MWXXGOOVY$OYOOOOYOO$$$OOOYOYOYYYYCYYYOYOO$OYVVVCVVCCCVVVCCCVVYYVG$VCCVYYOOYVVCVVCOOYVYOOOOOLLL$GGGUUULL$$GLLLG$GGLGUG$$O$$G$$GG$$LUXXXTXWM#
#MWXX$Y$OOO$$O$$OO$$GG$$$$$YYOO$YYVVYYY$OOOOOOYVYYYVCYYOYVYVYYOOYYYVVVVVOO$YYVVCYYYVO$OOYOO$LG$OGLL$$GLG$LLG$OGG$LUULLGOGG$$GLG$$$UUTHTUTHM#
#MWXXLG$O$GLLLLL$$OYOOOOOOO$G$OOOOGL$O$OOVYOO$OYYYOOOYVCVVVVYYYYVVVVCVVYOOOOOOOYV$$$GOO$O$$$$$$$$OVOLGUGGG$OVV$GLLLLULLGG$GL$$GG$LUUTTTUTHMM
##WHXGOOO$GGGG$$OYO$$OYYOOYO$$$$$$$$OYO$$$$$O$YVYYVYYYYVVVVCCCCCVVVCCVVYOOO$OY$GO$$LL$$$OOO$$G$O$GGLGGGGG$G$GGUUUTTUGLLLLGGLLLGGGGLTLGUUXHM#
#MWHXL$LGGLGG$OY$$$$OYOYOYOO$OOOOOOOY$G$$$GG$OOO$OYYVVYCCVVVCoCYVVVCVYYYO$$G$$$$$$$GYOGLGGGG$OYGUTTULGLLLLGGLULGGLGLG$G$$$GG$GLUUUUULLUUXHM#
##WHHUGGGLLLGGGL$$OOYOOYO$$OO$$$OGG$$$$OO$GGGG$OOVYVCCVClCVCCoVVVYYOOOOOOOOGGGOO$$$CYGLG$$$GLGGUUTXTTLUUUUTUULLG$G$Y$GLGGGGG$$GLTXHUTXTTXHM#
##MHXUG$GGLLGGLG$$OOOO$$G$OO$OVYY$GG$$$GGG$OOOGOOYYYYVVVVCVYVYYOOY$$G$OYOO$$$G$$G$C$G$$$$GGG$GGLTTTTXTUTTUTTTTULLGOOUUUULLGGGTXXXXXTHHUTXWM#
##MWHLGUULUULULGGGOOO$OOO$O$OYOOO$GGGGLLLL$O$$$GG$OYY$$$OCCVCCOGYYOO$$OOOOO$$$$G$$$GGG$$G$$OOO$GTUTUUXTTULGLTTULGGUTULUUGUUULUTXHXXXHXLTHMM#
###MWTLUUUTUUULGO$GLGG$$$$$$OO$$$$GGGGGLLLULLLGGG$$$O$$OOY$$OO$$$$$O$YVoV$$O$$GGGLLLLL$G$$$$$G$LUULLLUTUUUXTUUUUTUTUTTULLTULLUUUXXXXXUUXWM##
####MHTXUTTTUUUL$$$OO$$G$$OO$OOO$$$GLGGGGGLOULGGGGOYY$$OOO$$$$$$$$$$OOVOG$$$$VOGLULGLG$$OO$OGGGLUULTXXXTTUUUXXULLLUTXTXTTUTLLLLLLUTHTLTWM###
####MWHTTTUTUULL$GOO$OOOOG$O$$OO$$$GLLGGGGOOLLGGOOOYOOO$$GLLGOY$$$$$GGGLLLLGGLLUULG$$G$O$$$$GLUTTXHHHXHTTLUXHTULLGLUTLLLLUTTXHXXHWWXUUHM####
#####MWUHTTXTLLG$GG$OYYYOOOOO$O$GGGG$OO$LLGLLLL$YYO$OOOGLLUULG$$GGUUUUTLLGGGLLLL$GGOGULLLLUTXTTTTTHHTXHUXTTXTUUUTXHTXTUTXHXHMMWWWWXUTHM#####
#####MMHHHHTTTXTXXLGL$OG$GLLLLLGLLLTTLGGG$UUULLLLGGULLLLLLGGUUUUUUXXTXTUTUUUTTTLGLLLXTTXXTTXXTXHH$$$LHWWWWMWGGVi/VMMMMMM/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\###
#######MWWWWHHHHWWWWWWWWWWWWHWWWHWWWWWHHHWWHHHXXWWWWWWWWWHHWWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWMMWMWMWWMWHVTXWOWTL$GLYG/Hlo]i!V|iSurfReport.it (###
########MMMWHXXXTTTXTTTTXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHWWHHHHHHWWWHHWWWWHHHWWWWWWWWWWWHHWWHHWHHHHHHUTYUOWGUOWTGU:i-Y!ì;ìoT\_______________/###
#########MMMMMWWWHWWWWWWWHWWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWHHWWU$$$XO$$TLWUU$VW]$|iCio]oi]/YiWL|LoXìiì#####
Descrizionekarma » Karma

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.228 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=22754&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1