Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 466
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Underwater
Media precedente
Underwater
Media successivo
[1021 x 769]

Da: gopro
Sabato 7 Gennaio 2012
Numero di visite: 61017
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
#MMMMWWWHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWWWWWHWWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHXXHHHHHH#
#XTLLGGYì]!;:;:-----,,,,,---,,,,::,,...;|,.....-]YYooolCVO$$OV],-;;:;!!;;-,.....................................,,.......,-:;!!|||||!|||||]#
#TULLGGYlì/;:;:---::----,,,--,.,-:-,,,,-|-.....|YYCilCVYOO$OY;.--::--::-::..............................................,-:;;!!||||!!|||||]#
#ULLLLGGOVCi;--,,-:--,,--,,-:-,,,,...,:-;:...-!CYCooOO$$$OOYo-,-;;:,..,-::,....................................,,......,--:;!!||||!;;!!|||]#
#LGGLLLGG$OYl/;:-----,,,----:;--,,...,!/;,...:CYV]iCCYOOOOOC]:-:;::,,..,,-,....................................,,......,-:;;!!!||!;;;;!!!|]#
#LGGGLLGGGGG$Yì]/;---,,,----,,-:-,...,!ìi,,-;iVVì/]ìoOOOOOV!,,;!!;;-..................................................,,-:;;!!!|!!!;;;;!!|]#
#UGO$GLLGGGG$C]|]ii!-,,,,-::-,..,,...,/Cì!:;oYYVìVOOOOOOOY],.-:;;:-...................................................,,-:;;;!!!!!!!!;!!||]#
#UGOVOGLGGGGG$o;,-|ì!---,,-;|;-,-,,..,]o!:ilVYYYVYOOOOOOOC;,.::-......................................................,-::::;;;!!!!!!!!!||i#
#UL$YVOGGGGGG$$o];;ii!!!;,,-;/|:--,..;li||lYYoìolVOOOOOYV],.,:-,,-....................................................,,----:;;;;;!!!!!||/i#
#ULL$YOGGLGGGG$$$YCì]|/lC!,,-:;!;:-,,/ì|/CYYVVYOOOOOOOOYo;.-;;;:;:...................................................,,,,,,,-:;;;;!!!!!|||i#
#UULLGGGGGGGGGG$$$OC]/iCVVì!:|i|/;:--ììioYYVYYOOOOOOOOYl,.:;;:::-....................................................,,,,,,,-:;;;;!!!!!!||i#
#UULLLLLGG$VCVY$$$$Ol/]oVYVVlìCVo/!|!oooYYOYYVVOOOOOOYYi..,.,-:-,,...................................................,,,,,,,-::;;;!!!!!!!|i#
#UULLLLLLGG$YVooYOYYVi/ìYOOOOYOOYlìooVVYOOOOYYOOOOOOOYV],.,-;;::,.....................................................,,,,,,-::;;;!!!!!!;/ì#
#UULLLLLLG$G$G$OYVìioCioO$OOOOOOOYVYYYYOOOOVCOOOOOOOOVì,..--;;:-,,,....................................................,,,,---::;!!!!||||]l#
#UULLLLLLGGOVVYO$$Ylol]oO$$OVOOOOOOOOOOOYOYCYOOOOOOYYVi...,;;::----,...................................................,,,----:;;!!|||||/]i#
#ULLLLLLLLGGOCloY$$YOOVlY$OOoCYOOCCOOOOOOOVVOOOOOOOYVo|....:::----,......................................................,,,,-:;;!!!!:::;;|#
#LLLLLLLLLGGGG$OO$G$$$$$$YoYC]lVYYYOOOOOOVVYOOOOOOOOV/...,::-,--,-,.......................................................,,,-::::--------!#
#ULLLLLLLLG$YVO$$GGG$$$$$$YYOoìlCYOOOOOOYVYOOOOOOOYVl|...-::,.,,,,...........................................................,,,,,,-------!#
#ULLLLLLLLGG$OO$GGGG$$$$$OOlCOi|iVOOOOOYOYOOOOOOOOYCì!..,:::,.,-,,.........................................................,.,,,,,,-------!#
