Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Eventi e Gare » Roxy » air
Media precedente
air
Media successivo
[2400 x 1800]

Da: roip
Mercoledì 18 Giugno 2003
Numero di visite: 29606
Numero di voti: 2
Votazione media: 5.5
5.55.55.5


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
oCCCVVVCCoooooooooooooollllllooooCoCCCCCìVCiCVVVVVVVVVVYYYYOOYOOOYYYOYYOOOOYYOYYYYYYYYOOOYYYYYOOOYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYY
CCCoCCVVVVVVVooCCCCCCoooooooooooCCCCCCoVVVCVCCYYVYYYVVVYYYYOOYYOOOOOOYYYOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYOOYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYY
ooCCCCCCVVYYYVVCCCCCCVVVCCCoooCCCCCCCClCVVVVYVYVVVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYOOOOOYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOYYYOOOOOOOOOOYYYYY
CCooCCCVCCCCVVVYYVVCCCCCCVVVCCoooCCCCCooVVVVVVVVVVVVVYYVYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYOOOOYYYOOOOYYYYYYOYYYVYYYYYYYYVVYYYYVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVVCCCCCVVCCVVVVYYYVVCCCCCCVVVVCoCCCllVCCVVVVVVVVVYVVCYYVVVVVVVYCYOOOOOYYYYYYYYYOYYYYYYYVVVVVVVVYYVVVVCVVYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYVVVVVVYVV
VVVVYYVVVCCCCVVVCooCVVVVVVVoCoCCVVVVCCooCooCVVVVVVYYVVCVVVCCVVVVYVVVVYYYYYYVYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVV
CCCVCVVVYVVVCCCCVVCCCCCVVVVVVVVCCCCVVVVCoCCCCCVCVVVVVVVYYYYVVCCCVVYYYYVVVYVVVVVVVVVYVVVVVCCVVVVVVVVYYVYVVVVCCCVCVVCCCCCCCCCCVYVYVVVVVVVVCCCC
oCCCCCCVVVVVVVVVCCVVCVCCCCCCCCCVVCCClCCVììVCCCCCCCCVVVYYYYYYYVVVCCVVVVCVVVVVYYYYYVVYYVVCCCCCCCCVVVVVVCVVVVVCCCCooCCCCCooCCCCCCCCCVVVVVCCCCCC
CoooooCCCCCCCCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCoCCCoCCVVVVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVCCCVVCCVCVVVVVYVYVVVYYYYYYOYVYYYVVVVVVVVVVVCCCCoooooooooooCCCoCoooCCCooooo
CCCCCCooooCCCCoCCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoo/oCCCCVVVVVVVVVVCCCCCCCVVVVYYYVCCCCVVVVYYVVVVYOOOOOOOVVYYYYYYYYYYVVVCCCCCCoooooooooooooooooooooolloo
VCCCCCCCCoooooCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCoo/oCCCCCCCCVVVVVVVVVVCVCVVVYYYOYVVVVVVCVVVYYYYYYYVVVYVCVVVYYYVYYYYYYVCCVVVVCCCCCCCCCooooooooooollooll
VVVVCCCCCCoooooooCooCCoooCCCVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVYVoìiiiìoCVCColCCoVVVVVVVVVVYYYYVVCCVVVVCCoooooollllooooool
VVVVVCCCCCCCCoooooooooooooooooCCCCCCoCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVYYVVVCCCCCCCCVCì//ìCY$GTU$VVVCCCCooCVCVVVVVVVVVCVVYYVVCCCCooooooolllìlooooo
