Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Lazio » Spot La Rotonda di S.Severa » Matt
Media precedente
Matt
Media successivo
[1244 x 631]

Da: Mareno
Venerdì 22 Novembre 2013
Numero di visite: 149099
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot La Rotonda di S.Severa nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
CVVollooCColllììlolloollìììllìiiììllllììlllìììììii]]ìlìiiìllììloColiiiiiiììlìloloolìiiìiiiìiloCCColiiìi]ìì]]i]iiiiììiìììllooooColllooolìlVVC
CCVYOOOYYCVVVYYVCCVVClllooliiii]ììiiiììì]]]]]iiiiiìiii]]ii]]]]]]iiiiììiiloliilìiiìlllìiii]i]iiììiii]ìi]]i]]]i]]]]iiiiìi]iìiiilìiììiiìììiiììì
YYVVVVOOYCCCVVVCCCCoolìllllllììllìii//ii]]/////|///]i]]ii/|/////////////]iii]i]ììii]]//]]]ìììlliiiìlìi/iiii]iìi]]/]i]ì]]]iiii]ììììì]]iìììlìl
oCoolloColìlìììlìlllìoolìiiìììlli]]ìì]]/]/]]//|/||/]]ìì/]i]]/!||//]]]/||/]]]iiiiii]/|||//]ii]iiììiìl]/|/|/]ìììi]]/iìiiìllìì]i]ilii]iìlolìlll
YYYVCooCVllììììiììoolloli]iììllìlìlllllììììììi]//]]iiiiìli/||/]]]/|/||||/]]/i]]ìììiiiìiìiìlììoCoììi]]ìii]]iii]|/]//]]iìììi|/i]]//]]iiììoClCì
VCVCCCYYYVCYYCCVoloollìiiiìllllìììlloolllllììììlloooìiiiiii]]]|||/]///]]]iìii/////]/]]iìlliiììiìlli]]i]iii//|||/]]|//|/]i/]/]ii//ii]/iìllooo
ooìoolìloCClooCoCVVVYCooììììlì]]]iiìllìlìììììiìlìii]iìììlCVoCoìi]]i]]ìlìiì]]]]/]]iì]]]iì]iiiiìllììlli]iiii]/]/]]]ii]//]ììlìiii]iìì]i]/]iìiii
OYYCìlìooooìiiìiiloCCooìlìiiii]/]]]i]i]]iiìllììi]//]]]]illìiiìi]iììì]/]]i]]i]]]//|||/!|/]]]]iìlliìloColìiììlìi]////]iìiiiiiìi]]]]ìlloooìlì]i
YVCCCYVCloolii]ìii]i]iìì]//|/]ii]]||/iii/////]||]]/i]]/||||/||||////]]//]]//]]/]]i]]]i]]]iì]]iììiììi]]iìììii]]/||]iiiìoolllìiiiillììlloollol
oolllìiiìiiììi]//]//]//]]/////]/||/||||/|////]//////]/]//]|/]]]/!|||!|!|////!!||||//]/|/||/]]///]]/////oOoìiiiiiiììiiiiiii]i]]iiiììiìoìCCì]]
Coollì]iiiìiii]ii]ii]]]iìiììììiiiiiì]iìlìiiìì]/]ìii/]]]iìi]||/!!|!|//!!||!///iii]|||]//]iìlllì]]]i]/]]CXXUìiìììlìi]//]/]ilooooollìloCYClìììi
YVCoolìiìoooloColoooVVVYVooìiiiiiìiillllllllììiiìiììi]iìì]|!!///||!|!|//||//!!|]|||||]]i]]]]]iii]]]i]]CTTXCìììlolììi]iiìoìììlCoìlloCCCCoìlìi
OYYYOOVVVVVVOOYVCCVCCVVCColìllìììi]]]]i]i]]]]]iìì/]]]iì]]]iìììlooliii]/|||!||||//|//]]/|||||||!//|/]]/oUUTTGVllìi]iìiìii]i]]ìiiììiìilìììiiii
VVYVYYO$OVVCCCCVVVCoolCooìlolloolìllllolllììlooooì]//||//////|/]]]//iii]///||!!!!||//!!||||||/]|//]]iìlY$TUTT$iìììl]]]iìiìiiioooolìiìlloooCl
oCooCCoooolooolììlllìlllììllooooCClììi]]]ìi]]]//]]]]///|///]]/|!/|||/!!|!!|!/|///|//]]]ìlìli]i]|||/|!||//CTTUTGi/////]]iilCVVolllìiìlìlìlì]i
