Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » il mio logo
Media precedente
il mio logo
Media successivo
[800 x 565]

Da: ErBotta
Mercoledì 15 Giugno 2005
Numero di visite: 2128
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
                                                                          -].                                                               
                                                                         .l|                                                                
                                                                         ]o,                                                                
                                                                        :li                                                                 
                                                                        iì!                                                                 
                                                                       -ll:                                                                 
                                                                       !ìl-                      -                                          
                                              .                        ]ìl-                     ,/                                          
                                              ;;                       ]ìl:                    .i;                                          
                                              .i|                      ]ìì|                   ,i]                                           
                                               .i],                    |ììl,                -/o].                                           
                                                .|l!.                  :lììi.             ,]oC|                                             
                                                  -ìl|,                .lììì/           .|oCo;                                              
                                                   .;ìoi;.              iilìl:         :lCCì,                                               
                                                      ;ìCo/-            iillii       .]CCC].     ,|]//;,                                    
                                           .::-.        :iCoi:         ,lìllìl.     ,ìCCl:.     :lìiiìloì-                                  
                                           :iolìi;       .:ìCC].      -iìlolìl.    ,lCCi,      ,lììì!-....                                  
                                             .|ììì].        !oCì,    :lìllolìi    ,ìCC/.       |ììì,                                        
                                               ./lì]         -lCì,  .lìloolìl-   .iCC/.       .ììì!                                         
                                                ./ìl!         -oCi. !ìloooll!    /CCi.        /ììl-                                         
                                                 ,lìl-         /CC]./ìloClìl-   ;CCo,     . ,]ìììo.                                         
                                                 ,lììl;.       ,oCC|/ìloColì]. ,lCC! ,/ììiiìlììlìì                                          
                                                 .lìlìlì]ii]-   iCCoiìloCooììi.]CCo.,ìììììììllolì!                                          
                                                  /ììlììiìììl,  !CCCClìooColììioCC].iìlooolllllìì.                                          
                                                  .]lìììllolì|  -CCCCCìloCColìoCCC!-lìooColììììl-                                           
                                                    -!iììlolìì. .oCCCClìoCVCoìlCCC:!ìloColìl!::.                                            
                                                      .]ìlolìl; .lCCCClìoCVClìlCCC:/ìloColìi                                                
                                                       -lìoolìl:.iCCCoìloCVCoìlCCC|lìloColì]                                                
                                                       ,lìooolìlilCCoìlooVVColìCCCoìloCVolìl.         .,:!|||;:,.                           
                            .-:!!|!;,.                 -lloCCollìììììlooCYYVolìììììlooVVColl:      .:/ìoCCCCCCCCoìi/|!!;;!||.               
                       .-;/ìoCCCCCCCCoi/;-.            .lìlooCoollllooCCVYOVCollllooCCVVColl:   .;]oCCCCoì]///]iìlooooool];.                
                    ,;]lCCCCCCCCCCCCCCCCCColì]|;,.      |lìloCVCCoooCCVYOOOOVCCooooCVYVColìì. -/oCCCCCo|,          .....                    
        .        .!ioCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCol]|:. .:lìloVVVVVVVYYOOOOOOYVVVVVYYVColìl;;iCCCCCCo/,                                     
       -/!,.  ,;]oCCCCCCCoì]|;-,..,:|ìCCCCCCCCCCCCCCCCoì|-ìiloVYOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOVolìlilCCCCCCo/,                                       
        ./oolloCCCCCoi/;-.            ,;/ìoCCCCCCCCCCCCCCCCìloCYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVolìCCCCCCCo|,                                         
          ,;|]]]/!:,.                     .-;/ìoCCCCCCCCCCCiloCYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVolìoCCCCo|.                                           
                                               .;]oCCCCCCCoìloVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVColìCCC],                 ;]ìi|,                      
                                                 .,!lCCCCCìloCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVooììC|.                ,ilììììl!                     
