Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.



Risultati
Sondaggi

Voti: 664
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Oceano Pacifico » Hawaii »
Media successivo
[360 x 271]

Da: simolong91
Sabato 5 Novembre 2005
Numero di visite: 47630
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
LLLLLGGGLGGGLGGGLLLLLLLLLLLLLGGGGGG$GG$$$G$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$G$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$OOOOOOO$O$$$$$$$$OOOY$GGGGGG$G$$$G$$OOOOO$G$GGLLL
GGGGGG$G$$$$$$$$$$G$GGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOYYYYYOOOOOYYYYYYYYYYOOOOOYYYYYY$$$$$G$$$$$$$$OYYVYO$$O$GGG
GGG$$$$$OOOOOOOOOOO$$$$$G$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVYVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVYVCCCVYVY$$$$$$OOOOO$OOYVYVVYOOYO$$
O$$$$$OOYYYYYVYYYYYYYYOOO$$$OOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYYYYOYYYYYYYYVYVVVCCCoCCVVVVCCCCCCCooCoCCCCCCVYVOOOOOOOOYOYYOYYVVCCCVYVYO$
YYOOOYYYYVCVCVCooCooCCCVYYOOOYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVVVVVYVVVCCoCooCVVVVVVVVVVVCCCVVVVCooooooCCCColoooolllllloooooVYYYYYOOYYVYYYVYVCCCoooCVCCY
CCVYYYYVVVCooCoooìlìiìloCCVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCVCVVCCCCCCooolllooCCCCCCooooooCCCCooollllloCoolììlliiiiiìllloooCVVVVVVVVCCVVVVVoolollloolo
CooCVYVCCCCooColììi///]ilooCCVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCoooooCCooooololìììlloooooollloooooooolllììììllllì]iìi]//]]iìììlllCVVCVCCColoCCCoolììììììlìl
CollloVoooooolli]]]/||/]iìììloCCCVCCCCCCoooooooooollloooollllllììiiiìllllllìììlllllllllllììììiiììì]]i]/||!||ilììlìoooooooolììllolììiiiiiììii
Cooìììllììlìiii]]]]]/|////]/ìllooCCCCoooloollllllllìììllllìììììii]]]iiììììììiiìllìììììììììiiiiiiiìi///||!;!!|iìììììllìllllì]]i]ii]////]]/ìii
Coliiii]/i]/]i]]]iiììì]|!!||]iiììlooCoolllllllììllìi]iiììiii]iii]/////iìiiiii]iiììiiiiiìiiiiiiii]]]/||!;;;;!!|iiìiiiiiiìiìi/||/|]]/||//]]]ii
ìlìi//]]]/]ìlìiìCVYCVCì]|!!!!|]/]iìloollììììiììiììì]]//]]]]]//]]//||!!/]iii]//]iììi]]]]iii]]]]]]]]//|||!!;;!||iììììii]/]i]]////||]/iii]i/]ii
iii]//]i]ìoColCVYVVVVooCoi|!;;||!|/iììllìiii]iii]ii]/|||/|||!|///||!!;!/]ii]////iii]//]]]]]i]/]]]]|/|!!||||///]llllììììiiìllììiii]ìolììiooìi
CVYVClooVVOCCVOG$$OO$$OYVo]|;;;;;;;|]]iììi]]////]i]//|!!||/////||!;;!!!|/]i]/////i]]]]//]]i]]|]i]]|||!;!|]iì]/|ilìììììloooCCooloVlCVVCVlCVoC
YO$G$VVoCYYO$GLLGGG$$$OOOOol/|;;::::|||]]]]/|!!;;ìi/|//|]oCCoìi]||!|//|///]]/////]]i]]/////]]||iìi/||!!!|]lol/|ilìiìì]ìoCCO$VVVOVCOOYVO$$OYO
