Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 662
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » ...il mio braccio
Media precedente
...il mio braccio
Media successivo
[600 x 450]

Da: larabuster
Mercoledì 15 Gennaio 2003
Numero di visite: 27931
Numero di voti: 8
Votazione media: 6.75
6.756.756.756.75


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
ULLLUUL$LULLUUGGG$GG$$GGLG$GLLLO$GGG$$$GGGGGLLLLLGLG$$GUGLLLGGLLLULLLLUTULLLLLLGLGGGLG$$$$GGGGGLGGGGGG$OO$GGGGLGGL$O$OO$OY$$LLLL$GLULLGGLLLG
HHXHWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMHXLL$G
LLLWXTUULULLGGGLLGGGLLLUULLLLLLGGG$GGGGGGGG$OOOO$$G$$O$$$GGGGG$GGGTTLUUUUULGLLLUG$$LLLTXTLLGGLLLGGGG$$$$GL$$G$G$GLG$$$GLLO$LL$LLTTULLLUXWL$L
LLWULUULLG$$$O$G$O$LLGGG$$$$GGGLGG$$$YYYYOYOYYYVVVYOOOOOYYVYYYOOO$GGLULGGOYOOYO$GGGGGOOOOOGLGGLGGGLG$G$$OY$$$$O$OG$OYYYYOO$$OO$G$$GOG$$GUWLG
GXW$OOO$$O$$GGGGO$$$$GO$$$G$O$YOOOOGG$$G$$G$$$G$O$O$LG$$$$$OOOO$$OOG$$$$GO$$G$Y$OOOOOO$$$$O$$O$$$G$$$OO$$$OOGLLG$OO$UULL$O$$OYVYOGG$$G$OOWTG
$HX$$$OOOO$$OOYOOOYYOYOOYYO$YOYYYYYYYYYOOOOOOYVYYVOO$$OOYO$$$OCVYYOYYOYVVYYVVVVVCYVVVVVOGGOYYOO$$OO$OYYO$$OOOO$G$$YYVYOOG$YO$$$GG$O$OYO$GTX$
$HUYYYYOO$$$YOOYOOOOG$OYVYO$$OOOYOOYYVVY$OOYOYYOYVYYYOYYYYVVYVOYYYVVVYVVVYYVOYOOOOGL$OYCoCVOCCVoYOO$VYYCVYYCYYVYYOYYYOVVCVVYYOVVVV$$$$OYOTH$
OHUYOO$OYVYOYYO$O$$OOOYVCYYOYYCVVVVCCVVVCVOOVCYYYYYYOOOOVVYYVVVVVCVCCVOOOOYYYYVOOOYYVVCCCOCCYCCCCVVCYVCVCVVVCVVCCVVVVYVVG$YYOYYVYVVCYYVYYUHY
$WT$$$$$OOOYYO$OVVYYYYOYOOYVCCCCYYYYOYCCVCVCVVYYYVYY$OYOOOYO$GO$OYCYY$OOOYOYOYYVYVYYCCVCYVYVYVVOYYOVVYYVY$YYYVVYYOYVYYYVVVYVVCVYVVOOOVO$$TWG
YHUYYO$OOYOOOOYVYYYYYVCCCCCCoooVVVooCoCVCoCCCYYVCVCCVOYCVOOYOYVVOOOOOY$OYOYVYOYVVVCVOYCYO$$OYYYYOOOYYOOVooCYYY$YYOVVYVCCCCYCVCCCCVVVYYYO$XWL
OHUYOOYYVVVVYOOOYVYVYYVVVVVCVVVVVCCCCCCloColCoCooCVOYYYYCCCoVOOCCoCCoooYVCVCVooCCVCVCVCVYCVVCoVYOVYYVCoCYCCYOY$YO$$YYYOYCCVYOVVCVCYOVYYYYUHY
OHUO$OOYVVOYVVYVYYVVVCoCCCVVVCVCCCVCVYVYVOYOYVCCCoCCoVVVCVCYYVYY$OOYYVVCCVYYYYOYColllCCVCoooCCCVVCoVoCV$VCCVYVoCVO$YVCY$OVVCVVYYYY$$$YYOCUHY
YHUVYOYYYYVVVVVVVVCCVVVVCCCCCCCCCCCVooCCYYVVVCCoCCVCooCVOYYYOOYVYVVCCCVVYYYOVCVVVVYYYCCoCCCVYCVYVYVVYYYYOYVYYVOG$OO$OYVYYY$$$$OO$GG$$YVYYUXV
YHUVVVYYYVVCCVVVCCCCCCCCVVVCCCCCCCCoCCCCoollCCVCoCoCYYYVVVVoCVVoCCCCCVVVCoCCVooYYVCCCCCVVYVCCCYYOYVVYVVVVVVG$YOYVVVYVYYO$GGLLTXXULLLLLULGXMT
OHUVYVVYYVVCCVVYVVVVVVCCVVVVVVVoCCCCCCVCooCCCCCooooollooooVVCVVVCCCCCooCVYVVVVVYVVYOOCoVYVVVVVVVVYYYOVYO$YYO$OYCVYVYVVYOVVYYYOOOOOO$$G$GLXH$