                               -!//!-           -]ìì]ìCCoììloVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVColììì||/]]|-         -lìlloolìl/                    
                            .;ìlìiììl]-        !lìììiììììlloCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVCollìììììììl].      -lìlooololìì/.                  
                           ,iììlllllììl;      -lìloolllloooCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVCoolllllllìì].   .;lìlollììììììì!                  
                          -lììllllloolìl]:.  ,ììloCCCoooCCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVCCooCCColììi!;/ìlìlolìlì]iìlììl;                 
                 ..     .|lìlìììllììlollìllììlìlooVVVVVVVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVVVVVVCollìììììllolìl;.  .-ilil],    .          
                 :ìi/|/iìììììl];--|lìloollììììlooCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYVCooolllloolìl-      .;ììili]]i/          
                  .!ilììììlì|,     :lìloooooooooCCCVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVCCCCooooooolìl:         .;]ìììi;.          
                     .:;;:,         ;lìlooooooooooooCVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVCooolooooCColìl|              ..             
                                     |lìllllllììììlooCVYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVCollììììlooolìl|                              
                                     .!lìììììlìiilììloCCCCVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYVVVVVoolìì]]ììììììì;                               
                                       .;/]/!- . .|lìllooooCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVCCooooolìì.  .!iìi|.                                
                                                   :lììììlloCVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVCoollllììl-                                          
                                                    ,|lolììloCYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVColììllllo|.                                          
                                                   .;ioCCClìloVYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYVolìlCCCCCCCl/:.                  .-;!!;;:---:,        
                            -!|//|!:,.         .-!]oCCCCCCCìloCYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYColìCCCCCCCCCCCoi|:..          ,;]oCCCCooì]/;.         
                          -ioCCCCCCCCoì]]//]]iloCCCCCCCCCCCìloCYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYColìCCCCCCCCCCCCCCColi]||!!|/ilCCCCo]!-.               
                         ;ol]|;;;!|]ìlCCCCCCCCCCCCCCCCCoì]oiloCYYYYYYYOOOOOOOOYYYYYYYColìCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCì;.                   
                        -]:          .,-!|]iiìììii]/!:,.,ììlooVVVCCCVVVYYOOOYVVCCCVVYVClììo/!/iìoCCCCCCCCCCCCCCCCCCl/-.                     
                        ,                               |ìlooCCoooooooCVYYOYVCoooooCVVCoolìl-    .-:;!|/]]iii]]/!:,                         
                                                        /ìloCoolllììlloCVYYVCollììlooCVCoolì|                                               
                                                        !ìloollììlollìloCVYColìlolìlooVColìl:                                               
                                                        /ìlolììì;;CCCoìloCVColìCClììloCColì]                                                
                                                      .!lìloVìi..ìCCCoYloCVCoìlCCl-lìoCCoìl-                                                
          .:iìlìi]!;;/!.                      ..,,-:;!]lìlYXHO]!|lloVTHLolollìllll/ììloColl!                                                
         ./GHHHHHHHTTHG-                .,:;|]lVY$GLUXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTOooColìli!,                                             
        .iXHHHHTOLHHHHHì.            .:/oOLTXXTUUUHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUliiloCCCCCoCV|            |Yo.                            
       ./THHHHL|,:lXHHHG,           !CO$Voi/!!/CO$OVollUHHHHHLoooUHHHHHTVlloVY$LUYVY$$OOYVVVCCCL:,:!|]iìloCYVìCYolooooCCooooo|----,         
       |UHHHHO:  .,lHHHT-           !!:,..    :!!lìlìlTHHHHTo;llUHHHHXYlCoCV$YOOVoìììììììììììììV$YYCCollììiìììììììììììììììlY$UYYYYV         
      ;LHHHHO:     ,GHHU-          .            :llìoXHHHH$|.]oUHHHHUolCCY$lìììììììììlVYVoìììììlYYOOOOYYYìììììììoolìììììCYi|$ìììoO-         
     -OHHHHO;-::::-,lHHY.        .:/;,          /ììoXHHHHC:.|oUHHHHOììoollY$lìììììoOCYT$YCoOCYO$V,....-YCìììììYY]]iloCY$l.;$ìììCV,          
    .oHHHH$COGLUULGOVHX|.      .:lLHUY/-       ;lioXHHHTì,.|oUHHHHC;lìoGXYìoVYììììOG;.:.   ./|lìl.   :$lììììCUL-       . ;$ìììCC.           