#LLLLLLLLGG$G$$O$$$$$OOOOOY/;oV//oOOOOOOOO$OOOOOOOYli;..-:::-.,,,..........................................................,,,,,,,,-------!#
#LLLLLLLLG$OOOOOO$$$$OOOYCo|-;|ooVOOOOO$OOOOOOOOOOVìi-..:::-,,,............................................................,,,,,,,,-------!#
#LLLLLLLLGG$YVOYY$$$$$$OOCo]---/CVOOOO$OOOOOOOOOOYCii...::-,..,...........................................................,,,,,,,,--------!#
#LLLLLLLLGG$$$$OOO$$O$OYVYYVi-;:lVOOOOOOOOOOOOOOOYlì|..,---,..............................................................,,,,,,,,--------!#
#LLLLLLLGGGGOVYYOYYO$OOOYYYOVi;;/YYCOOOOOOOOOOOOYCol-.,--,,,...............................................................,,,,,,,-----:::!#
#LLLLLLGGGGG$VoVYYYVVOOOOYOOOYl]]YVVOOOOYOOOOOOOOloo:.---......,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................,,,,,,,--------::!#
#LLLLLLGGGGG$YYO$OYVCOOOOOYVOYOViYYOOOOOYYOOOOOOYlì],.,--,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................,,,,,,..,--:;::::|#
#LLLLLGGGGGG$$OOYOOOooYOOOYoYOOVVYOOOOOYYOOOO$OOYll],.---,..,,,,,,,,,--------------,,,..................................,,,,,,...,-:]i;::;|#
#LLLLLGGGGG$$$OOOYVOOVCYOYOOCYOVYOOOOOOYOO$$O$$$OVì/,,-,....,,,..,,,,,---------------,,.........................,....,,,,,,,,--:!|]CVi;::;|#
#GGGGGGGGG$$$$$OOYoìoYOOOYYYOYOYYYYYOOYOOO$$$$$OOVo;.,-,....,,.....,,,---------------,,........................,,.,,...,,,,,:|]iCO$Yì!:::;|#
#GGGGGGG$$$$$$$$OYoiiVOOOOOOYOOYYVYYOYYOO$$$$$$OOCi-.,,.............,,,,,,-----------,...,,,...............,......,,,,,,,-!ìY$OO$GYi!::;;;|#
#$GGGG$$$$$O$$$$$OVìlYOOOOOYOOYYYYYYYYOO$$$$$$$$Ol|...,..............,,,..,,,------,...,,,,................,.,,,,,,,,,,,,]$GGGG$YCì|:::;:;|#
#OO$$$$$$$$$$$$$$O$OYYOOYYYOOYVVYOYYYOO$$$$$$$$$OC/,........................,,-,,,,,.,,,..................,,,,,,,,,,,,,,;YGG$OCì/]/;;;;;;!/#
#OYYO$$$$$$$OOOOOO$OOYYOYYYOYVCYOOYYOOO$$$$$$$$$OV|-.......................,,,,,,,,...............,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,-o$$Vlì/!/]!:;;;;;!/#
#$OOYY$$$$$$OYOOOOOOOOYYYYYYVCYOOYVYO$$$$$$$$$$$OC]|,..................,-,,--,,,,,,...,....,..,...,,,,,,.,,,,,,,,,,,----lYCìi/!//;:::;;;!!]#
M$OOYVVOO$$$OOOYOOOOOOOYYYYYYOOYYVYO$$$$$$$$$$$$OYo]-..............,--:;:---,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,--------;]]]]]]|;;;!;;;;!!/#
#OOOYVVVVYOOOOOYYOOOOOYVYVYOOOYVYOOO$$$$$$$$$$$$$OCl|-,.....,--;|||!!|;:---,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,-----------;|]/|!:::;;:;!!!!/#
#OOOOYVVCVOYYOOOOOOOOYVVYYYOYYYYOOO$$$$$$$$$$$$$$OClìloi/iiìoVVYOOYo!:-------,--,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,--------------::::::::;;;!!!!|]#
#$$OOOYYVVYOOYYOOOOOYVVVOOOYVYYOOOO$$$$$$$$$$$$$$$YliìlOOOOO$$OYoi]!------------------,,-,,,,,,,,,,,,-,,,,,---------------:-::::;;;!!!!!!|]#
#O$$OOOOOVVVYYYYYOOOYVVVOOYVYOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$YVlolCVCCVCl/;::--:-----------,,-,-,----,,,,,,--,,,--------------:-:-:::::::::;!;!!!!!||i#
#OOOOOOOOOVCCVYYVYYYYYVYYVVVOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vì/|!||!;:;:::::::-----:--------------------,-,--,,-,------------:::::;!::;;:;;;!!!|!||//i#