OHLCVVYYVVVYYYYVYVCCCCCCCVCCVCoCCooCloCCCCCCCoolCCCCCCVCoCooCVVCVVVCVOYVYVCVCVCYYYOVCCoVVVYVCCVYVCYOOYCVVCCYCVYYYYVVOOYCVCY$$OYCVYYOOYOOOLHV
$HUYYYYYYVYYVVYOYVYVVVVYOOOYYVYYVYVCVVCCoCCCoCCoooCCoooooCCCCCCVYYOOYYYVVVYYYVVYYOOOYVYYVY$$YYYYOOYCYYVYVVVVCYVVVVVYYOG$GG$OOOYOOOOO$O$YOTHY
OHUVVYYYYYYVVVVVYVVVYYYYYYVVVVVVVVVVCCCCooooooooloooooCoCooCCCVVVVCCVoVYYYYYVCoVYYOYYVYOYVYVVVCCYYVVCCCCVYCCY$$$OO$$YVVO$$GG$OYOOYYYOOOOOTHO
$HUO$$OOYYYOYYOOOOYYYYYYYYYYVCCCCCCVCCCCCCollooooooooooCCCVCVVVVVVVVVVVCCCVYVVVVVVY$GLGOYYOOGO$$OGOOOOOYCYYOYYVYVVCCVOGGOOOYOYO$$$$G$$OO$TXY
OHUOOYYYOOYYOOYYVVVVYYYYVYVVVVYVVVCCCCVCCooCooooooololooooooooCoCoCCCCCVVVVYVYY$$G$$O$OYYYYVVYYYOOOYVY$$$$$OOYVOO$OYYVVVCCVCVVVVYYVYYVVYYUH$
$HTOYOYYYYYYYYVYYYVCVVVVCVVVVYYYVVCCCCCCoooooollllllìlolloooooloooCCoooCCVVYYYYYYYVOYYVYYVYVYOGGOVY$$O$$$$O$$$GLG$OOOOOO$GGLGGGGOYOOO$YO$UHO
OHTYYYYOOYVVVVYYVVYYYYVVCVVCVVYYYVCCooooooooooollìlìlllloollllllloooooooCCVVVVYOYVVVVOYYYYVCYOYYVOOVYYYYO$G$G$YYYVVYOYYY$O$$$$OOYO$LGG$OOTH$
OHTOOOOOOYYYYO$YYOOOYYYVVVYVYYYYVYVCoooooooooolllììììllooloolllllìlllllolloCCCVVVYYYVVOYYVGOO$GOYYYOO$YVVYYYVVYYO$$$$YOO$OOOO$$OOOYO$OOOOTWG
$HTOYOYYOOOYYYYO$OOYYYVVVVYVYYVVYYYYVCooolllllìlììììììììlllllììii]]lìììoCoCCVVVYOOOYYYYCVYYVVVVYOYYYCVYYOVVYYOYYVVYYO$$$OOO$G$$$$O$$GGGGLXWG
OHTOOOOYVVVVVYYYYYVVYYYYYYYOYYYYYOYVVCCooooolllllìììììiiìììllìii//]]]iiilllooooCVY$OOO$OOOOOOYYVOYYYVVVYVVYVCCCCCCCVVCYVVCVVVYYOOYOO$$$OOUHO
YHUYYOOYYVVVVVYYYYYVYVVVVVYYYYYVVVCCCCCooloooollllììii]i]iìiii]]]|!||//]iìiììììooCVVOOOYYOOYYVVVVYY$$YYYYOVCYOOOOYYVYOYVYooCVVVVVYO$YYCOOUH$
YHUYYYVVYYYVVVVVVVYOYYOYYYVYYYVYYVVCVVVCCollllllllììììii]]]iii]]/!;!!|///ii]/]]iiìloCCCCCCoCVVVYYYVVVCCCVVY$GG$OYYVVYOOOOOYYVVYYVVVYO$OYYUHV
YHUYYYYVCVVVVVYVVVCVVVVVYYVYVVVVVVVVCCCCCooollllllllìiii]//|/i]]/|;|]///|]]]/|||;|]ìlooollìlìlooooCCCCooCCCCVCCVCVVCCCVCCVVOOOOO$OOOVVYYYLXC
VXLCVVVCCVVCCCCCCCCCoCCCCoCCCCCCCCooooCCCoooolllllllììllìì/||]]////;]llì]////||]ìoYliììì/|]|//iloooollì]/]lllooì]ìlìoooVoVCooCCVVCCVVYOO$THV
VXLCCCCooooooooCCCoooooCVYVCCCoolooolollooCColllllooCVVCCoììììi/]/]/|ooCVYVCCCoVO$G$$$OYCOY$$GOCoollloooYVClì]i/liloi/]i/]lCCVVVVVVCVCCCVLHV
VXLCCoCooolooooloooooooooCooCCCCCooCoCCCCCoCCVVVVVVVVVVVVoolii]//|/]ioCVYOO$OVY$GL$$LGGGGG$GLLLLLULLLLULGGLLUUUULUUUTTUTTG$YYooloooooVVVYUXC