ììiììllìiììiìii]]]]iiìiiiiiiiii]]i]|||||////////|||||||||//|||]]ìì]//||||!!!|//]i//ii///]]]]]i]////!|/]ii]UTTXX$/iìlìììi]iìlìilììììì]]iììiii
iiiiiii]iììii]]]]]i/]]]//|///////||||!!!|||///||!!!!;;;!!!!;;!!!!!!|||!!!!|!||//||!!!!;!!|!;;!!!;!||||/!]ì]TXXXXl///|/|/llìi]ìi]/ii]]]ii]]ìl
ìilllìiiii]]iiìi]///||||||//i]//|!|||!||||||!!!||/||!|/!!!!!!||!;;;;;;;;;!!|||/|!!!|/|!!!;!!!||!!||!|!|]LT$TTXXXU//]iìloollìllCVCColCoCCCCol
ìloollloololooCVColllooolllìllli/ìììlìi;;||;!/]iìiìììii]]]///]iìììi]!!/||]i]/!!!!/|/|!;!!|!!||/]]iiìiiììLUTYUXTXXo|/]iìiììllllllllììlCCooììl
CCoCCCVVCCCCCooolììììllloCCCCCoolììlìi|!!|/]iììi]iiiìlìììlllììiììììiìllììlìlììiiilì/||!!!||/]i]//iìii]iiVUUUXTXXXGllììllììiììlìiìiiiiiiìoCol
CoColloloCCVoìloCooCVVVYYVVVCCCoooloolllìììlllliììììi]iiiiiiiiiiiiìììììlllloloooooollolooloìii]]]iìi]//]CLLTTTXXXTolììììììi]/|/ii]/]ii]]]i//
G$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOYYYYVVVVCCCCCooooooooooollllllìi]]iiii]iiiiiiiiììiìiiììllloooooCCCCCCoooooìl]ìooolVLTTTXXXXOi]]ìlllìì];:::!!]i|/!||///
GGG$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOYYYYYVVVVCVCCCCCCooooollllllllliiiìiiiiiiiiiììììiìììiìììlìoooCCCCCVVVVVCCCCooooolCGLXXXXXUoooolooCoì]|;;::-:|!:!!/lii
GGGGGG$G$GGG$$$$$$$OOOOOOYYYYYVVVVVVCCCCCoooolooooooollllllììììììììììììììlììììllloooCCCCCVVVVVVVVVVVVVVYG$TXXXXXOVYYYYYVoCCl////|;:!/!!;:!!|
GGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$OOOOOYYYYYYVYVVVVVCCooCooooooCCoooolllllloolllllllllllllllooooCCCCCVVVVVVVYYYYYYYYVVUXTLXX$OOYYYYVo/]]|/]]|!!|!!]]/!|||
GGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$OOOOOOYYYYYYYYVVVVCCVVVCCCCCCCCCCCCoooooCoooCoooooooooooooCCVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYGXTLXGOOOOCVl!|||/|i]]!!/////]ìlìoo
LLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$OOOOOOOOYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVYYYYYYYYYYYOOOOOOYYOTTYTTGYCo!|//]ii]]/]/]il]ìiiilVVCV
LLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$OOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOLTY$TTV/!/iiìììlìi]l]loCClloolCCCV
UUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGG$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUO$GìiiiìììloooloCYOCVVVVVVVCVVY
UUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOYOYYYYYYYOOOYYOOOOOOOGGG$$OOOOOOO$$$$$$$$$$$GU$OColllloooCCCVYOYOOOOOOYYYVVYO
UUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$LTTTTTULLGG$$$$$$$$$$$$$LGYCooooCCVVVVYOOOOGG$$G$$OOYVYO
TTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$OOOO$$OOO$$$$$$$$$GLLUUUUUUUUUUULLLGGG$$OYYYVVVVVVVYOY$O$$$GLLGGGGG$$OYO
TTTTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGLLLLUUUUTTTULLGGGG$$$OOOOY$$O$OGLLLLLGLGG$$$OO
TTTTTTTTUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$GGGGGLLUUUUUULLLLGGGG$OO$$$$GLLLLGGG$G$OOOO
TTTTTTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGLUUUUUUUUUULLLLLGGGGG$$GLLLLLLLG$$$$O$
TTTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GLLUUUUUUUUULLLLLLG$GGGGGLGLLLLGGG$$$$$
TTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGG$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GLLLUUUULLLUULLLLLLLGLGG$GGGGGGLLLLLLG$L
UUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGG$GGGGGG$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOO$GGLLLLLLLUUUULLLLLLLGLGGGGGGGGGGLLLUUUUU
UUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOO$$$OOOOO$OOOO$OOOOO$OO$$O$OOOOOOOOOOO$GGGGGGLUUUUUULLGGGLGGGGGG$GLGGG$GGGLLLLU
UULULLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$GGG$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOYYYYOO$$GGLLUUUUUUULLLGGGGGGGGGGGGGG$O$$GGGGGGL
UUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGG$$GGGG$$$GGGGGG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$OOOOOOYO$GGLLLUUUUUUULLLGGGG$GGG$$GGG$OYY$$$$GGGGG
UUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGG$$$$$GGGG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$OOOOO$$$GGLLUUUUULLLLLGGGGGGG$$$GG$$OYO$$O$GGGGG
UUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$$GGLLLLLLLLGGGGGGGGGGGG$$$OOG$OO$$$$$$$
GLGG$$GLLLLLLGGGGG$$OOYYYVVCooììììi]]]]!|lloloCCCVVYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$OOOO$$$GGLLLLLLLGGGGGGGGGGGG$$GG$G$OGG$$$$$$G
iììììi]/iiiiiii]]]]/||//////||/]]]]///////]]]/|||!|]iiìììlìllllloooooooooooCCVYYYYYOOOOO$$$$OOOOOOOO$$$GGGGGGGGLLGG$$$$$$$$$$O$GGGGGGG$$G$$$
ìlloooììììiiiii]i]]]i]]/]i]/||/|///!!!!;||!/;!!||!;;!:/||||/]]]]]]]]]]]]]]]]]///]]]]]]]]]iììììlloooCCVYOO$$$$GGG$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$O$$$
VCYOYCVVCollloooooolìì]]]]]//]//////|!;|||/]i!;;;;:;;;;;!!|!!!||///]/]]]]/////]//||||/////||]////////||!!|/]lCCCColllllCCCVVVVVVVVYVVYYYYVVV
Volìlììììiiiiìii]]iiììììi]]]/]]/]//]iii]/////!!!|!;!!!;:;;;!!;!!!!!|!|||!!|!;!|||||!!;;;!;;!;;;!!!!!|/]iiìllllli]]]]/]/]]]iiììloooCooCVCCVVV
llììi]iìlloCVVVVVCCooolli]/////||||!|||!!||!|//]/|!!!!!!!!!;!!;;;;;!!!!!!;!;;;!|//////|!||!;!!|!|!;:!;|!!!!|||/]]|!|//!!!!|||||///]]]]iiiiii