VCVVVVCCCCCCCCCCCoooolooooollllooìoCCCCloCCoCCoCoCCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCooCoooCoi]ioVYY$UTT$VCCVVVCooCCCCVVVVVCoCCoCVVVCCCCCCCVCCoooooollllooo
CCCCCCCCCCCCCCCoooooolllllllllllìlooooooooooCCCCCCoCCoCCCCCCCCCClloCCCCCCCoo|/ìCVVYYO$HT$YCCloooooCCVCCCCCVVVVVVVCCCCCVVVVVVCCCCCCVVCCoooloo
CCCCCCCCCCCCCCCCCCooolllllllllllììììlloloooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCl]]CYYYYYOOO$OYVVCCoooooooooCCVCCVVVVCCCCVVVVVCVVVYYVVVVVVCCCCCCCo
oooooooooooCCCCCoooooollllllllllìlllììi:illoooooooooooooooooooooooCCCVCCCi]CYYYYYOOOOOOVCCCCCooCCCCCCCCCCoVCCoCCCVVCoCCooooCCCVVCCVVCCoooooo
llooollllooooooCooooooolllllììììììììììì]ilìlllllllllloooooooollloooCCVVo]lYOYYYYYOYOOYVooooCooooCCCCCCCCoooCCCCoCVCooVVVVVVCCCCCoooooCoooooo
ìììllllllllllllooooooollllllllììììììììllìììììììììììììììlllllooooooooooi]COOYYYYOYYOOYVCCCCoCCCCCColìll]llooooooooCoCooCCCooooooCCoCoCCCCCCCC
ìììììììlllllìllllllllllllllllìììììììììììiììiììììììììììììlllllllooCCoo]iVY$$OOYYOYYYYCCCCCCooooooCloCCCoCCoCooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCooolìoCClol
ììlllììììììììììììììllllllllllllllììììììììììiìììììììììlìllllllllllllì/ìYOOGGLGOOYYYYCoCCoooCCCooooooCCooooooooolooloooooCColoCCoooooooolooooo
ollllllllllììììììììììììllllllllllllllllliiììììììììììllllllllllllllì/lYOO$$CUU$OOOCooCCCCCCCCCooolllllllllllllllllllìllllllììllllooCoClooìloC
looollllllllllllììììììììììllllllllllllllììllììiiìììììllllllllllllì/oYOGLG$$TL$OYolllllllllllllllllllllllìllllllììlllìlllllllloooooollìoooooo
lllolllllllllllllììllìllììlllllllllllllììlloooollìilììllllllllllì/oYYVOLOGYU$OVllìììììlììlllìlìllllllllllllìììlllooooCCooooooooìlilìolCooCoì
llllllllllllllllllììììììlllìlllllllllllliì]iìllllllooooolooolli::oYYY$UXTGGCYollllllllollllllllooooCCColllooooCVYVYYCVVCoVVCCoooooCCCoìloolì
llllìììllllllììììllìììììllììììlìllllllllìi/ìììììììììllloììooooì|oYYYOOGLG$V|!|VVVYVooooooCooCCCCCCCCCCVCCCVVCooCCCCCCCCoooooooCVVVCCCCllllì]
CCooooolllllllllìlììllìììììììììììììlìilllì/ìììììììììììììììllll]oYYOYOVYOYYl/CYlllooOVllllooCCCCCCCCCVVollìolììlooCCCooooolloooìooolììlììiiii
CCVVVCCCCoooooooooolllllììììììììììììììììììììììììììììììììiììììiìY$YYYOYVVCl/CYLollllllllloloollìlììllllloooolììoCCCVVVCVVolìli]ììlllì]ìììiiiì
ooooooooooollllllllllooolllììììììììììììììììi!iiìììi|iììììììììiOTXOYOOYCllìVooUClllllìììllllllllolooCoCCCCooCCoCVCCCVVVCCollìi]]]illlllllllll
oooooooooooooooooooooooooCooooolllììììììììììiìììììì|iììììììì]CLXXLOOVolììlVììììlllllìlllllooooooCooooCoìolloColooooollìlllllllìììlllllììììll