YHLVVCooooolllloooCooloCCCCVVYYYOYOOOOOOOOOOOOOYVoooollllllìi]//|//]ìoYOYYVYOGGGGGLLULLGLLLLLLUUUUUUUUUUUTTUUTTTTTTTXTTTTTUUUULLULOoloCoCGXC
LWXLGGOVooCCCCCCCCoColoCloCCVVVVCooooCVVYYYOOYVoollllìlllllì]]]//]iìoVYYO$GLLUUUULLLLLLLLLULUUUUUUUUUUUUTTTTUTTXXXXXTTUTTXTUUUUUUUUULLUULTHO
GWXLUGOVCCCVVCVVCCCooooCCCoCCVCooollììoCCCVVColllììììììllllììiii]iìoVYOGGGLLLUUULLULUUUULUUUUUUUUUUUUTUUUUTTTTTTTTTTTTTTTXTUUUTULUUUUTTTTHWT
OHT$OOVCCCVVVVCCCCCooCCCCCCCCCCoollllìooooCoCollllllììllìllììììiììlVO$$$GLLUUUUULUUUUUUUUUULUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTXXTTXXXXTXTTTTUTUUTUTTUTTHMT
VXLVVVCCCCVVVCCCCVCoCoCCCooooCCoollllllooooooollllllllllllllllìlllo$GGGGLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXXTTUUUTUTTTTTHWU
VXUVVVCCCCCVVVCCCCCCooCCooooooooollllllloooCooollloolooooooooolllloOXLLUUUUUUUTUUUUTTUUTTTTUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTXXXXXXXXXXXXTTLUXTTTXTTHWT
VHUVVVVCCCCVVVCCCCCCoooCooooooooooolllllooooollllloooooooooooooooooVUWTUUUUUUTTTTUTTTTTTTTTUUTTTTTTTTXXXTTTTXTXXTXXXXXXXHHHHTXTXTTTTTTUTTHMX
CXLCCVVVCCVVVVCCCCCCCoooooooooooCooollllloooooloooooooooooCoooolooCC$HWUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXHXTXXXHXHXXXHXXXXXTXTTWMX
oXGoooVVCCVVVCCCCCCCCColooolooooooollllllooooooooooCooooooCooooooooCVGHTUUTTTTTTTTTTTTTTTXTTXTXXXXXXXXXHXXTXXXXXXHHXXXTXHHHXXXHHXXHXXTTTTHWT
CXGoooCCCCVVCCCCCCCCCColllllloooooooollllooooooooooooooooCCCCooooCCCCGUXUTUTTTTTTTTTTXTXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXHHXXXXHHHXHHHXXHHXTXXXXWMX
oXGooooolooCCCCCCCCCCColllllllìlooooollllooooooooooooooooCCCoCooCCCCVOUUTTUTTTTTTXTTXXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHXHXXXXXXHHXHHHHHHXXXXXXXWMX
oXGoooooollllloCCCooooolllìììììlloooolllloooooooooooooooCCCCCCoCCCCCYGUUTTTTTTXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHXXXXHXHXHHHHHHHHXXXHHHHHHHHXXHHHHHWMX
oXGooooololollllllllllllllììììlllllllììlllooloooooooooooCCCVVCCCVCCVOLUUUTXTXTXTTXXXXXXXXXXXXXXXHXXXHXXXXXHHHHHHHHHHXHHXXHHHXXHHXHHHXHXXHWMH
CXGooooooolllolooolllllllllllllllìlllìllllolloloollooooooCCCVVVCCVVYVVYVVO$GUUTTTXXXXXXXHXXXXXXXHXHXHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHXHHHWMH
CXLCoooooooooooollloloollllllllllllllìlllllllllllìllllooooCCCCVCCVYOOOGLLLG$$GGUTTTXXHXXHXXXHXHXHXHHHHHHHXHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHTXHHHHXHHHHWMX
CXLCCCooooooooooooooolloollllllllllllllllllllllllìllllloooooCCVVVVYOYY$LTXXXXXXXXXTXXXXXXHXXHHXXXHXHHHHHHHHHHHHXHHHXXXXHHHHHHHXXHHHHXHHHHMMH
VXLCCCCCCoooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllooCVYOYYYYVOUXXXXXXXXTXXXXXXXXHXXXXXHXXXXXXHXXXXHHHHXXHHHXXXXXHXHHHHXXXXXXTHXHWMH
VXLCCCCCCCCoooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllloCVYOGGOYYYGXHXXXTTXXXTXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXHXXXXTTXXXXXXHHXXXXXXXXWMH
YHLCCCCoCCCoooCoCCCCooooooooooooollllllllllllllllllllllllloooCVVOGUULLLTXHXXTXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTXXXTXXHXXTXTXTHMX
YHLCVCCCCCoooooCCCCCCCCoooCoCooooolllloooollllllolllloolloCCCVVYOLTTTTXXXHHXXTTTXXTTTTTTTTXXXXXXXXXTXXTXTTTTTTTXXXXTTTTTTTTTTTTTUTUXXTTTTXWU
YHLVVVCCCCCCooCCCCCCCCCCoCCCCCoooollllooooolllloooloooooloVVVVYOGUTTTTXXXXXXXTTTTTTTTXXTTTXXXXXXTXTTTTTTTTXTXTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUTTHWU
VXLVVVVCCCCCoCCCCCCCVCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooVYVCCVCO$OYYY$UTTTXTTXXXXXTXTTTTTXTXTTTXXXXTTXXTTTTTXTTTTTTTTTTTUUTUUUUUTUUUUUUULLLLLLHWL
YHLVVVCCCCCCCCVCCCCCVVCVVVVYYYVCCooCVVYYVVYVYYYYVVY$UUUUUUUULLGLLUTTTTTTTTTTTTTTXTTTTXTXTTXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTTTUUUUULLLLLLLLLXWG
YHLVVVVVCCCCCCCVVVCVVVVVYYOGLLG$$$O$OOLLLLLLLLGG$$GUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTUTTTTTTTXTTTXXTXXXXXXXXXXTTTTUTTTTTTTTTUTTTTTTTUUULULLLLLGGGTWG
GHTOYYYVVVVCVVVVVVVYYYYYYOLLLUULUULUULLULULLLLULLLUULUUUULLLUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTXXTXXXXXXXXXXXXXXXTXTXTTTXTTTTTTTUUUUUUUUUULLLLGLXWL
UWHLLG$$OYYYOOYYYVVYYYO$$LUULLLLGGLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUTTUTTTUUUUUTTTTTTTTTTTXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXTTTTTTUTTUUUUULLLLLLLTWL
LWXLLLLLGGGGGLLGG$$O$GGGGLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLUUUUTTUULUUUUTTUTTTTTTTTXTXTTXXXXXXXTXTTTTXTTTTTTTTTTTTTUUULUUUUUUULLLLXWG
GWXGGGGGGG$G$$G$$$$GGGG$GGGGGGG$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGLGLLLLLLUUUUUUUULUUTTUTUTUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUULLLLLLLLGG$GGGTW$
GWT$$$$$$$O$$$OOOOO$OOOOOO$$$$$$$OO$O$$O$$$$$$$$O$$$$$$G$$$GGGGGLLLLLLUTTUUUUUUUTUUUULLULUUULUUUUUUUTUUUUUUUUUUUULUULUUULLLLLLLLGGGGG$$$$THO
$HT$OOOOOOOOOOOOOOOOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOO$$$$GGGLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLULLLLLULLGLLLLLGGGGLGGGGGG$$OOOOOOOOOOOOOOUHO
OHTOOOYYYOYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYYO$$G$$$GGGLLLLLGGLLGGG$GGGG$GGGG$GG$G$$GLGGGLGG$$$GG$$$OOOOOOOYOYYOYUHY
OHUYYYOOYYYYYVYYYVYVVYVYVVVVVVVVCVVVVVVVVCVCCVVVVVCVCCCCCCCVCCCVVCCCCVYYVYOYYYOOOOOOYOO$$$OOYYVYVVVVVVVVVYVCVVYYVYVYYYYYYYVYOYYYYYOOYYYYYUHV
YHUYYYYYYVVVVVVVVVVVVVCVCVCCCCCCCCCCoooCCCCCCVCCCooCCCoCCCCooCCoooooCoCCVVYVCVVVVVCCCCCVVVVCVYVVCVVCCCCCCVCCCoCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCoCoGXC
YHUOYVVVVVVVVVCCCCCCCCVCCCCVCCCoCCoooooCooCCoooooooooooooooooooolloooooCoCCCCCCooCCCCooooCoolooCoooooooCoooooooooooooooooooooolollllollllGXo
YHUYVVVVVCCCCCCoCCooCCCCooooCCoooooooloooooooooooooolooooloololllllloloolllooooooollloooolloololloollllollollolllllllllllllllllllllllllloGXl
VXLCCCCCCVCCCCCooCoooCoooooCCCoooooloollololllollllloollllllllllllllllllllllllllllllllìlllllllllllllllìllllllllllllllllllllllllllllllllllGXl
VHUVYVCCVCVCCCooCCCooooooolllllllllllllllllllllllllìlììììlllllììììlìllllollllllllllllllllììllìlllllllooooooolllllloollllìllllllloolllllooGXl
VXLCCCCCCCCVCVCCVCoooCCoCCoooooCooolllllllllllllllllllììììììììììììììììììlìlìììììllllllìlllllllllìlììlììììlllììllllllllllllllììììlllllìlllGTì
CXLCoCooooollooooollllllllllllllllllllllllllìììììììììììlììiìììiìiiiiììiìiiiiiììiiìiiiiiii]]]]iììììììììììììììllìììiìiììììlììììiiiiiiiìiiiì$Xl
oXGooolollolllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììlllìììlìììììììììììììììììiiiiìiii]]ììììììlìlììiìììiìlllìiiììiììììììiììlloollìììììììi$Ti
CXGoooooooolllllllìììììììììiiiiiiiiiii]]ii]]iiiiiììiiiiììiiììiìiiìììiìiìiiiiiii]]iiiiiiiiiììi]]i]////iììììììììllllolololooooClCoo]ììlììlì$Xl
GHGolllllllllììììììììlììllolollìììì|!/|;;;]|||//]]/ii]ìoììllliìiìì]iiii]]ii//]//]]/|//]///]////]i]]/]]/]]]]]ii]iìììiiììì]]ì/ìììi]]iilììol$Tl
GHGlllllììlììììììììiìììii///]/||/!!;!;!!||:-|]/!/!/]/!:;|;-;!////!]!;||//|!|;/||]]/;;;;:!!;:::!//|;|]/|]]|||||!/||/!||/]|/]/]]i]]i]i]i/]]OTì
LWGlìiiiiiii]iiiiììììì]]//|||||||!||!||:;,!|/!!//!;:|!!/|||!!]|///]l]//iìììiiii]/|/;|/ì|]|/]]]iìiìiiiiii]|/||;|||:/||;;!||/]/!||/||!;!//|YL;
LWGi]|ìì//|]iìììi]]/|///]//]|!//|;-::|!!!!!;!/]]!:::!!/]]ii]//;;]]||;!!|://|!/;;!,;-:!;::||/;/!i|//|/|]/iii]//;|:;i/!]||/];||;|!/|]||||/|VU/
GWGoCColoCoCCoooììlìoolilliii/]]]ii//|/i/|:;,;:--///||]]!//|||]/||!;|i]]///|!!---:;::::::----;-,,:;/!:::;:;!|!;!,:!::|||,;/]]/;;!|/|/]||;oU!