#$$OOOYOOOYYVCCVVCYYYVVVYYYOO$$$$$$$$$$$GGG$$$$$V]|!!!;;;;;;;;;:;:::::-:------------------------------------------::-:::::::;!!!!!!||||///ì#
#$$$$OOYYYYYYVVCCCVVVVVYOYOO$$$$$$$$$$$GG$$$OVìi]||!!!!!!!;;;|/i|!!;;;:::--:-----:---------------------------::----:::::;:;!!!!!|//|||||//ì#
#$$$$$$OOOYYYYVCooVVVVYOOO$$$$$$$$$$$$$G$$YCi///|||!!!!!!!|]CO$GG$$$YVCl/;:::::--:-----------------:---:--::::::;:::::::;;;!||!!!|||///]]]l#
#GG$$$$OOOYYVVVCooCVVYO$$$$$$$$G$$$$$$$$Oli]/////|//|||/iC$GGGLLGGGG$GG$OV];::;:::-:--::-:------:::-----::::::;|/|!;;;::;;!!!!!|||///]]i]il#
#GGG$$$$OOOYYVVVCCVVYOO$$$$$GGGGG$$G$$$OCìi]/]]ili/iooìo$GGGG$$$OOOO$GG$VVOC]::-:::::::-::----:::::::::::::::::!/!;!;:!!!!!!!!||||]//]ììììo#
#GG$$$$$$OOOYYVYYVYOOOO$$$GGGGGGGGG$OOYClììlCVYOGOVCVOGGLLLLLLLG$$$YVoiiìCO$OCi|!;;:;:;:-:::::::::::;;;:;;;;:;;;;;;;;;!;;!||||||]/]iiiìlllo#
#G$$$$$$OOOOYYYOOOOO$$$$G$$GGGGGGGOYCCCVOO$$GGGGGLLLLLLLLLLLLGGLLLLLLGYlloCCoCVYV]!;:;:::::::::::;:;;;;:;!;;;;!;;;;;;!!||!|||||||/ììiiiìloV#
#GG$$$$$OOOOYOO$$$$$$$$GGGGGGGGGGOCCVVY$GGGLLLLLLLLUULULLLLUUUUUUUULULLLGGLLGOYYYo|!;!!|!;;;;;;;;;;!;!;;;;;!|!!||!!!||!/||//|//]/]ìlìììlooY#
#GG$$$$$OOOOO$$$$$$$$$$GGGGGGGGG$CoCVY$GGGLLLUUUUUUUULUULLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULGOi!;;!|!!!|!;!!;;:;;;;!;!!!|/|/||||||!!||/]]iiiìlllììCCCCY#
#GGG$$$$OOOOO$$$$$$$GG$GGGGGGGGOCloCO$GGLLLLULLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLOi|||!||!!||!!;;;;;;;!!!!||||!||/]//]]////]iiììiìloooVVVYO#
#GGG$$$$$$$O$$$G$$$$GG$GGGGGGGOolllV$GLLLLUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUUUTTUTTTUUUUUTTUUU$ì]/]]||/|/|!;;!!!!|!!!!||//||||]i]]]i]]]]]iìiìloCCCCVVYO$#
#GGGG$$$$$$O$$$G$$$GGG$GGGGGGGVoooo$GGLLLUUUUUUUUUUTUUULUUUTUTTTTUTTTTTUUUUUUTTUULV]]/]]]/||/|!||!|/||!||||///]/|//]]]/iììììloolCCCVVVYYOO$#
#GGGG$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGLLGG$VColoOGLLLLUUUUUUUTTTTUUUUTUTTTTTUUUUTTTTTUUUUUUUUULo]//]]/////|!||||||||//|]/]ii]]]ii/]iìolììooCCVVYYOOOOO$G#
#GGGG$G$$$$$$$GGGGGGGGGGLLLGGOYVooVY$LLLUUUUUUTUTTTTTUUUTTTTTTTTTTTTTTTTUTUUUUUULVi]i]///]///////]]/]]///iiiiìì]iiiiiiiiCCCCCVCVYVYO$$$$$GL#
#GGGGGGGGG$$$GGGGGGGGGGGLLLLGOOYVVYO$LLUUUUUUUTTTTTTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUULCi]]i]ii]/]ii///]oììiiiiìììiìììlìllìloooCYYYOOOOYOO$GGGGGL#
#GGGGGGGGGG$$GGGGGGGGGGGLLLLG$OYYVOGGLUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUGolìiiiiìiììlol]iìlìlooCVYOOYO$GGG$$GGGGGGLLGGGG$$$$$GGLLLU#
#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLG$O$$GLULLUUUUUTTTTTTXXTTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTUUUTTTU$ololoCCoìoVVVOYYO$GGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGLLLU#
#LGLGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLL$O$$LUUUUUUUUUTTXTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTTUUTTTTTTTTTU$VCCVVY$GGLLUUUUUUUUULLLLLLLLULLLULLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLU#