ooooooCCCooooooooooooooooloooCCCoollllìììììììì]iìii/iìii]|ììiCOLLYVClììììlCllllooooooooCoCooollloooCCooloooìllìììììììl|iiììoolll/lìììioli/]ì
CCCooooooooCCoCCCCCCCooCoooloooooCCCoooolllll]i]i]/]i]]ìiiìì|ìCVVllllììììioCllloloolllllììììlìlllììììììììììììììììllllllllìi]ììii/]]iiiii]]|]
CCCCooolooooooooooCCCCCCCCooCCooooooooooloollì|;ilillìì]ìlì/-]]ìlllllìììì]lCìììììììììììììììììììììììììììììììììììloololllllli//]ii]i]iii]]]]//
oolooolooCooCCCColoCVCCCCCCCCCCooooooollìooollì;ìì|ìììì!!li]]]/lllllllì]i]//iloooooooollloìlolììloooColllllloooooCCollì]/]///]iii]]]ii]//]i/
oooooooCCCoCCCCCCooooooooooooooooooooooooooooooì]lillì!!!]]]]|iiìììììi;|ìì]i/|/ìllloooolììlllìolllllllìllllooCCClCCCì]]///]iiiiììiiiiiiiiiii
Cooooooooooooooooololllllllllooooooooooloolllooliìiii|-:;!;/||ìllllli;!llllli]!llllì/iiìlìììììììì|]ìiìllllooooCVVVoì|||!]iiiììiiìììlììllllll
looooooooollllllllllllllolloolllllllllllllllllllì]||;!;!!!!/|iìììlll||llììììii-iiìì//i/i]/!|]ììììi/!]ìììlooCCCClìii|;!/]iiiìììììiìlllllllììl
CCooooooCCCCCCCCoooooooooooooollllllllollllllllli|/|/]!|--//!ìlllììì!!ììììììii;/ìììì]ìiìì|!!/ììììì|||];;;ilìii]]///||||/iìiiììììi/ììlool]ilo
CVVVCVVVVYYYOOOYYYVVVVVCCCCCoooooooooolllìllìiì]/|////|-:;/]iìoloCol!]oìììi]ìi|/ìììììi/ìiìi|iiììiì/!;/|/|!|||]//]/]i]]ìiiìììììì///ìì|loi|lì!
CCCYOOYVYYYYYYYYYVVVVVVCCCCCCCCCooooollll]ì]:-;;;--;-]|:,/]ìliìloClo]lVVoi/ìii!|llìlll|iii/!i]ii/ììiilllì!||;!//]/|/iiìii]!ìììì/ilìi]iì//ììì
CCCVCCCCCVVVVVVVCCVVVVCCCoooooollllllììììii|;:|!/,-:||;|]iiiì];|ill]|ìCVCCll/]||lllllìììliiììì]iiìlììlìii]]//|!!!!;|/]]iiiiìii/!i]]//i]|/]ii
VCCCCCCCCCCCCCCoooooCooollllollllllìììììlì]!;!/;-:!!!!/]//]lì],;//!:;|]]ìCl/ii|!lllìoolìoCollli]]iiììììì|]iii///!!!////]ìiììlì;;/|||!!||//]]
CCVVCooooColloolllllllììììììììììììì]|!|iìi/]!!|!|/-,iCCollìiìi/]/!;-:|/]iil]/]|]CCVCCVCCoCollolì!!]illlìi]]iiiii]]//]]//ìollol|!|!!/////|//]
olllllllllloolllllìloolìììììlllìììììiii/:/://]//]i,;CVVVCCììììì]|!!|||/]ìi|]-|;]CCVVVVVVoolìoollìi!]iìlììiìiii]ii//|]ii]||llì]/--,;!|//]|!;|
ooooollllllllìllììlììlììììììììììììììììì]]!;!/liiì]|ìoVVVVVCClll//!//||]]iì];-:!/llìlloCCollilllìiii]]|]iìììììi/]]/|//]//|/iì]|]!;--:!;!!:--:
lloooCCoCCCCCCCCCìCooolllììììììììììlll]|;/ìììiììì]/ioVVVCCoooìi;!/]||]]]//];!!;!ìì]ìììiìllì!iììii]]i]!/iì|iiiì]||;;;!;;;;|]]i/|||;:::----,-:
ìllìllllllllooooolCoolooollllllllìoìììilClìlllìlollCVVVVCooolì/-!/]///]/|!]/;:;!ìi/iìlìiiììiìi]/]/|ii!i]]/]]]i];::;:;:;:--:|!!!||;:--,-:-,-;
ììììlìììììììììììììììììììììloCVVVCVì!ll]lliìlColoVCVVVVVVVVClol]|/|//|/]/||]]!-;!]/iììlìi/|/ii/|//!;]i|/|]]//]/!;:;;;;:--:,--,-:/!:--,--;:::!