OOYY$$GGGOYGGLGGGGGG$$$OOOYlCC/;;:---:--:;!|!!!!:!/!!ooiìYYVVooli/iììi//////]i]]]/]iì]/!!||//|!]ì]/|!!|/]lVoi|i]i]//]|/ìllCO$$YY$GOOVlY$$$O$
LGLLLGG$OG$$GGGGGGGG$$$OOYVVCCl];:--,,..,,,:;::!!;;!/OOOVCVOOOYYVollol]/ii/iìiii]]iìi/!;;!!|||||i]]||||ilYYoìloì]/|/iì/ìlìlCO$YYGGGGG$Y$G$Y$
GG$$LGGOVGG$GGG$GGGG$$$$$OOYYYVo]!:--,..,,.,----:||]CO$$OOVVYYVOYYVVVoi/iìiìi]iiii]i]!;!!;;!||]]ì]/]/|!ìoVYVVYCl]iìiC$liììilY$OVG$GGGG$OYVoY
GG$ìGGGLLGGGGGGGGGG$$$$$$OOOOOOYì!;--,...,,.,,--!/lV$$$$$$$$G$YYVY$OCCC]]iii//|/iìiì|!!!]|||!!!/i]iì//|iCVO$OCCVYOY$G$Ci///]oYO$GGG$G$OYYYlo
$G$|oLGLLLGGGGGGGGGGG$$$$OOOOOYVl/!:-,,,,,..,,,-!iYG$$GGGG$$$GGG$OOOOVVì]ìCì]]/|]/]]|ìììli]/]|!!!/ii//||iìYOYYO$$GGGGGOYCl]/oY$$$$G$OOOGLLLY
LLGiiYLLLLLGGGGGGGG$$$$$$$$$OOOVì/!:-,,.,,,.,,-:;ìOG$$$$G$GGGO$$$OG$$olìoCCoVCCCVli]o$$OOVolVìi//ii]]//|/ì$GLGGGLLGGGG$GG$VlìoVOOYGGG$$GLLLL
GGL/!/GLLLLLGGGGGGGGGG$$$$$$$$OCl]|;--,,.,...--;!lGGGGGGGGGGGGG$$$$$$OOVìoooYO$YYVìlVO$OVVllllliii]]]/]]/loYGY$GGG$GGGGLLGGGOOYCCCGGGLLLLLLL
G$Oo;:lLLLLLLLGLGGGGGG$G$$$G$OOoi]//!;:,,,,..-:!iCGGGGGGGLGGGGGGGGGG$GG$Cìi]ìoCCVoiVYOOYVVColìllììiolColCVCYVOG$GGGGGGLGLLLL$YVVVYYOYOYGLGLL
LGOY]!;$LGGGGLLLGGGGGG$$$GGG$OYì/]]||!:-,,,,,-:;|oGLLGLGLGGGGGGLLLGGGGG$G$CloVVlì]ìC$$OCCCCooloooloOO$OOYYY$GGGLLGGLLLGLGLGGGGGGGGGGGGGGLLLU
LLG$o!!]$$GGGLLLLGLGGGGGGGG$OYo]|//!!;::,,,,,-::;/CLLLLLLLLLLLGGGGLLGGGGGG$$$OYYOVOO$$CVCoCYOVCooVO$$$OYVYO$GGGGGGGGLGLLLLLGGLLLLLLGLLLULLUU
LLLOV!;;oGGGLLLLLLLLGGGGGGG$$o/|]i|!!:::-,,,,-::;!ìLLLLLLLLLLLLLLGLLLLGGLLGGGGGGG$$$OVooolV$OYVCO$GGG$OOOO$GGGGLLLLLLLLLLLGGLLLLLLGLLLLLLLUL
LLLGC/:!!$$$LLLLLLLLGGGGG$$$V]||]]!!;::--,,,--::!ì$LLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLGGGGGGG$$OVColoVYYOOYY$GGGG$$OO$GGLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLLLLLLUUUUUU
LLLYiV:;!iG$GLLLLLLLLLLGGG$Yi|!!|!!!;::--,--:-:;|oLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGG$VOG$OVooooVOYYOOO$GGGGGG$$$GGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLULUULLUUU
LLLGoGì!|!O$GLLLLLLLLLGGGGYi|/iil|!|!;;--,,,-;!|ìLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGYV$$YVCllCVOOYYO$$GGGGGGG$$GGGLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLULLLUUUUUUUU
LULL$$Vì/;iGGLLLLLLLLLLGGGY]ìi]iol/|||;:;-,,,;|/lLLULLLUULLULLLLLLLLLLLLLGGGGYY$OVolloVVOOYYOO$G$GGGGGGGGGLLLUULUULLLLLLLLLLULLLLULLUUUUUUUU
LLLGGOYi-;;lOGLLLLLLLLLGGGC]Y/!]loi///]||!:--:!|lLULULLUUUUUUUULULLULLLGGG$$$CYOVolìCCCYYOYOO$$$$GGGGGG$GGLLLULULUUULLLLULLLUUULUUUUUUUUUUUU
LLLLGlii/:!/VGLLLLLLLLLLGGìCli!!]ì/|]]]i]|!:;;;|lLUUUUULUUUUUUUUUUULLLLLL$VVOlColììooCCY$$OOOO$$$GGGG$$$GGLLLLLUUUUUUULLUULLUUULLUUUUULUUUUU