ììloìl!/]ii|ìlìì]i]]i]]//]/]/ill]|!/|||!|/||||//||!||||||||/|///|!!;;||!///||/|;!;!|!!!!!;;;!!!|!!!;!|/||!!!;;!||||!|/!;!!;|//!||||||/||/|||
iiilì/ìi]iiiiiiiii]/ilì]i//]iiìi]/]ii]///||]||/|/]!//]/||||!!!!!!;!!!!|!|||!|!!!!!;;||||||//!!|/i/|!;!|/|!!;!|!;!!!!|!::!!!!;!!!!||/]]i]]]]]
i]]]i/]]/|]]/]]iii|////|//|||/|||||]/|!!||||!;;!||!!;!!!|||!|/|/]/!;!;;!;;;;!!!!!/!:!!||/]]//|!!||||||/]iiìì]]]i/!|//||!!//|//|/]]/////|]ììl
ììiìllllì/!||/]///|||||/||!!!!!!!!|||!;!!||//|//!|!|/]ii]ii/]///||!!!|!!!!;!|||//||!|!|||;;|//|!!|/|!||///]]//]||/]]i]/|/]]]/i]//|||||/|]]]]
ii]]]ii]///]/]//]]///]]]];:!!|!!|||||!|||!|//]]/!/|!!|||////]]]]/|!|||//!!!!///]///]////]//!!/i];;!|/]]//|/||/]ii]]]]ii]|/iìììlllìììillìolìì
ii]/i]///]i]]]]iiìi/]/]]]|///]]]]]//ii]/|]ììii]/|/]]!//||!!|!|!|/!!!]|///|;;!]i]/]]/|!!||;-;/|!/|!!!/|||!;ii]]]]/]]]iii]!|||i/]]iìlllloCooCV
]]ii//!!]/]ìloCli]ii]]]]/]//|!|//!!||/]]/|illii]/|!/|!ii]||;///||!!!!!!||||/!|!;!!|!;!;!;!|;;;!|/|;|!/|!|||/||/|||/|////||]]//]|/|/]]]/||]//
CCoìiì]i//]i]//i]iìii;/]]|!//!;;;|]]!||!!:||]i//]]|/]iiii]///!||||!];;|]]|!///!!//|;;|!|;|/!;;];;!:!:]|;!!!/]ì]ii/|/]ii]]i]/i]///|]||!//]/]]
CooCCCool]//]iiii/ii|-:!/|/|!;||/||!/!||!:-;;!!||!|!|]/||!:;!!:!!!;:!/|!/!::|!;-;;:-!!]i/;|/|/]/i|;;-;:;;!!:;!/]]//i]|///¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\]]|
ì]ì]iCoì]|!|!!!!;||/]i]/]ì]/!::!|/iìi]]]|;;;-:!|;!-;!;!::-,:!!|!:;:|]]iii/;//]]|!]]]/||:|]|/!/||/|i;:;|:/|]i]|;|!|!;!|!|SurfReport.it (]li
|/|/!!|;:|]]ii]|||]]!/]ì/ìì]/|||/!]/i//|!!;:-;!/|;!!!:;;;!:-!;:!/]]loollllìlooì//!/ììi]!/ìi|:;;!:;|-;;;!!;;;ìollìlooìì!|\_______________//iì
ììì]/i]/|;!ii]ìoCooli/!i|/]]]ill]]ìiilì]]]]!;|//||i/]]|!|]!!;|/]ììoCCCCCooooCl]|;]ìlì:!||i/;!;|;;];||!|!!;;:!!ìVVVVC]|]]|:]oooìoli|:!ìVll/]]
DescrizioneMatt » Matt
Report delle onde
Report di Mercoledì 16 Ottobre ore 16-18 (Inserito da Mareno il 16/10/13 all 23:15)
Spot: La Rotonda di S.Severa di Santa Severa (Lazio)
Altezza onde: 1.5-2 metro/i - Voto: 8

Belle bombe destre che formavano pareti liscie e belle lunghe!anche poca corrente nonostante il Maestro ......tanta roba ragazzi!!!

Vedi la scheda dello spot La Rotonda di S.Severa ] [ Vedi i Report dello spot La Rotonda di S.Severa ] [ Allega altri media al Report ]

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.168 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=23526&orderby=hitsD&spotname=&uname=&ascii=1