#LLLLLLLGGGGGGGLLGLLLLLLLLLL$OO$$GUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTXTXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTUULUUUUTTUUUUUUUTUTUUUULLGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLL#
#LLLLLLLLLLLGGLLLGLLLLLLLLLL$OOO$LUTTUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXTUUTTXTUUUTUUUUTTTUTUUULUUUUTTTTUTTTTUUUULLGGLLLLLUULLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGL#
#LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLG$OOO$GUTTTUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTXXTXTTUUTTTTUUTTTTTTTTTTTUUUULLUTTTTTUUUUUUUUULGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGL#
#ULULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLG$$$OO$LUUUUUUUUTTTTTTTTTTXTL$O$UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUULLLLLUUUUTULLLLLGGGGLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLL#
#UUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGG$$$GG$$GG$$GLUUTTTTTTTTTTTUUUUTTUTTTTTTTTUTTTUTTTTUTTUUUTULUUUUUUULLLUUUUUULGLLLGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLU#
#UUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLULG$OOOOO$LUUTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTTTTUTTTUUUUUUUUUUULLLUUUULLLLLLLGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLU#
#UUUUUUUULULLLLLLLLLGGGGLLLLLGGGGGGG$OOOO$GLLLUUUTTTTTTTXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTUUUUUUUUUULUUUULLLLULLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLU#
#UUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLGLGLLLGGGGGGGGG$$$$$GLUUTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUTUTTTUUUUUUUULUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGLLLLLLLLLUUUUT#
#TUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGLLLGGGGGGGGG$$$LUUUTTTTTTTTUUUTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUULLUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGLLGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLUUUUUUUT#
#TTUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGLGGGGLUUUUUUUTUUUUUTUUUTUUUUUUULUULLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGLLLLLLLLGGLGLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLUUUUUUUTT#
#TTTUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLGLLGGLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLUUUUUUTTTTTT#
#TTTTUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLUUUUUUUUTTTTTTT#
#TTTTTUUUUUUUULLLLLLLLLLGGGGGGLGLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLUUUULUUUUUUUTTTTTTTTX#
#TTTTTTTTUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUULLLLLULULLLLUUUUUUUUUUUTUTTTTTXXXXX#
#XTTTTTTTTTUUUUULULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLGLLLLGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLUUUUUUUUUUULLUULLLLUUUUUUUUUTTUTTTTTTTTXXXXX#
#XXXTXTTTTTTUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGLLLLGLLLLLLGLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUULUUUUUUUUUUUUUULULLUULUUUUUUUUUUUTTTTTXTXTTTXXXTT#
#XXXXXTTTTTTTUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGLGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTUUTTTXXXXXXXXXXXX#
#XXXXXXXTTTTTUUUUUUUUULLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUULUUUUUUUUTTUUUUTUULULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTXXXXXXXXHXXHH#
#HXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLULLLUUUUUULLUUUUUUUTTUTTTTUUUUTTUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTXXXXXXXXHHHHHH#
#XXXXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLUULUUULLLULULLLLUUUUUUUUULLUUUUUUUTTTTXTTUUUTTTTUTUTUTTTUUUUUUTTTTTTTTXXXXXXXXXXXHHHHHH#
#HHXXXXXXXXXXTTTTTTTUTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUTTTTUUTXXXTUTTUTTTUTTTTTTUUUTTTUUTTTTTXXXXXXXXXHXXHHHHW#
#HHHXHXXXXXXXXXTTTTTTTTTTUTUUUUUUUUUULUUULUUULLUUUTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTUTUTTXXTTXTTXXXTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTXXTTXXXXXXXXXXXHHHHH#
#HHHXHHXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTUTTTUUUUUUTUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTXTTXTXTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXTTXXHXXXXHHHHHHHHH#
#HHHHHHHXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTUTTUUTUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTXTXXTXXTTTTTTTTXTTTTTTTXXXTTTXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHWW#
#HHHHHHHXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTXTXTTTXTTTTTTTUTUTUUTTUUTTTTXTTTTTTTTXXXXXTXTTUTTXXXXXXTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXHHHHHHHWWWWWWWW#
#HHHHHHHXHXHHHXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTXTTTXXXXTTTXXXTUUTTUUTTUUTTTTTTTTTUTXXXXTXXTTTTTUXTXXXXXTTTTXXXTXXXXXXXXHHXHHHHHHHWWWWWWHWW#
#HHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXTTTXXXTTTTTTTTTTTXXTXXXXTXXTTXTTXXXXTTTTTTTTTTTXXXXTTTTTUTXXXTTXXTTTXTXXXXTXXXTXXXXXTXTXXHHXXHHHXHHHHHHHHWWWWWWW#
#HHHHHHHHHHHHHHHXXHXXXXXXXXXTXXXXXXXXTTTTTTXXTXXXXTXTTTXXXXTXXXTXXTTXXXXTTXXXXTTTTTUTHXXXXXXXXTUTXXXXTTXXXXXXXXXXXXXHHHHHWHHHHHWHHHWWWWWWWW#
#HHHHHHHHHHHHHHHXHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXTXXXTTXXXXXXXTTXXXTXXXXXXXHXXXXXXXXTTXXXXXXXHHXXXTXHXXXHXHHHHHHHHHHWWWHHWWWHWWWW#
#WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXTXXXXXXTXXXHXXXHHXXHXTXXXXHXXXXXXXXTXXHXXXXTXHHHHHHHHHH/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\WW#
#HWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHXXHXXXXXXXXTXXHHHXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXHXXXHHHXXXTXHHXHXXXXXHXXXXXXHXXXXXHHHHHHHHHHSurfReport.it (WW#
#WWWWHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHHHXXXXXXHHHHHXHHXXXXXXXXXXXXXTXHHHHXHXHHHXHHHHHXHHHXXXXHHXXXXTXXXHXHXXXHHHHHHHHHHHHWHHHH\_______________/MM#
#WWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHXXHHHHHXXHHHHHHHHHHHXXXHXXXXXXXXXXHHHHXHHHHHXHHHXHHHWHHHHXXXHHHXXXXXXHHHHHHHHHHHWWWWWWWWWHWWWXGTXTLolYOVO$CHìW#
DescrizioneUnderwater » Autore:Cappè Nicola
località:Bonassola
spot:San Giorgio
data:estate 2011

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.386 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=23229&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1