LLLLLYlli;;;lOGGGLLLLLLGG$iCl]]/|/Cl]/]]]|!!;;;|VLUUUUUUUUUUULUUUULLLLLLGGYColooìiloooCO$$OOOO$$$GGGG$$$GGLLUUUUUUUUUUULUULLUUUUUUUUUUUUUUUU
LL$YYOo|/ì;!|YG$GGLLLLLLG$]CCìiilCT$i]/|||;;;:!/C$UUULUUUUUUUUUUUUULGG$G$OYVCìlli]lColVO$$$$$$$G$GGGG$$$GLLLUUUUUUUUUUUUUULLUUUUUUUUUUUUUUUU
GGOCClCl]|];!C$GGLLLLLLLGY|olìiY$OoiVi/||]|;:;:!/GLLLLLLLULLUUUUUUULGOYVVClCoììì]]llllCVO$OOOO$$GGGGGG$GLGLLUUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLGOCio||il!ì$$GGGLLLLLG$]liV$L$i/]iì]||]]/|!;/VLLULLLLULLUUUUUUULL$Vli]]iìiii]/ioììloVOOOOOO$$G$GGG$GGGLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLLL$CCY]|ii/OGO$GLLGGLGGi]iTXV!Vlìììi|||ìlii;!OGLLLLLLLLLLLUUUULLGOCi|!||]]]]]]loiiìloVYYOOYYOOO$$GGG$$LLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLLLLLGOCCVVooO$$$GGLGGG$l]iYWX]|Yloll]|!iooì/ìY$LLLLLLLLLLLLLLLLLGOo]!!;;|!!!|/]]/]ììloCVVVVVYVYYO$G$G$LLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLGOYG$O$G$GGOGGGGLLY]oOG$O!/loCCC]|]ìì]/ìC$LLLLLLLLLLLLLLLLGOCìi]!!]i!;;;;!|///]ìloCoCCYVCVVYO$$$GLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLL$GLGGGG$G$$GGGGGGlVO;ìY;|oCCVVì|/]!!;|oOLLLLLLLLULLLLLLLGG$YCì]ìCVi|!;;|//]]/]iìlllooCCCVVVYOOOLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLLLLLGGGGG$$$GGLLLLOoOV$||]Y$OOYo//i]!:;i$GLLLLLLLLLLLLLLLLG$YloVVoVoi|!!|/|//]i]iiiìllllllloVYOOGLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLLLLLLGLGG$$$$GGLLLGlY$Oì/ìC$GGG$o/iì]|;oO$LLLLLLLLLLLLLLLL$GGOO$OOYYCl/!|/|||]]iiiìiìììììììlCYOG$LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLLGLLLLLLLLLLLLGLG$O$OGGLLLYoVVViCV$GGG$O]|//!:Y$!|YLLLLLLLLLLLLLLLGLLLGG$$$YCì!|]|||/]i]iiìììiìiììlCY$GLUULLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
GLLLLLLLLLLLLLLLGGLGGGGG$GGLL$VCClYGGGGG$Oo!|!/ìl$YVC$GLLLLLLLLGGGGLLLLLGGGGGYol||Cì/|||/]iiiiiiìiììlCY$GGLLLLLLULLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LGLGLLLLLLLLLLGGLGGGG$GGGG$OG$OVooYGGGGG$GOi/ol|;THXTLGOYLLLLLLLGGGGGLLLLGGGGOoi]C$Yl]|!||/i/|/]iiìlooCY$GLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
LLGGLLLLLLGGLGGGLLGGGGGGLLLGG$GLVoo$GGGG$G$Yì/:;OOlLGLLLLLLLLLLLGGGGGGLLLLGGG$o/iYG$Yl]|||!||//]iìlCCCCVO$GLLLLLLLLLLLUUUUUULUUUUUUULLLLLUUU
LLLGLLLLLGLLLLLGGLLGGLGGLGGGG$GUUOoVGG$GGGG$V|,-O|!OVGLLLLLLLLGLLGGGGGGLLLGGL$CiìYGG$Yìi/||/]/]iiìlVYVYYY$GLLLLLLLLLLLLUUUULLUUULLUULLUULLUL
LLLLLLGGLLGGLLGGGGGLGGLLGGLGGGGLTTLY$G$$GGGG$Oi!Y!-O|Y$LLLLLLLGGLLGGG$GGGGLGGGVlo$GGGYlii||||ììllooCYOOOO$$LLLLLLLLLLLLLLLULLLUULLLUUUUUUULU