    /XHHHGGHHHHHHHHHHHC:.     ,iLHWHHHXO/,   .|lìlXHHHU/../oUHHHXì,-lLHHHHXOi|OoìììoG|        iil:  !$lìììlGLoY.        :$ìììVo.  .!.       
   :LHHHLLTLGOYVVYOUHHHO!.  .:VHHTo!i$HHXo-,|llllTHHHL!..]oGHHHTi,;YHHHTOUHUV,.oYììììYC.      :lìì.|$ììììCTYì$-    ;|. -$ìììCo. :COVOl:     
  .oHHHU]|;:-,....,!$HHHU]..!GHHO:.  ,/UHHCi]|:;GHHHL!.-loOHHHT].!GHHXCììloìl- ./$lìììo$!      |lìVOìììì$XCìCl    ]$COOOlììoV.:VOlìììlYYl;  
  !XHHT|.           :GHHHT|;LHHC,     ./HHX! .,YHHHG;.|oCCHHHT/.!LHHT],ììCYGo||/;:$lììììOì.    .|VOìììl$LCììG,   iOììììlììlO,ìOlììCOVìììlG| 
 .VHHX].             ]HHHH$$HHY,   .:]loHHHì .ìHHHL;:ìoììXHHT/.:GHHXì;|ìCHHHUUHHo.-GìììììCV,    |$ìììoOoVììlC   !$ìììlYììì$;YCììoOlOYììYV|. 
 ;THXì...,,----,..  .;HHHHHHHH|:!]oGXHHHXUL].;THHL]ioi:-GHHT].,VHHHTLTXHHHHHHWXUUVOVlìììììoO,  :$ìììCV-GìììY|.,:$ìììlTlììVìOoììVC-;$LTTGVYi 
.oHHV/ilVO$GGGG$OVì|:iHHHHHHHHXHHHHHUYì|;:-,,YHHUli!. .ìHHX]..!XHHHHHHHTLGGUUL$YoììììììììììO; .$lììVo.lCìììYOOYVoììlU$ììì$OoììlLOOVVColììlo 
,GHGUHHHHHHHHHHHHHHXLUHHHHHLLHXUGYl|:,     .|XHT|.    :UHHì.  ,/VUHUOo]ììlY$OlìììììììììlCC$i  oCììYì  lOlìììììììììì$YoììY$CìììììììììlìloOo: 
;X$!VHHHHHHHHHXTTTXHHHHTYi|;;|!:,.         .YHT].    .ìHHl,     .:|;,.:V$OoììììììoYOYCoi|!o/ ;$ììYi    -ìYOCVYUCìì$:$ìCYY|YYoììCYYCoìlì],   
]L;.,lXTLOCì/!;;;;!/lOC;.                  ;TXi.     ,GHC,          :oOCìììlCOYCl/:.      ;ì.YlìO]        ,/!|OììO/ ]o/,   -iVl|,           
i|.  .|;-,          .,,                    iHo.      ;XO-.       .iYYìlVO$Vì!,            .i:$ìO]           ,$ììCo                          
.                                         .YV,       iG:       :C$OYYClCìl.               .:loY]           .Coìì$.                          
                                          .l-        i!.       |Vì|,  .liì                  OYi        .!lYOCììO!       /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\   
                                           ,         .                 ]ìl.                 |/      ;ìVOVlloCoCV        SurfReport.it (   
                                                                       -lì.                        .LOVolì]/||/-      !|\_______________/,  
                                                                        /o.                                          .liiloC!!!!;!;;!;!.:|  
Descrizioneil mio logo » Il mio Logo.. Botta Syle ;)

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.180 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=5147&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1