CColìììììììììììììììììii]]iiCVVVVCììoCo]oCoVVVCCVVVVVVVVVVooCCl]]]|/|//!//|]]/!|//ìiìiì];]/]]ìi//]/:|]!!;||/]/;!!!!!!;,-;:,--:--::;;:,,-:!!!!
OOYYVoolllllììììì/ilVVVVCloCììoiìVYYYOYVVVCCVVCVVYVCVVVVooCCCì]ì]|/]]//]/]]/|;||iìì]]]!://ìlìlìiii//i]/|/|///|||!!;!!!!!;::,-;-;;;-,.,:;;;;;
OOYYYYYVCVlì]]]|lCYYYYYYOOYYVCCìVYYVVVVVVVVVCCVVVVCVVVVolCCCCCli]//]]]]///]];-;!/]!;;!//|/ììì/|ìììì]ii]|.|/||//|!!;!||///|!;:;!!!!:,-;!!!:;!
YOOVYYYYCloClVOOYVYYOOOOOOYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYVVYVVCCVCCVVVVolli]/||]]/]//]/;;;;;!||!!/i|/ììì]|ììììi|/|!/||/]]/||!!||||]/;!!;;!|||!!;!||//|;
OYOYYOYYCVYYYYYYVVYYYYVYYVYVVVVVVYVVVVVVVVVYYYVVVVCVVCCVCVVVì|/|/|:]ìiì]|]]|;:!;;!|///|//]ì]iì]|//]i|!;/]]/]]i]|///|!||]!;!!;!|/||||||||////
OOOoCYCVYYYYYYOYYYYYVVVYYYVVVVVVVYYYVVYYYYYVVVVVVVVVCCVCVVVCoi!:!/:/iii]||]|!;;;!|////|||/iiilì]/!;]]];]]/|]]]]||;!!!!|/;:;!|/]//|!!!/]/////
OOOYCoYYYYYOOOOOYYYYVVVVYYYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCYVVVCo|:!!:;|!]/|!|:--:;!|//]]/////]]]]||:;|/|;///]i]/!||:!:|||]/|!!|//////||]/||/|/
OOYYYYYYYOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYolCVCì-oVVYYVoVCl;::;;|/i]]!!!,,--:!/]ii]]]/]]]//|!|::;-::|/]]i]//!!;|!!!|/]!;;!/]//|///|///|:]
OOOOYYYYOOOOYOYYOYYYOYYYYYYYYOOYYYYYVYYYYYYYVVCCVVCoVYYYVCìCCì||;:-,!!]/;!,.,,,:||]]iiiii/|/|/!!;,-::::;|!|/;;|!;!|!;!;!]/::|/]//]/||||/|!|/
OOOOOOOOOOOOOYYYYYYOOOOOYVYYYYYYYYYYYOOOOYCoVVYVYYYYYYYoYVCoo]/|::-||||||:....-:;|]ìliìi]|!!||!!;-:;-:;:--,::::-:;:;:,::;;:;|/]]//]]/]]/]ii/
OOOOOOOOOOOYOYYYOOOOCCOìVVVYYYYYYOOOOYOYYì|ClVVYYYYYYYYVVCYC]!i//|;:::!!:-,,,:;;|/illlì]/|!!!;!;!::,,;;:-,;;;!;;;;:-;-:;!|||]iìi]!////!/ìi/;
OOOOOOOOOOOYOOOOOOOOoVYVYYOOOOOOOOOOYoYYVìiCVVYYYYYVYYYVVVoo]/li/|:|;;-:-..,-!!|/]ìlllìii!|!!!;;;;-.-!;:--!!!|!|;;:;|:;|;|//]iììi//;;!:!!;;!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCYYOOO$OOOOOOOOYCCOOYYVYYYYOOYYYYYYYYVoCi||!;!!]:|::::-;!||//illììi]|!!!!!!!;;:;!!|;!|||///|!!!||!;||/]]iiiìi|!:;!;:!;;;
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OO$$$$$OOOOVlYYYYYVVYYOOYYYYYYYYYVVVVoì|:!!;;!!//!|////]]ìììi]|!-;||!////]ì]//]]]]]]ii/;;:!||/|||//]/iii]!||;-;;;:;!