LLLLLLLLGGGGLLLGGGGLGGLLLGGG$$GLUUTGG$$$$$GGLGLCol/C:iVGLLLLLLLLGLLLGG$$$GGLLGYlCGGG$YoìlìiooloVVVYYO$$$O$GGLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLGLLL
LLLLLLLGLLGGGGLGGGGGGGGGGLGGG$$GLUUGGGGG$GGLLLLUV/il:;iOGLLLLLLLLLLLLLG$$$$GGLGYVGGGG$$OC$$OGOOGGOOOY$GG$$GLLLULULLLLLLLLLLLUULLLLLLLLLLGGLL
LLLLLLLLGLGGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGLG$$$GG$GLLGLULUl;;--:l$GLLLLLLLLLLLLLGG$$$GGGG$GLGGLLVYYLTT$TLUG$$$OGLLGGLLLUUULLLLLLLLLLLLUULLLLLLLLLGGGL
LLLLLLLLLLGGGGGGGGGG$GGGGGG$G$$$GGGG$$$GGGGLLLLLLLV:--:!ìOGGGLLLLLLLLLGGGGG$$GGGGGGGGGLLLGOY$$LTLGGGGLLLLLLLLLLUUULULLLLLLULLLULULLLLLLLGGLL
LLLLLLLLLLGLLGG$GG$$G$GGG$G$$GGGGGGGGG$$$$GLLLULLLLO|-:;]OGGGGGLLGGLLLLGGGGGG$GGGGGGGGLUULLL$OYLGLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLUULLLLULLLUUULLLLLLL
LLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$GGG$O$$$GGLGGGGGGGGGGLLLLLLLLGL$l|ì$GGGLGGGGGGGGLLLGGGGG$$$GGGGGLLULLLGGGG$GLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLULLULLUULLLL
LLLLLLLLGLLGGGGGG$$GG$$$$$OOO$$$$GG$GGGLGGGGLLLLLLLLLUTLGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGGGGGG$GGGGLLLLLLLLLLLOLLLLLLLLLLLUULULULUULLULLLLLLLLLUUULUULLLL
LLLLLLGLLGGGGGGGGGG$$$$GG$OOOOO$$$GGGGGGLLLLLLLGGGLLLLULGGGGGGGGGGGGGGLGGGGGLLGLG$GGGLLLLLGGLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLULLUUULULLLLLLUUUUUUL
LLGLGLLGLGGGLGGGG$$G$$$$$$$$OOOOO$$$GGGGGGGLLLLLLLGGLLLLLGGGGGGGGGGGGG$GGGGGGGLGGGGGGGGLLLLLGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLUULULUUUULLLLLLLLLUUUUUU
LLLLLLGGLGGGLGGGGGG$$$$$OOOO$OOOO$$$$GGGGGGGLLLLLGLLLLLLLLLGGGGGGG$$GGG$$GGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUULLUULLLLLLLLLLLLUUUUUU
LLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGG$$$$OYO$$$OOOO$$$GGLLGLLGGGGGLLLGGLLGLGG$GGGGG$$$$G$$$GGGGGGLGGGGGGLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLULULLLLLUUULUUUUUUU
LGGGLGGGLGGLGGGGGGGG$$$$$$$OOOOO$$$$$$$$$GGLGLLGGGGGLLGGLLGLGGGGG$$G$$GG$$$GGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLULLLLGLLUUUUUULLLLLLLLLLLUUUUUUUUUU
GGGGGGLGGGGGGGGGGG$$G$G$$$OOOYOOOOO$$$$$$$GGGGGGGGLGLGGGLLGLGGGGGGGG$$$$$$$$GGGGG$GGGGGGGLLGGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLUUUUUUUU
GGGGGGGLLGGGGGGGG$$$$GGG$$OOOOYYYOOO$$O$GGGGGGGGGGLLGGGLLLLGGGG$$GG$G$$$$O$$$$$$GGGGGGGGGLLLLLGGLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLL$$LUULUUU
GG$GLLGGGGGGGGGGLG$G$$$GGG$$OOOYYYYYOO$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGLGGLGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLGLLLLLLU
GG$GGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$GGG$OOOOYYYYOOO$$$GGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGG$GG$$$$$$$O$$O$$$GGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLGLLLLLLLLLLLUUU
$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$O$$OOOOOOYOOOOO$$$GG$G$GGGGGGGGGGGGGGGG$$$GGG$$$GG$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLGLLLLLLUU
$GGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$GGG$$$$$$$OOYYOOOO$$$$$G$$$GGGGGGGGGGGG$$$GG$$$GGG$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUL
$$GGGGGGGGGGG$$G$GGGG$$$$$$G$$$$$$O$OOO$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGG$$GLGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$G$GGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$OOOOOOO$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$GGGGGGGLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$GGGGGG$GGGGGGGGG$$$$$$OOOO$$$$OOYOOYYYOOOO$$$$$$$$$GG$$$$$$G$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$GGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
O$$GGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$OOOOOOO$$$$OOOOO$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$O$$$$$$G$$$$$$$$$$GGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$$$$$$$$GGGGGGGG$$$$OOO$$$$OOOOYYYYOYYYYYOOOO$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$OOOO$$$$OOOOOOOOO$$$$$$$$$$$G$GGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$$$$$$$$$GGGG$$$GG$$YVVYYO$$OOOOO$OYYYVVVVYOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$OO$$OOOOOOOOOO$OO$$$OO$$$$$$$$$$$GGGGGGGLLGLLLLLLGGGLLGGLLLLLLLLLLLLLLLLL
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOYYYYYOOOOYOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGLLLLLLLLLLLLL
OOOOOOO$$$OOO$$$$O$$$$OOOOOOOYYYYYVVYYYYYOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOYOOYYYOOOOOO$$$$$$$$GGGGGGGGGGG$GG$$GGG$$GGGGGGGGGGGLLLLGLL
OOOOOOOOOO$$$$$OOOOOYYOOOOYYOYOOYYYYYVVVVVYOOOOOO$$$$O$$$$O$$OOOOOOOOO$$$$$$OOOOOOOYOYYYYYOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$G$GGGGGGG
OYYYYYYYOYOYYOOOOOOOOYYYOOYVYYYYYVVVCVVVVVVVYOOOO$OO$$OO$$$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
YYOYYYYYYOOOOOOOYYYYYYYYYYVVVVVVVVCCCVVVVVYVVYVVVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYOYYYYYOOYYOYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$O$$OO$OOOOOOO$$$$$$$$O$$$$$G$$$
U$YVoVYYYVYYYYOOYYYYYYYYVVVVVCCCCCoooCCCCCVVYYVVYYVVYYYYOYYYYYYYYYYOYYOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$OO$OOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$