CH$ìiìiììlllllllllì]]iì]]]//]ìi]ii||]///!,:!|//!]]|]/||||||!,:]]]]]|!]]]////|/,-;:::-,---,...--. .;!::,;!i/!.-|!.-:;;:!|//!|;:!|!|!!!;!!;VU;
iTY;||/]ii]i]/]|!]]|i]/i]!/]ii]ii||::;:;;!:;;|//|;;|||;;!:-;|/]/]/||/]]]|i]]/.,,---;;--,---,.,. .-;/:-;|/|:::;;, ,-;:;!!;!-,:;;:-:::;!!--CL-
/TO/!|!|//]ì!]ì///i|!/]],:/i/!i]]||..!//||;:--,-|!|--:!!!!||-:-.-..::|!!|||!..,;!--:-;;:;-:, .:-.;!-,;|/|ilìi]/;|/|]/!::;!!!|||/|:::,!|;;lL,
]T$ì/lli/|];:;;-;-|!;;!:.-::!||:,:-,:|//|!:-,:-;;--..-:;;|-!---,--!!;!///!;:;!!!|/!;|//////:,:.,,-;;:-;;:-ììloololllììììì]/]]ìììi];|||:,-CL-
]T$llooo]/!!||!!!;;--:--.-|/]]]!!;;|/|/:::;:-!!||!!;;!!,,:!!!!||!//!:,;/]/|!-;|;|]]]]]]i]]]];!//||]i/||!-/]/iìlìlllllì]!iì|!|ìì]]-;:,:;,-oL,
ìTGoloooìììiiììi]|:---::|]]iiìi]ii]]/|||/|!;;|!:-:!|||]i]//||;/]iìì/!!/]i]/|;|]|/ìììììììiiiiiii]]]ii]]i//|i;!:]i]]!!!;!/]||]|//:,,-!;;;::VU!
ìTGllloollllolìì/|!:-:::|]iììliiiìi]]]]]]/////|!/|/]]]]]]i]]]]]i]/ii]]iiììi/|]]/iìlooollììiiiìlìiiiiiii//]]|///i/]//]]]ììììììì//!--!|/||!VU|
lT$lll]ìììi]i/]ii]/;;!::!]iìlllìììiiiiiiiiiii]]]]!/]iiiiiiiìiiììiìiìi]i]||iii]]iiììlllolìlìììlolìlìlììii]|;//|;iìlllliiìllllli]i/|!!:]]]]YU/
iLGlll!;/;!;;!|:/ìCoCooVCiiììlllllllììììììììììììiiiiiìììììììiiiiiììliii]!/]]iiiiiillli]]iollllolììlllìlì/||///||]ììollììooolliii]]|/!/]iiGLi
COXììl/:!::;;!!:/VYCYVVVClììlllooooolllììlllllììììììììllìììììììììllìiiii]]iii/]]iiìlii]]iilloollììlolì]ii]]i/]|]iiiìllol/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\XOi
CoXOloloolooollllllìììiiiìììlìoooooooìlllloollllììììlllìììììììììllììiiiìiiiiiiiiiìiì/iiiiiìlllìilllììiiiiii]iìiiììiooìiìSurfReport.it (Xìì
ooCTXLOO$$$$$$OOOOOOOYYYOYYOOOOOO$$$$OOOO$$$$$OOYYYYOOOOOOYYOOOOOOOYYYYOOYYYYYVYYYYVVYYOOYOYYVYYOOYYYYYYYOYYV$GVVVVV$lV]\_______________/oii
CCooOLTXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTUGGG$GT$T/]ì|//$/]l/L]GLi|YVìììì
Descrizione...il mio braccio » ...per ora vi mostro solo il mio braccio...sono timido!!!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.277 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=30&orderby=dateA&spotname=&uname=&ascii=1