$$OOOOOOOOOOOOOOOlOOOO$$$$$O$$$$$OOOYOOYYYYOOYVOOYYYYYYYVYYVVVlì/l];-:|ì]ìlìììii]]ii]]/|;-||/iiiìllìiiììii]ìlì]:///!|]/||/]]//]i]!|;:,,|//||
$$OOOOOOO$OOOOYOOOOOO$$$$$$$$$OOOOCYYYYYYOYOOOOOYYYYYOYYYYYVCVVCCYCì!/CVVloClìlììììi]ì]|:||illlloììllllllìili]];]]/!||!!|]]]|;|/!||||;;|]]]|
$OOO$$$$$OOOOVYOOOO$$$$$$$$$OOYYOYYYYYYYOOOOOOOOCYYOOOOYOYYYYYVYYYVl|lCVVYVVoCCoooCl]ii//iìllloììlllllolllìììi/;/]//!;:|/]i]|:!!!;;/|||/]]]/
$$$$$$$OOOO$$O$$$O$$$$$$$$OOOOOVYOOYOOO$OOOOOOOOOOOlOOOOOYOOOYYVYYYVììVCYYYOVVCVVCYoolli]]]ìooi]/]lllColoColi]/|i|/]]!|]//;!;|/]|///|||/i]iì
$$$$$$OOOOO$$OO$$O$$$$$$$O$OOOOOYOO$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOYYVVVYYVYì]ooYOOOYVVVCVYYYloooloVoi|/]ìlloCVCCVCoììi]/!|lìoìi]]//|ìoolii]/|/]iì//
$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$OOO$OO$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOYOYCYVYVVVCoVlVVOYOOOVCCY$OCYCVOOOVlillColoCCVllll!ìlìi]oVVY/;/ììiilYVVoii|!/i]loì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOYYYYOOOYOVVVVVVVVYYYYVYOOO$$$$$$$$$$VO$$YCCVVYVilì]llìil!ìCClillìì/;oolliìVOVCoìllìloYYY
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYOOOYOOYYVVCCVVVVVYYYYOYYOO$$$$$$$$$$YYY$OVYYVOOolilii!|]//oVlìoi//|/lVYVoO$$G$OYVYYVYYYV
GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOYOOOOOOOOYYYVYVCCVVCVVVYYYYYYOO$$$O$$$$$$OOOO$$$OVVOOYCYO$YVOYVlYlììi]//]]/ìVOOOO$$GG$$$$YOYi
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOYYOOOOOOOOYYYVCCVCVVVVYYYYYOOOOO$$$$$$$OOOOOOOOOYVOO$OY$OOOOOOCìoVClli/!!/iCYOOOOO$$OO$$$$Oo
$$$$G$$GG$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYYOO$OOOOOYYYVVVYYYVYYYYYOO$O$$OOOOOYVYOOOOOYYYOOOOOOOO$$$OoC$OYVlìolVOYOOOOOOOYYOO$OOOO
$$$GGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYYYOOOOOOOOOOOOOYYYVYOYYYOOOOOOOOO$$$OOYO$OOOYYYYYOOOOOO$O$$$G$$$$$YVOOG$$$$O$$OYYYYYOOYYY
GGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOYYYOOOOOOOYYOOOOOOYYYYYYOOOOOOOO$OOO$O$$$$$$$$$OYVYOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOO$$$OOOOOOOOO
GGGGGG$$$$$GGGG$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOYYYOOOOOOOOOOYO$OOYVVVVYYOOVYYOOOYOOYOOO$$$$$G$$$$$OYYYYYOOOO$$O$OOYOOO$$$O$$$$$$$$$$$$OOOYYY
GGGGG$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOYVCCVYVYYYYOYYYYYVYYYOOO$$$$$$$$$OYYYYOOOO$OOOOOOOOOYYOO$$$$$$$$$$OOOOYYVV
GG$GGG$$$G$$$GGGGG$$$$$$$$$$$$O$O$OOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOYYYOYOOOYYYYVVVCVVVVVVYOOOYVVVYOO$$$$OOOOOOOYYYVYYYYOOYYYO$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOYY
GGGGG$$$GG$$$$$$$$$$$OCY$$$$$$OOO$OOOOOOOYYYOOOOOOO$$OOOOOOYYYYOOOOYYYVVVVYYVYYO$OOYYYVVYYYYOOYVVVVVVYOYYOOYYVVVYYOOOOOOOYYYYO$$OYYYYYYYYYYO
GGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$Y$O$$$$$OO$$$OOOOOOOOOOOOOO$OOOO$OOOOOOYVVYYOOOYYYCYYYYVYYO$$$OOOYYYYYYYOOOOOYYYYYYOOYYYYYYYYOOOOYOOOOOOGG$OYOOOOOOOOY
GGG$GGGGGG$$$$$G$$$$$$$$O$$$OOOO$OOOOOOOOOOOO$OO$OOOOOOOOOOOOYVCCVYOOYYYVCYYOO$$$OO$$$$$$OYYVYYYYYYYYYOOYYYYYOYYOYYYOOYVVVVYYOOOOOOOYYOO$$$$
G$GGGGGGGG$$$$$$$$G$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOYYVVVVVYVCooVYYYOO$$$$OOOOOOOOOYVVVYYYYOOOOOYYVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYO$$$$$$
GGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$O$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVVVYYOYYOVCVYOO$$OOYYOOOOOOYYYYOOYYYVVCCVVYYYOOOOYVVVCYOOOOOOOYYYOOOOOOYYYYYYYV
GGGGGGGGGG$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$OOOOO$$OOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOYYYYYVCVYYYO$OOYYYYYYYYOOOYOOOOOOOYYVVVVVVVYOOYYVCCVYYYYYOOOOOOOO$$OOOOOYY
GLLGGGG$$$$$$G$$$$$$O$$$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVVYYYYOOOOOOOVYYOOYYYYOYYYVVVVVVYVYYYOOOOOOOYVYYVVVYOOOOOOOOOOOOOOOOOYVVCCVCCCVVV
GGGGG$$$GG$$$$$$OOOOO$$$$$O$$O$$$$$$$OOOOOOOOOOOOO$$$OOOYYYYVVVVVVVOOO$O$OYYYYYYVVYYYYYVVVYVVVCVVVoCVVYYOOOO$OOOOOOOOYYOOYYVVVVYYVYVYYYYYYYO
GGGGGGGGG$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$OO$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYOYYVYYVVVVVOOOYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVCCCVCVVYYYOOOOYYYYYYYVV/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\YYV
LLGGLGGG$$$$$$$$$$OOOOO$$$$$$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOO$OYYYYVYYYVVVVCCCVVYYYYYVYYVVVVCVVCCCCVVVVVVVVVCCVYYYOOOOYYYVVYSurfReport.it (YYY
GGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$O$$OO$$$$OOOOOOOOYOOOOOYOOOOOYYYVVYOO$$OYCCVVVYYYYYYYYYYVCCVVVVCCCCCCVVYYOOYYYYYYYVYYYYYYVV\_______________/CVV
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$$$$$$O$$OOOOOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOOYVYYOOYVVYVVYOOOOYVVVVCCVVYVYVVVVVVVCCCVVCVYYOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOYYVCCCCCVCCCCCCCCVV
Descrizioneair » Il migior surfista del Roxy

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.318 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=568&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1