GLYCi]VVoVYVYYYYOYYVVYYYYYYVVVVVVYVCCCCoCCooVVVVVYVVYYYVYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYVVYVVYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
$$oì]|ìVolìlCVVYYYYYYYVVVVVVVVVVVVCVVYVCCCVCVVVVVVVVYYYYYYYYYYVVYYYYYVVVVVVCVVVVCCCVVVVYVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOYYYYYOYOOOO$$OOO$OOOOO
OYVooCVCVOVCVYVYYYYYYYYVVVVCCCoCCoooCCVVCOTYCCCCCCVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCVVVVVVVCVVVVVYYYVVVVYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYYVOOOYYOOOOOO
CCCC//]!/ìVVVYOOOOOYYYYYYVVVVCCCoCCCCCCCoOTLoCVVCCCCoCVVVVVVCCCVVVCCCCCCVVVCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVYVYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYO
YVOOVoCVYYOYYYYYYYVYYVVVVVCVCVVYVVCìiCCCo$GUUL$OOOoVVVVVCVVVYYYYYVYVVCCCCCVCVCCVVVCCCCoCCCCCCVVVVYVVVVVVVYYVYYVVVVVVVVVVYVVVYVYVVYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYVVVYVVVYVVYVCVYVVVCVVCoYooClìììl/ilCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYY
OYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVCVVVVYYVVVVVCCVVVVYYVYYVVVVVVVVYYYOYYVVCVVVVVVYVVVVVVCCCCCCCCCCCCCVCCVVCCVVCVVVVVVVVVVVYYYVYYVVVYYYYYYYYY
OOOOYYYYYOYOYYYYYVYVYYVVVVCVVVVVCVVVVVVVCCCCCCCVCVVVVVVVVVVCVVVCCCCCCCVVVCCVVVVVYVVVVVVVCVVCCVCCCVVCVVVVVVCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVYYYYY
OOOOOOOYYYYYYOYYYYVYYYYYYYYOOOYOYYYVVVCCCCCCCoCCCCVCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVVVCVVVVVVVVVCVCVVVVCCCCCCVVVYYYYYYYOYVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYY
OOOOOOOOOYYOOYYYYOOOOOYOOYYOYYOOYOOYOYYVVVVVVVVCVVVCCVVVVVCVYVVVVCVVVVVVCVCCVCVVVVVVVVVVCCCYO$$YVVVVVCCVOVOOO$YVVYYVVVVVVCCVCVVOVVVYOOVVVYVV
OOOOOO$OOOOOOOYYYYYYYYOYYYYYVVYVVVVVVVVYYYOOYYVVVYYYVVVVVYYVVYVVVYYYVVVYVVVVVVVCCCCCCVCCCCCLL$$OVVYYOOY$L$G$GLOOOOYOOOOY/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\VYY
$$$$OOOOO$OO$$$$$OOOOOOOYYYOYYYVVYVYOYYYYYYYYYVOYYO$OYYYOOYYYYYYVVYVYYYVVVYOYYYYVVYYYYYYOVVLLG$GGVLGLG$LL$L$$LLLGLLLGGLLSurfReport.it (YYO
$GG$$$$$OOOOOO$OOOOOOOOO$OOOYOOYYYYYYYYVYYYOOOYOOOOOOOOYYYO$OOYOYOOYYYYYYYYYYYVVYYVVVVVVVVYYOGLLGOLLLYYL$OL$LLLLLLLLOLLL\_______________/OYY
G$$$$$$$$GG$$GG$G$$$OOGOOYYOYOOOOOOOOOYYOOOOOYYOYYOOOOOOOYYYOOOYYYYYOOOOOOYOYYOOOYYOYOOOOO$LLLGLLLL$LYOLOGLOGGGLLLGLLLGLLLLL$OLL$L$LLLGOOOOO
Descrizione » In quattro!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.234 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9451&orderby=titleA&spotname=&uname=&ascii=1